Liturgy

Weekly Liturgy and Reflections

LEĦEN IS-SEWWA – Ir-4 Ħadd tal-Għid – 12 ta’ Mejju 2019

April 27, 2019

Ir-4 Ħadd ta’ l-Għid

LEĦEN IS-SEWWA

Atti 13:14, 43-52; Salm 99; Apokalissi 7,9 14B-17; Ġwanni 10:27-30

Il-Vanġelu

      F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem; u huma ma jintilfu qatt, u minn idejja ma jaħtafhomli ħadd. Missieri, li tahomli, hu akbar minn kulħadd, u ħadd ma jista’ jaħtafhom minn id il-Missier.  Jien u l-Missier aħna ħaġa waħda.”

 

Il-Ħsieb

     Kemm nisimgħu ħsejjes fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.  Ħsejjes li ħafna drabi mhux biss jagħmlulek uġigħ ta’ ras iżda jaljenawk minn dak li tkun se tiddeċiedi fil-ħajja tiegħek.  Ħsejjes li jbegħduk minn mument ta’ mistrieħ u riflessjoni.  Il-Mulej qed jagħmlilna stedina-sfida biex nisimgħu leħnu.  Hija stedina iżda fl-istess ħin sfida, għax ħafna drabi fil-ħajja nagħmlu li r-relazzjoni tagħna mal-Mulej tkun one-way traffic: li ngħidu aħna biss huwa tajjeb, speċjalment meta nkunu daharna mal-ħajt u nitolbu xi ħaġa mingħand il-Mulej.

     Il-Mulej itenni llum li huwa “jagħtina l-ħajja ta’ dejjem” u “ma jridna li nintilfu qatt!” Din hija realtà importanti li nżommu f’qalbna l-jiem kollha ta’ ħajjitna.  Il-Mulej iridna nisimgħu leħnu, nimxu warajh u jkollna l-ħajja ta’ dejjem.  Tliet mumenti importanti, tliet mumenti li fihom programm ta’ ħajja.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Atti ta’ l-Appostli fejn naraw li fit-tixrid tal-kelma ta’ Alla l-Appostli jiltaqgħu ma’ persekuzzjonijiet mhux biss minn barra iżda wkoll minn ġewwa tal-Knisja.  Pawlu u Barnaba jtennu li quddiem ir-rifjut tal-Lhud għall-kelma ta’ Alla se jduru għal fuq  il-pagani.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 99, huwa għajta ta’ ferħ għax aħna lkoll il-poplu tal-Mulej.  Fit-Tieni Qari mill-Apokalissi, nisimgħu dwar id-dehra msejħa tas-seba’ siġilli, li ssemmi l-kotra ta’ nies mifdija bil-konsegwenza li turi li s-salvazzjoni hija għal kulħadd.  Il-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, juri li Ġesù huwa r-Ragħaj it-Tajjeb li jagħraf in-ngħaġ tiegħu.

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej huwa r-Ragħaj tagħna. Qed jistedinna biex:

a) nisimgħu leħnu

b) niġu magħrufa minnu

c) niġu mogħtija l-ħajja minn Ġesù

d) ma nintilfu qatt.

 1. Il-ħajja ta’ kuljum tista’ twassalna biss għad-disperazzjoni jekk inwarrbu minn ħajjitna l-kelma ta’ Alla.
 2. Is-sens ta’ direzzjoni fl-istess ħajjitna rridu nsibuh biss fil-leħen ta’ Ġesù Kristu.
 3. Irridu nfittxu li x-xhieda tkun miftuħa għas-salvazzjoni tal-popli kollha mingħajr eċċezzjoni ta’ ħadd.
 4. Il-Mulej jgħidilna ċar u tond li huwa biss jista’ jkun il-kenn tagħna lkoll.

Id-Djalogu

  Nitolbuk, o Ġesù,

  li jkollna l-kuraġġ nisimgħu l-leħen tiegħek,

  li jagħti direzzjoni għal ħajjitna

  u nwettqu dak li trid inti.

read more

IX-XIBKA – IL-ĦUT – L-IMĦABBA – It-3 Ħadd tal-Għid – 5 ta Mejju 2019

April 27, 2019

It-3 Ħadd ta’ l-Għid

IX-XIBKA – IL-ĦUT – L-IMĦABBA

Atti 5:27b-32; 40b-41; Salm 29; Apokalissi 5:11-14; Ġwanni 21:1-14

Il-Vanġelu

      Wara dan, Ġesù raġa’ deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija. Dehrilhom hekk:  Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu  t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien,  u Xmun Pietru qalilhom: “Sejjer nistad.” Qalulu: “Ħa niġu miegħek aħna wkoll.” Marru, rikbu  d-dgħajsa, u dak il-lejl ma qabdu xejn.  Fil-għodu mas-sebħ, Ġesù kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesù.   Ġesù qalilhom: “Għandkom x’tieklu, ħbieb?” “Le,” weġbuh.  Qalilhom: “Waddbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu.” Dawn waddbu x-xibka, u mbagħad ma felħux jiġbduha daqs kemm qabdu ħut!  Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesù qal lil Pietru: “Il-Mulej dan!” Għalhekk Xmun Pietru, kif sama’ li kien il-Mulej, xeħet fuqu l-libsa ta’ fuq, għax kien għoddu għeri, u ntafa’ l-baħar.   Id-dixxipli l-oħra, billi ma kinux imbiegħda wisq  mill-art, imma xi mitejn driegħ biss, resqu bid-dgħajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut.  Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad, bil-ħut fuqu, u xi ftit ħobż.  Qalilhom Ġesù: “Newwlu ‘l hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu.”  Xmun Pietru tala’ fid-dgħajsa u ġibed l-art ix-xibka mimlija b’mija u tlieta u ħamsin ħuta kbira; u minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx.  Qalilhom Ġesù: “Ejjew, kulu.” Imma ħadd mid-dixxipli ma ssogra jistaqsih, ‘Int min int?’, għax kienu jafu li kien il-Mulej. Ġesù resaq, qabad il-ħobż u newwilhulhom; u hekk ukoll għamel bil-ħut.  Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesù deher lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. 

 

Il-Ħsieb

     Għaddejjin mill-perjodu ta’ l-Għid, perjodu liturġiku qawwi għall-knisja u għal dawk kollha li jemmnu.  Għaliex?  Għaliex huwa mument li fih tissaħħaħ il-fidi tagħna, fidi li ħafna drabi tkun imxekkla minn tant  dubji, fidi li ma nkunux nistgħu ngħixuha jekk ma nintelqux kompletament f’idejn ir-rieda ta’ Alla.  Mhux nintelqu u ma nagħmlu xejn iżda nintelqu biex ilkoll nagħarfu li Alla jħobbna.  Għal darba oħra Ġesù Rxoxt jinsab ħdejn id-dixxipli tiegħu.  Ġesù jagħmlilhom kuraġġ u qiegħed f’nofshom biex iservihom, l-ewwel bil-miraklu tal-qabda tal-ħut u wara billi newlilhom il-ħobż u qassamulhom.  Ġesù jistaqsi wkoll lil Pietru jekk iħobbux.  Ġesù jagħlaq billi jenfasizza l-kliem:  EJJA WARAJJA.  Dan huwa l-messaġġ qawwi ta’ Ġesù.  Hemm bżonn li lkoll kemm aħna nemmnu aktar f’Ġesu u nimxu warajh mhux biss meta jfettlilna iżda tkun għażla ta’ ħajjitna, għażla li Ġesù stess jgħinna nwettquha.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Atti ta’ l-Appostli.  Huwa rakkont li fih naraw li l-Appostli, minkejja t-tiġrib u l-persekuzzjonijiet, ma setgħux iżommu għalihom biss il-qawmien ta’ Kristu mill-mewt.  Din hija l-Aħbar it-Tajba;  hu d-dmir ta’ kull dixxiplu ta’ Kristu li jxandarha.  Is-Salm Responsorjali, li ntennu fis-Salm 29, huwa għanja lill-Mulej għax ħelisna mid-dnub u reġa’ tana l-ħajja.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Apokalissi, għandna l-viżjoni ta’ Ġwanni tal-liturġija tas-sema li tiġbor fiha l-AMEN (il-qima) ta’ kulħadd:  anġli, bnedmin u ħlejjaq kollha.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna d-dehra ta’ Ġesu lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija.  Hija dehra li fiha Ġesù juri li għadu jieħu ħsieb lid-dixxipli u jrid jimliehom bil-kuraġġ.  Is-sejħa lil Pietru IMXI WARAJJA jagħmilha wara li għal tliet darbiet staqsieh jekk iħobbux.

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej qam mill-imwiet biex aħna ma mmutux. Huwa qiegħed iservina kuljum fl-Ewkaristija.
 2. Kemm tassew qed nagħtuh qima bl-AMEN tagħna kuljum? Kemm tassew qed intennulu grazzi għal dak kollu li jagħmel għalina bil-preżenza ħajja u qawwija tiegħu magħna kull ħin?
 3. “Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija. Mulej, kun l-għajnuna tiegħi.”  Hekk tennejna fis-Salm Responsorjali tal-lum.  Kemm tassew qed infittxuh lill-Mulej għall-għajnuna tagħna?
 4. Il-Mulej jistaqsi lil Pietru jekk iħobbux u wara jgħidlu biex jimxi warajh. Lilna qed jagħmlilna l-istess proposta.  X’se tkun it-tweġiba tagħna?
 5. Hemm bżonn li nifhmu li lkoll għandna missjoni li nxandru l-bxara li Kristu qam biex aħna nibqgħu ħajjin.

Id-Djalogu

  Mulej, għinna biex ilkoll kemm aħna

  nifhmu li l-qawmien tiegħek fuq il-mewt

  huwa l-Aħbar it-Tajba

  li rridu nxandru kuljum, kull ħin

  b’għemilna u ħidmietna,

  Hallelujah.

read more

MA EMMINX – MA NEMMNUX! – It-2 Ħadd tal-Għid – 28 t’April 2019

April 26, 2019
Caravaggio's The Incredulity of Saint Thomas (1601-2)

It-2 Ħadd ta’ l-Għid

MA EMMINX – MA NEMMNUX!

Atti 5:12-16; Salm 117; Apokalissi 1,9-11a,12-13, 17-19; Ġwanni 20:19-31

Il-Vanġelu

 Dak in-nhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”  Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Mbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom.”  Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu  s-Santu.  Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.” 

      Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: “Rajna l-Mulej.” Iżda hu qalilhom: “Jekk ma narax f’idejh il-marka ta’ l-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka ta’ l-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx.” Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f’nofshom, u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”  Mbagħad qal lil Tumas: “Ġib sebgħek hawn u ara idejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen.”  Wieġeb Tumas u qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi!”  Qallu Ġesù: “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.”

     Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li m’humiex imniżżla f’dan il-ktieb.  Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta’ Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f’ismu.

 

Il-Ħsieb

     L-Appostli kienu mwerwra magħluqa fiċ-ċenaklu mal-Madonna.  Min jaf kemm aħna konna mwerwra wkoll f’xi mument ta’ ħajjitna nixhdu li aħna nsara?  Fuq il-post tax-xogħol, l-iskola jew fl-istess familji tagħna kemm stajna konna ta’ eżempju u minflok bżajna għax jgħidulna li aħna “qaddisin”?  Il-verità hija li llum tistħi tkun moralment tajjeb quddiem dinja li sfaċċatament tisħet lil Kristu!  Ħafna drabi, minkejja li aħna nsara, ngħixu mimlijin suspetti u biża’.  Il-Mulej jiġi fostna, anzi l-Mulej jiġi fina, biex jiżra’ fina fiduċja u qawwa.  Għalfejn ma nitqawwewx bil-kuraġġ biex inkunu nistgħu nxandruh ma’ l-oħrajn?

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli u jirrakkonta l-għajxien ta’ l-insara fejn jibdew jiltaqgħu u jaċċettaw lil kulħadd.  Hekk tissawwar il-Knisja ta’ l-ewwel żminijiet.  Kristu jibqa’ juri l-preżenza tiegħu f’dawn il-komunitajiet.  Is-Salm Responsorjali, Salm 117, huwa għanja ta’tifħir lill-Mulej għaliex huwa tajjeb.  Fit-Tieni Qari, meħud mill-Apokalissi, San Ġwann jibgħat ittra lill-Knejjes ta’ l-Asja Minuri u jtenni kif Kristu Rxoxt jidher f’Jum il-Mulej, f’nofs il-Knisja u bil-qawwa kollha tiegħu.  Fl-Evanġelju, meħud minn San Ġwann, għandna waħda mid-dehriet ta’ Ġesù lill-Appostli tiegħu wara li qam mill-imwiet.  Huwa importanti d-djalogu li jagħmel ma’ Tumas li ma emminx qabel ma ra.

Il-Ħajja

 1. Qed ngħixu l-passjoni, mewt u qawmien ta’ Ġesù. Kemm tassew nifed il-ħajja tagħna dan il-misteru?  Kemm tassew qiegħed iċaqlaq il-qlub tagħna u jimliena bil-kuraġġ biex nemmnu fi Kristu u nagħtu x-xhieda li jistenna minna u mhux ningħalqu u nistaħbew?
 2. Kemm, f’dawn il-jiem, qed infaħħru lill-Mulej għas-salvazzjoni u d-dawl li kisbilna għall-eternita?
 3. Kemm għandna għatx bħal dak ta’ Ġwanni, kif smajna fit-Tieni Qari tal-lum, biex immorru nxandru l-kelma tiegħu mingħajr waqfien?
 4. L-ewwel komunitajiet insara kienu jintgħarfu mill-ewwel mill-imħabba li kellhom għal xulxin. Għadha tidher fil-komunitajiet insara tagħna llum din l-imħabba?  Qegħdin nagħtu s-sehem tagħna biex dan iseħħ?
 5. “Ħenjin dawk li ma rawx u emmnu”. Għalina x’qed jgħid Ġesù?

Id-Djalogu

  Mulej, saħħaħ fina l-fidi,

  għinna biex ma nibżgħux!

  Kattar fina l-għaqda fil-komunitajiet tagħna

  fl-għajxien u x-xhieda li nagħtu

  Amen.  Hallelujah.

read more

QAWMIEN LI JAGĦTI GARANZIJA – L-Għid il-Kbir – 21 t’April 2019

April 21, 2019

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet

QAWMIEN  LI  JAGĦTI  GARANZIJA

Atti 10:34a, 37-43; Salm 117; Kolossin 3:1-4; Ġwanni 20:1-9

Il-Vanġelu

      Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu l-Mulej  mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!”  Pietru u d-dixxiplu  l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar.  It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar.  Tbaxxa, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx.  Mbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm,  u l-maktur li kien madwar rasu; dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f’post għalih.  Mbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u emmen.  Sa dak in-nhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet.

 

Il-Ħsieb

     Il-Mulej qam tassew.  Il-kliem tiegħu saru ġrajja ta’ ferħ għall-umanità kollha.  Is-salvazzjoni feġġet u ssaħħet bil-qawmien
tiegħu fuq il-mewt.  Din hija l-akbar ġrajja u garanzija għalina li l-Mulej qam tassew mill-imwiet biex iqajjem lilna mill-mewt, mid-dnubiet, mill-medjokrità tal-ħajja.  Iżda aħna, bħala Nsara, konvinti li dan il-qawmien Ġesù kisbu mhux għalih iżda għalina?  Kisbu biex jagħtina garanzija li lkoll kemm aħna nistgħu niksbu l-qawmien wara din il-ħajja permezz ta’ l-għajxien u l-fiduċja tagħna fih?  Kemm tassew aħna nies li qed nemmnu li Ġesù qam tassew u jimxi magħna kuljum fil-ħajja tagħna f’dak kollu li nwettqu, u nagħmlu dak li qalilna u li nsibu fil-kelma li tagħti l-ħajja fil-Vanġelu?  Iva, illum huwa jum kbir ta’ ferħ għal dawk kollha li tassew qed jgħixu l-fidi nisranija fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum.

Il-Kelma

     L-ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli.  Jirrakkonta l-ġrajja tal-predikazzjoni ta’ l-appostlu li hija bbażata fuq il-passjoni, mewt u qawmien ta’ Kristu, li fih huwa miġbur il-misteru ta’ l-Għid.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 117, hija għajta ta’ ferħ lill-Mulej li fih insibu tjieba li tibqa’ għal dejjem.  It-Tieni Qari, mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Kolossin, għandna stedina li, jekk aħna rxuxtajna ma’ Kristu fil-ħajja tagħna, irridu nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema, u għalhekk hemm bżonn li ma nintrabtux mal-ħwejjeġ ta’ l-art.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna r-rakkont tad-dehra ta’ Ġesù lid-dixxipli ta’ Għemmaws.  Kienu dixxipli mbeżżgħin iżda malli għarfu lil Ġesù fil-qsim tal-ħobż tar il-biża’ minn fuqhom.

Il-Ħajja

 1. Id-dixxipli ta’ Għemmaws ma fehmux l-Iskrittura. Kienu mbeżżgħin.  Iżda neħħew kull biża’ kif għarfu lil Ġesù fil-qsim tal-Ħobż.  Possibbli li aħna li mmorru tant quddies nibqgħu mbeżża’ nuru li tassew aħna nsara?
 2. Kemm tassew illum, l-GĦID IL-KBIR, irringrazzjajna lill-Mulej tal- qawmien-garanzija li huwa tana li aħna m’aħna se mmutu qatt?
 3. Ġesù jridna nxandru dan il-qawmien lil dawk ta’ madwarna. Kif se timpenja ruħek mil-lum ’il quddiem biex tħeġġeġ u xxandar lill-familja tiegħek, fuq il-post tax-xogħol, fl-iskola, li Ġesù qam tassew?
 4. L-Għid huwa wkoll il-festa li turina li l-kliem tal-Mulej huwa verità assoluta għal ħajjitna. Nistgħu nagħmlu wegħda magħna nfusna li ndaħħlu aktar il-Kelma ta’ Ġesù fil-ħajja tagħna?
 5. Kif jgħidilna San Pawl fl-Ittra lill-Kolossin: Hemm bżonn urġenti għalina li naħsbu u nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema u mhux nintrabtu ma dawk ta’ l-art.

Id-Djalogu

  Grazzi Mulej

  tal-qawmien li għoġbok toffrilna.

  Grazzi Mulej

  li qajjimtna miegħek sabiex nikbru fil-kuraġġ

  ta’ għajxien ħaj tal-fidi tagħna.

read more

IMĠARRAB U MWARRAB – Ħadd il-Palm – 14 ta’ April 2019

April 13, 2019

Id-Daħla Solenni ta’ Ġesu f’Ġerusalemm

IMĠARRAB U MWARRAB MINN KULĦADD!

Isaija 50:4-7; Salm 21; Filippin 2;6-11; Luqa 22,14-23,56

Il-Ħsieb

     Ġesù mġarrab u mwarrab minn kulħadd!  Illum nagħtu bidu għall-Ġimgħa ta’ l-akbar imħabba, iżda fl-istess ħin hija l-Ġimgħa ta’ l-imwarrab.  Kemm tassew jiena u inti kuljum għadna nagħmlu l-istess bħalma għamlu l-Lhud lil Ġesù?  Forsi ngħidu li aħna ta’ Ġesù, ngħidu li aħna ma’ Ġesù, iżda kemm tassew qed inkunu aħna li nuru, bil-ħajja tagħna stess, li aħna dixxipli denji tiegħu?  Fit-tajjeb ngħidu li aħna ta’ Ġesù, iżda fil-maltemp malajr nagħmlu l-kompromessi, malajr minn Hosanna ngħidulu Sallbu biex ma jtellifniex il-kompromessi tagħna.

     Ġesù jerfa’ fuqu l-madmad tagħna biex aħna nkunu salvi.  Kemm aħna grati lejn din il-ġrajja ta’ salvazzjoni?  Kemm tassew nifhmu dak li jrid minna Ġesù biex aħna wkoll nerfgħu s-salib tagħna ta’ kuljum?  Li tgħix il-fidi tiegħek mhix li tfittex l-Hosanna iżda li tfittex is-salib tiegħek u mhux tilħaq salib ħaddieħor.

     Matul din il-Ġimgħa Mqaddsa ejjew ninġabru flimkien bħala komunità nisranija u nifhmu li lkoll kemm aħna rridu ngħixu l-fidi tagħna fis-sħiħ fid-dawl tal-ġrajjiet ta’ l-imħabba ta’ Ġesù bil-Passjoni, Mewt u Qawmien.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija fejn għandna l-figura tal-Qaddej t’Alla li lest li joffri lilu nnifsu għall-bnedmin; iżda Alla ma jitilqux waħdu.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 21, għandna l-għajta ta’ l-abbandun ta’ Ġesù:  Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Fit-Tieni Qari, mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin, l-Appostlu jgħidilna li Kristu biex isalvana ġab ruħu fix-xejn u ma qagħadx iqis il-jeddijiet tiegħu, imma sar jixbah lilna.  Iżda Alla għollieh fil-glorja.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa llum għandna r-rakkont tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu.  Huma ġrajjiet li juruna sa fejn twassal il-vera mħabba ta’ Ġesù għalija u għalik.

Il-Ħajja

 1. Kemm tassew ippreparajt ruħek sew f’dan ir-Randan? Kemm se tużaha din il-Ġimgħa Mqaddsa li bdejna llum biex tkompli tikkonverti lilek innifsek?
 1. Lill-Mulej kantawlu Hosanna u wara għajtu Sallbu. Kemm-il darba għamilt hekk inti bl-għemejjel tiegħek?
 1. Ġesù ġie mġarrab u miet fuq is-salib. Dan kollu għamlu minħabba fina,  għaliex iħobbna.  Kif qed trodd lura din l-imħabba fil-ħajja tiegħek?
 1. Il-Mulej iġġarraf iżda qam. Meta tkun qed tiffaċċja xi problema fil-ħajja tiegħek ħares lejn Kristu Msallab.  Fih m’hemmx biss il-mewt iżda hemm ukoll il-qawmien.

 

Id-Djalogu

  Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk,

  għaliex b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna.

read more

MIN MA GĦANDUX DNUB? – Il-5 Ħadd tar-Randan – Il-Ħadd 7 t’April 2019

April 5, 2019

Il-5 Ħadd tar-Randan

MIN MA GĦANDUX DNUB?

Isaija 43:16-21; Salm 125; Filippin 3: 8-14; Ġwanni 8: 1-11

Il-Vanġelu

     Ġesù telaq lejn l-Għolja taż-Żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ raġa’ mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġie ħdejh, u hu qagħad bilqiegħda jgħallimhom. Mbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: “Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-Liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int, imma, xi tgħid?” Dan qaluhulu biex iġarrbuh, ħalli jkollhom fuqiex jixluh. Imma Ġesù tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b’sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: “Min fostkom hu bla dnub jitfgħalha hu l-ewwel ġebla.” U raġa’ tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mix-xjuħ, u Ġesù baqa’ waħdu mal-mara, wieqfa fin-nofs.  Qam dritt u qalilha: “Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kkundannak?” “Ħadd, Sinjur,” qaltlu.”Mela anqas jien ma nikkundannak,” qalilha Ġesù. “Mur, u mil-llum ‘il quddiem tidnibx iżjed.”

Il-Ħsieb

     Kemm-il darba niġġudikaw bl-addoċċ, fil-ħajja tagħna, persuni li mhux dejjem narawhom minn għajnejn tajba?    Kemm-il darba niġġudikaw persuni sempliċement għax ma jaqblux mal-fehma tagħna jew għax naħsbu li se jieħdu l-post tagħna?  Kemm niżirgħu ġudizzji foloz għal xejn b’xejn?  Kemm-il darba dawwarna subgħajna biex nakkużaw dawn in-nies?  Il-Vanġelu tal-lum jurina li l-Bxara t-Tajba li ġab Kristu ġabha biex tibdel il-persuni u tnaddafhom, speċjalment dawk li għandhom bżonn l-għajnuna u l-fejqan.  Kif itenni Ġesù stess, ix-xogħol tiegħu mhux li jikkundanna iżda li jfejjaq.  Il-każ tal-mara adultera huwa ċar għaliex quddiem persuna li nqabdet fil-fatt tiżbalja, Ġesù jħares l-ewwel u qabel kollox lejn is-salvazzjoni u l-fejqan tagħha.  Huwa jagħraf li naqset, jaħfer in-nuqqas tagħha u jagħtiha l-biċċa xogħol iebsa biex ma tidnibx iżjed.

     Kemm tassew, bħala Nsara, f’dawn l-aħħar jiem tar-Randan nagħrfu naċċettaw dan il-messaġġ qawwi ta’ Ġesu u ngħixuh fil-ħajja tagħna?

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari meħud mill-Ktieb ta’ Isaija nkiteb mill-profeta li jinsab eżiljat f’Babel fi żmien is-sultan ~iru.  Il-profeta jrid iqawwi t-tama ta’ ħutu li jinsabu fil-jasar billi jħabbrilhom li Alla kien se jagħtihom ħajja ġdida.  Is-Salm Responsorjali juri li din il-ħajja ġdida hija parti mill-ħwejjeġ kbar li għamel magħna l-Mulej.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra lill-Filippin, San Pawl jurina li (i) ma hemm xejn importanti daqs li tagħraf lil Kristu;  (ii) is-salvazzjoni tiġi biss minn Kristu; (iii) nagħtu s-sehem tagħna biex insiru nixbħu aktar lil Ġesù.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, naraw lil Ġesù jpoġġi fil-prattika dak li kien qal fil-Vanġelu ta’ San Mattew (12.7) fejn itenni li ħniena jrid u mhux sagrifiċċju u dak li qal f’San Luqa 5,32:  Jiena mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-midinbin.  Ġesù jaħfer lill-adultera u jgħidilha biex ma tidnibx iżjed.

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej huwa l-fejqan tagħna. Kif qed naċċettaw dan il-fejqan fil-ħajja tagħna u f’ta’ l-oħrajn?
 1. Il-Mulej huwa s-salv azzjoni tagħna għax għamel magħna ħwejjeġ kbar.  Kemm qed nitlob li din is-salvazzjoni tasal għand ħaddieħor?
 1. Il-Mulej idawwalna biex inwasslu l-Bxara t-Tajba. Għajb għan-nisrani li jipponta sebgħu biex jiġġudika lil ħaddieħor minflok jgħinu.
 1. Bħal San Pawl nistgħu ngħidu li qed ngħoddu kollox bħala telf quddiem il-qligħ kbir li hemm filli nagħraf lil Alla?
 1. Kemm qed insibu ħin li nagħmlu kuljum l-eżami tal-kuxjenza tagħna?

 

 

Id-Djalogu

  Mulej, aħfirli l-ħtijiet tiegħi,

  għinni nitlob għall-fejqan spiritwali tiegħi u tal-proxxmu,

  tħallini qatt naqa’ li niġġudika lil dawk ta’ ħdejja,

  għallimni iżda nitlob għall-fejqan tagħhom.

read more

NIES MIDINBA JILQA’ GĦANDU! – Ir-4 Ħadd tar-Randan – 31 ta’ Marzu 2019

March 24, 2019

 Ir-4 Ħadd tar-Randan

L-AKKUŻA:  NIES MIDINBA JILQA’ GĦANDU!

Ġożwe 5:9a, 10-12; Salm 33; 2 Korintin 5:17-21; Luqa 15: 1-3, 11-32

Il-Vanġelu

     F’dak iż-żmien, il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu bi ħġarhom lejn Ġesù biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: “Nies midinba jilqa’ għandu dan u jiekol magħhom!” U Ġesù qabad u qalilhom din il-parabbola: “Kien hemm raġel li kellu Żewġ ulied. Iż-żgħir qal lil missieru: “Missier, agħtini s-sehem li jmiss lili mill-ġid.” U dak qassmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew wisq ġranet, meta ż-żgħir sarr kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed, u hemmhekk berbaq ġidu kollu f’ħajja mtajra. Meta ħela kulma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa’ ġuħ kbir, u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma’ wieħed minn dak il-pajjiż, li bagħtu fir-raba’ tiegħu jirgħa l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla żaqqu mqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: “Kemm lavranti ma’ missieri għandhom ħobż bix-xaba’, u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ! Ħa nqum u mmur għand missieri, u ngħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek; ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek; Żommni b’wieħed mil-lavranti tiegħek.” Qam, u telaq għal għand missieru.

     Iżda kif kien għadu fil-bogħod missieru lemħu u tħassru, u b’ġirja waħda mar inxteħet fuq għonqu u biesu. It-tifel qallu: “Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek; ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek.” Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu: “Isaw! Ġibulu l-isbaħ libsa u xidduhielu, libbsulu ċ-ċurkett f’sebgħu u s-sandli f’riġlejh! Ġibu l-għoġol l-imsemmen u oqtluh, ħa nieklu u nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjet u raġa’ qam, kien mitluf u nstab!” U għamlu festa.

     Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. Huwa u rieġa’ lura, kif wasal qrib id-dar sama’ daqq u żfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsieh dak x’kien. Dak qallu: “Hawn ħuk u missierek qatillu l-għoġol l-imsemmen, għax raġa’ kisbu qawwi u sħiħ.” Hu inkorla, u ma riedx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Iżda hu qal lil missieru: “Ara, ili dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirthielek qatt, u kieku qatt tajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma’ ħbiebi! Imbagħad jiġi dan ibnek, li belagħlek ġidek man-nisa żienja, u lilu toqtollu l-għoġol l-imsemmen.” Qallu missieru: “Ibni, inti dejjem miegħi, u kulma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu, għax dan ħuk kien mejjet u raġa’ qam, kien mitluf u nstab!”

Il-Ħsieb

     L-istorja ta’ l-Iben il-Ħali ilna nafuha u nisimgħuha minn meta konna żgħar.  L-Iben il-Ħali, wara li tilef kollox u berbaq ġidu kollu, mar lura jitkarrab għand missieru li laqgħu u ħaddnu miegħu.  Ħafna drabi aħna ngħixu din l-istorja bil-maqlub.  Ngħixuha mil-lenti ta’ l-iben il-kbir li ħa għalih għax il-missier ħafer lil ħuh u laqgħu lura.  Nieħdu għalina għax imdorrijin f’xalata ta’ ġudizzji fuq għajrna.  Ix-xogħol tagħna huwa li nippuntaw subgħajna kull ħin u kontinwament lejn in-nuqqasijiet ta’ ħaddieħor u ftit nagħtu kas, mhux biss tan-nuqqasijiet tagħna, iżda li aħna rridu nagħdru u naħfru lil dawk li jonqsuna.  L-akkuża prinċipali li għamlulu n-nies lil Ġesù kienet waħda: nies midinba qed jilqa’ għandu!

     Ġesù ma jiddejjaqx li jkun mal-prostituti u n-nisa tat-triq; ma jiddejjaqx u ma jagħtix każ tal-fama tiegħu.  Ġie biex jaħdem, inaddaf u jsalva.  Ma tax każ tal-ġudizzji ħżiena li għamlu fuqu, għax wara kollox it-tajjeb tiegħu ma ġiex apprezzat u kalkulat u xorta spiċċa msallab ma’ għuda tas-salib.  Il-poplu mhux talli ma apprezzax, talli minn ftit jiem wara l-HOSANNA  nbidlet f’SALLBU.

     Għal dawk li jippruvaw jgħixu ta’ nsara dan għandu jkun eżempju ċar ta’ kif in-nies iħarsu lejn in-nisrani.  Ħafna drabi jkollu jgħum f’baħar qawwi kontra l-kurrent biex ikompli jwettaq l-ideali tiegħu.  Iżda l-ideal tan-nisrani jibqa’ li jilqa’ lill-Iben il-Ħali u jħaddnu  miegħu.  Din hija l-ħidma kontinwa ta’ salvazzjoni li kisbilna Kristu.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ktieb ta’ ĠożweÏ, insibu li wara erbgħin sena fid-deżert il-poplu Lhudi daħal fl-Art Imwiegħda u ċċelebra l-festa ta’ l-Għid li kienet tfisser il-ħelsien sħiħ tal-poplu Lhudi.  Dan il-ħelsien veru jista’ jidher fis-Salm 33 meta flimkien intennu:  “Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej”.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, San Pawl ifisser x’ġabet ġdid il-fidwa li kiseb għalina Kristu li kienet it-tiġdid tal-ħbiberija bejn Alla u l–bniedem.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Luqa, insibu r-rakkont ta’ l-Iben il-Ħali.  Iżda dan ir-rakkont jiftaħ billi l-evanġelista jgħidilna li l-Fariżej kienu qed igemgmu kontra Ġesù u jtennu li qed jiekol mal-midinbin.

Il-Ħajja

 1. Ġesù ġie biex jilqa’ u jfejjaq il-midneb. Kemm tassew qed nersqu lejh aħna l-midinbin, minkejja dak kollu li nkunu għamilna?
 2. Il-Liturġija tal-lum fiha messaġġ qawwi ta’ tama u kuraġġ. Minkejja li nabbużaw mill-ħniena tiegħu, Alla jgħaqqadna miegħu meta jara l-indiema sinċiera tagħna.
 3. Il-Mulej ma jridniex nagħmlu bħall-iben il-kbir u niskandalizzaw irwieħna bil-ħniena li wera l-Missier. Iridna nkunu tiegħu u miegħu biex ingawdu l-frott tas-salvazzjoni li kisbilna.
 4. Nitgħallmu mill-Vanġelu tal-lum ma niġġudikawx iżda naħfru kontinwament u nitolbu bla waqfien għas-salvazzjoni ta’ l-Erwieħ.

Id-Djalogu

  Mulej, inti li ħaddant miegħek

  l-iben il-ħali,

  għinna biex nersqu lejk fis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni,

  biex nibdew mill-ġdid ħbiberija ġdida miegħek.

read more

ABBUŻ MILL-ĦNIENA TA’ ALLA? – L-3 Ħadd tar-Randan – 24 ta’ Marzu 2019

March 24, 2019
An etching by Jan Luyken illustrating Luke 13:6-9 in the Bowyer Bible, Bolton, England.

L-3 Ħadd tar-Randan

QEGĦDIN  NABBUŻAW MILL-ĦNIENA  TA’ ALLA?

Eżodu 3: 1-8a, 13-15; Salm 102; 1 Korintin 10:1-6; 10-12; Luqa 13:1-9

Il-Vanġelu

Dak iż-żmien, ġew xi wħud għand Ġesù u qalulu b’dawk il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom.  U Ġesù qabad u qalilhom: “Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu?  Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu bħalhom.  Jew dawk it-tmintax-il ruħ li fuqhom waqa’ t-torri ta’ Silwam u qatilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta’ Ġerusalemm ?  Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda.”

U qalilhom din il-parabbola: “Wieħed kellu siġra tat-tin imħawwla fl-għalqa. Mar ifittex il-frott fiha, u ma sabx.  Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa, ‘Ara, ili tliet snin niġi nfittex il-frott f’din is-siġra tat-tin, u qatt ma sibtilha. Mela aqlagħha, għax għalfejn se tibqa’ tkidd l-art?  Iżda dak wieġbu, ‘Inti ħalliha, sinjur, għal din is-sena, sa ma nagħżqilha madwarha u nagħtiha d-demel.  Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott; jekk le, aqlagħha.’ “

 

Il-Ħsieb

Il-ġrajjiet li jiġru madwarna kemm-il darba jimpressjonawna, speċjalment meta jkun hemm xi diżgrazzja jew xi mewta ta’ xi ħadd żgħir.  Kulħadd jistaqsi u jrid ikun jaf ir-raġuni tal-mewt.  Xi kultant insiru anki mħallfin fuq il-ħajja tal-mejjet billi nagħtu l-ġudizzju glorjuż jew ta’ tkasbir skond il-mod kif inħarsu lejh.

Fi żmien Ġesù wkoll ġraw żewġ traġedji kbar u l-poplu tkellem dwarhom:  il-fatt li Pilatu qatel xi Galilej waqt l-offerta tas-sagrifiċċju u l-fatt ta’ meta waqa’ t-torri ta’ Silwah f’Ġerusalemm.  Fiż-żewġ każijiet mietu n-nies.  Ġesù jtenni li dawn ma mitux għax midinbin.  Kull midneb huwa ħati sakemm ma jindimx mill-ħtija tiegħu.  Il-Mulej irid ineħħi minni kull sens ta’ ġudizzju li ngħaddu fuq in-nies, iżda fl-istess ħin irid jiftħilna għajnejna beraħ biex ngħaddu ġudizzju u kritika fuq l-għemil tagħna.

IL-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Esodu, insibu s-sejħa li Alla għamel lil MoseÏ.  Il-mod kif Alla jsejjaħ lil MoseÏ huwa mod meraviljuż kif il-Mulej ma jħarisx lejn l-uċuħ iżda lejn id-disponibbiltà, minkejja li lkoll inġibulu xi skuża.  Is-Salm 102 li ntennu fis-Salm Responsorjali huwa għanja ta’ radd il-ħajr għax ħanin u ta’ qalb tajba l-Mulej.

Fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin, jurihom li għalkemm ħafna salvaw mill-jasar ta’ l-Eġittu, ftit baqgħu fidili lejn Alla.  San Pawl itenni li r-rigal tal-fidi rridu nilqgħuh u ngħixuh.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna r-rakkont taż-żewġ diżgrazzji li fi żmien Ġesù qajmu ħafna għagħa.  Ġesù nnifsu jurihom li kull min għadu ħaj jeħtieġ li juża tajjeb iż-żmien tiegħu.

Il-Ħajja

 1. Irridu ngħixu l-fidi tagħna b’mod sħiħ u b’fiduċja kbira f’Alla.  Il-ġrajjiet kurrenti tad-dinja jgħaddu, imma Alla ma jgħaddix, ma jispiċċax.  Huwa għalhekk importanti li nżommu qalbna magħquda mal-Mulej.
 2. Hemm bżonn nagħrfu l-ħniena kbira ta’ Alla għal kull wieħed u waħda minna.
 3. Hemm bżonn nagħrfu ma nabbużawx minn din il-ħniena ta’ Alla għalina.  Fir-Randan, permezz tat-talb u tas-sawm, irridu nersqu aktar lejn Ġesù kif aħna, iżda b’indiema  vera u mhux b’ipokresija.
 4. Alla huwa ħanin u mhux Alla tal-vendikazzjonijiet. Jeħtieġ li din il-ħniena kbira t’Alla mhux biss nindunaw biha iżda   ngħadduha lill-oħrajn.
 5. Fir-Randan, biex ikun Randan veru, irid ikun hemm mumenti ta’ deċiżjonijiet radikali u bidliet veri.  Ix-xogħol f’idejna.

 

 

 

Id-Djalogu

Mulej, inti li tant tħobbna,

tant tafda fina,

għinna biex tassew matul dan ir-Randan,

ngħixu l-imħabba tiegħek

sabiex ninbidlu aħna u ngħinu lil oħrajn jinbidlu,

biex nagħrfu kull ħin ir-rieda tiegħek.

read more

DEHRA – GARANZIJA: It-2 Ħadd tar-Randan – 17 ta’ Marzu 2019

March 16, 2019

It-2 Ħadd tar-Randan

DEHRA – GARANZIJA

Ġenesi 15:5-12,17-18; Salm 26; Filippin 3, 17-4,1; Luqa 9, 28b-36

 

Il-Vanġelu

     F’dak iż-żmien, Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu, u tala’ fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex. U kien hemm żewġt irġiel jitħaddtu miegħu, Mosè u Elija, li dehru fil-glorja, jitħaddtu fuq it-tmiem ta’ ħajtu li kellu jseħħ f’Ġerusalemm.

     Pietru u sħabu kienu mejtin bin-ngħas, imma baqgħu mqajmin sewwa, u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġt irġiel li kienu miegħu.

     Xħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija.” Ma kienx jaf x’inhu jgħid.

     Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattiethom u huma beżgħu kif daħlu fis-sħaba. U minn ġos-sħaba nstama’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-maħtur, lilu isimgħu!”

     Malli nstama’ l-leħen Ġesù sab ruħu waħdu. Huma żammew is-skiet, u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw.

Il-Ħsieb

     Fil-mixja tagħna ta’ kuljum ikun hemm mumenti ta’ qtigħ il-qalb, mumenti li fihom ngħaddu minn passaġġi mdallma.  F’dawn il-mumenti ħafna jitilfu l-fidi tagħhom.  Jaħsbu li Alla nsiehom.  Illum il-Mulej, proprju fil-mixja tiegħu lejn il-passjoni, fuq il-muntanja Tabor jitbiddel f’dik li aħna nsejħulha t-Trasfigurazzjoni, il-mument ta’ bidla li jfisser għalina lkoll garanzija.  Garanzija li, wara din il-ħajja, il-premju tagħna huwa li mmorru ma’ dan “L-Iben il-Maħtur”.  Din id-dehra tal-lum, fil-mixja tagħna matul dawn l-erbgħin jum tar-Randan, tfisser għalina lkoll li aħna rridu nimxu wara Ġesù li huwa d-dawl ta’ ħajjitna u nemmnu bil-fidi li l-Mulej se jibdel f’ferħ in-niket tagħna.  Huwa għal dan il-għan li l-Mulej Ġesù jkun spalla ma’ spalla magħna fil-mixja tagħna fuq din l-art.  Hi mixja li mhux dejjem tkun għan-niżla, iżda ħafna drabi għat-telgħa.  Hemm bżonn iżda li nisimgħu mill-vuċi li nstemgħet fit-trasfigurazzjoni:  Nemmnu li Ġesù huwa l-Iben il-Maħtur, u nisimgħu mill-Kelma tiegħu.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi, għandna ċerimonja antika ta’ kuntratt li l-Lhud ħadu mingħand il-Ħittin, poplu b’kultura kbira ta’ l-istess żmien tal-Lhud.  F’din iċ-ċerimonja Alla għamel ma’ Abraham Patt li bih wegħdu nisel kbir daqs il-kwiekeb tas-sema, u li jagħti lil nislu art kbira.  Minkejja li Abraham u martu kienu mdaħħla fiż-żmien huwa emmen dak li qallu Alla.  Is-Salm 26 li ntennu fis-Salm Responsorjali, huwa għajta ta’ ferħ u faraġ li l-Mulej huwa d-dawl u s-salvazzjoni tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, fl-Ittra lill-Filippin, San Pawl itenni li għandhom jixbħu lilu, huwa li għamel ħiltu kollha biex jimxi fuq l-eżempju ta’ Kristu.  Għal Kristu u x-xandir ta’ l-Evanġelju huwa jinsab il-ħabs.  Fl-Evanġelju minn San Luqa għandna l-mument tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej.  Pietru saħansitra jinsa lilu nnifsu tant kemm id-dehra kienet kbira.

Il-Ħajja

 1. Qatt assistejt għat-trasfigurazzjoni tal-Mulej? Qatt ħassejt il-bidla li jġib fik il-Mulej fl-Ewkaristija?  Qatt  tennejt li tassew inti ħieni bil-preżenza fik tal-Mulej?
 2. Kemm tassew ilkoll kemm aħna nagħrfu nirringrazzjaw lill-Mulej għall-ġid kollu li jagħtina kull ħin bid-dawl u s-salvazzjoni li kisbilna?
 3. Isimgħu lilu kien il-kliem li ntemm bih id-diskors tal-konferma li nstema’ fit-Trasfigurazzjoni. Kemm tassew qed nisimgħu l-Kelma tal-Mulej u naċċettawha fil-fond ta’ qalbna?
 4. “Imma aħna pajżana tas-sema pajjiżna”, itenni San Pawl fit-Tieni Qari tal-lum. Tassew li aħna nħossuna ċittadini  tas-sema?
 5. Is-salvazzjoni tagħna għandna nħarsu lejha bħala trasfigurazzjoni – bidla – konverżjoni li hija l-garanzija li ġab Ġesù permezz tal-Predikazzjoni –Passjoni – Mewt u  Qawmien tiegħu.

Id-Djalogu

Mulej, inti d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.

Għinni, Mulej, inwettaq tassew ir-rieda tiegħek fija,

sabiex naċċetta u ngħix il-kelma tiegħek

ħalli matul dawn il-jiem tar-Randan

nagħraf tassew nagħtik qalbi u ħajti.

read more

DWEJJAQ – TENTAZZJONIJIET – BIDLA – L-1 Ħadd tar-Randan – Il-Ħadd 10 ta Marzu 2018

March 6, 2019

L-1 Ħadd tar-Randan

DWEJJAQ – TENTAZZJONIJIET – BIDLA

Dewteronomju 26:4-10; Salm 90; Rumani 10:8-13; Luqa 4:1-13

Il-Vanġelu


     Ġesù, mimli bl-Ispirtu s-Santu, raġa’ lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm għal erbgħin jum Ġesù kien imġarrab mix-Xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn; u mbagħad, meta għaddew dawk il-jiem, ħadu l-ġuħ.  U x-Xitan qallu: “Jekk inti Bin Alla, għid lil din il-ġebla ssir ħobż.”  Wieġbu Ġesù: “Hemm miktub li ‘l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix.’ ” Mbagħad ix-Xitan ħadu fl-għoli u wrieh is-saltniet tad-dinja kollha f’daqqa.  Qallu x-Xitan: “Nagħtik is-setgħa fuq dawn kollha, bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ngħatat lili, u jiena nagħtiha lil min irrid.  Jekk tinxteħet quddiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tkun.”  Ġesù wieġbu u qallu: “Hemm miktub, ‘Lill-Mulej Alla tiegħek tagħti qima u lilu biss taqdi.’ ”

Mbagħad ix-Xitan ħadu Ġerusalemm, qiegħdu fuq  il-quċċata tat-tempju, u qallu: “Jekk inti Bin Alla, inxteħet minn hawn għal isfel. Għax hemm miktub li ‘Lill-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa,’  u li fuq idejhom jerfgħuk, ħalli ma taħbatx riġlek ma’ xi ġebla.’ ”  Wieġeb Ġesù u qallu: “Jingħad, ‘Iġġarrabx lill-Mulej Alla tiegħek.’ ” Mbagħad ix-Xitan meta temm dan it-tiġrib kollu, telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt.

Il-Ħsieb

     “Kun miegħi Mulej fid-dwejjaq.”  Huwa t-tweġiba li ntennu fis-Salm Responsorjali tal-lum.  Huwa kliem li joħrog fil-beraħ ir-realtà li ħafna drabi ngħaddu minnha.  Iżda dan ma jfissirx li żmien ir-Randan huwa żmien id-dwejjaq…. anzi huwa mument ta’ riflessjoni u konverżjoni, mument li naraw lejn liema sens ta’ direzzjoni miexja l-ħajja tagħna lkoll.

     Kif se ngħixu dan il-mument tar-Randan?  L-ewwelnett billi lkoll kemm aħna nagħrfu u naċċettaw is-sejħa li tagħmlilna l-Knisja għall-konverżjoni b’mod sinċier.  Din is-sejħa tibda tagħmel sens fil-ħajja tagħna billi lkoll kemm aħna nisimgħu bis-serjetà l-Kelma ta’ Alla kif ukoll li nwettqu din l-istess Kelma fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.  Huwa żmien li fih nirriflettu kemm tassew inħobbu lil Alla u qed inpoġġuh fl-ewwel post ta’ ħajjitna.

Il-Kelma

     L-ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb tad-Dewteronomju fejn insibu l-istqarrija tal-fidi tal-poplu Lhudi li kienet mibnija fuq il-ġrajjiet ta’ l-għaġeb li l-Mulej Alla kien għamel u baqa’ jagħmel magħhom matul iż-żminijiet.  Il-qalba ta’ dawn il-ġrajjiet kienet il-ħelsien mill-jasar ta’ l-Eġittu.  Fis-Salm Responsorjali, is-Salm 90, għandna talba lill-Mulej biex ikun magħna fil-mumenti iebsa ta’ ħajjitna.  Fit-tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, San Pawl itenni li s-salvazzjoni tiġi mill-fidi fi Kristu Ġesù permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Luqa, għandna r-rakkont tat-tentazzjonijiet tax-xitan fil-bidu tal-ħidma tiegħu.

Il-Ħajja

 1. Tentazzjonijiet – Dwejjaq – Bidla. Kemm tassew se nċarrtu l-maskra tagħna minn fuq wiċċna u nħarsu f’għajnejn il-Mulej u nwettqu dak li jrid minna?
 1. Ix-xitan ittanta lil Ġesù. Ix-xitan jittanta lil kull wieħed u waħda minna.  Kemm qed nieqfu lix-xitan u mhux nidħlu f’kompromessi miegħu?
 2. Il-Mulej iridna nċarrtu qlubna u nibdlu l-ħajja tagħna. Kapaċi nużaw dawn l-erbgħin jum tar-Randan biex isseħħ fina din il-bidla?
 3. Sawm – Talb – Penitenza. Iżda kollox immirat lejn il-karità li rridu nagħmlu mal-proxxmu tagħna.  Id-dwejjaq minn ġewwa fina jintemm meta niċċaħħdu aħna biex jikber ħaddieħor, biex il-proxxmu tagħna jieħu n-nifs meħtieġ.

Id-Djalogu

  Mulej, bdejna Randan ieħor.

  Agħmel li matul dawn l-erbgħin jum

  nifhem aktar xi trid minn inti,

  sabiex tassew inbiddel ħajti.

read more