Liturgy

Weekly Liturgy and Reflections

SINJAL, BARKA FUQ IŻ-ŻWIEĠ – It-2 Ħadd Matul is-Sena – Il-Ħadd 20 ta’ Jannar 2018

January 14, 2019

It-2 Ħadd Matul is-Sena

SINJAL, BARKA FUQ IŻ-ŻWIEĠ

Isaija 62: 1-5; Salm 95; 1 Korintin 12: 4-11;  Ġwanni 2: 1-11

Il-Vanġelu

It-Tieġ ta’ Kana

     Mbagħad fit-tielet jum sar tieġ f’Kana tal-Galilija, u omm Ġesù kienet hemm. Ġesù kien mistieden għat-tieġ hu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu.  Billi ma kienx fadal iżjed inbid, omm Ġesù qaltlu: “Ma għandhomx inbid.” U Ġesù qalilha: “X’hemm bejni u bejnek, mara? Is-siegħa tiegħi għadha ma waslitx.”  Omm Ġesù qalet lill-qaddejja: “Agħmlu kull ma jgħidilkom hu.”  Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, mqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-Lhud, kull waħda minnhom tasa’ xi mitt jew mija u għoxrin litru.  Ġesù qal lill-qaddejja: “Imlew il-ġarar bl-ilma.” U dawk imlewhom sax-xifer.  Mbagħad qalilhom: “Issa ħudu minnu u newwluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda.” U huma marru jagħtuhulu.  Hu daq l-ilma mibdul fi nbid; u billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-għarus  u qallu: “Kulħadd l-inbid it-tajjeb iservi l-ewwel; meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbid it-tajjeb erfajtu sa issa.”  Dan li għamel Ġesù f’Kana  tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih.

 

Il-Ħsieb

     Il-Mulej jibda l-missjoni pubblika tiegħu b’sinjal ta’ solidarjetà ma’ għarajjes ġodda fil-mument ta’ diffikultà tagħhom.  Żewġ għarajjes li waqt it-tieġ naqashom l-inbid.  Kienet Marija li ndunat, minkejja li kienet moħbija.  Marija li dejjem hija sensittiva għall-ħtiġijiet tagħna, speċjalment għall-ħtiġijiet tal-familja.  Ġesù jwettaq l-ewwel sinjal, l-ewwel miraklu, l-ewwel barka li propju ddedika lil koppja żagħżugħa fl-ewwel moment ta’ ħajja miżżewġa.  Huwa sinjal importanti li mhux biss jindika l-ftuħ tal-missjoni pubblika ta’ Kristu, iżda juri kemm Kristu jgħożż u għandu għal qalbu l-ħajja miżżewġa.

     Huwa ta’ min jinnota, il-kliem li qalet Marija lill-qaddejja biex seta’ jseħħ il-miraklu:  Agħmlu dak li jgħidilkom HU.  Huwa l-istess kliem li Marija tgħid lilna llum.  Mirakli jseħħu kontinwament fil-ħajja tagħna, iżda kontinwament hemm bżonn li niftħu għajnejna biex naraw tassew il-Mulej xi jrid minna u nwettqu dak li jgħidilna Hu fil-kelma li taghtina l-ħajja.

 

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija fejn insibu li wara li l-poplu Lhudi reġa’ lura minn Babel, beda jibni mill-ġdid il-belt ta’ Ġerusalemm għall-ħabta tas-sena 537 qabel Kristu.  F’din is-silta l-profeta jara lil Ġerusalemm bħala l-għarusa maħbuba ta’ Alla.  Il-laqgħa ta’ Alla ma Ġerusalemm hija ĠUSTIZZJA-XEBĦ-GĦAXQA.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 95, huwa innu ta’ tifħir lil Alla għall-għeġubijiet li għamel u li għadu jagħmel biex isalva l-poplu tiegħu.  Fit-Tieni Qari tal-lum, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, għandna lil San Pawl jitkellem dwar il-kariżmi mogħtija lill-Insara permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu, rigali mogħtija għas-servizz tal-komunità kollha.  Fil-Vanġelu, meħud minn San Ġwann, għandna r-rakkont tat-Tieġ ta’ Kana tal-Galilija.  Huwa l-ewwel miraklu ta’ Ġesù.

 

Il-Ħajja

 1. Fil-liturġija tal-lum hemm frażi li tiddomina kollox, il-frażi li tgħid Marija: Agħmlu dak li jgħidilkom Hu.  U l-miraklu jseħħ.  Kemm tassew  ilkoll kemm aħna, bħala Nsara, għandna l-fidi biex nagħmlu dak li jgħidilna Ġesù?
 2. Is-salvazzjoni li twasslitilna permezz ta’ Ġesù hija għad-dispożizzjoni ta’ kulħadd. Hija d-dawl li lejh irridu nħarsu biex infasslu l-pjani ta’ ħajjitna.
 3. Il-ħidma tagħna fuq dak li jgħidilna Ġesù trid isseħħ bil-għajnuna tal-kariżmi mogħtija lilna mill-Ispirtu s-Santu kif itenni San Pawl fit-Tieni Qari tal-lum. Huwa propju f’dan id-dawl li rridu naħdmu tu il-ħajja tagħna biex ngħaddu l-messaġġ ta’ salvazzjoni lil qrabatna, lil dawk kollha li niltaqgħu magħhom.
 4. Il-miraklu li jwettaq Ġesù f’ Kana tal-Galilija ma kienx biex jiddubbaw għal mument. Wettaq MIRAKLU TA’ ABBUNDANZA:   il-ġarar kienu mimlija sax-xfar.  L-imħabba li għandu lejna l-Mulej ma jesagħha l-ebda qies u dimensjoni.  Iħobbna bl-abbundanza.   Iżda aħna kif qed inħobbuh lill-Mulej?

 

Id-Djalogu

  Mulej,

  int ħabbejtna bil-ħafna

  u aħna ħafna drabi lanqas nagħtuk ftit.

  Għinni nħobbok b’għemili kull ħin

  sabiex inwettaq,

  kif qalet Ommok u Ommna,

  dak li tgħidilna Inti.

read more

Il-Magħmudija tal-Mulej – Il-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019

January 6, 2019

Il-Magħmudija tal-Mulej

MANIFESTAZZJONI TAL-MISSJONI TAL-MULEJ

Isaija 42: 1-7; Salm 28; Atti 10:34-38; Luqa 3:15-16; 21-22

Il-Vanġelu

     F’dak iż-żmien, il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.” Ġara li, wara li tgħammed il-poplu kollu, Ġesù tgħammed ukoll u, waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu, u niżel l-Ispirtu s-Santu u deher fuqu fis-sura ta’ ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: «Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.”

 

Il-Ħsieb

     Wara l-Manifestazzjoni tal-Mulej Ġesù fit-twelid tiegħu, wara li reġa’ wera l-missjoni tiegħu lit-tliet Slaten Maġi fl-Epifanija, insibu t-tielet manifestazzjoni tal-Mulej Ġesù, dik fil-Magħmudija tiegħu li tiftaħ il-ħajja pubblika tiegħu.  Din il-manifestazzjoni fil-Magħmudija ta’ Ġesù turi l-missjoni ċara li Ġesù għadu jwettaq fuq din l-art.  Fil-leħen mis-sema li jtenni DAN HUWA IBNI L-GĦAŻIŻ, FIH IL-GĦAXQA TIEGĦI, insibu l-konferma ta’ dak li Ġesù ġie biex iwettaq fuq din l-art:  ir-rieda tal-Missier, it-twettiq fit-totalità tal-Pjan tas-Salvazzjoni.  Huwa l-mument li fih jitħabbar b’mod solenni: is-sema miftuħ il-ħamiema, il-leħen tal-Missier, il-ħidma u l-missjoni li Ġesù ġie biex iwettaq.

     Il-festa tal-lum hija mument importanti għalina l-Insara mhux biss għax naraw il-mandat li għandu Ġesù biex iwettaq il-missjoni tiegħu, iżda wkoll għaliex fl-istess mument nagħrfu li fil-Magħmudija ta’ kull wieħed u waħda minna għandna mandat li nxandru u nħabbru li s-Saltna tas-Smewwiet tinsab diġà fostna.  Fil-Magħmudija tagħna l-Knisja taċċettana fil-komunità ta’ l-Insara iżda dan id-dritt irridu npattu għalih bid-dmir tagħna li nkunu nsara veri, ħajjin permezz tal-fidi tagħna, li ngħixu ġurnata wara oħra.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, insibu lil Isaija jitkellem dwar qaddej ta’ Alla speċjali.  Huwa qaddej li fuqu Alla jqiegħed l-ispirtu tiegħu biex iġib lill-ġnus is-salvazzjoni li tiġi minn Alla: – il-ġustizzja. Fis-Salm Responsorjali minn Salm 28 insibu għanja ta’ tifħir lil Alla li l-glorja tiegħu dehret waqt il-Magħmudija ta’ Kristu fejn Alla xandru bħala ibnu u għamlu salvatur tal-bnedmin.  Fit-Tieni Qari mill-Atti ta’ l-Appostli nsibu l-bidu tad-diskors ta’ Pietru fid-Dar taċ-Ċenturjun pagan Kornelju.  Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ iżda lejn kull min għandu l-biża’ tiegħu.  Pietru jippreżenta lil Kristu lill-pagani bħala dak li ġie kkonsagrat minn Alla bl-Ispirtu s-Santu u li għadda ħajtu jfejjaq u jagħmel il-ġid.

     Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna, fl-ewwel parti, lil Ġwanni l-Battista jfiehem min huma u x’kienet il-missjoni ta’ Kristu.  Waqt il-Magħmudija ta’ Kristu nsibu l-konferma mis-sema tal-missjoni ta’ l-istess Ġesù Kristu.

Il-Ħajja

 1. Fl-Ħajja tagħna ta’ kuljum, kemm tassew qed ngħixu b’konvinzjoni dak li rċevejna fil-magħmudija? Kemm qed inħossuna parti minn komunità ta’ fidi?
 2. Kemm inħossu, kull ħin, il-preżenza ta’ Kristu li jfejjaqna minn ħtijietna u li jimxi magħna fi dmirijietna?
 3. Ġesu Kristù huwa l-Qaddej ta’ Alla li wettaq ir-rieda ta’ Missieru. Kemm aħna disposti li nwettqu r-rieda ta’ Alla fil-ħajja tagħna?
 4. Fis-Salm Responsorjali tennejna li leħen il-Mulej hu setgħan. Kemm tassew qed nisimgħu, naċċettaw, ngħixu u nxandru l-kelma ta’ Alla li writna fil-mument tal-Magħmudija tagħna?

Id-Djalogu

  Mulej,

  fil-manifestazzjoni tal-Magħmudija tiegħek

  qawwina bil-grazzja,

  biex nifhmu d-dmirijiet li rċevejna

  fil-Magħmudija tagħna.

  Grazzi, Mulej Ġesù.

  Għinni nfittxek kull ħin fil-Kotba Mqadds u fl-Ewkarisja,

  ħa nsaħħaħ dak li writt fil-Magħmudija.

read more

WIRJA GĦAL KULĦADD – L-Epifanija tal-Mulej – Il-Ħadd 6 ta’ Jannar 2019

December 26, 2018

L-Epifanija tal-Mulej

WIRJA  GĦAL  KULĦADD

Isaija 60: 1-6; Salm 71; Efesin 3:2-6; Mattew 2:1-12

Il-Vanġelu

     Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: “Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh.” Is-sultan Erodi sama’ bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u  l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled   il-Messija. U huma qalulu: “F’Betlehem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta:

                 ‘U int, Betlehem, art ta’ Ġuda,

                 le, m’intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda

                 għax minnek joħroġ mexxej

                 li jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael.’

     Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien li fih dehritilhom il-kewkba; bagħathom Betlehem u qalilhom: “Morru, staqsu sewwa għat-tifel, u meta ssibuh ejjew għiduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu.” Dawk, wara li semgħu lis-sultan, telqu, u ara, il-kewkba li kienu raw tielgħa bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba mtlew b’ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma’ ommu Marija, nxteħtu fl-art iqimuh; fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deheb, inċens u mirra. ]Mbagħad, billi kienu mwissijin f’ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra.

Il-Ħsieb

     Deheb, Inċens u Mirra huma t-tliet rigali li offrew il-Maġi lil Ġesù  Fihom il-Knisja dejjem rat tifsira spiritwali.  Dik it-tarbija kienet sultan ta’ Alla, iżda bħala bniedem kellu jgħaddi mit-tbatija.  Ir-rigali setgħu wkoll kienu l-għodda li bihom il-Maġi kienu jwettqu s-sengħa tagħhom.  It-tarbija ta’ Betlem bidlithom u l-passat xtaqu jħalluh warajhom.  Illum fl-Ewkaristija aħna l-Insara se nilqgħu l-manifestazzjoni ta’ Alla li, biex isaltan fuqna bl-imħabba, ried ibati għalina.  Importanti li lkoll kemm aħna nilqgħuh billi nħallu l-imgħoddi warajna.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija nsibu li, meħlusin mill-jasar ta’ Babel, il-Lhud ġejjin lura Ġerusalemm.  Fuqna qiegħda issa tiddi d-dija tal-Mulej bil-glorja tiegħu.  Il-ġnus kollha se jingħaqdu mal-Lhud lejn dan id-dawl…

     Is-Salm 71 huwa għanja ta’ tifħir għax il-ġnus kollha ta’ l-art jagħtu qima lill-Mulej.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra lill-Efesin, juri li l-Pjan ta’ Alla għas-salvazzjoni m’huwiex għal-Lhud biss, iżda għal kulħadd.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna ż-żjara tat-tliet slaten Maġi li nsew il-passat u d-dinjità tagħhom u ġew jaduraw lil Ġesù.

Il-Ħajja

 1. X’offrejnielu lil Ġesù Bambin dan il-Milied? Ikel, xorb u divertiment?  Offrejna l-istess ħajja tagħna mingħajr kompromessi mal-ħażen ta’ kuljum?
 2. Kemm tassew ilkoll kemm aħna lesti li nħallu l-passat warajna u naduraw u nxandru lil Ġesù fl-ambjent tagħna?
 3. X’qed noffrulu lil Ġesù kuljum? Kemm qed infittxuh fil-proxxmu tagħna?  Kemm qed nagħtuh il-fiduċja tagħna lkoll?
 4. Il-Mulej wera ilu nnifsu lilna… qegħdin naħdmu biex inwassluh ħalli jidher f’dawk ta’ madwarna?

Id-Djalogu

  Mulej Ġesù

  Inti ġejt fid-dinja u wrejt ruħek lil kulħadd

  biex kulħadd ikun jaf bik.

  Għinna sabiex nagħtu xhieda tiegħek,

  f’dawk ta’ madwarna

  sabiex tassew, it-twelid tiegħek

  iġedded qlubna, ħajjitna u l-ambjent tagħna,

  u ngħixu l-fidi tagħna

  bi sfida kull ħin għall-egoiżmu li jiġri magħna.

  Grazzi, o Ġesù

  li nżilt ħdejna u wrejt ruħek

  lill-ġnus kollha.

read more

OMM IL-PAĊI – Marija Omm Alla – L-1 ta’ Jannar 2019

December 26, 2018

L-1 ta’ Jannar – Marija Omm Alla

OMM IL-PAĊI

Numri 6, 22-27; Salm 62; Galatin 4, 4-7; Luqa 2: 16-21

Il-Vanġelu

Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura.  Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija,  u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja.  Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.  Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom.

 Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu  ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

 

Il-Ħsieb

     L-ewwel jum tas-sena.  L-ewwel jum ta’ tant proponimenti.  L-ewwel jum li l-Knisja tiddedikah lil Ommna Marija u tħeġġiġna għal talb għall-paċi.  Huwa jum simboliku li fih se nibdew ngħixu sena oħra minn ħajjitna.  Sena oħra ta’ ħidma, sena oħra ta’ għajxien tal-fidi tagħna.  Huwa jum li fih il-Knisja tpoġġilna bħala mudell lil Ommna Marija, għaliex jekk din is-sena rridu tassew nikbru mhux biss fiż-żmien iżda wkoll fil-fidi rridu lkoll kemm aħna nifhmu li rridu bħal Marija niskopru kuljum il-pjan ta’ Alla għalina.  Matul din is-sena kuljum il-Mulej ser jagħtina biċċa xogħol fl-għalqa tiegħu.  X’ser nagħmlu… indawru wiċċna ’l bogħod mir-realtà u l-ħidma li suppost qed inwettqu jew bħal Marija ngħidulu:  “Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skond kelmtek”?  Huwa jum ta’ ferħ għax bdejna sena ġdida u dan il-ferħ irridu nżommuh tul il-jiem kollha tas-sena, għaliex li tiskopri lil Alla u r-rieda tiegħu fil-ħajja tiegħek, hija festa kontinwa, ferħ kontinwu minkejja s-slaleb tal-ħajja…. Li tgħix fuq il-passi ta’ Ġesù permezz tal-Mudell Marija hija ħidma kontinwa għall-paċi fina nfusna u fis-soċjetà.

Il-Kelma

     Fl-ewwel qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tan-Numri, għandna talba għall-barka tal-Mulej, biex jinżel fuqna l-isem tiegħu biex huwa nnifsu jiġi ħalli jsalvana.  Din is-salvazzjoni ġġib magħha li l-Mulej iħarisna, jaħfrilna u jagħtina r-rigal tal-paċi u tal-hena.  Il-Mulej jixħet id-dija ta’ wiċċu fuqna fil-persuna ta’ Ġesù Kristu.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 62, għandna talba fl-ewwel jum tas-sena biex f’isem il-popli kollha ta’ l-art inroddu ħajr lill-Mulej Alla tagħna, li permezz ta’ Kristu tana sehem mill-barkiet mogħtija fl-imgħoddi.  Fit-tieni qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin, għandna li Ġesù huwa tassew bniedem bħalna għax bħalna huwa mwieled minn mara. Ġesù jeħlisna mill-jasar tal-ħażen u jagħmilna wlied Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa nsibu li kienu r-ragħajja, nies fqar u mwarrbin, li jiltaqgħu l-ewwel ma’ Ġesù.  L-isem Ġesù jfisser Salvatur.  Dan juri li l-ħidma tiegħu kellha tkun li jsalva lill-bniedem.

Il-Ħajja

     Marija hija l-mudell tal-bniedem tal-fidi li l-kelma ta’ Alla jgħożżha, jaħseb fuqha u jħalliha tmexxih, għalkemm mhux dejjem jara kollox ċar.  Marija qalet IVA lil Alla minkejja li ma fehmitx kollox.  Ħafna drabi nġarrbu l-istess esperjenza aħna;  irridu ngħidu IVA lil Alla iżda  nixtie      qu naraw ċar mill-ewwel.  Nibqgħu nenfasizzaw il-mentalità tagħna fuq dik ta’ Alla.  Alla ma jaħdimx hekk.  Propju fil-bidu ta’ din is-sena aktar milli nagħmlu proponimenti ejjew nintelqu f’idejn Alla, ejjew nintelqu biex inwettqu r-rieda ta’ Alla, ejjew nintelqu biex ilkoll kemm aħna nifhmu li Alla huwa magħna;  ma għandniex għalfejn nibżgħu u naqtgħu qalbna, ma għandniex għalfejn nitkaxkru minn qtiegħ il-qalb.  Mhux dejjem naraw ċar iżda bħal Marija rridu ngħidu IVA fix-xogħol u l-missjoni li Alla tana biex inwettqu.  Huwa b’dan il-mod li jista jkollna garanzija tal-paċi fil-qalb, fil-familja u fis-soċjetà tagħna.  L-inkwiet ħafna drabi jinġema’ u jinżera’ meta l-egoiżmu tagħna jibda jmexxina hu u titwarrab minna kull tfittxija biex ngħixu r-rieda ta’ Alla bħal Marija.

Id-Djalogu

     Għażiża Ommna Marija,

     Kun int l-mudell tal-ħajja tagħna

     Għinna fil-mixja tagħna.

read more

GĦAJTA FAVUR IL-FAMILJA – Il-Familja Mqaddsa – Il-Ħadd 30 ta’ Diċembru 2018

December 26, 2018

Il-Familja Mqaddsa

GĦAJTA  FAVUR  IL-FAMILJA

Bin Sirak 3, 2-6, 12-14; Salm 127, 1-5; Kolossin 3, 12-21; Luqa 2, 41-52

Il-Vanġelu

     Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa ta’ l-Għid. Meta kellu tnax-il sena telgħu wkoll, skond id-drawwa ta’ dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu t-triq lura, imma t-tfajjel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu.  Huma ħasbuh qiegħed ma’ xi wħud li kienu fit-triq magħhom; iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, ma sabuhx, u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh.

     Wara tlitt ijiem sabuh fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għalliema, jismagħhom u jistaqsihom; u kull min semgħu baqa’ mistagħġeb bid-dehen u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh, nstamtu, u ommu qaltlu: “Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b’qalbna maqsuma!”  U hu qalilhom: “U għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f’dak li hu ta’ Missieri?” Iżda kliemu ma fehmuhx.  Mbagħad niżel magħhom u raġa’ mar Nazaret; u kien jobdihom. U ommu kienet tgħożż f’qalbha dawn  il-ħwejjeġ kollha.  U hekk Ġesù baqa’ jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.

William Holman Hunt, The Finding of the Saviour in the Temple

Il-Ħsieb

     Il-Festa tal-Familja Mqaddsa llum u l-liturġija tal-kelma jġegħluna naħsbu fuq il-mod li qed jgħixu bih il-familji tal-lum.  Il-messaġġ huwa wieħed u ċar.  Kull membru tal-familja jrid jgħix fid-dawl tar-rieda ta’ Alla u għalhekk, kontinwament, irid jagħraf li kull azzjoni tiegħu trid tkun immexxija mill-Mulej.  B’hekk biss il-familja tinżamm magħquda.  B’hekk biss il-familja tista’ tikber flimkien u toħloq ambjent li kontinwament fil-ferħ u fin-niket tinħass il-preżenza ta’ Ġesù f’nofs l-istess familja.

Il-Kelma

     L-Ewwel qari, meħud mill-Ktieb ta’ Bin Sirak, juri l-mod kif wieħed għandu jaqdi lill-ġenituri tiegħu b’mod speċjali fi xjuħithom.  Fihom irid jara l-preżenza ta’ Alla.  Huwa kmandament li mhux biss jgħolli d-dinjità ta’ min jiġi kkurat iżda wkoll ta’ dak li jikkura u jaqdi.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 127 għandna għajta ta’ tifħir għal dawk li jibżgħu mill-Mulej u li jimxu fit-triqat billi jwettqu r-rieda ta’ Alla.  Fit-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Kolossin, nisimgħu lil San Pawl jisħaq dwar il-mod ta’ ħajja li l-Insara jridu jgħixu bejniethom u l-għajta tiegħu biex jaħfru lil xulxin.  Dan għandu jseħħ bir-rispett u l-qadi nisrani fil-familja.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa nsibu lill-ġenituri ta’ Ġesù jfittxuh meta ntilef fit-tempju u Ġesù jerġà jmur magħhom, iżda jgħidilhom li hu ġie biex iwettaq ir-rieda tal-Missier.

Il-Ħajja

 1. Il-familja tagħna għaddejja minn bidliet. Għadna narawha fid-dawl ta’ familja nisranija?  Kemm qed infittxu u nħossu l-preżenza ta’ Ġesù f’nofs il-familji tagħna?
 2. Kif qed inħarsu lejn il-proġetti tal-familjari tagħna? Inħallu spazju għall-id ta’ Alla biex taħdem f’kull membru tal-familja?
 3. Qegħdin niżirgħu f’uliedna, fil-ġenerazzjoni li tiela’, sens ta’ fiduċja u sigurtà fl-għemil tal-membri tal-familja, ibbażati fuq il-valur sodi nsara ta’ mħabba u għaqda?
 4. Il-familja hija knisja żgħira, itenni l-Papa Ġwanni Pawli II. Qed inħallu mumenti ta’ talb li jgħaqqdu l-familja tagħna?

 

Id-Djalogu

Mulej, ixħet ħarstek u l-barka tiegħek fuq il-familji tagħna,

agħmel li nfasslu l-pjani tagħna madwar il-mejda tiegħek,

sabiex inwettqu, anki fil-mumenti tal-problemi u tas-slaleb,

ir-rieda tiegħek fil-familja tagħna, fuq l-eżempju ta’ Nażaret

read more

SAR LAĦAM! – Il-Milied

December 21, 2018

Il-Milied

SAR LAĦAM!

Isaija 52,7-10; Salm 97; Lhud 1, 1-6; Ġwanni 1, 1-18

 

Il-Vanġelu

Fil-bidu kien il-Verb,

u l-Verb kien ma’ Alla,

u l-Verb kien Alla.

Hu kien fil-bidu ma’ Alla.

Kollox bih sar,

u xejn ma sar mingħajru; 

kull ma sar kellu l-ħajja fih,

u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.

Id-dawl jiddi fid-dlam,

imma d-dlam ma għelbux.

 

Kien hemm raġel mibgħut minn Alla,

jismu Ġwanni.

Dan ġie bħala xhud,

biex jixhed għad-dawl,

biex bih kulħadd jemmen.

Ġwanni ma kienx id-dawl,

imma ġie biex jixhed għad-dawl,

dak id-dawl veru,

li jdawwal kull bniedem, 

huwa u ġej fid-dinja.

Kien fid-dinja,

u d-dinja saret bih, 

imma d-dinja ma għarfitux.

Ġie f’daru,

u niesu ma laqgħuhx.

Imma lil dawk li laqgħuh

tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, 

dawk li jemmnu f’ismu,

li twieldu mhux bid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem, u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla.

 

U l-Verb sar bniedem u għammar fostna,

u aħna rajna l-glorja tiegħu, 

il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni,

mimli bil-grazzja u l-verità.

Ġwanni ta xhieda fuqu

meta għajjat u qal:

“Dan hu li għalih għedtilkom, 

‘Jiġi warajja, imma hu aqwa minni, 

għax kien minn qabli.’ “

Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna,

grazzja fuq grazzja.

Alla ta l-Liġi permezz ta’ Mosè

imma l-grazzja u l-verità 

seħħu permezz ta’ Ġesù Kristu.

Lil Alla għadu ħadd ma rah;

imma għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla,

li hu fi ħdan il-Missier.

 

Il-Ħsieb

“Ilkoll flimkien jgħajtu bil-ferħ, għax raw b’għajnejhom il-Mulej.”  Huwa l-jum li fih ilkoll nifirħu għax il-Mulej ġie fid-dinja biex isalvana, biex idawwal bid-dawl tiegħu d-dlamijiet li ħakmu l-bniedem u l-ħolqien minħabba d-dnub.  Ilkoll kemm aħna nifirħu li Ġesù ġie fid-dinja minkejja li mill-bidunett id-dinja ma laqgħetux.  Fil-festa tal-lum, tat-twelid tal-Messija, irridu nagħrfu tassew sà fejn twassal il-ħniena u l-imħabba kbira li Alla għandu għall-bniedem.  Hija mħabba li minkejja li l-bniedem ħadha kontra Alla, minkejja li l-bniedem ġarraf il-proġetti ta’ Alla biex sema’ mill-ħażen, minkejja li l-bniedem iwettaq kull kompromess immaġinabbli, Alla jibqa’ jħobbna bl-abbundanza.  Bagħat lil Ibnu fid-dinja.  X’seta’ bagħat aktar?  “Raw tassew it-truf kollha ta’ l-art is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna.”  Raw it-truf kollha ta’ l-art is-salvazzjoni permezz ta’ tarbija ċkejkna li titwieled fi stalla ta’ l-annimali għax il-bnedmin mill-bidunett tal-miġja tiegħu fid-dinja għalqu qlubhom għalih.

Irridu nifirħu llum mhux bil-ferħ tal-materjaliżmu u l-kummerċ.  Irridu nifirħu llum jekk skoprejna li Ġesù twieled fqir din is-sena wkoll, twieled fqir biex aħna nagħtuh minn dak li għandna, nagħtuh il-qalb tagħna, il-kenn tagħna u l-impenn tagħna biex inxandruh.  Il-Mulej ġie fid-dinja biex aħna nkunu salvi.  Illum qed nifhmu din il-ġrajja kbira ta’ mħabba li l-Mulej wettaq ma’ kull wieħed u waħda minna b’mod intimu u personali?  Alla llum kellimna bil-fatti, bi ġrajja, permezz ta’ Ibnu ħaj.  Qed nifhmu tassew il-qawwa ta’ Alla għalina fl-imħabba tiegħu, minkejja li għadna u nibqgħu midinbin?

 

 

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud minn Isaija, għandna r-rakkont li Alla ħeles lill-poplu tiegħu mill-eżilju ta’ Babel u qed imexxih lura lejn art twelidu.  Il-ħabbára qed jiġru quddiem biex jagħtu din l-aħbar ta’ ferħ.  Alla ġej biex jifdi, ifarraġ , isalva u jagħti l-paċi.  Fis-Salm Responsorjali, Salm 97, għandna tifħir ’l Alla għat-twelid tal-Messija li bih il-ġnus kollha jistgħu jsibu u jilqgħu s-salvazzjoni.  Fit-Tieni Qari għandna l-bidu ta’ l-Ittra lil-Lhud li l-Kelma ta’ Alla lill-bniedem laħqet il-quċċata tagħha fi Kristu Ġesù.  Fil-Vanġelu llum San Ġwann jurina li l-“għerf” u l-“kelma” huma persuna ħaġa waħda mal-Missier u fl-istess ħin magħżula minnu.

 

Il-Ħajja

Alla jħobbna bil-ġrajjiet, mhux bil-paroli kif nagħmlu aħna miegħu u ma’ xulxin.  Illum fil-festa tal-Milied irridu niftakru li l-Iben t’Alla sar bniedem u għammar fostna.  Għammar fostna biex aħna nkunu salvi, biex nifhmu aktar l-imħabba ta’ Alla u biex ngħixu din l-imħabba mhux b’xi karità fil-Milied iżda fuq kollox billi ilkoll kemm aħna naċċettaw li Ġesù jidħol fil-qalb tagħna u fil-ħajja tagħna biex jibdilna.  Illum insibu ftit ħin quddiem Ġesù Bambin u nistqarru miegħu t-tajjeb u l-anqas tajjeb tagħna.  Kemm tassew qed inħalluh jibdel il-qalb tagħna biex bħalu ngħinu u nħobbu mingħajr kundizzjoni?

 

Id-Djalogu

Mulej, inti ħabbejtna mingħajr kundizzjoni.

Għinni biex jiena wkoll inħobb il-proxxmu tiegħi

Kull ħin.

read more

MARIJA MARRET TĦAFFEF – Ir-4 Ħadd tal-Avvent – 23 ta’ Diċembru 2018

December 14, 2018

Ir-4 Ħadd ta’ l-Avvent

MARIJA  MARRET  TĦAFFEF

Mikea 5:1-4a; Salm 79; Lhud 10:5-10; Luqa 1,39-45

Il-Ħsieb

     F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu;  u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek!  U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi?  Għax ara, malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ.  Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!”

 

Il-Ħsieb 

Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!

Wasalna biex niċċelebraw il-festa tat-twelid ta’ Ġesù.  Nistgħu ngħidu li issa l-preparazzjonijiet waslu fl-aħħar u kulħadd lest biex jiċċelebra u jiċċelebra bil-kbir.  Iżda x’se niċċelebraw?  Se niċċelebraw festa pagana jew festa li nfakkru lil xi ħadd li ġie fil-faqar tad-dinja, u d-dinja, jiġifieri aħna, ma lqajniehx mill-bidunett?  Kif se niċċelebraw il-festa ta’ din is-sena?  Kemm se niftakru li fil-Milied il-Mulej Ġesù ftaqar biex aħna nsiru sinjuri?  Il-liturġija tal-lum timmarka proprju dan il-fatt:  li meta naċċettaw li Ġesù se jitwieled għalina jfisser li aħna rridu naċċettaw li nservu lil ħaddieħor…. u mhux bit-tnikkir u l-lajma iżda malajr.  Irridu nħaffu fil-qadi tal-proxxmu tagħna kif għamlet Marija meta marret għand Eliżabetta.  Marija mhux biss wieġbet bil-kelma iva għal dak li ried minnha l-Mulej, iżda wettqitu bil-fatti billi marret tgħin lil min kien fil-bżonn-Eliżabetta.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Mikea li, fis-seklu sebgħa qabel Kristu,  iħabbar fejn kellu jitwieled il-Messija, imwiegħed biex jifdi l-poplu tiegħu u jġib is-sliem lid-dinja kollha.  Betlem ta’ Efrata ma kellhiex tfisser biss il-post ġeografiku iżda li Ġesù kellu jitwieled mir-razza ta’ David.  Is-Salm 79 jurina li fit-tiġrib tagħna nsejħu bla heda lill-Mulej biex jerġa’ jiġi jżurna ħa jreġġagħna għalli konna billi jiddi fina bid-dawl tiegħu.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra lil-Lhud naraw kif is-sagrifiċċju ta’ Kristu jisboq is-sagrifiċċji qodma kollha.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna ż-żjara li Marija għamlet biex taqdi lil Eliżabetta.

 

Il-Ħajja

 1. Kemm serviena dan iż-żmien ta’ l-Avvent għal bidla radikali lejn Ġesù u mhux biss aljenazzjoni ta’ tiżjin?
 2. Kemm f’dan il-Midlied se ssib okkażjoni li xxammar il-kmiem u tgħin lil xi ħadd fil-bżonn?
 3. Kemm qed taħdem biex dan ikun tassew Milied fejn Ġesù jitwieled fil-qalb tiegħek u inti twelldu bl-eżempju tiegħek fl-ambjent li tgħix fih?
 4. Marija marret tħaffef biex taqdi.  Inti kif qed tagħti sevizz lill-proxxmu tiegħek…. bit-tnikkir, bilfors jew xejn?

Id-Djalogu

Mulej, għinni nservik

fil-proxxmu tiegħi,

għinni biex bl-eżempju tiegħi

nkun tassew strument ta’ għaqda

u fiduċja fik u f’ta madwari.

read more

X’GĦANDNA NAGĦMLU? – It-3 Ħadd ta’ l-Avvent – 16 ta’ Diċembru 2018

December 13, 2018

It-3 Ħadd ta’ l-Avvent

X’GĦANDNA NAGĦMLU?

Sofonija 3:14-18; Isaija 12:2-6; Filippin 4:4-7; Luqa 3:10-18

Il-Vanġelu

     In-nies kienu jistaqsuh u jgħidulu: “Mela x’għandna nagħmlu?”  U huwa kien iweġibhom: “Min għandu żewġ ilbiesi, jaqsam ma’ min ma għandu xejn, u min għandu x’jiekol jagħmel l-istess.” Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħammdu u qalulu: “Mgħallem, x’għandna nagħmlu aħna?” U huwa weġibhom: “Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu.” Staqsewh ukoll xi suldati u qalulu: “U aħna, x’għandna nagħmlu?” U huwa weġibhom: “Tisirqu lil ħadd bit-tehdid jew bil-qerq tagħkom, u kkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom.”

     Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija.  Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f’idu, biex iderri l-qiegħa u jiġbor  il-qamħ fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b’nar li ma jintefiex.” U b’ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu  l-bxara t-tajba.

 

Il-Ħsieb

In-nies staqsew lil Ġwanni domandi li jiena u inti forsi nistaqsu ta’ spiss… “Imma x’għandna nagħmlu?”  Hija domanda li turi li f’din l-istennija ta’ l-Avvent irridu naħdmu bis-serjetà fuq il-ħajja tagħna lkoll.  Naħdmu bis-serjetà billi lkoll kemm aħna nippruvaw niġġeddu u niċċaħħdu ftit minn tant affarijiet li llum nieħdu for granted.  Kemm qed tersaq lejn il-qrar u t-tqarbin u fl-istess ħin tgħix fil-familja jew fil-komunità tiegħek il-bidla li sseħħ fik?  Kemm tassew qed nagħtu kas tal-proxxmu tagħna?  Kemm tassew qed inkunu retti meta nobdu l-liġijiet?  Kemm qed nifhmu, naċċettaw u ngħixu l-kelma ta’ Alla fil-ħajja tagħna ta’ kuljum, bil-waqgħat u d-dgħufija tagħna?

Il-persuna u d-diskors ta’ Ġwanni l-Battista huma għalina lkoll ċanfira u fl-istess ħin sfida.  Ċanfira għall-mod ta’ ħajja li ħafna drabi nkunu ntlaqna għaliha, u fl-istess ħin sfida għal dak kollu li rridu nqaċċtu minna nfusna biex niġġeddu f’dan l-Avvent.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Sofonija, itenni li l-Mulej Alla tiegħek qiegħed f’nofsok.  Il-profeta jtenni li s-salvazzjoni se tasal għal dawk li bl-umiltà jaċċettaw il-Mulej.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Isaija, huwa għanja ta’ ferħ għax il-Mulej jinsab f’nofs il-poplu tiegħu u għalhekk huwa l-kenn u s-salvazzjoni ta’ l-istess poplu, jiġifieri anki tagħna lkoll.

It-Tieni Qari tal-lum mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin, iħeġġiġhom biex ikomplu jitolbu għax il-Mulej qorob.  Huwa l-Mulej li se jagħti s-sliem li jibqa’.  Fil-Vanġelu ta’San Luqa għandna t-twissijiet li Ġwanni l-Battista kien jagħti filwaqt li jxandar il-Bxara t-Tajba.  Huma twissijiet li jgħoddu anki għalina llum u għalhekk ta’ min jaqrahom diversi drabi fil-kwiet.

Il-Ħajja 

 1. It-twissijiet li jagħti Ġwanni l-Battista jħeġġuna nagħmlu reviżjoni tal-mod li bih qed ngħixu l-ħajja tagħna nisranija.
 2. F’din l-istennija tagħna, aħna marbutin aktar ma’ Alla jew ma’ oġġetti u persuni f’din id-dinja?
 3. Kemm tassew ilkoll kemm aħna qed nifhmu li ma nistgħux nagħmlu progress spiritwali jekk, bħalma jtenni San Pawl lill-Filippin, ma nitolbux u ma ninqatgħux mill-oġġetti ta’ din il-ħajja biex jikber fina s-sliem ta’ Kristu? 
  ALLA JIBQA’ JHOBBNA
 4. Minkejja d-dnubiet u d-dgħufija tagħna, ALLA JIBQA’ JHOBBNA.  F’din l-istennija ta’ l-Avvent ejjew induru lejh biex jurina t-triq ta’ tiġdid kontinwu biex insiru nħobbuh aktar bis-serjetà fl-għemil tagħna ta’ kuljum.

Id-Djalogu

Ifirħu dejjem fil-Mulej,

nerġa’ ngħidilkom ifirħu…

Il-Mulej qorob!

read more

NEĦĦU N-NIKET! – It-2 Ħadd ta’ l-Avvent – 9 ta’ Diċembru 2018

November 30, 2018

It-2 Ħadd ta’ l-Avvent

NEĦĦU N-NIKET!

Baruk 5:1-9; Salm 125; Filippin 1:4-6; 8-11; Luqa 3: 1-6

Il-Vanġelu

Fis-sena ħmistax tal-ħakma ta’ Tiberju Ċesari, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Lhudija, Erodi tetrarka tal-Galilija, ħuh Filippu tetrarka ta’ l-artijiet ta’ l-Iturija u t-Trakonija, u Lisanja tetrarka ta’ Abileni, fiż-żmien meta l-uffiċċju ta’ qassis il-kbir kien f’idejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-Mulej ġiet fuq Ġwanni bin Żakkarija, fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta’ madwar il-Ġordan, ixandar magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-dnubiet, kif hemm imniżżel fil-ktieb tal-profeziji ta’ Isaija:

Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert:

Ħejju t-triq tal-Mulej,

iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.

Kull wied jimtela,

kull muntanja u għolja titbaxxa,

il-mogħdijiet mgħawwġa jiddrittaw,

u t-triqat imħarbta jitwittew.

U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla

Il-Ħsieb

     Hemm bżonn li nneħħu n-niket u noħorġu fil-beraħ inxandru l-miġja tal-Mulej fostna.  Hemm bżonn li nimitaw lil Ġwanni l-Battista u mmorru kontra l-kurrent tas-soċjetà tagħna.  Soċjetà li fiha t-tajjeb iżda soċjetà li ħafna drabi jkaxkarna l-kurrent tagħha ta’ suspetti, għira u konsumiżmu.  F’dan it-tieni pass ta’ stennija ta’ l-Avvent irridu niftħu għajnejna.  Bħala Nsara ma nistgħux noqogħdu neqirdu u nitnikktu għax id-dinja ħżienet.  Hemm bżonn inkunu nies ta’ tama f’dinja li qed titqal bid-disperazzjoni.  U dan huwa l-messaġġ qawwi ta’ Ġwanni l-Battista llum:  INĦEJJU T-TRIQ GĦALL-MULEJ.  Aħna rridu nħejjuha bil-ħajja tagħna fuq it-tagħlim ta’ l-istess Imgħallem tagħna.  Alla huwa dak li se jmexxina fil-ferħ fid-dawl tas-sebħ tiegħu, kif naqraw mill-Profeta Baruk fl-Ewwel Qari tal-lum.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari meħud mill-Ktieb tal-Profeta Baruk, il-profeta jimmaġina li qed jikteb fi żmien meta l-poplu Lhudi kien fl-eżilju f’Babel.  Filwaqt li jagħraf il-ħażen u l-ħtija li kien wettaq il-poplu Lhudi, huwa jfarraġ lill-poplu u jqawwilu qalbu.  Itennilu li għandu dejjem iħares il-liġi ta’ Alla.  Huwa diskors ta’ kuraġġ għal dak li Alla għamel ma’ Ġerusalemm.  Fis-Salm Responsorjali meħud minn Salm 125, għandna għanja ta’ ferħ għal dak li wettaq il-Mulej mal-poplu Lhudi meta ħelsu mill-mument iebes ta’ l-eżilju.  Fit-Tieni Qari, fl-Ittra lill-Filippin, San Pawl, li kien qed jikteb mill-ħabs, jirringrazzja lin-nies ta’ Filippi għall-għajnuna li kienu tawh u jgħidilhom li huwa għadu jitlob għalihom għalkemm ’il bogħod minnhom.  Fil-Vanġelu tal-lum San Luqa jurina li Ġesù huwa parti mill-istorja mhux biss tal-poplu Lhudi iżda wkoll mill-istorja tal-bnedmin, tagħna lkoll.  Dan jagħmlu billi jdaħħal lil Ċesari u lil oħrajn li ma kinux Lhud.  L-importanti huwa l-indiema tal-qalb u l-maħfra li jagħti l-Mulej.  Dan huwa l-messaġġ ta’ Ġwanni l-Battista.

Il-Ħajja

 1. Qegħdin fit-tieni pass ta’ l-istennija tagħna fl-Avvent. X’qed nagħmlu biex nersqu lejn il-Mulej aktar fil-qrib? Qed nitnaddfu mid-dnubiet tagħna?
 2. Ġwanni ma beżax ixandar fil-miftuħ l-indiema u s-salvazzjoni lis-soċjeta tiegħu. Aħna, bħala Nsara, qed ninħbew milli nxandru tassew li żmien is-salvazzjoni qiegħed magħna?
 3. Pawlu lill-Filippin jirringrazzjahom għall-għajnuna li tawh fil-qadi tal-missjoni. Kemm qed ngħinu nies li qed inxandru l-kelma ta’ Alla kull ħin: saċerdoti, missjunarji, lajċi?  Kemm tassew qed nifhmu li l-Mulej għandu bżonn lil kulħadd f’din il-missjoni, speċjalment bit-talb?
 4. Qed tipprova twitti t-triq ta’ ħajtek jekk din tinsab imgħawġa?
 5. Mingħajr biża’, ejjew inkomplu naħdmu f’din l-istennija tal-Mulej!

Id-Djalogu

  Mulej,

  qed inkomplu din il-ħidma tagħna

  f’dan iż-żmien ta’ l-Avvent.

  Għinna, Mulej, biex ilkoll kemm aħna

  nagħrfu li aħna dgħajfa,

  li neħtieġu l-għajnuna tiegħek

  biex inwittu t-toroq tagħna.

  Tħalliniex waħedna, Mulej,

  fl-isforzi li nwettqu

biex inkunu aħjar.

read more

It-Tnissil bla tebgħa ta’ Marija – Il-Ħamis 8 ta’ Diċembru 2018

November 30, 2018

8 ta’ Diċembru:  It-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa

MILL-KONĊEPIMENT ĦIELSA

Ġenesi 3, 9-15.20; Salm 97; Efesin 1, 3-6,11.12; Luqa 1, 28-38

Il-Vanġelu

Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.”  Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet qatt tfisser din it-tislima.  Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù.  Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu.”  Iżda Marija qalet lill-anġlu: “Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?”  Wieġeb l-anġlu u qalilha: “L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta’ l-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla.  Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir.” Mbagħad qalet Marija: “Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!” U l-anġlu telaq minn quddiemha.

Il-Ħsieb

Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!
Il-festa li qed niċċelebraw illum ad unur tal-Verġni Mqaddsa Marija hija ċelebrazzjoni ta’ l-innoċenza tagħha mill-konċepiment fil-ġuf ta’ ommha.  Hija l-Eva l-ġdida u permezz tagħha Alla jwarrab dak kollu li kienet wettqet l-ewwel Eva.  Marija gawdiet intimiet singulari ma’ Alla, għaliex kienet hija li kkonċepiet bil-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu u ġarret fil-ġuf tagħha għal disa’ xhur sħaħ lill-Iben ta’ Alla.  Il-ġisem tagħha, konċeput mingħajr tebgħa u ħtija sa mit-twelid, kien it-tempju naturali biex iżomm fih il-ħajja umana ta’ l-Iben ta’ Alla.

Illum naraw ukoll li kif Alla għażel lil Marija, aħna wkoll maħbubin u magħżulin ta’ Alla.  Alla għażilna sa minn qabel it-twaqqif tad-dinja jafna b’mod personali u jrid jurina li lkoll kemm aħna aħna l-magħżulin tiegħu.  Fil-festa tal-lum mhux biss niċċelebraw b’tifħir lil Marija, iżda huwa wkoll mument ta’ ringrazzjament għal dak li Alla jagħmel magħna sa minn qabel ġejna fid-dinja.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ġenesi, għandna l-waqgħa ta’ l-ewwel bnedmin, waqgħa li kienet turi li għalkemm Alla ħalaq il-bniedem, dan ħallieh f’libertaÏ assoluta li saħansitra jista’ jeħodha kontra tiegħu.  Il-mara wieġbet “is-serp daħak bija u kilt”.  L-ewwel bnedmin ħaduha kontra l-kmand ta’ mħabba li kien tahom Alla.  L-ewwel bnedmin tennew li lkoll kemm huma ma setgħux jwettqu dik l-imħabba li wegħdu lil Alla għax ċedew għall-pressjoni tal-ħażen.  L-ewwel Eva ċediet u għalhekk kien jeħtieġ Eva ġdida biex terġa’ tmexxi l-proċess ta’ salvazzjoni li Alla baqa’ jrid iwettaq fuq il-bniedem, issa mifni mid-dnub.  Is-Salm Responsorjali minn Salm 97 huwa għanja lill-Mulej għax għamel l-għeġubijiet.  Irridu nfaħħru llum lill-Mulej għax ma l-umanitaÏ għamel għeġubijiet kbar. “Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, f’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu.”  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Luqa, għandna t-tħabbira ta’ l-Anġlu Gabriel lil Marija.  Hija kienet mimlija bil-grazzja u l-Mulej kien magħha.  Huwa messaġġ qawwi ta’ missjoni kbira li Alla kien qed jafda f’idejn xebba.  Marija tintelaq f’idejn Alla u tgħid IVA.  Ir-riskju ħaditu għal Alla.

Il-Ħajja

“Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla!”  Messaġġ qawwi ta’ kuraġġ minn Alla permezz ta’ l-Anġlu Gabriel.  Messaġġ lil Marija iżda messaġġ ukoll lill-umanitaÏ kollha.  Messaġġ li ried juri l-kuntatt kontinwu bejn Alla u l-bniedem.  Alla qatt ma jħallina waħedna anki meta l-bniedem ħadha kontra tiegħu.  Marija wieġbet IVA – HAWN JIEN IL-QADDEJJA TAL-MULEJ, ħa jsir minni skond kelmtek.  Marija tħawdet quddiem il-kliem ta’ l-Anġlu Gabriel.  Iżda qalet iva.  Iva konvinta minkejja li ma fehmet xejn x’ried minnha Alla.  iżda permezz tal-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu setgħet tintelaq f’idejn Alla.  Aħna wkoll ħafna drabi niġu mitluba nwettqu missjonijiet minn dak Alla li għażilna sa minn qabel il-ħolqien, dak Alla li jħobbna u jsegwina kull ħin.  Il-festa tal-lum turi li l-imħabba ta’ Alla hija dik li ssegwina b’kull mod, kif ħaseb biex wettaq fit-tnissil mingħajr tebgħa ta’ Marija.  Il-Mulej huwa dak li jħarisna kull ħin… huwa aħna li rridu nħarsu ftit madwarna u naraw li għandna nwettqu dak kollu li jordnalna l-Mulej anki jekk f’ċerti mumenti li ma nifhmux.

Id-Djalogu

O Marija li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa

Aqlagħlna l-grazzja li noħorġu minnha mingħajr ħtija.

read more