Liturgy

Weekly Liturgy and Reflections

JIFTAĦ L-OQBRA – Il-5 Ħadd tar-Randan Sena A – 26 ta’ Marzu 2023

March 19, 2023

Il-5 Ħadd tar-Randan

JIFTAĦ L-OQBRA

Eżekjel 37: 12-14; Salm 129; Rumani 8:8-11; Ġwanni 11:1-45

Il-Vanġelu

Kien hemm wieħed marid, Lazzru minn Betanja, ir-raħal ta’ Marija u oħtha Marta. Marija kienet dik li dilket il-Mulej b’żejt ifuħ u xxuttatlu riġlejh b’xuxitha; u Lazzru, il-marid, kien ħuha. Iż-żewġ nisa bagħtu jgħidu lil Ġesù: “Mulej, ara, ħabibek marid.” Meta sama’ l-aħbar Ġesù qal: “Din m’hijiex marda  tal-mewt, iżda hi għall-glorja ta’ Alla, biex biha tingħata glorja lill-Iben ta’ Alla.” Ġesù kien iħobbhom lil Marta u lil oħtha u lil Lazzru. Meta sama’ li dan marad, baqa’ jumejn oħra fejn kien, u mbagħad qal lid-dixxipli: “Ejjew nerġgħu mmorru l-Lhudija.” Qalulu d-dixxipli: “Rabbi, il-Lhud għadhom kemm kienu qegħdin ifittxu li jħaġġruk, u int rieġa’ sejjer hemm?”  Weġibhom Ġesù: “M’hux tnax-il siegħa fiha l-ġurnata? Sakemm wieħed jimxi binhar, ma jitfixkilx, għax ikun qiegħed jara d-dawl ta’ din id-dinja. Imma jekk jimxi billejl, jitfixkel, għax ma jkollux dawl.”  Qalilhom hekk, u mbagħad issokta jgħidilhom: “Ħabibna Lazzru rieqed; iżda ħa mmur u nqajjmu.”  Qalulu  d-dixxipli: “Mulej, jekk inhu rieqed, jiġifieri se jfiq.” Iżda Ġesù kien tkellem mill-mewt tiegħu, u huma ħaduha li kien qalilhom fuq l-irqad ta’ meta wieħed ikun bin-ngħas.  Mbagħad qalilhom ċar u tond: “Lazzru miet.  U jiena nifraħ minħabba fikom li ma kontx hemm, ħalli temmnu. Iżda ejjew immorru sa ħdejh.”  Tumas, mlaqqam it-Tewmi, qal lil sħabu d-dixxipli: “Immorru aħna wkoll ħa mmutu miegħu.”

Meta wasal, Ġesù sab li Lazzru kien ġa ilu erbat ijiem fil-qabar. Betanja kienet qrib Ġerusalemm, xi ħmistax-il stadju ‘l hemm minnha. Ħafna Lhud kienu ġew għand Marta u Marija biex ifarrġuhom minħabba ħuhom.  Kif, mela, semgħet li kien ġej Ġesù, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesù: “Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut. Imma wkoll issa, jiena naf li kull ma int titlob lil Alla, Alla jagħtihulek.” Ġesù qalilha: “Ħuk jerġa’ jqum!” Qaltlu Marta: “Jiena naf li jerġa’ jqum, fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum.” Qalilha Ġesù: “Jien hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija, ukoll jekk imut, jgħix; u kull min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt. Temmnu inti dan?” “Iva, Mulej,” weġbitu, “Jiena nemmen li inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla, dak li ġie fid-dinja.”

Kif qalet dan, marret issejjaħ lil oħtha Marija u minn taħt l-ilsien qaltilha: “L-Imgħallem hawn, u qiegħed isejjaħlek.” Dik, malli semgħetha, qamet minnufih u marret ħdejh. Ġesù kien għadu ma daħalx fir-raħal, imma baqa’ fejn kienet ġiet tiltaqa’ miegħu Marta. Il-Lhud li kienu d-dar ma’ Marija biex ifarrġuha, kif rawha tqum malajr u toħroġ, marru warajha, għax stħajjluha sejra lejn il-qabar biex toqgħod tibki hemm. Meta Marija waslet fejn kien Ġesù u ratu nxteħtet f’riġlejh, tgħidlu: “Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut.” Ġesù, kif ra lilha tibki u l-Lhud, li ġew magħha, jibku wkoll, ħass ruħu mqanqal u tħawwad ħafna. “Fejn qegħedtuh?” staqsiehom. Huma weġbuh: “Mulej, ejja u ara.”  U Ġesù beka. Għalhekk il-Lhud qalu: “Ara kemm kien iħobbu!”  Iżda xi wħud minnhom qalu: “Ma setax dan il-bniedem, li fetaħ għajnejn l-agħma, jagħmel ukoll li dan ma jmutx?”

Ġesù ħass ruħu mqanqal għal darb’ oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien għar magħluq bi blata fuqu.  Ġesù qal: “Neħħu l-blata.” Marta, oħt il-mejjet, qaltlu: “Mulej, issa beda jrejjaħ; ġa ilu erbat ijiem mejjet.” Qalilha Ġesù: “Ma għedtlikx li jekk inti temmen, tara l-glorja ta’ Alla?” Mbagħad neħħew il-blata. Ġesù rafa’ għajnejh ‘il fuq u qal: “Missier, nroddlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismagħni, imma għedt dan minħabba n-nies li hawn madwari, biex huma jemmnu li inti bgħattni.” Kif qal hekk, għajjat b’leħen għoli: “Lazzru, oħroġ!” U dak li kien mejjet ħareġ, b’idejh u riġlejh infaxxati u b’maktur ma’ wiċċu. Ġesù qalilhom: “Ħollulu l-faxex u ħalluh imur.”

Ħafna mil-Lhud, li kienu ġew għand Marija u raw dak li għamel Ġesù, emmnu fih.

Il-Ħsieb

Il-Mulej tant huwa viċin tagħna li jridna ħajjin dejjem u ma jiddejjaqx jinżel fil-ħofra tal-qabar maħmuġ tal-fraġilita ta’ ħajjitna.  “Dawk li jgħixu skond il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla.  Iżda intom ma tgħixux skond il-ġisem iżda skond l-Ispirtu”.  Din hija twissija li jagħti San Pawl fil-liturġija tal-lum, twissija li lkoll kemm aħna rridu nieħdu bis-serjetà jekk irridu nibqgħu ħajjin dejjem, ħajjin għall-eternità, ħajjin permezz tal-Kelma t’Alla.  Minkejja d-difetti tagħna, il-Mulej lest li jerġa’ jqajjimna kuljum ukoll jekk dak li għal għajnejn id-dinja jidher li jkun waqgħa jew falliment.  Huwa għal dan il-għan li l-qawmien ta’ Lażżru huwa eżempju ċar mhux biss tal-qawwa ta’ Ġesù fuq il-mewt fiżika tal-bniedem iżda b’mod aktar ċar fuq il-mewt spiritwali.  Għal dan il-għan dan il-Vanġelu huwa Vanġelu li jagħtina kuraġġ u tama minkejja d-dgħufija ta’ kull wieħed minna.  Il-Kelma tal-Mulej għandha s-setgħa kull ħin li tagħtina l-ħajja.  Importanti li lkoll nagħtu każ tagħha u nagħtuha l-ħin u ċ-ċans tibdilna.

Il-Kelma

Eżekjel iserraħ ras il-poplu u jiddeskrivi l-qawmien u l-għaqda ta’ Israel wara l-Eżilju.  Dan insibuh b’mod speċjali fl-Ewwel Qari tal-lum mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel, li jtenni li saħansitra l-Mulej itellagħna mill-oqbra li nkunu ntfajna fihom aħna.  Il-Mulej se jqiegħed ruħna fina biex  aħna nieħdu l-ħajja.  Xi rridu aktar minn hekk?  Is-Salm 129 li ntennu fis-Salm Responsorjali huwa għajta qawwija lill-Mulej għax huwa għandu t-tjieba.  Hija din it-tjieba li trid tfejjaqna.  Fit-Tieni Qari fl-Ittra lir-Rumani għandna indikazzjoni li aħna l-imgħammdin, aħna l-ħolqien ġdid imħabbar minn Eżekjel fl-Ewwel Qari tal-lum.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann, fil-qawmien ta’ Lazzru għandna tifsira ta’ dak li jiġri lilna fil-magħmudija.

Il-Ħajja

1.  Quddiem id-dgħufija tagħna għandna l-ordni kuljum biex inqumu mill-waqgħat u r-raqdiet tagħna.

2.  Il-Mulej iridna ħajjin fix-xhieda tagħna.  X’qed tkun ir-risposta tagħna?

3.  Il-Mulej huwa lest li jtellagħna mill-qabar tagħna, iżda rridu nagħmlu l-parti tagħna.

4.  Kemm tassew fil-ħajja tagħna qed nagħmlu għażliet fid-dawl tal-kliem ta’ Kristu biex inkunu wlied id-dawl?

Id-Djalogu

Mulej,

minkejja l-waqgħat fil-qabar ta’ dgħufija

nixtieq li tgħinni nqum u nerfa’ salibi.

read more

GĦOTJA TA’ DAWL – Ir-4 Ħadd tar-Randan sena A – 19 ta’ Marzu 2023

March 17, 2023
Christ healing the blind - El Greco
Ir-4 Ħadd tar-Randan

GĦOTJA TA’ DAWL

1 Samwel 16, 1b, 6-7,10-13; Salm 22; Efesin 5, 8-14; Ġwanni 9:1-41

 

Il-Vanġelu

     Kif kien għaddej, lemaħ raġel agħma minn twelidu,  u d-dixxipli tiegħu staqsewh: “Rabbi, dan twieled agħma għax dineb hu stess, jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu?” Ġesù wieġeb: “Mhux għax dineb hu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-għemil ta’ Alla jidher fih. Sakemm għadu binhar, jeħtiġilna nagħmlu  x-xogħol ta’ dak li bagħatni, għax jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista’ jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja, jiena hu d-dawl  tad-dinja.” Kif qal dan, beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn, u dilek bih għajnejn ir-raġel agħma. U qallu: “Mur inħasel  fil-menqgħa ta’ Silwam.” Din tfisser ‘il-Mibgħut’. Mela dak mar, nħasel u ġie jara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawh, għax hu kien tallab, qalu: “Dan m’huwiex dak li kien joqgħod bilqiegħda jittallab?” Xi wħud qalu: “Iva, hu.” Oħrajn qalu: “Le, imma jixbhu.” Iżda hu qalilhom: “Jiena hu.” Qalulu: “Mela kif infetħulek għajnejk?”  Weġibhom: “Wieħed raġel, jgħidulu Ġesù, għamel ftit tajn, dilikli għajnejja bih, u qalli, ‘Mur fis-Silwam u nħasel hemm.’ Mort, nħsilt, u ġejt nara.”  Qalulu: “Fejn huwa dan ir-raġel?” Qalilhom: “Ma nafx.”

     Lil dan il-bniedem li fl-imgħoddi kien agħma ħaduh għand  il-Fariżej. Issa dak in-nhar li Ġesù għamel it-tajn u fetaħ għajnejn l-agħma inzerta kien is-Sibt. Il-Fariżej ukoll staqsew mill-ġdid lill-agħma kif sar jara. U hu qalilhom: “Qegħedli ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel, u issa qiegħed nara.” Xi wħud  mill-Fariżej qalu: “Dan il-bniedem m’huwiex ġej mingħand Alla, għax ma jħarisx is-Sibt.” Iżda oħrajn qalu: “Kif jista’ wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn?” U ma qablux bejniethom. ] U reġgħu qalu lill-agħma: “Int x’jidhirlek minnu, issa li fetaħlek għajnejk?” Qalilhom: “Dak profeta.”

     Il-Lhud ma ridux jemmnu li hu kien agħma u ħa  d-dawl qabel ma bagħtu għall-ġenituri ta’ dak li sar jara, u staqsewhom: “Dan, li intom qegħdin tgħidu li twieled agħma, dan binkom? Mela issa kif ġie jara?”  Il-ġenituri tiegħu wieġbu u qalulhom: “Nafu li dan hu t-tifel tagħna u li twieled agħma; imma kif issa ġie jara, dan ma nafuhx, u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu; ħa jitkellem hu għalih innifsu.” Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex beżgħu  mil-Lhud, għax il-Lhud kienu ġa ftiehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqarr li Ġesù hu l-Messija, isib ruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri tiegħu wieġbu, ‘Żmien għandu, staqsu lilu.’

     Għal darb’oħra reġgħu bagħtu għal dak li kien agħma u qalulu: “Agħti glorja lil Alla! Aħna nafu li dan il-bniedem huwa midneb.” Dak weġibhom: “Jekk hux midneb ma nafx; ħaġa waħda naf: li jien kont agħma u issa qiegħed nara.” Qalulu: “Imma hu x’għamillek? Kif fetaħhomlok għajnejk?” U hu weġibhom: “Ġa għedtilkom u ma smajtux! Xi tridu tisimgħu iżjed? Jaqaw tridu intom ukoll issiru dixxipli tiegħu?” U qabdu jgħajjruh u qalulu: “Dak int dixxiplu tiegħu! Aħna ta’ Mosè dixxipli! Aħna nafu li lil Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu!” Weġibhom ir-raġel u qalilhom: “Sewwa! Hawn qiegħed l-għaġeb, li intom ma tafux minn fejn inqala’, u madankollu lili fetaħli għajnejja! Aħna nafu li Alla m’hux se jisma’ lill-midinbin; iżda mbagħad jekk wieħed ikun iqim lil Alla u jagħmel ir-rieda tiegħu, lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema’ li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed agħma  mit-twelid. Li kieku dan ma kienx ġej mingħand Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel.” Mbagħad qabżu u qalulu: “Int se tgħallem lilna, int li twelidt dnubiet waħdek?” U keċċewh ‘il barra. 

     Ġesù sama’ li keċċewh ‘il barra; sabu u qallu: “Temmen inti f’Bin il-bniedem?” Dak wieġeb u qallu: “Min hu, Mulej, biex nemmen fih?” Qallu Ġesù: “Mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qiegħed ikellmek.” Qallu: “Nemmen, Mulej!” U nxteħet għarkubbtejh quddiemu. Mbagħad Ġesù qal: “Jien ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaqq, biex min ma jarax isir jara, u min jara jagħma.”

     Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħuh jgħid dan u staqsewh: “Aħna wkoll għomja?”  Weġibhom Ġesù: “Li kieku kontu għomja, ma kontux tkunu ħatja ta’ dnub. Imma issa qegħdin tgħidu, ‘Aħna naraw.’ Mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom.”

 

Il-Ħsieb

Is-sejħa li tagħmlilna l-liturġija tal-lum hi biex dik il-fidi li rċevejna fil-magħmudija nkabbruha u nwassluha lill-oħrajn.
     Il-miraklu li nsibu fil-Vanġelu tal-lum huwa l-miraklu tiegħi u tiegħek kull darba li nobdu għall-Kelma tal-Ħajja li jwassal lilna l-Mulej.  Fil-mumenti ta’ dlamijiet li ngħaddu minnhom f’diversi waqgħat ta’ ħajjitna, il-kuntatt tagħna mal-Mulej huwa bħal raġġ ta’ dawl, dawl li jegħleb is-saltna tad-dlamijiet li ħafna drabi nkunu lsiera tagħha, dlamijiet ta’ vizzji u ħżunija, dlamijiet ta’ suppervja.  Hemm bżonn URĠENTI li nħallu lill-Mulej imissna.  Hemm bżonn li nħallu lill-Mulej jagħtina d-dawl.  Hemm bżonn li kif l-agħma fil-Vanġelu tal-lum obda l-kmand ta’ Ġesù, hekk aħna m’għandniex triq alternattiva x’nagħżlu.  Hija s-sejħa li tagħmlilna l-liturġija tal-lum sabiex dik il-fidi li rċevejna fil-magħmudija nkabbruha u nwassluha lill-oħrajn.  Kristu huwa d-dawl tad-dinja.  Bħala nsara lkoll kemm aħna rridu nkunu xhieda ħajja ta’ dan id-dawl.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel, jirrakkonta l-ġrajja ta’ żmien is-Slaten fejn insibu l-figura ta’ David li minn ragħaj ta’ l-imrieħel jiġi magħżul Sultan.  Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ.  U propju din l-għajta għall-protezzjoni u kenn tal-Mulej fuqna, insibuha fis-Salm 22 fejn għandna sejħa lill-Mulej bħala r-Ragħaj it-Tajjeb, Ragħaj li jsegwi b’mod personali l-merħla tiegħu.  La l-Mulej huwa l-kenn tagħna għandna nkunu konvinti li aħna wlied id-dawl kif itenni San Pawl fit-Tieni Qari tal-lum fl-Ittra lill-Efesin.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna l-fejqan ta’ l-agħma li jikseb id-dawl għax obda u emmen fid-diskors ta’ Ġesù.

Il-Ħajja

1.  Aħna lkoll ulied id-dawl.  F’dan iż-żmien tar-Randan irridu niċċekkjaw liema dawl qed idawwal il-ħajja tagħna.

2.  Hemm bżonn li nkunu umli biex nisimgħu u ngħixu l-Kelma ta’ Alla.

3.  Hemm bżonn li nwettqu dak li ordnalna Ġesù biex tassew NARAW l-għażliet f’ħajjitna.

4.  Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ kif nisimgħu fl-Ewwel Qari.  Kulħadd għandu missjoni importanti fi-Saltna Tiegħu.

5.  F’dan iż-żmien tar-Randan irridu nfittxu li nsaħħu sewwa u malajr id-dawl tal-fidi tagħna.

Id-Djalogu

Mulej

għallimna nwettqu sew il-ħidma tagħna

bid-dawl tiegħek li nużawh aħna.

read more

GĦANDEK GĦATX? – It-3 Ħadd tar-Randan sena A – 12 ta’ Marzu 2023

March 5, 2023

It-3 Ħadd tar-Randan

GĦANDEK GĦATX?

Eżodu 17:3-7;  Salm 94; Rumani 5: 1-2, 5-8; Ġwanni 4: 5-42

Il-Vanġelu

Ġie f’belt tas-Samarija, jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakobb kien ta lil ibnu Ġużeppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta’ Ġakobb. Kien għall-ħabta tas-sitt siegħa, u Ġesù, għajjien kif kien mill-mixi, qagħad bilqiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara  mis-Samarija timla l-ilma. “Agħtini nixrob,” qalilha Ġesù. Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru x’jieklu. Il-mara  mis-Samarija qaltlu: “Kif! Inti Lhudi u titlob lili, Samaritana, biex nagħtik tixrob?” Qaltlu hekk għax il-Lhud ma jitħalltux mas-Samaritani. Ġesù weġibha: “Kieku kont taf id-don ta’ Alla u min hu dak li qiegħed jgħidlek, ‘Agħtini nixrob,’ kieku int kont titolbu, u hu kien jagħtik ilma ħaj.” Qaltlu l-mara: “Sinjur, mnejn se ġġib l-ilma ħaj jekk anqas biex timla ma għandek u l-bir huwa fond? Jaqaw int aqwa minn missierna Ġakobb li tana dan il-bir, li minnu xorob hu u wliedu u l-imrieħel tiegħu?” Weġibha Ġesù: “Kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa’ jagħtih l-għatx; imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għatx. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta’ l-ilma li jwassal sal-ħajja ta’ dejjem.” Qaltlu l-mara: “Agħtini dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix l-għatx, u anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawn nimla l-ilma.”

Qalilha Ġesù: “Mur sejjaħ lil żewġek u erġa’ ejja hawn.” Weġbitu l-mara: “Ma għandix żewġi.” Qalilha Ġesù: “Sewwa għedt, ‘ma għandix żewġi.’ Inti żżewwiġt ħames darbiet, u r-raġel li għandek miegħek bħalissa m’huwiex żewġek. Sewwa weġibt!” Qaltlu l-mara: “Int profeta, Sinjur, milli qiegħda nara. Missirijietna kienu jaduraw lil Alla fuq din il-muntanja; imma intom tgħidu li l-post fejn wieħed għandu jadura lil Alla jinsab f’Ġerusalemm.” Qalilha Ġesù: “Emminni, mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier, anqas f’Ġerusalemm. Intom taduraw lil dak li ma tafux; aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mil-Lhud. Imma tiġi siegħa, anzi issa hi, meta dawk li tassew jaduraw jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u l-verità. Għax il-Missier ukoll, nies bħal dawn ifittex li jadurawh. Alla huwa spirtu, u dawk li jadurawh għandhom jadurawh fl-ispirtu u l-verità.” Qaltlu l-mara: “Jiena naf li ġej il-Messija, – dak li jgħidulu Kristu. Meta jiġi hu, kollox iħabbrilna.” Qalilha Ġesù: “Jiena hu, li qiegħed nitkellem miegħek.”

Fil-ħin ġew id-dixxipli tiegħu, u stagħġbu jarawh jitkellem ma’ mara; iżda ħadd minnhom ma staqsieh, ‘Xi trid?’, jew, ‘Għax qiegħed titkellem magħha?’ Il-mara ħalliet il-ġarra hemmhekk, reġgħet daħlet il-belt u qalet lin-nies: “Ejjew araw bniedem li qalli kull ma għamilt. Tgħid, dan il-Messija?” U  nies ħarġu mill-belt u ġew ħdejh.

Sadattant id-dixxipli bdew jitolbuh u jgħidulu: “Rabbi, kul!” Iżda hu qalilhom: “Jien għandi ikel x’niekol li intom ma tafux bih.” Id-dixxipli għalhekk bdew jistaqsu lil xulxin: “Jaqaw ġie xi ħadd u ġieblu x’jiekol?” Qalilhom Ġesù: “L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta’ min bagħatni u li nwassal fit-tmiem l-opra tiegħu. Intom ma tgħidux li baqa’ erba’xhur oħra għall-ħsad? Imma araw x’ngħidilkom jien: erfgħu għajnejkom u ħarsu ftit kif l-għelieqi bjadu għall-ħsad! Ġa l-ħassad qiegħed jieħu ħlasu u jiġbor il-frott għall-ħajja ta’ dejjem, biex min jiżra’ jifraħ hu wkoll bħal min jaħsad. F’dan taraw kemm sewwa jingħad li wieħed jiżra’ u l-ieħor jaħsad. Jiena bgħattkom taħsdu dak li ma tħabattux għalih intom; kienu oħrajn li tħabtu, u intom dħaltu flokhom biex tgawdu l-frott tat-taħbit tagħhom.”

Kien hemm ħafna Samaritani minn dik il-belt li emmnu f’Ġesù fuq ix-xhieda li tathom dik il-mara meta qaltilhom: ‘Qalli kull ma għamilt,’ tant, li meta s-Samaritani ġew ħdejh, bdew jitolbuh biex jibqa’ magħhom, u hu qagħad hemm jumejn. Mbagħad ħafna oħrajn emmnu minħabba kliemu, u lill-mara qalulha: “issa mhux għax għedtilna int qegħdin nemmnu, imma għax aħna wkoll smajnieh, u sirna nafu li dan tassew hu s-salvatur tad-dinja.”

Il-Ħsieb

min jixrob mill-ilma li nagħtih jien qatt iżjed ma jkun bil-għatx.
Fil-ħajja tagħna ma tkunx l-ewwel darba li jaqbadna l-għatx, b’mod speċjali wara xi biċċa xogħol fis-sajf.  Xi kultant iżda jista’ jkun li jkollna għatx għal affarijiet oħra.  Biex tikber il-pożizzjoni soċjali tiegħek jew fuq il-post tax-xogħol.  Is-Samaritana nistgħu nqisuha aħna.  Nersqu lejn Ġesù u nitolbuh il-grazzji, il-grazzji materjali.  Aqlagħli din il-grazzja, ħa nagħmel din il-wegħda; jekk tagħtini hekk nagħtik daqshekk;  Hu diskors fuq livell materjali biss.  Ħafna drabi nirrabjaw ukoll mal-Mulej meta ma jagħtiniex dak li nitolbu fil-pront.  Nibqgħu naħsbu u naġixxu bħala bnedmin anki mal-Mulej, minkejja t-tagħlim tiegħu, minkejja li x-xewqa tiegħu kienet dejjem li ma nibqgħux naħsbu bħala bnedmin.  Meta nirċievu l-Ewkaristija,  Alla jsir

parti minna, mill-ħajja tagħna, mill-mod kif naġixxu.  Iżda ħafna drabi l-għatx għall-materjali jżommna fuq livell ta’ medjokrità b’mod li l-veru għatx għall-valuri ta’ kuljum lanqas biss inħossuh.  It-tielet Ħadd tar-Randan għandu stedina ċara, agħraf dak li se titlob lil Ġesù.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Eżodu u għandna r-rakkont ta’ meta l-poplu Lhudi fil-mixja tiegħu lejn l-Art Imwegħda qabdu l-għatx.  Minkejja n-nuqqas ta’ fiduċja tal-poplu f’Alla, Alla jibgħat ilma mill-blat.  Fis-Salm Responsorjali għandna stedina biex nisimgħu leħen il-Mulej u ma nwebbsux qalbna.  San Pawl fl-Ittra lir-Rumani jtenni li minħabba li konna fid-dnub Ġesù Kristu sar għalina l-ilma ħaj li jeħlisna mill-jasar.  Dan seta’ jagħmlu bil-mewt tiegħu.  Fil-Vanġelu għandna d-djalogu bejn Ġesù u s-Samaritana li talbitu jagħtiha l-ilma.  Ġesù jagħtiha ilma differenti, li jagħti l-ħajja.

IL-Ħajja

1.  Il-Mulej jagħtina l-ilma li jżommna ħajjin kull ħin.  Kif qed naċċetta dan l-ilma fil-ħajja tiegħi ta’ kuljum?

2.  Il-Mulej ġie biex jagħmel ir-rieda ta’ dak li bagħtu, kif itenni fil-Vanġelu tal-lum.  Inti u jien kemm qed nifhmu xi jrid il-Mulej minna?

3.  Kif qed taqta’ l-għatx tiegħek kuljum, bl-ilma li jagħtina Ġesù b’mod speċjali fl-Ewkaristija jew b’affarijiet materjali li jkomplu jagħmlulna aktar għatx?

4.  Kristu jrid u jinsab lest li jkun l-ilma ħaj għalina kull ħin.  L-għażla bil-libertà kollha hija f’idejna.

Id-Djalogu

Agħmel Mulej

li ma nfittex imkien biex naqta’ l-għatx ħlief bik,

bil-kelma tiegħek, bil-Ġisem u d-Demm tiegħek.

 

read more

KONFERMA GĦALL-UMANITA’ – It-2 Ħadd tar-Randan sena A – 5 ta’ Marzu 2023

February 26, 2023

It-2 Ħadd tar-Randan

ĠESÙ KRISTU:  KONFERMA GĦALL-UMANITA

Ġenesi  12: 1-4a; Salm 32; 2 Timotju 1:8b-10; Mattew  17:1-9

Il-Vanġelu

Sitt ijiem wara, Ġesù ħa miegħu lil Pietru u ‘l Ġakbu u ‘l ħuh Ġwanni, tellagħhom fuq muntanja għolja weħidhom, u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, u lbiesu sar abjad bħad-dawl. U dehrulhom Mosè u Elija jitħaddtu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesù: “Mulej, kemm hu sew li aħna hawn! Jekk trid intella’ hawn tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija.” Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom u minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu.” Id-dixxipli, kif semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art, mimlijin biża’. Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: “Qumu. La tibżgħux.” Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu.

Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: “Tgħidu lil ħadd b’din id-dehra sa ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet.”

 

Il-Ħsieb

Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu.
Ħafna drabi fil-ħajja tagħna rridu l-konfermi iżda nsibu affarijiet mingħajr stabbilità.  Faċli ngħidu li m’ għandniex nibnu kastelli fl-arja iżda mbagħad inkunu l-ewwel nies li nagħmlu hekk.  Ngħidu li r-reliġjon tagħlaqna f’gaġġa, tnaqqsilna l-libertà u ma nindunawx li sirna skjavi ta’ allat foloz li ħloqniehom aħna.  Infittxu kontinwament il-veru ferħ tal-qalb u ngħixu f’dinja ta’ solitudni.  Għaliex dan kollu?  Hawn xi ħaġa li ma titfarrakx?  Li tibqa soda?  Fil-liturġija tal-lum għandna risposta, KRISTU.  Kristu huwa kkonfermat bħala l-Iben t’Alla: dak li ġie biex jifdi,  Dak li se jsalvana.  U proprju f’dan iż-żmien tar-Randan, żmien ta’ riflessjoni fuq il-mod ta’ ħajja li qed ngħixu, aħna li ngħidu li aħna nsara,  Ġesù Kristu jrid ikun il-gwida tagħna mhux biss fil-mumenti tal-glorja iżda anki fir-realtà ħarxa ta’ kull ġurnata ta’ għajxien tagħna.  Pietru ħa gost fuq it-Tabor iżda Ġesù reġa’ niżżilhom miegħu fir-realtà iebsa fejn Pietru, minkejja li kien ra ħafna fuq it-Tabor, kien minn ta’ l-ewwel li ċaħdu kif nagħmlu jien u inti minkejja li aħna ngħidu li nafu xi jfisser Kristu l-Iben t’Alla għalina.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi u jirrakkonta s-sejħa ta’ Abram missier il-poplu t’Alla.  Sejħa li kellha ħafna diffikultajiet, iżda Abram aċċetta dan ir-riskju kbir ta’ fidi.  Is-Salm Responsorjali meħud minn Salm 32 huwa rakkont kif il-patt ta’ Alla ma’ Abram kien sinjal ta’ għaqda ta’ Alla mal-bnedmin, għaqda li tnissel tama li għad iqum mill-medjokrità tiegħu.  Fit-Tieni Qari tal-lum, mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lil Timotju, għandna messaġġ qawwi, dak li meta wieħed jgħix il-Vanġelu bilfors li jrid ibati; iżda wkoll hemm tama li meta tgħix il-Vanġelu se tikseb dawl qawwi għall-kumplament ta’ ħajtek.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew insibu li Ġesù jieħu lil Pietru, Ġakbu u Ġwanni fuq il-muntanja u ssir it-trasfigurazzjoni.  Għandna leħen il-Missier li juri kemm tassew hi importanti l-missjoni fdata f’Ġesù Kristu għas-salvazzjoni ta’ l-umanità kollha.

Il-Ħajja

1.  Fil-Ħajja tagħna nippruvaw minn kollox biex insibu ftit hena. Għaliex qatt ma ppruvajna nsibu tassew il-preżenza ta’ Kristu f’ħajjitna?

2.  Kemm tassew qed ngħixu l-fidi tagħna fid-dawl tal-kliem ta’ Ġesù fil-Vanġelu, kliem li jagħtina tama u kuraġġ ma’ kull sfida ta’ ħajjitna?

3.  L-istess sejħa li Alla għamel lil Abraham Alla jagħmilha lil kull wieħed u waħda minna.  Kif qegħdin inwieġbu?

4.  F’dan iż-żmien tar-Randan hemm bżonn li nikbru aktar fl-imħabba tagħna lejn Alla fil-proxxmu.

Id-Djalogu

Mulej, għinni

fit-tfittxija tiegħi għalik

kuljum.

read more

IL-FALLIMENT TAGĦNA – L-1 Ħadd tar-Randan A – 26 ta’ Frar 2023

February 25, 2023

L-1 Ħadd tar-Randan

IL-FALLIMENT TAGĦNA

Ġen 2: 7-9; 3,1-7; Salm 50; Rumani 5: 12-19; Mattew 4:1-11

Il-Vanġelu 

 It-tiġrib ta’ Ġesù fid-deżert 

Mbagħad l-Ispirtu ħa lil Ġesù fid-deżert biex ix-Xitan iġarrbu. U Ġesù baqa’ sajjem għal erbgħin jum u erbgħin lejl, u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur u qallu: “Jekk inti Bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobż.”  Iżda Ġesù wieġbu: “Hemm miktub, ‘Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.’ “

Mbagħad ix-Xitan ħadu miegħu fil-Belt imqaddsa, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju, u qallu: “Jekk inti Bin Alla, inxteħet għal isfel; għax hemm miktub li, ‘Lill-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek,’ u li ‘Fuq idejhom jerfgħuk, Ħalli ma taħbatx riġlejk ma’ xi ġebla.’ ” Qallu Ġesù: “Hemm miktub ukoll, ‘Iġġarrabx lill-Mulej Alla tiegħek.’ ”

Għal darb’oħra x-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna, urieh is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom, u qallu: “Dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħet tadurani.” Mbagħad qallu Ġesù: “Itlaq, Xitan! Għax hemm miktub, ‘Lill-Mulej Alla tiegħek, għandek tadura, u lilu biss taqdi.’ ”

Mbagħad ix-Xitan ħallieh. U minnufih ġew xi anġli u kienu jaqduh.

 

Il-Ħsieb

Lill-Mulej Alla tiegħek, għandek tadura, u lilu biss taqdi
     Il-falliment totali tagħna huwa d-dnub.  Iċ-ċaħda tal-grazzja ta’ Alla.  L-għażla libera tagħna li nsegwu lil satana u mhux lil Alla.  F’dan iż-żmien tar-Randan, li bdejna biċ-ċelebrazzjoni ta’ l-irmied, indunajna li lkoll kemm aħna rridu verament inċarrtu qlubna u mhux ilbiesna.  Hemm bżonn li fil-konverżjoni tagħna ma nkunux artifiċjali iżda nkunu radikali.  Il-mument tar-Randan irid ikun mument ta’ verifika għalina lkoll, f’liema livell ta’ fidi ninsabu, kemm tassew aħna anzjużi li niġġeddu fil-ħajja tagħna biex neqirdu d-dnub u noqorbu aktar lejn Alla.  It-tiġrib tagħna minn satana se jibqa’.  Saħansitra Ġesù għadda minnu.  Iżda aħna rridu nkunu sodi, bil-kelma ta’ l-istess Ġesù, li nagħmlu għażliet ta’ ħajja u mhux għażliet li jmewtu mhux biss il-fidi tagħna iżda wisq aktar l-għemil tagħna.  Ħafna drabi naħlu ħajjitna naduraw u nsiru skjavi ta’ allat foloz.  Kemm tassew hemm xewqa fina li niskopru u naduraw lil Alla veru fil-ħajja tagħna?  Iż-żmien tar-Randan huwa l-mument ġust li nagħmlu din l-iskoperta.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi, għandna l-ħolqien ta’ Adam u Eva u d-dnub tagħhom.  Ħolqien li juri l-imħabba kbira ta’ Alla u l-libertà assoluta li ta lill-bniedem.  Is-silta tas-salm, meħuda minn Salm 80, hija talba ta’ ħniena lil Alla meta nagħrfu li aħna midinbin.  Fit-Tieni Qari tal-lum għandna s-silta mill-ittra ta’ San Pawl lir-Rumani fejn naraw b’mod ċar it-tweġiba ta’ Alla għall-falliment tal-bniedem.  Il-ġustifikazzjoni li kisbilna Kristu hija att kbir ta’ mħabba ta’ Alla lejna.  Fil-Vanġelu tal-lum l-Evanġelista San Mattew jirrakkonta t-tentazzjonijiet ta’ Ġesù mix-xitan fid-deżert.  Ġesù jitkellem u jkeċċi x-xitan.  Fid-diskors ta’ Ġesù għandna s-sinjali fejn irridu npoġġu tassew l-għażliet ta’ ħajjitna; mhux fuq it-tlellix iżda fuq il-Kelma t’Alla.

Il-Ħajja

1.  Bdejna r-Randan.  Irid ikun mument ta’ MISTOQSIJIET U GĦAŻLIET fuq x’tip ta’ ħajja qed ngħixu?

2.  Iż-żmien tar-Randan m’huwiex żmien ta’ tiġdid spiritwali biss iżda wkoll ta’ riforma fuq il-mod ta’ ħajja u attitudnijiet tagħna ta’ kuljum  – TIĠDID

3.  X’għażliet qed tagħmel kull ħin fil-ħajja tiegħek?  Imbuttati mix-xitan jew favur Ġesù?

4.  Xi programm ta’ tiġdid lestejt għal dan iż-żmien tar-Randan?

Id-Djalogu

Mulej, għallimni

matul dan ir-Randan

insib aktar lilek u lili nnifsi.

read more

AĦFER – ĦOBB – SERVI – Is-7 Ħadd matul is-sena A – 19 ta’ Frar 2023

February 18, 2023

Is-7 Ħadd Matul is-Sena

AĦFER – ĦOBB – SERVI

Levitiku 19: 1-2, 17-18; Salm 102; 1 Kor 3: 16-23; Mattew 5: 38-48

Il-Vanġelu

Il-vendetta

“Smajtu x’intqal, ‘Għajn b’għajn u sinna b’sinna.’ Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux; anzi jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta’ ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll;  u lil min ikun irid itellgħek il-qorti u jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar.  U jekk xi ħadd iġagħlek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn.  Agħti lil min jitolbok u ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef mingħandek.

L-imħabba lejn l-għedewwa

“Smajtu x’intqal, ‘Ħobb lil għajrek, u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li hu fis-smewwiet; għax hu jtalla’ x-xemx tiegħu sew fuq   il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min m’huwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqqilkom? M’hux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan?  U jekk issellmu lil ħutkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? M’hux il-pagani wkoll jagħmluh dan?  Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-smewwiet. 

Il-Ħsieb

Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom
     Kemm hi iebsa li taħfer kompletament.  “Naħfer iva… ninsa le”.  Kemm nisimgħu espressjonijiet bħal dawn u nibqgħu inroddu s-salib u nżejnu l-ħitan bis-slaleb.  Il-Vanġelu tal-lum huwa messaġġ qawwi għall-konverżjoni mhux biss personali iżda wkoll soċjali.  Kemm tassew għandna l-kuraġġ naħfru?  Kemm tassew għandna l-kuraġġ induru lejn xi ħadd li nafu li ma jridilniex il-ġid?  Għalhekk huwa iebes il-Vanġelu.  Għalhekk il-ħajja nisranija hija mingħajr kantunieri.  Biex inkunu “speċjali”  għall-Mulej hemm bżonn li nagħmlu l-affarijiet iebsa.  L-avventuri huma iebsin, hemm bżonn li lkoll kemm aħna bħala Nsara ma nagħmlux biss l-ovvju fil-ħajja tagħna.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Levitiku u jirrakkonta parti mil-liġi li għandha x’taqsam mal-qdusija tal-poplu.  Wieħed jgħix fil-qdusija meta jimxi fil-kmandamenti ta’ Alla.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 102, insibu li meta aħna nħobbu lill-proxxmu kollu tagħna nkunu qegħdin nixbhu lil Alla li huwa Alla ħanin u ta’ qalb tajba.  San Pawl ikompli jenfasizza fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra tiegħu lill-Korintin, li aħna tempju qaddis ta’ Alla u li ħadd ma għandu jqarraq.  Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum insibu żvilupp tat-tielet beatitudni fid-diskors tal-Muntanja, fejn insibu:  “Ħenjin ta’ qalbhom ħelwa”.  Ġesù jagħti eżempju ta’ dan bil-ħajja tiegħu stess.

Il-Ħajja

1.  Kemm aħna kapaċi naħfru?  Kif qegħdin naħfru?  Kemm tassew aħna nies ta’ kompassjoni u mogħdrija?

2.  Għandek għedewwa?  Kif qed tħares lejhom?  Hemm xi persuna fil-ħajja tiegħek li ilek ma tkellimha snin?

3.  Aħfer – Ħobb – Servi… kemm taħseb li huma possibbli fil-ħajja tiegħek?  Kemm taħseb li huma possibbli li tgħixhom kuljum?

4.  Il-ġlieda tagħna kuljum trid tkun magħna nfusna.  Hemm bżonn li nagħrfu nnaqqsu minna l-egoiżmu tagħna biex inkunu nistgħu nħarsu f’għajnejn xulxin mingħajr biżà jew mistħija.

Id-Djalogu

     Mulej għallimni naħfer lill-għadu tiegħi,

     għallimni nħobb lil dawk li jriduli d-deni,

     għallimni nimxi, kontra l-kurrent, lejk imsallab.

read more

NGĦIXU L-KMANDAMENTI – Is-6 Ħadd matul is-sena A – 12 ta’ Frar 2023

February 10, 2023

Is-6 Ħadd Matul is-Sena

NGĦIXU L-KMANDAMENTI

Bin Sirak 15, 15-20; Salm 118; 1 Korintin 2, 6-10; Mattew 5:17-37

Il-Vanġelu

Il-Liġi ta’ Mosѐ u l-liġi l-ġdida

“Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’ l-Liġi jew il-Profeti; jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-perfezzjoni. Tassew ngħidilkom, li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mil-Liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed  mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-Saltna tas-Smewwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-Saltna tas-Smewwiet.

“Ngħidilkom li, jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet.”

“Smajtu xi ntqal lin-nies ta’ dari, ‘La toqtolx.’ Mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna.  Imma jien ngħidilkom li  l-kundanna tistħoqq ukoll lil min jinkorla għal ħuh. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuh jgħidlu, ‘Ġifa’, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju; u jekk jgħidlu, ‘Iblah’, ikun ħaqqu n-nar ta’ l-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittalla’ l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa ma’ ħuk, u mbagħad ejja talla’ l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellgħek il-qorti ħudu  bil-kelma t-tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik f’idejn l-imħallef, u l-imħallef f’idejn l-għassies, u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek, minn hemm ġew ma toħroġx qabel ma tkun ħallast l-aħħar tliet ħabbiet.

“Smajtu xi ntqal, ‘La tagħmilx adulterju.’ Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha jkun ġa għamel adulterju magħha f’qalbu. Jekk għajnek il-leminija hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqlagħha barra u armiha ‘l bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħet fl-infern. U jekk idek il-leminija hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra u armiha ‘l bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jmur fl-infern. 

“Ntqal ukoll, ‘Min jibgħat lil martu jkollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju.’ Imma jiena ngħidilkom li kull min jibgħat lil martu barra l-każ ta’ żwieġ ħażin, iwaqqagħha fl-adulterju; u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju.

 “Smajtu wkoll x’intqal lin-nies ta’ dari, ‘Tonqosx mill-wegħda li ħlift imma rodd lill-Mulej il-wegħdiet li ħliftlu.’ Imma jiena ngħidilkom biex ma taħilfu xejn, u la bis-sema, għax hu t-tron ta’ Alla, u la bl-art, għax fuqha jserraħ riġlejh, u lanqas b’Ġerusalemm, għaliex hija l-Belt tas- Sultan il-kbir. U lanqas b’rasek ma għandek taħlef, għaliex inti anqas biss xagħra waħda ma għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħa jkun id-diskors tagħkom, ‘Iva, iva’, ‘Le, le’; kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-Ħażin.

Il-Ħsieb

Mela ħa jkun id-diskors tagħkom, 'Iva, iva', 'Le, le'; kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-Ħażin
Kollox m’hu xejn fil-ħajja!  Hekk jagħmel kulħadd!  Jien se nkun differenti?  Huma frażijiet li nisimgħu kuljum u li forsi rridu ngħidu li xi kultant nismgħuhom aħna wkoll.  Lesti nippuntaw subgħajna biex nikkritikaw lil ħaddieħor iżda ma aħniex lesti li naċċettaw jew nagħmlu awtokritika fuqna stess.  Fil-Liturġija tal-lum Ġesù jikxfilna l-maskra.  Maskra li ħafna drabi turi l-mod immatur li bih ngħixu r-reliġjon tagħna.  Mod ta’ reliġjon li fih aħna biss spettaturi.  Ġesù jurina li hu ġie biex jipperfezzjona t-tagħlim u għalhekk jenfasizza għajxien sħiħ tal-kmandamenti.

Il-Kelma

Il-bniedem ġie maħluq minn Alla liberu u rajh f’idejh.  Il-bniedem huwa msejjaħ biex minn rajh jagħżel li jimxi fuq il-liġi ta’ Alla kif itenni l-awtur tal-Ktieb ta’ Bin Sirak fl-Ewwel Qari tal-lum.  Is-Salm 118 juri li hemm minn dawk li jimxu  fuq l-liġi tal-Mulej.  Fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin insibu li l-għerf ta’ Alla jistgħu jagħrfuh dawk li huma mrawmin sewwa fil-fidi u fl-imħabba.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna t-tifsira ta’ Ġesù li ġie biex jipperfezzjona l-liġi u l-profeti.  Huwa jispjega wkoll l-importanza tal-ħames, is-sitt u t-tmien kmandament.

Il-Ħajja
 1. Il-ħeġġa tan-nisrani kuljum hija dik li tgħinu jfittex u jikseb aktar territorju qrib tal-Mulej.  Hemm bżonn li niddrittaw it-toroq tagħna fid-dawl tal-liġi tiegħu.
 2. L-għażla tad-dnub u għad-dnub hija f’idejna.  Alla ħalliena liberi saħansitra li neħduha kontra tiegħu.  Kemm tassew qed inħares lejn il-kmandamenti bħala mumenti ta’ grazzja li permezz tagħhom aħna stess nirregolaw il-ħajja tagħna?
 3. Hemm bżonn li nagħmlu għażliet ċari u bla tlaqliq fuq it-tip ta’ fidi li qed ngħixu.
 4. Id-diskors ta’ Krisu llum huwa ċar għal min irid jifhem – le għad-divorzju u responsabbiltà kbira fuq kull min ikisser żwieġ.

 

Id-Djalogu

Fehemni Mulej

biex inżomm il-liġi tiegħek

u nħarisha b’qalbi kollha.

read more

IL-MELĦ, ID-DAWL U L-GĦEMIL – Il-5 Ħadd matul is-sena A – 5 ta’ Frar 2023

February 2, 2023

Il-5 Ħadd Matul is-Sena

IL-MELĦ, ID-DAWL U L-GĦEMIL

Isaija 58: 7-10; Salm 111; Korintin 2, 1-5; Mattew 5:13-16

Il-Ħsieb

“Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta’, biex jerġa’ jieħu t-togħma? Ma jibqa’ tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies.

“Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixegħlu l-musbieħ u jqegħduh taħt il-siegħ, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem   il-bnedmin, biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet.

Il-Ħsieb

Intom il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja!
Wara l-Ħdud li fihom rajna l-bidu tal-missjoni pubblika ta’ Ġesù  kif ukoll ir-radikalità li qed joffri l-Vanġelu, illum għandna deskrizzjoni ta’ l-effettività tal-missjoni tagħna bħala dixxipli tal-Mulej fid-dinja tal-lum.  L-għemil tagħna jrid ikun melħ u dawl għas-soċjetà li fiha ngħixu.  Ma nistgħux nirriskjaw li nkunu dixxipli ta’ l-apparenza għax inkella nkunu qegħdin f’soċjeta li fiha ma nħallux marka.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum insibu lill-Profeta Isaija jċanfar lil dawk li kienu jaħsbu li s-salvazzjoni se tasal bis-sawm biss.  Huwa jtenni li hemm bżonn li wieħed juri l-fidi tiegħu fl-għemil b’atti konkreti ta’ ħniena.  Is-Salm Responsorjali juri li l-għemil tal-ġust jidher bħad-dawl fid-dlam.  Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl juri li l-fidi tagħna mhix mibnija fuq l-għerf tal-bniedem iżda fuq il-qawwa t’Alla.  Fil-Vanġelu Ġesù juri kif l-insara jridu jkunu l-melħ ta’ l-art u d-dawl tad-dinja.  L-insara għalhekk JAGĦTU SENS LILL-ĦAJJA u huma SINJAL TAL-PATT.

Il-Ħajja

 1. Nagħmlu reviżjoni ta’ ħajjitna fid-dawl tal-Vanġelu tal-lum. Kemm tassew qegħdin inkunu melħ ta’ l-art u dawl għad-dinja ta’ madwarna.
 2. Ma nistgħux inżommu l-iskoperti tal-fidi tagħna, id-dawl ta’ ħajjitna, għalina biss.  Hemm bżonn li b’ġesti konkreti umani u soċjali ngħaddu dan id-dawl lil ta’ madwarna (Ara l-Ewwel Qari x’jgħid Isaija).
 3. Mar-riflessjoni li smajna llum ta’ min isemmi din li ġejja:

  Agħmlu kollox mingħajr tgemgim u tlaqliq ħalli tkunu

  nies bla għajb u safja, ulied Alla bla tebgħa f’nofs bnedmin

  ta’ ħajja mgħawġa u mħassra.  Fosthom intom għandkom

  tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u ddawluhom bil-kelma tal-ħajja (Filippin 2, 14-16).

 4. NIRRIBELLAW kontra l-fatt li nkunu nsara ta’ l-isem. Hemm bżonn li nuru u nsemmgħu leħinna aktar bħala nsara biex ma niġux magħġuna fil-monotonija.

 

 

Id-Djalogu

Mulej, inti d-dawl tiegħi.

Għinni nkun imqar rifless

tiegħek f’dawk ta’ madwari.

read more

IL-FQAR: HENJIN JEW IMSIEKEN? – Ir-4 Ħadd Matul is-Sena A – 29 ta’ Jannar 2023

January 24, 2023

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena

IL-FQAR: HENJIN JEW IMSIEKEN?

Sofonija 2,3:3,12.13; Salm 145; Korintin 1,26-31; Mt 5: 1-12a

 

Il-Vanġelu

F’dak iż-żmien, kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq il-muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:

”Henjin il-foqra fl-ispirtu,

għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin l-imnikkta,

għax huma jkunu mfarrġa.

Henjin ta’ qalbhom ħelwa,

għax huma jkollhom b’wirthom l-art.

Henjin dawk li huma bil-ġuħ u bl-għatx tal-ġustizzja,

għax huma jkunu mxebbgħin.

Henjin dawk li jħennu,

għax huma jsibu ħniena.

Henjin dawk li huma safja f’qalbhom,

għax huma jaraw lil Alla.

Henjin dawk li jġibu l-paċi,

għax huma jissejħu wlied Alla.

Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa,

għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu

kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.

Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.”

Il-Ħsieb

Jien Hieni?
F’ħajja li tippriedka lussu, kumdità u flus; f’ħajja fejn kull diskors fuq sagrifiċċju jistona, il-Vanġelu tal-lum jidher bla sens.  Jidher bla sens kważi anki għal dawk li llum ukoll sejrin għall-quddiesa tal-Ħadd.  Iżda l-Liturġija tal-Kelma tal-lum tgħinna u tgħallimna biex nifhmu aktar il-faqar ta’ l-ispirtu fil-ħajja.  Nifhmu aktar kif mhux biss għandna ngħinu lill-fqar imma aħna stess niftaqru biex inkunu nistgħu mhux biss naċċettaw il-Mulej fil-ħajja tagħna, iżda fuq kollox biex inħallu lill-Mulej jimliena hu u mhux nimtlew aħna b’dak kollu li jifga kull sens reliġjuż fil-ħajja tagħna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum għandna silta mill-ktieb tal-Profeta Sofonija fejn il-Profeta, minkejja t-tifrik u l-umiljazzjoni li Israel, fis-sena 640, kien għaddej minnha, jagħraf li l-Mulej se jkompli l-missjoni tas-salvazzjoni permezz ta’ dawk li huma l-umli u foqra.  L-umli ta’ l-art se jkollhom l-appoġġ sħiħ ta’ Alla.  Alla se jerfa’ kontinwament u jgħin lill-fqir li jafda f’idejn Alla.  Dan huwa l-messaġġ li joħroġ mis-Salm Responsorjali tal-lum fejn jurina li huma l-umli li jġarrbu tassew il-ferħ.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin, jurina li Alla “għażel il-ħwejjeġ boloh tad-dinja biex iħawwad l-għorrief.”  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna l-bidu tad-diskors tal-muntanja.  Diskors li juri fil-beraħ ir-radikalità tal-Vanġelu.  Quddiem dan id-diskors m’hemmx indeċiżjoni.  Trid għażla ċara u soda b’konvinzjoni.

Il-Ħajja

 1. Quddiem id-diskors li jagħmel Ġesù llum għandna għażla xi nwettqu: jew ir-radikalità ta’ għażla li ġġib il-vera bidla fil-ħajja u fil-qalb tagħna, jew inkomplu ngħixu fil-medjokrità.
 2. Hemm bżonn li nagħrfu u nistaqsu kemm tassew fil-ħajja qed inkunu nies ta’ ħniena u ta’ servizz għal ta’ madwarna.
 3. X’tip ta’ għerf qed tfittex għall-ħajja tiegħek? Dak mogħti minn Alla lill-umli jew dak li jiswa biex ineffaħ il-persuna li mhix id-dinjità tal-persuna.
 4. Hemm bżonn li bl-għemil tagħna f’ħajjitna nfittxu aktar il-ġustizzja u l-umiltà.

Id-Djalogu

Mulej Ġesù

nitolbok tgħinni

biex f’għemili u f’ruħi nkun

dejjem fqir u umli.

read more

IMĦABBA TFISSER LI TAGĦTI ĦAJTEK! – Is-6 Ħadd tal-Għid – 9 ta’ Mejju 2021

May 1, 2021

Is-6 Ħadd ta’ l-Għid

IMĦABBA TFISSER LI TAGĦTI ĦAJTEK!

Atti 10: 25-26, 34-35, 44-48; Salm 97; 1 Ġwanni 4, 7-10; Ġwanni 15: 9-17

Il-Vanġelu

 Kif ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu fi mħabbti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta’ Missieri u qiegħed f’imħabbtu.

“Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nsejjħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x’jagħmel sidu; sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand Missieri jiena għarrafthulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom, u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa’, ħalli kull ma titolbu lill-Missier f’ismi, huwa jagħtihulkom.  Dan hu li qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin.

Il-Ħsieb

ħobbu lil xulxin
     Fil-mixja tagħna matul iż-żmien ta’ l-Għid rajna ħafna drabi lill-Mulej ikellimna bil-ġrajjiet ta’ mħabbtu qabel il-kliem tiegħu.  San Ġwann, fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra tiegħu, itenni li għandna nħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla.  Iżda meta tisma’ stejjer dwar abbużi tat-tfal, tifrik u ġlied fil-familji wara ftit snin ta’ ħajja miżżewġa, meta tisma’ nies li jiġġakbinaw lil xulxin fuq il-post tax-xogħol, meta tara stejjer ta’ aħwa mifruda għal snin sħah minn xulxin minħabba xi ġlieda jew nuqqas ta’ qbil… dan kollu jindika li għadna lanqas bdejna nifhmu xi jrid il-Mulej minna, xi jrid jgħidilna l-Mulej meta jtenni li għandna nħobbu kif ħabbna hu.

     Huwa ferm importanti li fil-ħajja tagħna nagħmlu deċiżjonijiet ċari meta ngħidu li nħobbu lil xi ħadd.  Tħobb ma jfissirx li tibgħat xi kartolina, iżda jfisser li int tagħmel minn kollox għal dik il-persuna, saħansitra tkun lest li titlef ħajtek.  Madre Tereża ta’ Calcutta tgħidilna li tħobb ifisser li tibqa’ toffri lilek innifsek sakemm tbati.  Iżda l-Vanġelu falz li qed tippriedka d-dinja huwa Vanġelu li jedifika l-egoiżmu tal-persuna umana, huwa indikazzjoni biex tikber inti u ċċekken lil ta’ madwarek.  Għalhekk, anki llum, is-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu għadu skandlu għal-Lhud u bluha għall-pagani.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, għandna pass importanti fl-istorja tal-Knisja meta jiġi kkonvertit u mgħammed l-ewwel wieħed li ma kienx Lhudi:  Kornelju.  San Pietru jgħid li Alla jilqa’ lil dawk kollha li għandhom il-biżà t’Alla, jiġifieri li jixtiequ jwettqu r-rieda ta’ Alla fil-ħajja tagħhom u jixtiequ jagħmlu s-sewwa.  Is-salvazzjoni ta’ Kristu hija miftuħa għal kulħadd.  Hekk itenni s-Salm 97 meta jgħid li l-Mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus.  Fl-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann li ntennu fit-tieni qari tal-lum għandna lil San Ġwann jgħidilna li Alla huwa mħabba u l-għajn ta’ kull imħabba.  Din it-tema tiġi żviluppata fil-Vanġelu tal-lum meħud minn San Ġwann li jtenni li din l-imħabba dehret fil-persuna u l-ħidma ta’ Ġesu Kristu.

Il-Ħajja

 1. Alla huwa mħabba. Din l-imħabba tahielna bħala wirt. Nafu x’inhi l-imħabba?
 2. Kemm qed ngħixu l-imħabba vera mal-proxxmu tagħna fil-ħajja ta’ kuljum?
 3. Kemm inti lest biex tkompli tħobb?
 4. “Sejjaħtilkom ħbieb”, jgħid il-Mulej.  Tħoss li l-Mulej tassew huwa l-ħabib tiegħek?
 5. “Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi tibqgħu f’imħabbti”. Hekk qal il-Mulej. Kemm qed nippruvaw ngħixu dan il-kmand?
 6. Jekk fl-imħabba ma jkunx hemm tbatija, din m’hi mħabba xejn. Ħares lejn Kristu Msallab.

Id-Djalogu

  Mulej, għallimni nħobb,

  u nagħraf imħabbtek kuljum għalija.

read more