Liturgy

Weekly Liturgy and Reflections

DWEJJAQ – TENTAZZJONIJIET – BIDLA – L-1 Ħadd tar-Randan – Il-Ħadd 14 ta Frar 2016

March 6, 2019

L-1 Ħadd tar-Randan

DWEJJAQ – TENTAZZJONIJIET – BIDLA

Dewteronomju 26:4-10; Salm 90; Rumani 10:8-13; Luqa 4:1-13

Il-Vanġelu


     Ġesù, mimli bl-Ispirtu s-Santu, raġa’ lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm għal erbgħin jum Ġesù kien imġarrab mix-Xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn; u mbagħad, meta għaddew dawk il-jiem, ħadu l-ġuħ.  U x-Xitan qallu: “Jekk inti Bin Alla, għid lil din il-ġebla ssir ħobż.”  Wieġbu Ġesù: “Hemm miktub li ‘l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix.’ ” Mbagħad ix-Xitan ħadu fl-għoli u wrieh is-saltniet tad-dinja kollha f’daqqa.  Qallu x-Xitan: “Nagħtik is-setgħa fuq dawn kollha, bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ngħatat lili, u jiena nagħtiha lil min irrid.  Jekk tinxteħet quddiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tkun.”  Ġesù wieġbu u qallu: “Hemm miktub, ‘Lill-Mulej Alla tiegħek tagħti qima u lilu biss taqdi.’ ”

Mbagħad ix-Xitan ħadu Ġerusalemm, qiegħdu fuq  il-quċċata tat-tempju, u qallu: “Jekk inti Bin Alla, inxteħet minn hawn għal isfel. Għax hemm miktub li ‘Lill-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa,’  u li fuq idejhom jerfgħuk, ħalli ma taħbatx riġlek ma’ xi ġebla.’ ”  Wieġeb Ġesù u qallu: “Jingħad, ‘Iġġarrabx lill-Mulej Alla tiegħek.’ ” Mbagħad ix-Xitan meta temm dan it-tiġrib kollu, telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt.

Il-Ħsieb

     “Kun miegħi Mulej fid-dwejjaq.”  Huwa t-tweġiba li ntennu fis-Salm Responsorjali tal-lum.  Huwa kliem li joħrog fil-beraħ ir-realtà li ħafna drabi ngħaddu minnha.  Iżda dan ma jfissirx li żmien ir-Randan huwa żmien id-dwejjaq…. anzi huwa mument ta’ riflessjoni u konverżjoni, mument li naraw lejn liema sens ta’ direzzjoni miexja l-ħajja tagħna lkoll.

     Kif se ngħixu dan il-mument tar-Randan?  L-ewwelnett billi lkoll kemm aħna nagħrfu u naċċettaw is-sejħa li tagħmlilna l-Knisja għall-konverżjoni b’mod sinċier.  Din is-sejħa tibda tagħmel sens fil-ħajja tagħna billi lkoll kemm aħna nisimgħu bis-serjetà l-Kelma ta’ Alla kif ukoll li nwettqu din l-istess Kelma fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.  Huwa żmien li fih nirriflettu kemm tassew inħobbu lil Alla u qed inpoġġuh fl-ewwel post ta’ ħajjitna.

Il-Kelma

     L-ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb tad-Dewteronomju fejn insibu l-istqarrija tal-fidi tal-poplu Lhudi li kienet mibnija fuq il-ġrajjiet ta’ l-għaġeb li l-Mulej Alla kien għamel u baqa’ jagħmel magħhom matul iż-żminijiet.  Il-qalba ta’ dawn il-ġrajjiet kienet il-ħelsien mill-jasar ta’ l-Eġittu.  Fis-Salm Responsorjali, is-Salm 90, għandna talba lill-Mulej biex ikun magħna fil-mumenti iebsa ta’ ħajjitna.  Fit-tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, San Pawl itenni li s-salvazzjoni tiġi mill-fidi fi Kristu Ġesù permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Luqa, għandna r-rakkont tat-tentazzjonijiet tax-xitan fil-bidu tal-ħidma tiegħu.

Il-Ħajja

 1. Tentazzjonijiet – Dwejjaq – Bidla. Kemm tassew se nċarrtu l-maskra tagħna minn fuq wiċċna u nħarsu f’għajnejn il-Mulej u nwettqu dak li jrid minna?
 1. Ix-xitan ittanta lil Ġesù. Ix-xitan jittanta lil kull wieħed u waħda minna.  Kemm qed nieqfu lix-xitan u mhux nidħlu f’kompromessi miegħu?
 2. Il-Mulej iridna nċarrtu qlubna u nibdlu l-ħajja tagħna. Kapaċi nużaw dawn l-erbgħin jum tar-Randan biex isseħħ fina din il-bidla?
 3. Sawm – Talb – Penitenza. Iżda kollox immirat lejn il-karità li rridu nagħmlu mal-proxxmu tagħna.  Id-dwejjaq minn ġewwa fina jintemm meta niċċaħħdu aħna biex jikber ħaddieħor, biex il-proxxmu tagħna jieħu n-nifs meħtieġ.

Id-Djalogu

  Mulej, bdejna Randan ieħor.

  Agħmel li matul dawn l-erbgħin jum

  nifhem aktar xi trid minn inti,

  sabiex tassew inbiddel ħajti.

read more

L-IMĦABBA LEJN L-GĦADU – Is-7 Ħadd Matul is-Sena: 24 ta’ Frar 2019

February 23, 2019

Is-7 Ħadd Matul is-Sena

IL-VERA MĦABBA IEBSA:

DIK LEJN L-GĦADU!

1 Samwel 26.2.7-9.12-13.22-23: Salm 102; 1 Korintin 15,45-49; Luqa 6:27-38

Il-Vanġelu

     “Imma lilkom, li qegħdin tisimgħuni, ngħidilkom: “Ħobbu l-għedewwa tagħkom, agħmlu l-ġid lil min jobgħodkom, bierku lil min jisħetkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawwarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa   l-oħra; min jeħodlok il-mantar, anqas il-libsa ma għandek tiċħadlu. Agħti lil kull min jitolbok; u min jeħodlok xi ħaġa tiegħek, titlobhilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll agħmlu intom lilhom.  Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista’ jkollkom? Għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista’ jkollkom? Għax dan jagħmluh saħansitra l-midinbin.  U jekk tisilfu xi ħaġa lil min tistennewh iroddhielkom lura, xi ħlas jista’ jkollkom? Il-midinbin ukoll jisilfu lill-midinbin, bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor mingħandhom.  Imma intom ħobbu l-għedewwa tagħkom, agħmlu l-ġid, isilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, u l-ħlas tagħkom ikun kbir; u tkunu wlied Alla l-Għoli, li hu tajjeb ma’ l-ingrati u l-ħżiena.  Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom.

“Tiġġudikawx, u ma tkunux iġġudikati; tikkundannawx, u ma tkunux ikkundannati; aħfru, u ssibu l-maħfra; Lq:6:38] agħtu, u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, mheżheż sewwa u mburġat iqegħdulkom f’ħoġorkom; għax bl-istess kejl li tkejjlu intom jitkejjel lilkom.

 

Il-Ħsieb

Tiġġudikawx, tikkundannawx!  Din hija t-twissija ta’ Ġesú llum.  Ġesú li issa qed jagħmel diskors personali lil kull wieħed u waħda minna.  Kemm-ildarba fil-ħajja tagħna ta’ kuljum inqattgħu ħin twil nilħqu salib in-nies minflok ngħinu lin-nies jerfgħu s-salib tagħhom.  Min jaf kemm ħlejna ħin nikkundannaw u niġġudikaw, nippreġudikaw l-atteġġjament tagħna lejn il-familjari tagħna, lejn dawk fuq il-post tax-xogħol, lejn sħabna tal-klassi jew fil-komunitajiet tagħna.  Dan kollu minħabba li għadna ma fhimniex li fuq is-salib Kristu ġabar dawn id-difetti tagħna u sammarhom miegħu biex aħna ngħixu biss il-kelma pura tiegħu li tagħti l-ħajja.

“Aħfru u jinħafrilkom!  Agħtu u jingħatalkom!  Diskorsi ta’ Ġesú li permezz taghom irid jgħallimna li dak kollu li nwettqu fil-ħajja tagħna għandu sens biss, meta mmorru kontra l-kurrent u nwettqu t-tagħlim tiegħu fil-prattika fil-ħajja ta’ kuljum.  Mhux dejjem huwa faċli, anzi huwa iebes meta quddiemna nsibu għadu tagħna li minnu nirċievu biss ħars ikraħ jew azzjonijiet ħżiena.  Iżda proprju minn hawn trid titlaq il-konverżjoni tagħna fiż-żmien tal-lum u fi żmien ir-Randan.  Jekk tibqa’ tħobb lil min iħobbok xi ħlas jista’ jkollok?

 

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel għandna ġrajja mill-ħajja ta’ David fejn joħroġ il-messaġġ li l-imħabba lejn l-għedewwa titnissel mill-maħfra.  David ma joqtolx lil Sawl u jaħfirlu minkejja li seta’ kiseb il-vendetta fuqu.  Fis-Salm Responsorjali għandna t-talb u radd ta’ ħajr fl-istess ħin għaliex ħanin u ta’ qalb tajba l-Mulej.  Kulħadd illum irid jara kemm tassew il-Mulej qed juri ħniena u tjubija magħna fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.  Fit-Tieni Qari, mill-ewwel ittra ta’ San Pawl lill-Korintin,  San Pawl qed iwieġeb għall-mistoqsija ta’ kif se jkun il-ġisem ta’ dawk li jqumu minn bejn l-imwiet.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna ġabra ta’ tagħlim ta’ Ġesú li juri kif in-nisrani għandu jġib ruħu biex ikun nisrani tassew.  “Jekk tħobb biss lil min iħobbok xi ħlas jista’ jkollok?”  Hemm bżonn, għalhekk, li nagħmlu għażla soda għall-kliem ta’ Sidna Ġesú Kristu.

 

Il-Ħajja

 1. Kristu jitkellem ċar. Taħseb li fhimt dak li ried jgħidlek fil-Vanġelu tal-lum?  Taħseb li hemm materjal biżżejjed biex ħajtek tinbidel?
 2. Kemm tassew, fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, qed naċċettaw li ma niġġudikawx u ma nikkundannaw lil ħadd iżda minflok nitolbu għal dawk kollha li għandhom bżonn it-talb tagħna?
 3. Kemm qed nagħmlu training fl-imħabba tagħna ta’ kuljum, mhux biss lejn dawk li jħobbuna u li jagħtuna mħabbithom lura iżda lil dawk li huma għedewwa jew rivali tagħna?
 4. Lest, fil-ħajja tiegħek, taħfer mingħajr kundizzjoni? Ħares lejn Kristu Msallab qabel twieġeb.

 

Id-Djalogu

Mulej, għinni biex kull ħin tal-ħajja tiegħi nħares lejk,

u nara x’wettaqt inti għalija,

minkejja li jiena midneb.

Għinni nkun jien li nħobb qabel nirċievi l-imħabba,

li naħfer qabel jaħfruli.

Għinni, Mulej, nagħmel dan

kuljum, kull ħin.

read more

DEHRA – GARANZIJA: It-2 Ħadd tar-Randan – 17 ta’ Marzu 2019

February 16, 2019

It-2 Ħadd tar-Randan

DEHRA – GARANZIJA

Ġenesi 15:5-12,17-18; Salm 26; Filippin 3, 17-4,1; Luqa 9, 28b-36

 

Il-Vanġelu

     F’dak iż-żmien, Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu, u tala’ fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex. U kien hemm żewġt irġiel jitħaddtu miegħu, Mosè u Elija, li dehru fil-glorja, jitħaddtu fuq it-tmiem ta’ ħajtu li kellu jseħħ f’Ġerusalemm.

     Pietru u sħabu kienu mejtin bin-ngħas, imma baqgħu mqajmin sewwa, u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġt irġiel li kienu miegħu.

     Xħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija.” Ma kienx jaf x’inhu jgħid.

     Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattiethom u huma beżgħu kif daħlu fis-sħaba. U minn ġos-sħaba nstama’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-maħtur, lilu isimgħu!”

     Malli nstama’ l-leħen Ġesù sab ruħu waħdu. Huma żammew is-skiet, u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw.

Il-Ħsieb

     Fil-mixja tagħna ta’ kuljum ikun hemm mumenti ta’ qtigħ il-qalb, mumenti li fihom ngħaddu minn passaġġi mdallma.  F’dawn il-mumenti ħafna jitilfu l-fidi tagħhom.  Jaħsbu li Alla nsiehom.  Illum il-Mulej, proprju fil-mixja tiegħu lejn il-passjoni, fuq il-muntanja Tabor jitbiddel f’dik li aħna nsejħulha t-Trasfigurazzjoni, il-mument ta’ bidla li jfisser għalina lkoll garanzija.  Garanzija li, wara din il-ħajja, il-premju tagħna huwa li mmorru ma’ dan “L-Iben il-Maħtur”.  Din id-dehra tal-lum, fil-mixja tagħna matul dawn l-erbgħin jum tar-Randan, tfisser għalina lkoll li aħna rridu nimxu wara Ġesù li huwa d-dawl ta’ ħajjitna u nemmnu bil-fidi li l-Mulej se jibdel f’ferħ in-niket tagħna.  Huwa għal dan il-għan li l-Mulej Ġesù jkun spalla ma’ spalla magħna fil-mixja tagħna fuq din l-art.  Hi mixja li mhux dejjem tkun għan-niżla, iżda ħafna drabi għat-telgħa.  Hemm bżonn iżda li nisimgħu mill-vuċi li nstemgħet fit-trasfigurazzjoni:  Nemmnu li Ġesù huwa l-Iben il-Maħtur, u nisimgħu mill-Kelma tiegħu.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi, għandna ċerimonja antika ta’ kuntratt li l-Lhud ħadu mingħand il-Ħittin, poplu b’kultura kbira ta’ l-istess żmien tal-Lhud.  F’din iċ-ċerimonja Alla għamel ma’ Abraham Patt li bih wegħdu nisel kbir daqs il-kwiekeb tas-sema, u li jagħti lil nislu art kbira.  Minkejja li Abraham u martu kienu mdaħħla fiż-żmien huwa emmen dak li qallu Alla.  Is-Salm 26 li ntennu fis-Salm Responsorjali, huwa għajta ta’ ferħ u faraġ li l-Mulej huwa d-dawl u s-salvazzjoni tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, fl-Ittra lill-Filippin, San Pawl itenni li għandhom jixbħu lilu, huwa li għamel ħiltu kollha biex jimxi fuq l-eżempju ta’ Kristu.  Għal Kristu u x-xandir ta’ l-Evanġelju huwa jinsab il-ħabs.  Fl-Evanġelju minn San Luqa għandna l-mument tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.  Pietru saħansitra jinsa lilu nnifsu tant kemm id-dehra kienet kbira.

Il-Ħajja

 1. Qatt assistejt għat-trasfigurazzjoni tal-Mulej? Qatt ħassejt il-bidla li jġib fik il-Mulej fl-Ewkaristija?  Qatt  tennejt li tassew inti ħieni bil-preżenza fik tal-Mulej?
 2. Kemm tassew ilkoll kemm aħna nagħrfu nirringrazzjaw lill-Mulej għall-ġid kollu li jagħtina kull ħin bid-dawl u s-salvazzjoni li kisbilna?
 3. Isimgħu lilu kien il-kliem li ntemm bih id-diskors tal-konferma li nstema’ fit-Trasfigurazzjoni. Kemm tassew qed nisimgħu l-Kelma tal-Mulej u naċċettawha fil-fond ta’ qalbna?
 4. “Imma aħna pajżana tas-sema pajjiżna”, itenni San Pawl fit-Tieni Qari tal-lum. Tassew li aħna nħossuna ċittadini  tas-sema?
 5. Is-salvazzjoni tagħna għandna nħarsu lejha bħala trasfigurazzjoni – bidla – konverżjoni li hija l-garanzija li ġab Ġesù permezz tal-Predikazzjoni –Passjoni – Mewt u  Qawmien tiegħu.

Id-Djalogu

Mulej, inti d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.

Għinni, Mulej, inwettaq tassew ir-rieda tiegħek fija,

sabiex naċċetta u ngħix il-kelma tiegħek

ħalli matul dawn il-jiem tar-Randan

nagħraf tassew nagħtik qalbi u ħajti.

read more

GĦALIEX ĦENJIN? – It-6 Ħadd Matul is-Sena: 17 ta’ Frar 2019

February 16, 2019

It-6 Ħadd Matul is-Sena

GĦALIEX ĦENJIN?

Ġeremija 17:5-8; Salm 1; 1 Korintin 15: 12:16-20; Luqa 6:17,20-26

 

Il-Vanġelu

     F’dak iż-żmien, Ġesù niżel mat-Tnax u waqaf f’wita, flimkien ma’ kotra kbira ta’ dixxipli u folla kbira ta’ nies minn kull na˙a tal-Lhudija u Ġerusalemm u mix-xtajta ta’ Tir u Sidon. Ġesù rafa’ għajnejh lejn id-dixxipli tiegħu u qal: ‘Henjin intom il-foqra, għax tagħkom hija s-Saltna ta’ Alla. Henjin intom li għalissa bil-ġuħ, għax għad tkunu mxebbgħin. Henjin intom li għalissa tibku, għax għad tithennew. Henjin intom meta minħabba Bin il-bniedem in-nies jobogħdukom, jaqtgħukom minn magħhom, jgħajrukom u jwarrbu isimkom bħallikieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu u aqbżu bil-ferħ, għax araw, ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu missirijiethom lill-profeti. Imma ħażin għalikom, intom l-għonja, għax il-faraġ tagħkom ħadtuh. Ħażin għalikom intom li għalissa mxebbgħin, għax għad tkunu bil-ġuħ. Ħażin għalikom intom li għalissa tidħku, għax għad tnewħu u tibku. Ħażin għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid. Għax l-istess għamlu missirijiethom lill-profeti foloz!”

Il-Ħsieb

Kemm qed inbatu minħabba Bin il-Bniedem-Ġesú?  Kemm tassew, fil-ħajja tagħna, qed nimxu kontra l-kurrent?  Kemm qed nagħżlu li nkunu foqra f’dinja li tippriedka biss il-ġid u l-kumdità?  Kemm tassew ħajjitna qed tkun skomda għal Ġesú?  Fil-ħajja tagħna ta’ kuljum ħafna drabi ninġarru mir-reklami tas-swieq ta’ madwarna li jmexxu u jiddettaw lis-soċjeta x’għandha tagħmel u kif għandha timxi. Hija soċjetà li ma tridx min ikun kritiku lejha b’domandi serji fuq it-tip ta’ ħajja li qed ngħixu.  Huwa għalhekk li Ġesú qed jagħmel dan id-diskors li huwa proġett għall-mod kif għandna nħarsu lejn il-ħajja tagħna u l-għażliet li nwettqu.  Huwa Ħadd fejn nagħmlu ftit eżami ta’ x’tip ta’ ħajja qegħdin ngħixu u x’għażliet se nagħmlu fil-futur.

 

Il-Kelma

L-Ewwel qari tal-lum huwa meħud mill-profeta Ġeremija li jitkellem fuq l-istess idea mill-aspett pożittiv u wara negattiv.  Huwa jtenni li ħażin għalih il-bniedem li jpoġġi l-fidi tiegħu fi ħwejjeġ li jgħaddu u mbierek dak li jafda f’Alla.  Is-Salm Responsorjali meħud minn Salm 1, huwa tifħir għal dak il-bniedem li jqiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu għaliex dan huwa tant għaqli li “ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena,”  Fit-Tieni Qari, meħud mill-Ewwel Ittra ta San Pawl lill-Korintin insibu lill-Appostlu jfiehem ir-rabta kbira li hemm bejn il-qawmien ta’ Kristu u l-qawmien tagħna mill-mewt.  Aħna għad inqumu għax Kristu, li kien bniedem bħalna u lilna ġabarna fil-ġisem tiegħu, qam tassew.  Din hija l-garanzija għalina l-bnedmin.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna lil Ġesú jagħmel id-diskors tal-beatidudnijiet fejn ifaħħar lil dawk li f’ħajjithom ipoġġu fl-ewwel post is-saltna ta’ Alla.

 

Il-Ħajja

 1. Il-ħajja li ngħixu kuljum hija kollha tlajja’ u nżul, ward u xewk, iżda kemm tassew aħna lkoll qegħdin nafdaw f’idejn Alla l-ħajja tagħna?
 2. Kemm huwa realtà l-fatt li ma nimxux fuq dak li jgħidilna l-ħażen iżda nqegħdu kollox fit-triq it-tajba ta’ Ġesú.
 3. Kemm Ġeremija kif ukoll Ġesú llum jgħidulna li n-nisrani jrid iżomm ruħu bogħod mill-kompromessi.  Kemm aħna tassew  konvinti minn dan?  Kemm tassew qed nagħtu kollox għall-Mulej?
 4. Setgħa u Flus. Ħafna drabi jagħmu lil bosta bnedmin, mhux biss lill politiċi jew lin-nies li jmexxu l-kummerċ.  Fil-ftit u fil-ħafna tiegħek, kemm tassew qed tuża l-ġid biex tgħix inti flimkien mal-proxxmu?  Hemm persuni
 5. li qed isibu l-għajnuna tiegħek fil-pront  mingħajr tnikkir?
 6. X’inhi l-aktar ħaġa importanti fil-ħajja tiegħek illum, issa?

 

Id-Djalogu

Mulej, inti sejjaħt ħienja

lil dawk li ma jintrabtux mal-ħwejjeġ li jgħaddu.

Għinna nfittxu kull ħin,

dawk l-affarijiet li jibqgħu għal dejjem,

it-teżori li huma mistura fis-sema.

Għinna biex bil-ġesti ta’ karità kontinwa tagħna,

mal-proxxmu li narawh kuljum,

niftaqru aħna

u nneħħu minna kull sens ta’ egoiżmu,

biex tidher aktar Inti, o Mulej!

read more

NAWFRAĠJU! – L-Appostlu Missierna San Pawl – 10 ta’ Frar 2019

February 2, 2019

10 ta’ Frar:  L-Appostlu Missierna San Pawl

NAWFRAĠJU!

Għerf 14, 3-7; Salm 106; Atti 27, 16-28,6; Mark 16, 15-20

Il-Vanġelu

U qalilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu.  Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat.  U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: f’ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b’ilsna ġodda, jaqbdu s-sriep b’idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu.” U hekk il-Mulej Ġesù, wara li kellimhom kien imtella’ fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla. Huma mbagħad marru jippritkaw kullimkien; il-Mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha.

Il-Ħsieb

Jeħtieġ iżda li naħbtu ma’ gżira (Atti 27:26)
San Pawl, anzi l-ġifen tiegħu, tfarrak mal-gżejjer Maltin.  Tidher diżgrazzja kbira li minnha iżda ħarġet grazzja mhux biss għaliex ħadd minn dawk li kienu fuq il-ġifen ma tfarrku jew intilfu iżda wkoll għaliex San Pawl kien għodda f’idejn Alla biex ġab il-fidi lil gżiritna.  San Pawl ġie bħala missjunarju u żera’ żerriegħa li minnha ħarġet żerriegħa missjunarja kbira għaliex aħna l-Maltin mhux biss għożżejna din il-fidi talli nies kuraġġużi Maltin, reliġjużi u lajċi, ħallew ġżiritna tul is-snin biex marru jwasslu l-fidi f’artijiet oħra.  Il-Providenza ħasbet fina l-Maltin.  Ftit huma dawk il-pajjiżi li għandhom isimhom minqux fl-Iskrittura Mqaddsa.  Huwa mument mhux biss ta’ tifkira iżda ta’ tiġdid għalina l-Maltin.

Il-Mulej Ġesù ħabbna fuq li ħabbna tant li bagħtilna wieħed mid-dixxipli tiegħu, l-Appostlu tal-Ġnus, biex jiżra’ l-fidi fil-qalb tagħna.

Missirijietna ħabbewh mill-ewwel.  San Pawl, minkejja li kien għadu priġunier, ma beżax iwasslilna l-kelma ta’ Alla li dehret bil-kliem li wettaq u bil-mirakli li għamel ta’ fejqan.  San Pawl seraq il-qlub tal-Maltin u żera’ fihom iż-żerriegħa tas-salvazzjoni dejjiema…. Iżda llum dan kollu huwa storja?  Kemm tassew fadal fidi fil-poplu Malti?

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf, naraw li kulma jseħħ fid-dinja jseħħ minħabba l-Providenza ta’ Alla.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 106, huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għall-għeġubjijiet li jagħmel mal-bnedmin.  Fit-Tieni Qari, mill-Atti ta’ l-Appostli, għandna r-rakkont tan-nawfraġju ta’ San Pawl fuq gżiritna.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lil Ġesù jagħti l-mandat u l-missjoni lill-Appostli biex imorru JXANDRU AĦBAR TAJBA u jgħammdu lill-ġnus.

Il-Ħajja

San Pawl ġie Malta u wettaq dak mitlub minnu mill-Mulej.  Ġabilna fejqan bil-kelma u fejqan bil-mirakli li wettaq.  Il-fidi żammet lill-poplu Malti ħaj tul dawn is-sekli kollha.  Illum huwa jum ta’ ringrazzjament nazzjonali lil Alla għal din il-grazzja li tana.  Iżda wkoll jum ta’ tiġdid fil-fidi li tgħinna lkoll meta ngħixuha mhux biss fuq livell individwali iżda anki fuq dak kollettiv bħala nazzjon.  Kemm tassew il-familji Maltin għad għandhom lil Ġesù fiċ-ċentru ta’ ħajjithom?  Ħafna drabi naqgħu fl-iżball li ninġarru minn modi u kurrenti li huma frontali kontra l-valuri tal-fidi tagħna.  Inġibu l-gwaj b’idejna.  U dan narawh mill-esperjenza tagħna ta’ kuljum.  Liema huma l-mumenti tal-veru ferħ fil-ħajja tagħna?  Kemm tassew qed nitolbu kull ħin maħfra lill-Mulej u nitolbuh idawwal l-għemil tagħna?

Id-Djalogu

Mulej, San Pawl żera’ ż-żerriegħa tal-fidi fil-poplu Malti.  Għinni, lili bħala Malti, biex inkompli din il-missjoni tiegħu fi gżiritna bl-għemil u bit-twemmin tiegħi.

read more

FOR GRANTED! – Ir-4 Ħadd Matul is-Sena Ċ – il-Ħadd 3 ta’ Frar 2019

February 2, 2019

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena

FOR GRANTED!

Ġeremija 1:4-5,17-19; Salm 70;1 Korintin 12,31,13:1-13; Luqa 4:21-30

 

Il-Vanġelu

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien Ġesù qal lin-nies fis-sinagoga: “Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu.” U lkoll laqgħu kliemu u stagħġbu għall-kliem mimli ħlewwa li kien ħiereġ minn fommu u bdew jgħidu: “Dan mhuwiex bin Ġużeppi?” Iżda hu qalilhom: «Żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju: “Tabib, fejjaq lilek innifsek”. Dak kollu li smajna li ġara f’Kafarnahum għamlu hawn f’pajjiżek ukoll!” U Żied jgħidilhom: «Tassew, ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f’pajjiżu. Għax, ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f’Iżrael fi żmien Elija meta s-sema baqa’ tliet snin u sitt xhur magħluq u waqa’ ġuħ kbir fil-pajjiż kollu; madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarefta ta’ Sidon. U kien hemm bosta lebbrużi f’Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Nagħman tas-Sirja.” Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd imtela bil-korla; qamu, u ħarġuh ‘il barra mill-belt, ħaduh fuq xifer ta’ rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom, u riedu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa’ sejjer.

 

Il-Ħsieb

Fil-Ħajja tagħna l-iżball kbir li nistgħu nagħmlu huwa li nidraw kollox.  Tidra l-persuni li jgħixu miegħek u xi kultant tibda lanqas biss tinduna minn liema fażijiet huma għaddejjin.  Ma tindunax li ommok għaddejja minn xi problema, li ħuk għandu xi trouble.  Tidra tgħix magħhom u teħodhom for grantedFor granted li ommok tlestilek l-ikel, li r-raġel joħroġ għax-xogħol, eċċ.  L-istess, ħafna drabi, nagħmlu fil-ħajja tagħna ma Ġesù.  Nidraw li aħna Nsara.  Nidraw immorru l-quddies, nidraw is-sagramenti, u r-reliġjożitù tagħna tiġi ffosilizzata f’rutina ta’ riti u tradizzjonijiet li nibżgħu niksruhom, iżda ftit nifhmu u ngħixuhom.

In-nies ta’ żmien Ġesù kienu jafu min huwa Ġesù iżda ma ridux jaċċettaw il-kelma tiegħu li kienet tikxef l-ipokresija ta’ ħajja doppja li kienu qed jgħixu.  Għalhekk ma emmnuhx.  Għalhekk riedu joqtluh.

 

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija.  Din is-silta hija l-bidu tal-Ktieb ta’ Ġeremija, saċerdot li għex fi żmien il-ħerba ta’ Ġerusalemm u l-eżilju f’Babel.  Lil Ġeremija Alla għażlu biex ikun profeta tal-ġnus waqt li jħabbarlu t-tiġrib li miegħu kellu jiltaqa’.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 70, juri li l-kenn tagħna huwa l-Mulej Ġesù li qatt m’hu se jitlaqna waħedna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil-Korintin, inkomplu nisimgħu d-diskors fuq ir-rigali li l-Ispirtu tal-Mulej jagħtina għall-ġid tal-komunitù.  L-akbar rigal li jagħti l-Ispirtu hija l-imħabba li jsawwab fi qlub il-bnedmin kollha.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna lil Ġesù jippreżenta lilu nnifsu bħala l-Profeta li fih bdew jitwettqu l-wegħdiet ta’ Alla.  Id-diskors tiegħu jiġi sfiduċjat minn dawk stess li kienu jafuh.  Riedu anki joqtluh u joħonqu l-vuċi tiegħu.

 

Il-Ħajja

 1. Kemm il-darba, fil-ħajja tagħna, aħna li aħna qrib ta’ Ġesù nagħmlu minn kollox biex noħonqu l-kelma tiegħu li trid tinżel fina biex tibdilna?
 1. Aħna, li aħna Nsara, qegħdin tassew nisimgħu, naċċettaw u ngħixu l-Kelma ta’ Ġesù biex inwassluha lil ħaddieħor?
 1. Kemm tassew aħna nistgħu ngħidu li qed ngħinu fit-tkabbir tas- Saltna ta’ Alla billi ngħinu lil dawk kollha li qed ixandru l-Aħbar it-Tajba fis-soċjetù tal-lum?
 1. Filwaqt li Ġesù ssallab għalina biex jurina l-fiduċja tiegħu fina, aħna għandna fiduċja u mħabba għalih?  Qegħdin nużaw id-doni ta’ l-Ispirtu s-Santu li jsemmi San Pawl fit-Tieni Qari biex inkomplu nifhmu, naċċettaw u ngħixu l-kelma li tagħti l-ħajja lilna u lil dawn ta’madwarna?

 

Id-Djalogu

Mulej,

in-nies ta’ darek ma laqgħukx.

Għinni biex jiena,

minkejja d-difetti tiegħi,

nilqgħek mill-aħjar li nista’ u

nxandrek fil-possibiltajiet ċkejkna li għandi.

read more

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej – Is-Sibt 2 ta’ Frar 2019

February 2, 2019

2 ta’ Frar:  Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej

IL-FESTA TAD-DAWL

Malakija 3,1-4; Salm 23; 7-10; Lhud 2; 14-18; Luqa 2; 22-40

 

Il-Vanġelu

Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skond il-Liġi ta’ Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li ‘kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,’ u biex joffru b’sagrifiċċju ‘par gamiem jew żewġ bċieċen,’ kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.

F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu. L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. Mar mela fit-tempju, mqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi, huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:

Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek

imur fis-sliem, skond kelmtek,

għaliex għajnejja raw

is-salvazzjoni tiegħek

li int ħejjejt għall-popli kollha,

dawl biex idawwal il-ġnus,

u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael.”

Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh, – u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! – biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna.”

Kien hemm ukoll waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta’ Aser. Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien; wara xbubitha kienet għamlet seba’ snin miżżewwġa, u mbagħad romlot. Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet, u bdiet trodd ħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm.

Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skond il-Liġi tal-Mulej reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta’ Nazaret. U t-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli  bl-għerf. U l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu.

 

Il-Ħsieb

Illum kollox sar jiddependi mid-dawl.  Mhux id-dawl tax-xemgħa iżda l-elettriku.  Jekk jinqata’ d-dawl ikollok sensazzjoni li l-ħajja tieqaf.  Iżda għaliex spiritwalment il-bniedem jibda jippreferi d-dlam mid-dawl?  Il-festa tal-lum, tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, issir erbgħin jum wara l-festa tal-Milied.  Hija l-festa li fiha nifakru f’dan ir-rigal kbir ta’ salvazzjoni li se jdawwal l-umanitaÏ kollha.  Ir-riflessjoni tagħna lkoll waqt li nġorru x-xemgħa tal-Kandlora hija riflessjoni ta’ fidi, ta’ kemm għandna ngħożżu din il-fidi tagħna llum b’dan id-dawl li huwa Ġesù.

 

Il-Kelma

Ewwel Qari, meħud mill-Profeta Malakija, għandu bħala messaġġ prinċipali l-miġja ta’ messaġġier biex iwitti t-trejqa tal-Mulej.  Is-Salm 23 li ntennu fis-Salm Responsorjali, huwa innu ta’ Radd il-Ħajr lill-Mulej, is-Sultan tal-Glorja.  Dan id-dawl, li qed niċċelebraw illum – Kristu l-Mulej – fit-Tieni Qari tal-lum, insibu li Ġesù sar jixbah lil ħutu f’kollox minbarra d-dnub.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna lil Ġużeppi u lil Marija jieħdu lil Ġesù fit-tempju meta ntemm żmien it-tisfija biex jiġi ppreżentat lill-Mulej.

 

Il-Ħajja

 1. Xmun u Anna, żewġ profeti, stennew lil Ġesù dieħel fit-tempju u raddew ħajr għal din il-grazzja li ġiet fuq l-umanitaÏ.  Jien u int  qatt għamilna hekk?
 2. Dawl biex idawwal il-ġnus.  Kemm taħseb li qed nużaw lil Ġesù bħala d-dawl fl-għażliet tagħna?
 3. Jien dixxiplu tad-dawl u tat-tama jew strument li niżra’ disperazzjoni?
 4. Anna, il-profetessa, kienet taqdi lill-Mulej fit-tempju għal 84 sena b’talb u sawm.  Jiena u int kif qed ngħożżu lil dan id-dawl Ġesù?

 

Id-Djalogu

O Ġesù,

tħalli qatt jintefa

minn ħajti d-dawl tiegħek.

biex dejjem inkun miegħek.

 

read more

INWASSLU BXARA TAJBA! – It-3 Ħadd Matul is-Sena – 27 ta’ Jannar 2019

January 18, 2019

It-3 Ħadd Matul is-Sena

INWASSLU BXARA TAJBA!

Neħemija 2-4a, 5-6, 8-10; Salm 18; 1 Korintin 12:12-30; Luqa 1:1-4; 4,14-21

Il-Vanġelu

      Bosta kienu dawk li ħadu f’idejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni f’rakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna, kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom b’għajnejhom stess u saru ministri tal-Kelma.  Hekk ukoll jien, għażiż Teofilu, wara li bir-reqqa kollha qgħadt infittex it-tagħrif dwar kulma ġara sa mill-bidunett, deherli li għandi niktiblek kollox ħaġa b’ħaġa,  biex tagħraf sewwa l-verità sħiħa dwar kulma tgħallimt.

     Jum wieħed, Ġesù, bil-qawwa tal-Ispirtu, reġa’ mar il-Galilija; u l-fama tiegħu xterdet ma’ dawk l-inħawi kollha, għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta’ kulħadd. U ġie Nazaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom, kif kien imdorri jagħmel nhar ta’ Sibt, u qam biex jaqra. Tawh f’idejh il-ktieb ta’ Isaija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej:

     “L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu kkonsagrani. Bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin, u d-dawl mill-ġdid lill-għomja, irrodd il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej.”

     Imbagħad raġa’ għalaq il-ktieb, tah lura lill-qaddej u qagħad bilqiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msammra fuqu. U beda jgħidilhom: “Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu.”

 

Il-Ħsieb

     Ġesù mar fis-Sinagoga u beda jgħallem.  Qed ngħixu f’mument storiku fejn id-dinja qed tagħmel żviluppi mgħaġġla f’dak li huwa tagħlim.  L-era tal-kompjuters u l-internet mhix xi ħaġa ġdida.  Iżda l-bniedem baqa’ miexi ’l quddiem minn dak li qed jitgħallem?  Baqa’ jara kif jiżviluppa lilu nnifsu fid-dawl ta’ servizz għall-umanita?  Din hija diskussjoni għal dibattitu twil, iżda jkollna nammettu li kull ġurnata nisimgħu ftit biss AĦBARIJIET TAJBA u ħafna affarijiet negattivi u mudlama.  L-ewwel kliem ta’ tagħlim ta’ Ġesu kien proprju stedina u sfida lill-umanità biex tisma’ l-AĦBAR IT-TAJBA li ġie biex iwassal lil dawk li huma fqajrin, għomja, maħqura.  Ġesù ġie biex ikun spalla ma’ spalla mal-batut.  Ma ġiex biex jittamah; ġie biex jeħilsu u jagħtih qawwa ħalli jqum fuq saqajh.  Ir-reliġjon mhix gaġġa għal-libertà tal-bniedem:  ir-reliġjon li ngħixu permezz tal-fidi hija ħajja li tagħtina libertà kbira.  Il-kelma sseħħ kull darba li ngħixuha fl-ambjent tagħna, għaliex Ġesù jkun magħna.  Din hija l-sifida li għandu n-nisrani llum.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb ta’ Neħemija.  Jurina kif kienet issir il-Liturġija tal-Kelma fost il-Lhud.  Kien jinfetaħ il-Ktieb tal-Liġi u jinqraw minnu xi bċejjeċ li kienu jitfissru f’omelija lill-poplu.  Is-Salm Responsorjali li ntennu permezz ta’ Salm 18 huwa għanja ta’ radd il-ħajr lill-Mulej għax il-kelma tiegħu hija spirtu u ħajja.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, għandna lil San Pawl ikompli d-diskors fuq il-kariżmi u jgħidilna kif fil-Magħmudija sirna fi Kristu ġisem wieħed.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna lil San Luqa jgħidilna għaliex kiteb il-Vanġelu:  biex jingħaraf sewwa l-qawwa tat-tagħlim li għallem Ġesù u biex juri mill-ewwel li l-missjoni tiegħu kienet it-twettiq tal-wegħdiet ta’ Alla.

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej tana l-kelma tiegħu biex jagħtina l-vera ħajja. Kemm tassew qed naċċetta li din il-kelma tkun il-proġett ta’ kull azzjoni fil-ħajja tagħna?
 2. Il-Mulej jaf li aħna dgħajfa u għalhekk tana, permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu, diversi kariżmi kif itenni fit-Tieni Qari San Pawl. Għarafna x’inhuma dawn ir-rigali?  Kif qed ngħixuhom fil-ħajja tagħna pubblika ta’ kuljum?  Qegħdin infittxu li nkunu wlied Alla bl-eżempji ħajjin tagħna?
 3. Huwa l-mument illum li nagħrfu kemm tassew aħna nies li nfittxu t-tagħlim ta’ Kristu u tal-Knisja. Qegħdin nagħrfu nużaw il-ħin ħieles tagħna anki biex insiru, permezz tat-tagħlim, protagonist tal-fidi tagħna?
 4. Il-Mulej jagħtina l-Kelma tal-Ħajja biex inqawwu lid-dgħajfin.  Għandek xi impenn soċjali li fih qed tgħin lil xi ħadd batut?

Id-Djalogu

     Mulej Ġesù,

     inti ġejt bix tagħtina l-BXARA T-TAJBA,

     agħmel li fil-ħajja tagħna

     naċċetta il-kelma tiegħek,

     biex iddawwal lil dawk ta’ madwarna

     u nkunu dixxipli tal-BXARA T-TAJBA.

read more

SINJAL, BARKA FUQ IŻ-ŻWIEĠ – It-2 Ħadd Matul is-Sena – Il-Ħadd 20 ta’ Jannar 2018

January 14, 2019

It-2 Ħadd Matul is-Sena

SINJAL, BARKA FUQ IŻ-ŻWIEĠ

Isaija 62: 1-5; Salm 95; 1 Korintin 12: 4-11;  Ġwanni 2: 1-11

Il-Vanġelu

It-Tieġ ta’ Kana

     Mbagħad fit-tielet jum sar tieġ f’Kana tal-Galilija, u omm Ġesù kienet hemm. Ġesù kien mistieden għat-tieġ hu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu.  Billi ma kienx fadal iżjed inbid, omm Ġesù qaltlu: “Ma għandhomx inbid.” U Ġesù qalilha: “X’hemm bejni u bejnek, mara? Is-siegħa tiegħi għadha ma waslitx.”  Omm Ġesù qalet lill-qaddejja: “Agħmlu kull ma jgħidilkom hu.”  Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, mqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-Lhud, kull waħda minnhom tasa’ xi mitt jew mija u għoxrin litru.  Ġesù qal lill-qaddejja: “Imlew il-ġarar bl-ilma.” U dawk imlewhom sax-xifer.  Mbagħad qalilhom: “Issa ħudu minnu u newwluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda.” U huma marru jagħtuhulu.  Hu daq l-ilma mibdul fi nbid; u billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-għarus  u qallu: “Kulħadd l-inbid it-tajjeb iservi l-ewwel; meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbid it-tajjeb erfajtu sa issa.”  Dan li għamel Ġesù f’Kana  tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih.

 

Il-Ħsieb

     Il-Mulej jibda l-missjoni pubblika tiegħu b’sinjal ta’ solidarjetà ma’ għarajjes ġodda fil-mument ta’ diffikultà tagħhom.  Żewġ għarajjes li waqt it-tieġ naqashom l-inbid.  Kienet Marija li ndunat, minkejja li kienet moħbija.  Marija li dejjem hija sensittiva għall-ħtiġijiet tagħna, speċjalment għall-ħtiġijiet tal-familja.  Ġesù jwettaq l-ewwel sinjal, l-ewwel miraklu, l-ewwel barka li propju ddedika lil koppja żagħżugħa fl-ewwel moment ta’ ħajja miżżewġa.  Huwa sinjal importanti li mhux biss jindika l-ftuħ tal-missjoni pubblika ta’ Kristu, iżda juri kemm Kristu jgħożż u għandu għal qalbu l-ħajja miżżewġa.

     Huwa ta’ min jinnota, il-kliem li qalet Marija lill-qaddejja biex seta’ jseħħ il-miraklu:  Agħmlu dak li jgħidilkom HU.  Huwa l-istess kliem li Marija tgħid lilna llum.  Mirakli jseħħu kontinwament fil-ħajja tagħna, iżda kontinwament hemm bżonn li niftħu għajnejna biex naraw tassew il-Mulej xi jrid minna u nwettqu dak li jgħidilna Hu fil-kelma li taghtina l-ħajja.

 

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija fejn insibu li wara li l-poplu Lhudi reġa’ lura minn Babel, beda jibni mill-ġdid il-belt ta’ Ġerusalemm għall-ħabta tas-sena 537 qabel Kristu.  F’din is-silta l-profeta jara lil Ġerusalemm bħala l-għarusa maħbuba ta’ Alla.  Il-laqgħa ta’ Alla ma Ġerusalemm hija ĠUSTIZZJA-XEBĦ-GĦAXQA.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 95, huwa innu ta’ tifħir lil Alla għall-għeġubijiet li għamel u li għadu jagħmel biex isalva l-poplu tiegħu.  Fit-Tieni Qari tal-lum, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, għandna lil San Pawl jitkellem dwar il-kariżmi mogħtija lill-Insara permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu, rigali mogħtija għas-servizz tal-komunità kollha.  Fil-Vanġelu, meħud minn San Ġwann, għandna r-rakkont tat-Tieġ ta’ Kana tal-Galilija.  Huwa l-ewwel miraklu ta’ Ġesù.

 

Il-Ħajja

 1. Fil-liturġija tal-lum hemm frażi li tiddomina kollox, il-frażi li tgħid Marija: Agħmlu dak li jgħidilkom Hu.  U l-miraklu jseħħ.  Kemm tassew  ilkoll kemm aħna, bħala Nsara, għandna l-fidi biex nagħmlu dak li jgħidilna Ġesù?
 2. Is-salvazzjoni li twasslitilna permezz ta’ Ġesù hija għad-dispożizzjoni ta’ kulħadd. Hija d-dawl li lejh irridu nħarsu biex infasslu l-pjani ta’ ħajjitna.
 3. Il-ħidma tagħna fuq dak li jgħidilna Ġesù trid isseħħ bil-għajnuna tal-kariżmi mogħtija lilna mill-Ispirtu s-Santu kif itenni San Pawl fit-Tieni Qari tal-lum. Huwa propju f’dan id-dawl li rridu naħdmu tu il-ħajja tagħna biex ngħaddu l-messaġġ ta’ salvazzjoni lil qrabatna, lil dawk kollha li niltaqgħu magħhom.
 4. Il-miraklu li jwettaq Ġesù f’ Kana tal-Galilija ma kienx biex jiddubbaw għal mument. Wettaq MIRAKLU TA’ ABBUNDANZA:   il-ġarar kienu mimlija sax-xfar.  L-imħabba li għandu lejna l-Mulej ma jesagħha l-ebda qies u dimensjoni.  Iħobbna bl-abbundanza.   Iżda aħna kif qed inħobbuh lill-Mulej?

 

Id-Djalogu

  Mulej,

  int ħabbejtna bil-ħafna

  u aħna ħafna drabi lanqas nagħtuk ftit.

  Għinni nħobbok b’għemili kull ħin

  sabiex inwettaq,

  kif qalet Ommok u Ommna,

  dak li tgħidilna Inti.

read more

Il-Magħmudija tal-Mulej – Il-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019

January 6, 2019

Il-Magħmudija tal-Mulej

MANIFESTAZZJONI TAL-MISSJONI TAL-MULEJ

Isaija 42: 1-7; Salm 28; Atti 10:34-38; Luqa 3:15-16; 21-22

Il-Vanġelu

     F’dak iż-żmien, il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.” Ġara li, wara li tgħammed il-poplu kollu, Ġesù tgħammed ukoll u, waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu, u niżel l-Ispirtu s-Santu u deher fuqu fis-sura ta’ ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: «Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.”

 

Il-Ħsieb

     Wara l-Manifestazzjoni tal-Mulej Ġesù fit-twelid tiegħu, wara li reġa’ wera l-missjoni tiegħu lit-tliet Slaten Maġi fl-Epifanija, insibu t-tielet manifestazzjoni tal-Mulej Ġesù, dik fil-Magħmudija tiegħu li tiftaħ il-ħajja pubblika tiegħu.  Din il-manifestazzjoni fil-Magħmudija ta’ Ġesù turi l-missjoni ċara li Ġesù għadu jwettaq fuq din l-art.  Fil-leħen mis-sema li jtenni DAN HUWA IBNI L-GĦAŻIŻ, FIH IL-GĦAXQA TIEGĦI, insibu l-konferma ta’ dak li Ġesù ġie biex iwettaq fuq din l-art:  ir-rieda tal-Missier, it-twettiq fit-totalità tal-Pjan tas-Salvazzjoni.  Huwa l-mument li fih jitħabbar b’mod solenni: is-sema miftuħ il-ħamiema, il-leħen tal-Missier, il-ħidma u l-missjoni li Ġesù ġie biex iwettaq.

     Il-festa tal-lum hija mument importanti għalina l-Insara mhux biss għax naraw il-mandat li għandu Ġesù biex iwettaq il-missjoni tiegħu, iżda wkoll għaliex fl-istess mument nagħrfu li fil-Magħmudija ta’ kull wieħed u waħda minna għandna mandat li nxandru u nħabbru li s-Saltna tas-Smewwiet tinsab diġà fostna.  Fil-Magħmudija tagħna l-Knisja taċċettana fil-komunità ta’ l-Insara iżda dan id-dritt irridu npattu għalih bid-dmir tagħna li nkunu nsara veri, ħajjin permezz tal-fidi tagħna, li ngħixu ġurnata wara oħra.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, insibu lil Isaija jitkellem dwar qaddej ta’ Alla speċjali.  Huwa qaddej li fuqu Alla jqiegħed l-ispirtu tiegħu biex iġib lill-ġnus is-salvazzjoni li tiġi minn Alla: – il-ġustizzja. Fis-Salm Responsorjali minn Salm 28 insibu għanja ta’ tifħir lil Alla li l-glorja tiegħu dehret waqt il-Magħmudija ta’ Kristu fejn Alla xandru bħala ibnu u għamlu salvatur tal-bnedmin.  Fit-Tieni Qari mill-Atti ta’ l-Appostli nsibu l-bidu tad-diskors ta’ Pietru fid-Dar taċ-Ċenturjun pagan Kornelju.  Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ iżda lejn kull min għandu l-biża’ tiegħu.  Pietru jippreżenta lil Kristu lill-pagani bħala dak li ġie kkonsagrat minn Alla bl-Ispirtu s-Santu u li għadda ħajtu jfejjaq u jagħmel il-ġid.

     Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna, fl-ewwel parti, lil Ġwanni l-Battista jfiehem min huma u x’kienet il-missjoni ta’ Kristu.  Waqt il-Magħmudija ta’ Kristu nsibu l-konferma mis-sema tal-missjoni ta’ l-istess Ġesù Kristu.

Il-Ħajja

 1. Fl-Ħajja tagħna ta’ kuljum, kemm tassew qed ngħixu b’konvinzjoni dak li rċevejna fil-magħmudija? Kemm qed inħossuna parti minn komunità ta’ fidi?
 2. Kemm inħossu, kull ħin, il-preżenza ta’ Kristu li jfejjaqna minn ħtijietna u li jimxi magħna fi dmirijietna?
 3. Ġesu Kristù huwa l-Qaddej ta’ Alla li wettaq ir-rieda ta’ Missieru. Kemm aħna disposti li nwettqu r-rieda ta’ Alla fil-ħajja tagħna?
 4. Fis-Salm Responsorjali tennejna li leħen il-Mulej hu setgħan. Kemm tassew qed nisimgħu, naċċettaw, ngħixu u nxandru l-kelma ta’ Alla li writna fil-mument tal-Magħmudija tagħna?

Id-Djalogu

  Mulej,

  fil-manifestazzjoni tal-Magħmudija tiegħek

  qawwina bil-grazzja,

  biex nifhmu d-dmirijiet li rċevejna

  fil-Magħmudija tagħna.

  Grazzi, Mulej Ġesù.

  Għinni nfittxek kull ħin fil-Kotba Mqadds u fl-Ewkarisja,

  ħa nsaħħaħ dak li writt fil-Magħmudija.

read more