Liturgy

Weekly Liturgy and Reflections

AĦDMU BLA WAQFIEN – It-33 Ħadd Matul is-Sena A – 18 ta’ Novembru 2017

November 13, 2017
Parable of the Talents - Andrey Mironov

It-33 Ħadd Matul is-Sena

AĦDMU BLA WAQFIEN

Proverbji 31:10-13; 19-20, 30-31;  Salm 127;  Tessalonkin 5: 1-6; Mattew 25:14-30

 

Il-Vanġelu

     “Għax dan bħal wieħed li kien se jsiefer, u sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallielhom ġidu f’idejhom. Lil wieħed tah ħames talenti, lil ieħor tnejn, u lil ieħor wieħed, kull wieħed skond il-ħila tiegħu. U siefer. Dak li kien ħa l-ħames talenti mar minnufih iħaddimhom u qala’ ħamsa oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa tnejn qala’ tnejn oħra. Iżda dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu. Wara ħafna, sid dawk il-qaddejja raġa’ lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq quddiemu dak li kien ħa ħames talenti u ġieblu ħames talenti oħra. ‘Sinjur,’ qallu, ‘ħames talenti ħallejtli f’idejja; hawn, ara, qlajt ħamsa oħra.’ Qallu s-sinjur, ‘Sewwa, qaddej tajjeb u fidil; int kont fidil fil-ftit, u jien se nafdak fuq ħafna; idħol fl-hena ta’ sidek.’ Resaq ukoll dak li kien ħa żewġ talenti, u qallu, ‘Sinjur, żewġ talenti ħallejtli f’idejja; hawn, ara, qlajt tnejn oħra.’ Qallu s-sinjur, ‘Sewwa, qaddej tajjeb u fidil; int kont fidil fil-ftit, u jien se nafdak fuq ħafna; idħol fl-hena ta’ sidek.’ Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed, u qal, ‘Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerridtx. Bżajt, u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. ‘Hawn, ara, għandek dak li hu tiegħek.’ Qabeż is-sinjur u qallu, ‘Qaddej ħażin u għażżien, kont taf li jien naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerridtx. Mela kien imissek mort qegħedt flusi l-bank biex, meta niġi, kont immur niġborhom bl-imgħax. Ħudulu mela t-talent u agħtuh lil dak li għandu l-għaxar talenti. Għax kull min għandu, jingħatalu, u jkollu ż-żejjed ukoll; iżda min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li għandu. U lil dan il-qaddej bla fejda itfgħuh ‘il barra fid-dlam; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien.

 

Il-Ħsieb

Int kont fidil fil-ftit, u jien se nafdak fuq ħafna; idħol fl-hena ta' sidek
     F’dawn l-aħħar Ħdud tas-sena liturġika l-Mulej Ġesù, permezz tal-parabboli, irid jimliena bil-kuraġġ iżda fl-istess ħin jiftħilna għajnejna.  Filwaqt li jgħidilna biex NISHRU, jgħidilna wkoll biex NAĦDMU u NĦADDMU t-talenti li l-Mulej jagħtina.  Ilkoll kemm aħna nafu li ma nistgħux inkunu veri nsara jekk ma naħdmux ilkoll biex il-Mulej jidher aktar permezz tagħna fis-soċjetà u fl-ambjent li fih ngħixu lkoll kemm aħna.  Il-Mulej iridna lkoll kemm aħna li nagħtu fil-ħidma tagħna dak kollu li nistgħu.  Ma jridx miegħu l-Mulej nies ta’ skużi, nies li jaħbu minnu, nies li kontinwament isibu skużi fil-ħidma  tagħhom ta’ kuljum.  Dak li l-Mulej jagħtina rridu nagħtuh lura mhux kif inhu iżda aħjar billi nkunu mpenjajna ruħna b’mod qawwi fis-soċjetà.  Il-Mulej mhux se jistaqsi jekk żbaljajniex iżda jekk ħdimniex.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb tal-Proverbji.  Ilkoll nindunaw li din is-silta hija innu ta’ tifħir lill-mara tad-dar bieżla u ħabrieka.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 127, huwa innu ta’ radd il-ħajr għal dawk li jibżgħu mill-Mulej fil-waqt li fit-Tieni Qari, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin, għandna rakkomandazzjonijiet fuq kif għandhom ikunu mħejjija biex jistennew it-tieni miġja tal-Mulej.  Fil-Vanġelu tal-lum għandna l-parabbola tat-talenti fejn Ġesù jurina kif għandha tkun l-istennija tagħna.

Il-Ħajja
 1. Ġesù ma jridx nies reqdin u għażżiena miegħu iżda nies li jishru u jaħdmu.
 1. Hi x’inhi l-età tagħna rridu nkunu nies li nisimgħu leħen il-Mulej u nwettqu r-rieda tiegħu fl-għemil tagħna.
 1. Il-Mulej jurina li jrid jara l-isforz tagħna bħala Nsara jinħadem kontinwament bil-għodda li tana hu stess, il-Kelma ta’ Alla, is-sagramenti u t-tagħlim tal-Knisja.
 1. Kemm qegħdin tassew nużaw il-ħajja tagħna għat-twettiq ta’ dak li jrid minna Ġesù bil-għajnuna li tana?
Id-Djalogu

  Mulej, urini kuljum xi trid minni,

  u kif inħaddem sew it-talenti li fdajtli.

read more

MEĦTIEĠ ĦAFNA GĦAQAL – It-32 Ħadd Matul is-Sena A – 12 ta’ Novembru 2017

November 11, 2017

 

It-32 Ħadd Matul is-Sena

MEĦTIEĠ ĦAFNA GĦAQAL

Għerf 6:12-18; Salm 62;  Tessalonkin 4: 13-18; Mattew 25: 1-13

 

Il-Vanġelu

“Mbagħad is-Saltna tas-Smewwiet ixebbhuha ma’ għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-għarus.  Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin, 

għax il-boloh ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom, waqt li   l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-għarus iddawwar ma ġie, u għalhekk ilkoll ħadhom  in-ngħas u raqdu.  Mbagħad f’nofs ta’ lejl instama’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’  Dawk ix-xebbiet qamu lkoll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom.  Iżda l-boloh qalu lill-għaqlin, ‘Agħtuna ftit żejt minn tagħkom, għax l-imsiebaħ tagħna jintfew.’ Qabżu l-għaqlin u qalu, ‘Għandu mnejn ma jibqax biżżejjed, la għalina u lanqas għalikom! L-aħjar, morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom.’ Xħin dawk marru biex jixtru jiġi l-għarus; dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ, u l-bieb ingħalaq.  Saflaħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra, u bdew jgħidu, ‘Sinjur, Sinjur, iftħilna!’ Iżda hu weġibhom u qal,’Tassew, ngħidilkom, lilkom ma nafkomx.’  Ishru, mela, għaliex la tafu l-jum u lanqas is-siegħa.

 

Il-Ħsieb

Ishru, mela, għaliex la tafu l-jum u lanqas is-siegħa
Minkejja li ngħixu fid-dinja hekk imsejħa ta’ żvilupp, minkejja tant progress, minkejja li qed ngħix f’ħajja totalment kompjuterizzata, jidher li l-għerf u l-għaqal qed jiskarsa mill-ħajja ta’ kuljum.  Meta nisimgħu diskorsi dwar kriżi ta’ valuri, dwar nies li jagħmlu għażliet kontra dak li verament jixtiequ ġewwa fihom huma kollha sintomi li l-bniedem qed jabbanduna l-għerf u għalhekk qed jitbiegħed ukoll mill-għaqal.  Il-Vanġelu tal-lum, permezz tal-parabbola tax-xebbiet bl-imsiebaħ tagħhom jistennew l-għarus, irid jurina li aħna lkoll, fl-istennija tagħna biex niltaqgħu ma’ Ġesù, ma rridux norqdu, ma rridux nintelqu, ma rridux nieqfu mill-ħidma tagħna.  Għall-kuntrarju, l-Insara jridu jkunu nies dejjem attenti fil-ħidma u fl-impenn tagħhom fis-soċjetà ċivili biex iħallu timbru ta’ nsara li huma.

 

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf.  Jurina li l-bniedem għaref huwa dak li jibża’ u jirrispetta lil Alla u jżomm ruħu ’l bogħod mill-ħażen.  L-għerf huwa rigal li Alla jagħti lil dawk li jfittxuh.  U dan huwa indikat  ukoll fis-Salm Responsorjali, Salm 62, fejn għandna s-Salmista juri l-għatx li l-bniedem għandu kontinwament għal Alla.  Fit-Tieni Qari tal-lum, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin, għandna lill-Appostlu jitkellem man-nies tat-Tessalonika u jagħmlilhom kuraġġ b’dawk sħabhom li mietu u li l-Mulej se jiġborhom miegħu.  Il-Vanġelu tal-lum, permezz tal-parabbola tax-xebbiet għaqlin, irid jiftħilna għajnejna biex nishru għax la nafu l-jum u lanqas is-siegħa.

 

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej iridna niftħu għajnejna beraħ mhux biss nagħrfu l-grazzja li jagħtina iżda wkoll biex fil-ħajja li qed ngħixu issa jkollna garanzija għal ħajja fis-sema.
 2. Ta’ min jistaqsi lilu nnifsu kuljum: kemm tassew qed ngħix ħajti bil-għaqal?
 3. X’għażliet qed tagħmel fil-ħajja ta’ kuljum? Huma mmarkati mill-għażliet li jgħallimna Kristu?
 4. Il-għerf jiddi bla qatt ma jnemnem? Ma jridux wisq biex jagħrfuh dawk li jħobbuh? Kemm tassew ilkoll kemm aħna qed infittxu dan il-għerf biex idawwal id-direzzjoni ta’ ħajjitna?

 

Id-Djalogu

Mulej, għinni nsib il-għerf veru fil-ħajja tiegħi,

biex nikxef il-maskra tal-falsità li ndur biha kull ħin.

 

read more

BEJN KLIEM U FATTI – It-31 Ħadd Matul is-Sena A – 5 ta’ Novembru 2017

October 27, 2017

Il-31 Ħadd Matul is-Sena

BEJN KLIEM U FATTI

Malakija 1, 14b-2; 2b:8-10; Salm 130; Tess 2, 7b-9, 13; Mattew 23: 1-12

 

Il-Vanġelu

Mbagħad Ġesù kellem lin-nies u lid- dixxipli tiegħu, u qalilhom: “Fuq il-katedra ta’ Mosè qagħdu l-kittieba u Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma agħmluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom, imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jgħabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b’sebagħhom wieħed ma jridu jħarrkuhom. Kull ma jagħmlu, jagħmluh għal għajnejn in-nies; għalhekk ikabbru l-filatterji u jtawwlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed, u s-siġġijiet ta’ quddiem fis-sinagogi, u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez u li n-nies isejjħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejjħilkom Rabbi, għax l-Imgħallem tagħkom wieħed hu, u intom ilkoll aħwa. U ssejjħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet.  Hekk ukoll tħallux min isejjħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.

 

Il-Ħsieb

Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.
Bejn kliem u fatti.  Kemm nisimgħu diskorsi li wara ftit ma jirrendux ruħhom reali għaliex ikunu diskorsi fil-vojt.  Ġesù jrid kliem u fatti għaliex l-istess tħabbira tas-Saltna ta’ Alla kienet hekk.  Għaliex l-istess storja tas-salvazzjoni hija mibnija fuq il-ĠRAJJIET u l-KLIEM.  Il-ħajja tan-nisrani għandha tkun magħġuna bejn kliem u fatti.  Xhieda tal-kelma ta’ Alla fid-dinja tal-lum permezz tagħna.  U għalhekk it-twissijiet ta’ Ġesù llum meta jgħidilna li kulħadd għandu jisma’ u jwettaq dak li jisma’.  Għalhekk it-twissija ta’ Ġesù lil dawk li jgħallmu li jridu juru fil-beraħ li dak li jemmnu fih iridu jwettquh huma l-ewwel.  Għalhekk Ġesù għandu jitkellem li aħna rridu nkunu servi, ta’ servizz għall-proxxmu tagħna għaliex hu ġie biex jagħmel missjoni ta’ servizz lill-umanità.

 

Il-Kelma

L-Ewwel Qari huwa miktub mill-profeta Malakija.  Huwa jċanfar bl-aħrax il-qassisin tal-Lhud għax ma kinux ifaħħru ’l Alla mill-qalb.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 120 huwa Salm li fih naraw għajta ta’ talba lill-Mulej biex iħarisna dejjem fis-sliem tiegħu.  Fit-Tieni Qari, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin, għandna l-mod li bih mexa magħhom Pawlu fix-xandir tal-Vanġelu.  Magħhom ħadem b’għożża kbira.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud mill-Vanġelu ta’ San Mattew, għandna kliem iebes ta’ Ġesù kontra l-Fariżej u l-Kittieba li bħala l-Imgħallmin uffiċjali tal-Liġi ta’ Alla ma kinux jgħixu dak li jgħallmu.

 

Il-Ħajja
 1. Ġesù jitkellem ċar li wieħed li jgħallem irid ikun jgħix dak li jgħallem.
 2. Ġesù wera bil-ħajja tiegħu stess li wettaq dak li ppriedka.
 3. Hemm bżonn nagħmlu domanda serja fuq il-ħajja tagħna jekk il-Kelma ta’ Ġesù li nisimgħu hix tassew il-Kelma li qegħdin ngħixu kull ħin?
 4. Kemm qed inkunu qaddejja ta’ ħutna fis-soċjeta?

 

Id-Djalogu

  Mulej, għallimni ngħix il-Kelma tiegħek,

  Mulej għallimni nkun umli u ta’ qadi

  għall-proxxmu tiegħi kull ħin.

 

read more

ĦOBB MINGĦAJR LIMITI! – It-30 Ħadd Matul is-Sena A – 29 t’Ottubru 2017

October 20, 2017

It-30 Ħadd Matul is-Sena

ĦOBB MINGĦAJR LIMITI!

Eżodu 22:20-26; Salm 17; Tessalonkin 1: 5c-10; Mattew 22: 34-40

Il-Vanġelu

Il-Fariżej, meta semgħu kif lis-Sadduċej kien saddilhom ħalqhom, nġabru madwaru,  u wieħed minnhom, għaref fil-Liġi, għamillu din il-mistoqsija biex iġarrbu:  “Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir, fil-Liġi?” Qallu Ġesù: “Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu.’ Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U it-tieni jixbhu: ‘Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.’ Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-Profeti.”

Il-Ħsieb

Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, u b'moħħok kollu
Kemm nisimgħu fuq l-imħabba!  Kemm ħarġu diski, kartolini eċċ!  Kemm insibu gadgets fi ħwienet bi qlub!  Qisu aktar ma d-dinja tisfrutta u tikkumerċjalizza l-imħabba, aktar id-dinja titlef il-veru sens ta’ l-imħabba.  Ġesù qed jgħidilna biex inħobu lil Alla b’qalbna kollha, b’ruħna kollha u bil-qawwa tagħna kollha u nħobbu lil għajrna bħalna nfusna.  Huwa stess jagħti eżempju xi tfisser l-imħabba, għax issallab għalina.  Din hija l-imħabba, din hija l-akbar imħabba.  Kemm s’issa fil-ħajja tagħna għexna tassew l-imħabba?  Kemm tassew ħabbejna bl-għemil tagħna?  L-imħabba tfisser li tgħix il-ħajja tiegħek b’sens ta’ sagrifiċċju, għaliex fis-sagrifiċċju joħroġ l-altruwiżmu u jinħonoq l-egoiżmu.  Huwa għal dan il-għan li l-Mulej iridna wkoll inħobbu lil għajrna bħalna nfusna.  It-tnejn huma importanti, kemm li tħobb lill-proxxmu tiegħek, anki lil dak li ma jaqbilx miegħek, kif ukoll li tħobb lilek innifsek.  Huwa ferm importanti li wieħed ma jkunx jittraskura l-istess ħajja tiegħu, il-familja tiegħu.  L-imħabba hija avventura ta’ sagrifiċċju u mpenn kull ħin.

 

Il-Kelma

Ħobb lil għajrek bħalek innifsek
L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Eżodu.  Hemm jingħad li Alla jrid li nħobbu lill-barrani u lill-proxxmu tagħna.  Alla huwa ħanin u jisma’ l-għajta tal-maħnuq.  Aħna rridu nagħmlu l-istess.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 17, għandna l-għajta lejn il-Mulej li huwa l-qawwa u l-ħelsien tagħna.  L-imħabba lejh irridu nuruha fil-proxxmu tagħna.  Fit-Tieni Qari, mill-Ewwel Ittra lit-Tessalonkin, San Pawl ifaħħar lin-nies tat-Tessalonika li kkonvertew u qed jgħixu bħala komunità nisranija.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew, Ġesù juri li l-akbar kmandament huwa l-kmandament ta’ l-imħabba li jiġbor il-kmandamenti kollha.

Il-Ħajja

1.  Taf min huwa l-proxxmu tiegħek?  Kif qed turih imħabbtek?

2.  X’tip ta’ mħabba turi ma l-ambjent familjari tiegħek u ma’ dawk tax-xogħol jew skola?

3.  Qiegħed tgħix l-imħabba ta’ Alla anki fil-persuna tiegħek?

Id-Djalogu

Mulej, għallimni nħobb bis-serjetà.

read more

JA WIĊĊ B’IEĦOR – Id-29 Ħadd Matul is-Sena A – 22 t’Ottubru 2017

October 11, 2017

Id-29 Ħadd Matul is-Sena

JA WIĊĊ B’IEĦOR

Isaija 45,1, 4-6; Salm 95; Tessalonkin 1, 1-3b; Mattew 22: 15-21

Il-Vanġelu

Mbagħad il-Fariżej marru u bdew jiftiehmu bejniethom biex jaraw kif jonsbuh b’xi kelma.   U bagħtulu d-dixxipli tagħhom ma’ xi Erodjani u qalulu: “Mgħallem, aħna nafu li int raġel tħobb  is-sewwa, u li t-triq ta’ Alla tgħallimha kif tassew hi, bla ma tħabbel rasek minn ħadd, għax int lejn wiċċ ħadd ma tħares.  Għidilna ħaġa, mela: ‘Int x’jidhirlek? Sewwa jew le li wieħed iħallas it-taxxa lil Ċesari?”  Imma Ġesù għaraf il-ħażen ta’ moħħhom, u qalilhom: “Għaliex tridu ġġarrbuni, ja wċuħ b’oħra? Uruni l-munita tat-taxxa.” Wrewh dinar, u Ġesù staqsiehom: “Ta’ min huma dan il-wiċċ u din il-kitba?” Qalulu: “Ta’ Ċesari!” Mbagħad qalilhom: “Mela agħtu lil Ċesari dak li hu ta’ Ċesari, u lil Alla dak li hu ta’ Alla.”

Il-Ħsieb

agħtu lil Ċesari dak li hu ta' Ċesari, u lil Alla dak li hu ta' Alla
Il-kompromessi li nagħmlu kull ħin fil-ħajja tagħna ħafna drabi jwassluna biex nippruvaw inġarrbu anki lil Alla.  Nippruvaw inraqqdu wkoll il-kuxjenza tagħna.  Il-każ tal-ħlas tat-taxxi, li permezz tiegħu l-Fariżej ippruvaw jonsbu lil Ġesù, m’huwiex xi każ iżolat, iżda każ li kontinwament nagħmlu bħalu lkoll kemm aħna meta nkunu nafu li qed inwettqu l-ħażin waqt li nippruvaw insibu ġustifikazzjoni għal dak il-ħażin.  Ma nsellimx għax ma jsellmulix, nisraq mix-xogħol għax kulħadd jagħmel hekk, eċċ.

Ġesù jobgħod dan il-logħob bil-kliem u dan l-insib u għalhekk jitkellem ċar.  Agħtu lill-Istat dak li huwa ta’ l-Istat… iżda agħtu wkoll lil Alla dak li huwa ta’ Alla u fil-fehma tiegħi t-tieni parti hija aktar iebsa għaliex l-Istat jiġri warajk bil-liġi li jekk ma tobdix tbati l-konsegwenzi, iżda Ġesù jrid li l-għażliet tagħna nagħmluhom fil-libertà.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, iħabbar li wara l-eżilju kiefer tal-poplu f’Babel Alla kien se jikseb il-ħelsien permezz ta’ Ċiru Sultan tal-Persja.  L-assigurazzjoni li jagħti l-Mulej hija ċara:  “Jien il-Mulej u ma hemm ħadd ħliefi.”  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 95, huwa innu ta’ tifħir lill-Mulej għal dak li għamel magħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl, fl-Ewwel Ittra tiegħu lit-Tessalonkin, isejjaħ KNISJA lill-Ewwel Insara tat-Tessalonika għaliex huma magħqudin fil-qawwa tal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.  Fil-Vanġelu tal-lum nassistu għal nasba li l-għedewwa ta’ Ġesù għamlulu biex jaraw jekk għandhomx iħallsu t-taxxa lil Ċesare.  Ġesù jtenni kif għandha tkun l-imġieba tan-nisrani quddien is-setgħa ċivili.

Il-Ħajja
 1. In-Nisrani jrid joqgħod għas-setgħa ċivili u jaqdi dmiru bħala ċittadin onest.
 2. Iżda fuq kollox irid jara li jaqdi dmiru bħala Nisrani fil-qadi tar-rieda ta’ Alla.
 3. L-impenn Kristjan fis-soċjetà għandu jkun il-missjoni ewlenija tan-Nisrani.

Id-Djalogu

Mulej, għallimni nagħraf ngħix ta’ nisrani

u ċittadin tajjeb u onest.

 

read more

IR-RIFJUT TA’ STEDINA – It-28 Ħadd Matul is-Sena A – 15 t’Ottubru 2017

October 9, 2017

It-28 Ħadd Matul is-Sena

IR-RIFJUT TA’ STEDINA

Isaija 25: 6-10; Salm 23;  Filippin 4, 12-14, 19-20; Mattew 22: 1-14

Il-Vanġelu

Ġesù raġa’ qabad ikellimhom bil-parabboli u qalilhom:  “Is-Saltna tas-smewwiet tixbah lil wieħed sultan li għamel festa għat-tieġ ta’ ibnu.  U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa; imma dawk ma ridux jiġu.  U reġa’ bagħat qaddejja oħra, u qalilhom, ‘Għidu lill-mistednin: Ara, il-mejda tiegħi lesta; il-barrin u l-għoġiela msemmna diġà maqtula u kollox lest; ejjew għall-festa.’ Iżda dawk ma tawx kas; min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu,  u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom.  Is-sultan inkorla ħafna, u bagħat is-suldati tiegħu, qered lil dawk il-qattiela, u ħarqilhom il-belt tagħhom.  Mbagħad qal lill-qaddejja tiegħu, ‘Il-festa mħejjija, imma lil dawk ma kienx ta’ min jistedinhom għaliha. Mela morru f’salib it-toroq u sejjħu għall-festa lil kull min issibu.’  Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħżiena u tajba, u  s-sala mtliet bin-nies għall-mejda.  Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda, u hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ;  u qallu, ‘Ħabib, dan kif dħalt hawn m’intix liebes għall-festa?’ Dak tbikkem.  Mbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu, ‘Orbtulu riġlejh u idejh u waddbuh ‘il barra fid-dlam; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien!’ Għax ħafna huma l-imsejjħin, imma ftit il-magħżulin!”

Il-Ħsieb

ħafna huma l-imsejjħin, imma ftit il-magħżulin
“Iżda dawk ma tawx kas”.  Hija frażi iebsa li tidher fil-Vanġelu tal-lum u tintuża biex tiddeskrivi r-rifjut tal-mistednin uffiċjali għall-istedina li għamel is-Sultan.  Huwa rifjut kategoriku għall-mument ta’ ikel u ferħ.  Il-ħsieb tal-lum huwa fuq ir-rifjut tagħna għall-grazzja ta’ Alla.  Kemm-il darba ngergru fil-ħajja tagħna?  Ingergru kontra affarijiet li ma naqblux magħhom u li ġejjin kontra tagħna.  Iżda kemm-il darba ndunajna li huwa aħna li kontinwament qed nirrifjutaw l-istediniet li qed jagħmlilna l-Mulej għall-ferħ u s-serħan?  L-istediniet li jagħmlilna l-Mulej huma okkażjonijiet biex aħna nikbru fl-imħabba lejh.  Huma stediniet li lilna jsaħħuna u li r-rifjut tagħhom huwa d-disperazzjoni tagħna.

Kemm-il darba naċċettaw li nixorbu mill-għajn tad-desperazzjonijiet li toffrilna d-dinja bil-kompromessi tagħha u ma naċċettawx li nixorbu mill-għajn li tagħti l-ħajja li huwa Ġesù Kristu nnifsu?  Kemm-il darba rrifjutajna li nixorbu mill-għejjun tas-salvazzjoni, speċjalment fl-Ewkaristija Mqaddsa?

Huwa wkoll importanti li meta naċċettaw li mmorru għall-ikla tat-tieġ immorru lebsin tajjeb u xieraq, jiġifieri li nkunu konvinti mit-twettiq tar-rieda ta’ Alla fil-proġetti ta’ ħajjitna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb ta’ Isaija l-profeta, l-Awtur, f’isem il-poplu, ifaħħar lil Alla tal-ħelsien li ta lill-poplu Lhudi.  Is-salvazzjoni tiġi mxebbħa ma’ pranzu kbir li wieħed jipprepara b’kull xorta ta’ ikel.  Is-Salm Responsorjali minn Salm 22 huwa innu ta’ tifħir u talba għall-kenn li wieħed isib meta jgħammar f’Dar il-Mulej.  Fit-Tieni Qari tal-lum, mill-Ittra lill-Filippin, San Pawl itenni li huwa ma jridx ikun piż fuq ħadd u jirringrazzja lill-Insara ta’ Filippu li kienu għenuh.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna l-parabbola fejn is-Saltna tas-Smewwiet ġiet imxebbħa ma’ stedina għat-tieġ.

Il-Ħajja

1.  Qatt indunajt kemm-il stedina ta’ Ġesù rrifjutajt f’ħajtek?

2.  Fejn u kif qed tfittex il-ferħ fil-ħajja tiegħek?

3.  Kemm qed tersaq mal-mejda tal-Mulej fl-Ewkaristija?

Id-Djalogu

Mulej, agħmel li qatt ma ngħid le

għas-sejħa tiegħek.

read more

IL-ĠEBLA TAX-XEWKA – Is-27 Ħadd Matul is-Sena A – 8 t’Ottubru 2017

October 1, 2017

Is-27 Ħadd Matul is-Sena

IL-ĠEBLA TAX-XEWKA

Isaija 5: 1-7; Salm 79;  Filippin 4: 6-9; Mattew 21: 33-43

 

Il-Vanġelu

“Isimgħu parabbola oħra: Kien hemm wieħed, sid ta’ għalqa, u ħawwilha bid-dwieli; tellgħalha ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer magħsar fiha, u bnielha torri; u qabbilha lil xi bdiewa. U siefer f’art oħra. Meta wasal żmien il-frott, bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu.  Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja, u lil wieħed sawwtuh, lil ieħor qatluh, u lil ieħor ħaġġruh. Reġa’ bagħtilhom qaddejja oħra, aktar minn qabel, u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lil ibnu. ‘Minn ibni jistħu,’ qal.  Iżda kif raw lil ibnu l-bdiewa bdew jgħidu bejniethom, ‘Ara l-werriet! Ejjew noqtluh, biex il-wirt tiegħu niħduh aħna.’ Qabduh, xeħtuh ‘il barra mill-għalqa u qatluh. Issa sid l-għalqa x’jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi?”  Qalulu: “Jeqridhom bla ħniena, ta’ ħżiena li huma, u  l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu.” Qalilhom Ġesù: “Qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li

‘Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka: bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: ħaġa ta’ l-għaġeb f’għajnejna’?

Għalhekk ngħidilkom li s-Saltna ta’ Alla tittieħed mingħandkom u tingħata lil ġens li jagħmel il-frott minnha.

 

Il-Ħsieb

Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka
Il-Mulej bagħat lil Ibnu stess u mhux talli ma smajniex minnu talli nkomplu nwarrbuh kuljum bl-għemil tagħna.  Huwa l-messaġġ qawwi ta’ ingratitudni li lkoll kemm aħna ngħaddu minnu fil-ħajja tagħna.  Mumenti fejn, minkejja li nafu l-grazzja kbira li Alla għandu għalina, nibqgħu nagħmlu għażliet ’il bogħod minn dak li jrid Alla minna.  Nafu li għandna għalqa ta’ frott minn fejn nitrejqu iżda nkomplu nagħżlu li noqtlu u nifgaw kemm il-profeti ta’ Alla kif ukoll lill-istess Ibnu.  Kif naraw ukoll fl-Ewwel Qari, l-għalqa tad-dwieli tfisser l-imħabba kbira li għandu Alla għall-poplu tiegħu u min-naħa l-oħra għandna l-infedeltà u l-ingratitudni li l-bniedem jirreċiproka l-imħabba ta’ Alla.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, għandna lil Isaija jispjega kif l-għalqa tad-dwieli hija sinjal ta’ l-imħabba kbira li Alla għandu lejn il-poplu tiegħu.  Il-poplu iżda jirreċiproka bl-infedeltà u għalhekk l-għalqa tittieħed u tingħata lill-ġnus.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 79, għandna l-għalqa tal-Mulej, li hija aħna, u għalhekk hija għanja biex il-Mulej jieħu ħsiebna f’imħabbtu.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ SanPawl lill-Filippin, għandna lil San Pawl iħeġġeġ lin-nies ta’ Filippi biex jitolbu sabiex jikbru fl-imħabba bejniethom u lejn Alla.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna l-parabbola simili għal ta’ Isaija bil-kastig li għadda minnu l-poplu Lhudi għax ma ndunax bil-grazzja tas-Saltna ta’ Alla.  Il-Mulej juri kif is-Saltna ta’ Alla għaddiet minn idejh għal idejn il-Knisja.

Il-Ħajja

1.  Kemm tassew tifhem il-grazzja li l-Mulej tak fis-Saltna tiegħu?

2.  Kemm taħdem inti fl-għalqa tal-Mulej?  X’qed tagħmel kuljum?

3.  Tarahom il-mumenti ta’ ingratitudni li tagħmel lill-Mulej?

4.  Kif qed tindem minnhom?

Id-Djalogu

Mulej, agħmel li nifhem ix-xogħol tiegħi

fl-għalqa tiegħek.

read more

IL-PUBBLIKANI U N-NISA TAT-TRIQ QABILKOM – Is-26 Ħadd Matul is-Sena A – 1 t’Ottubru 2017

September 26, 2017

Is-26 Ħadd Matul is-Sena

IL-PUBBLIKANI U N-NISA TAT-TRIQ QABILKOM

Eżekjel 18, 25-28; Salm 24;  Filippin 2, 1-11; Mattew 21: 28-32

Il-Vanġelu

Il-parabbola taż-żewġ ulied

“Intom x’jidhrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu, ‘Ibni, illum mur aħdem l-għalqa tad-dwieli.’ U dak qallu, ‘Ma rridx.’ Iżda mbagħad biddel  il-fehma u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. ‘Arani sejjer, sidi,’ qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier?” “L-ewwel wieħed,” weġbuh. U qalilhom Ġesù: “Tassew, ngħidilkom, li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna ta’ Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja, u intom ma emmintuhx iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emmnuh; u għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sa l-aħħar ma biddiltux il-fehma tagħkom, u ma emmintuhx.

 

Il-Ħsieb

Il-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna ta' Alla
Kontra l-faċċoliżmu!  Hija indikazzjoni ta’ l-awtentiċità li biha Ġesù jridna ngħixu l-fidi tagħna.  Iridna nuru l- awtentiċità tal-fidi tagħna fid-diskors u fl-għemil tagħna.  L-enfasi hija fuq ir-reponsabbiltajiet li għandu kull wieħed minna quddiem il-Kelma ta’ Alla.  Alla jrid is-sinċerità tal-qalb tagħna u għalhekk importanti li lkoll kemm aħna nagħrfu nixmu bis-sinċerità ma’ Alla u mal-bnedmin.  Quddiem dinja li tippriedka l-gideb u tifga l-verità, il-ħajja tan-nisrani trid tkun waħda awtentika, li minnha nfisha tagħti xhieda u xxandar il-verità.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel.  F’din is-silta l-profeta Eżekjel jitkellem dwar ir-responsabbiltajiet personali li għandhom il-bnedmin quddiem il-kelma ta’ Alla.  Wieħed isalva jew jintilef skond id-dispożizzjoni tal-qalb tiegħu.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 24 fejn għandna talba lill-Mulej biex ma jiftakarx il-ħtija tagħna iżda jaħfer u jagħder l-għemil tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin, għandna appell biex l-Insara jkunu qalb waħda u ruħ waħda.  Biex inħobbu lil Kristu jeħtieġ li nkunu umli.  Fil- Vanġelu tal-lum għandna lil San Mattew jirrakkonta daqsxejn ta’ parabbola li fiha ried juri dak li l-qassisin il-kbar kienu qed jagħmlu quddiem is-sejħa ta’ Alla.  Alla jrid il-bidla tal-qalb.

Il-Ħajja

1.  Kemm-il darba fil-ħajja tagħna lill-Mulej ngħidulu iva u wara nagħmlu ta’ rasna?

2.  Kemm tassew ir-reliġjon tagħna mmewtuha meta l-fidi tagħna ssir biss riti u tradizzjonijiet b’mod li l-qalb ma tirrispondix għas-sejħa ta’ Alla?

3.  Kemm-il darba ħassejt il-ferħ tal-midneb li jerġà lura minn dnubietu?  Kemm qed ngħixu bil-ferħ is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni?

4.  Kemm qed nemmnu t-tagħlim tal-Knisja, u kemm nafu dan it-tagħlim biex nifhmu r-rieda ta’ Alla fuqna?

Id-Djalogu

Mulej, għallimni ngħix mingħajr

ipokresija l-fidi tiegħi.

read more

IL-ĠUSTIZZJA TAL-MULEJ – Il-25 Ħadd Matul is-Sena A – 24 ta’ Settembru 2017

September 8, 2017

Il-25 Ħadd Matul is-Sena

IL-ĠUSTIZZJA TAL-MULEJ

Isaija 55: 6-9; Salm 144; Filippin 1,20c-24, 77a; Mattew 20: 1-16

 

Il-Vanġelu (Mt 20: 1-16)

“Ara, is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed sid li ħareġ fil-għodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu tad-dwieli. Ftiehem ma’ xi ħaddiema b’dinar kull jum u bagħathom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa, ra oħrajn qegħdin fil-pjazza, bla xogħol, u qalilhom, ‘Morru intom ukoll l-għalqa, u nagħtikom li jkun ħaqqkom.’ U marru. Raġa’ ħareġ għal xi s-sitt siegħa u mbagħad għal xi d-disgħa siegħa, u għamel l-istess. Għall-ħabta tal-ħdax-il siegħa raġa’ ħareġ u sab oħrajn qiegħda, u qalilhom, ‘Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn?’ Qalulu, ‘Għax ħadd ma qabbadna.’ Qalilhom,’Morru intom ukoll l-għalqa. ‘Għal fil-għaxija mbagħad sid l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu, ‘Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b’dawk ta’ l-ewwel.’ Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-ħdax-il siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew ta’ l-ewwel, u stennew li kienu se jirċievu iktar, iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sid u jgħidu, ‘Dawn ta’ l-aħħar siegħa waħda għamlu, u int qisthom bħalna li tgħabbejna bil-piż tal-jum u s-sħana!’ Qabeż is-sid u qal lil wieħed minnhom, ‘Ħabib, minn xejn ma nqastek jien; mhux b’dinar ftehemt miegħi? Ħu li jmissek u itlaq. Lil dan ta’ l-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien? Jew qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba?’ Hekk ta’ l-aħħar jiġu l-ewwel, u ta’ l-ewwel jiġu l-aħħar.”

Il-Ħsieb

ta' l-aħħar jiġu l-ewwel, u ta' l-ewwel jiġu l-aħħar
Il-Mulej isejjaħ f’ħinijiet diversi u jħallas l-istess paga.  Tidher inġustizzja kbira mad-daqqa t’għajn.  Iżda propju minn dan il-Vanġelu toħroġ il-ġustizzja kbira ta’ Alla.  Alla jħares dak li jwiegħed u lill-ħaddiema kollha tahom dak li wegħidhom.  Kien hemm tgergir u tgemgim bħalma kien għamel ħu l-iben il-ħali meta ġie lura u missieru għamel festa lil ħuħ li kien berbaqlu flusu man-nisa tat-triq.  Ħafna drabi aħna nagħmlu l-istess.  Ma nifhmux u ma narawx il-ħniena kbira li Alla għandu għall-midinbin.  U ħafna drabi nippretendu li niġġudikaw aħna, aħna li xi drabi ma nindunawx bit-travu li għandna f’għajnejna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud minn Isaija, insibu silta li nkitbet lejn it-tmiem ta’ l-eżilju aħrax ta’ Babel fejn il-poplu jagħraf li l-ħelsien mill-jasar huwa frott tal-ħniena kbira ta’ Alla.  Is-Salm Responsorjali minn Salm 144 huwa għajta lill-Mulej li huwa qrib lejn kull min isejjaħlu.  Fit-tieni Qari mill-Ittra lill-Filippin, San Pawl itenni li n-nisrani jikseb il-milja ta’ ħajtu meta jgħix magħqud mal-Mulej Ġesù.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna r-rakkont tas-Sid li ħareġ isejjaħ il-ħaddiema kull siegħa u jħallashom skond kif wegħidhom.

Il-Ħajja

1.  Ħafna drabi moħħna biex niġġudikaw lil ħaddieħor. Irridu nifhmu li l-Mulej ma jimxix kif naħsbu aħna.

2.  Il-ħniena tal-Mulej hija infinita u għalhekk importanti li nħallu lill-Mulej imexxina hu.

3.  Aktar milli nkunu pronti li niġġudikaw fin-negattiv lil ħaddieħor, huwa importanti li ngħinu lil ħaddieħor.

4.  Hemm bżonn niftħu qalbna beraħ aktar għall-imħabba ta’ Kristu.

Id-Djalogu

Mulej, għallimni nifhem aktar imħabbtek

u ma niġġudikax lil ta’ madwari.

 

read more

KEMM SE NDUM NAĦFER? – L-24 Ħadd Matul is-Sena A – 17 ta’ Settembru 2017

September 7, 2017

L-24 Ħadd Matul is-Sena

KEMM SE NDUM NAĦFER?

Bin Sirak 27: 33-28, 9; Salm 102; Rumani 14: 7-9; Mattew 18:21-35

 

Il-Vanġelu

     Imbagħad Pietru resaq lejh u qallu: “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?”  “Ma ngħidlikx sa seba’ darbiet,” wieġbu Ġesù,”imma sa sebgħa u sebgħin darba. Għalhekk is-Saltna tas-Smewwiet nistgħu nxebbhuha ma’ wieħed sultan, li ried jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih għaxart elef talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu, uliedu u kull ma kellu, ħalli b’hekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħet quddiemu jitolbu u jgħidlu, ‘Sinjur, stabar ftit bija; kollox inroddlok.’  Is-sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, bagħtu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ, u jiltaqa’ ma’ wieħed minn sħabu, li kellu jagħtih mitt dinar; qabdu minn għonqu u beda jagħfsu. ‘Ħallas dejnek,’ qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħet quddiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu, ‘Stabar ftit bija u nroddlok.’ Imma dak ma riedx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrodd kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewwdu qalbhom ħafna; marru għand is-sinjur tagħhom u tarrfulu kull ma kien ġara.  Mbagħad is-sinjur bagħat għalih u qallu, ‘Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik?’ U saħan bl-aħrax is-sinjur għalih, u tah f’idejn min jaħqru sa ma jrodd kull ma  kellu jagħti.  Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-Smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom.”

 

Il-Ħsieb

Ma ngħidlikx sa seba' darbiet, imma sa sebgħa u sebgħin darba
     Min jaf kemm-il darba staqsejna din id-domanda:  imma kemm se ndum naħfer, kemm se ndum naqla’ ġo fija?  Hija karba komuni ta’ nies li ħafna drabi tassew li jkunu qed jagħmlu l-isforz ġenwin biex jaħfru u biex ikunu jgħixu l-ħajja tagħhom nisranija.  Ġesù llum fil-Vanġelu jagħtina l-faraġ u l-kuraġġ biex inkomplu naħfru mingħajr limitu. Ġesù jkompli jenfasizza li rridu naħfru minn qalbna.  Mhux ngħidu naħfer iva u ninsa le.  Irridu naħfru mingħajr limiti.  Diffiċli?  Iżda l-ħajja nisranija mhix faċli.  L-eżempju tagħna huwa Kristu Msallab li ġie maqtul għax ġie biex jagħmel il-ġid.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb ta’ Bin Sirak, naraw li min irid jimxi fuq il-liġi ta’ Alla ma jistax jimxi fuq il-liġi “għajn b’għajn u sinna b’sinna”.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 102, juri kemm tassew il-Mulej huwa ħanin u ta’ qalb tajba għax jaħfer kontinwament lilna l-midinbin.  Fl-Ittra ta’ San Pawl, fit-Tieni Qari tal-lum, l-Appostlu jeżorta lill-Insara biex jirrispettaw id-drawwiet ta’ xulxin u fuq kollox jaraw li jagħtu l-ġieħ lil Kristu fl-azzjonijiet tagħhom.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna l-parabbola tal-qaddej li lilu ġiet maħfura piena iżda huwa ma ħafirx.

Il-Ħajja
 1. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina.
 2. Kemm aħna lesti li nkomplu naħfru?
 3. F’ħajjitna nsellmu biss lil min isellem lilna u jaqbel magħna?
 4. Inħarsu lejn Kristu Msallab fil-mumenti tar-rabja u ta’ l-azzjonijiet ħżiena li nirċievu.  Hu jagħtina risposta mill-ewwel.
Id-Djalogu

  Mulej għallimni naħfer mingħajr kundizzjoni.

  Rattab il-qalb tiegħi.

read more