Liturgy

Weekly Liturgy and Reflections

NIKBRU JEW NIĊKIENU? – Il-25 Ħadd Matul is-Sena – Il-Ħadd 22 ta’ Settembru 2018

September 14, 2018

Il-25 Ħadd Matul is-Sena

ID-DILEMMA: NIKBRU JEW NIĊKIENU?

Għerf 72: 12,17-20; Salm 53; Ġakbu 3:16-17, 4 1-3; Mark 9: 30-37

Il-Vanġelu

     Telqu minn hemm u għaddew minn nofs il-Galilija, u ma ried li ħadd ikun jaf,  għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom: “Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh; u meta jkun maqtul, wara tlitt ijiem iqum mill-mewt.”  Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem, u beżgħu jistaqsuh.

     Waslu Kafarnahum; u meta kienu d-dar staqsiehom: “X’kontu qegħdin titħaddtu bejnietkom fit-triq?” Iżda huma baqgħu siekta, għax fit-triq kienu qagħdu jitħaddtu bejniethom fuq min kien  l-akbar. Mbagħad qagħad bilqiegħda, sejjaħ it-Tnax, u qalilhom: “Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun qaddej ta’ kulħadd.” U ressaq lejh tfajjel ċkejken, qiegħdu f’nofshom, ħaddnu bejn dirgħajh u qalilhom:  “Kull min jilqa’ wieħed minn dawn iċ-ċkejknin minħabba f’ismi, ikun jilqa’ lili; u min jilqa’ lili, ikun jilqa’ mhux lili, imma lil dak li bagħatni

 

Il-Ħsieb

     Il-Mulej huwa magħna dejjem.  Il-Mulej huwa għas-servizz tagħna dejjem.  Isimgħu x’għandna fl-antifona tal-bidu tal-quddiesa tal-lum:  “Jiena s-salvazzjoni tal-poplu”, jgħid il-Mulej, “kull meta jsejħuli fid-dwejjaq tagħhom, jiena nismagħhom u nkun il-Mulej tagħkom għal dejjem” (Danjel 3,31).

  Kemm-il darba għaddejna minn mumenti iebsa fil-ħajja tagħna u ppruvajna nsibu elf faraġ elf soluzzjoni u mhux dik tal-Mulej?  Kemm-il darba fil-ħajja tagħna ppruvajna naħarbu minn dak li l-Mulej irid jagħmel għall-ġid u għall-fejqan tagħna?  Il-Mulej ikun ta’ servizz, iżda l-Vanġelu tal-Kultura Moderna huwa l-oppost.  Kontinwament jipproġetta lill-individwu fuq quddiem, biex jidher.  Fil-moħbi ma jiswa xejn.  Hemm bżonn li tkun kbir, li tidher.  Il-Mulej irid il-kuntrarju.  Il-Mulej iridna nkunu ta’ servizz għall-iżgħar u aħna nkunu żgħar bħalhom.  Diffiċli…aqraw sew il-qari tal-lum.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf, għandna r-rakkont li f’din id-dinja l-bniedem tajjeb jiġbed fuqu l-għadab tal-ħżiena.  Ħajtu stess hija ċanfira għall-imġiba ħażina ta’ ħafna.  Din kienet il-ġrajja tal-Lhud li kienu f’Lixandra ta’ l-Eġittu, li sabu tifsira għall-għemil li kienu jġibu fuqhom l-Eġizzjani.

    Is-Salm Responsorjali, minn Salm 53, huwa għanja lill-Mulej biex ikun hu dak li jgħinna.  Fit-Tieni Qari San Ġakbu jtenni

li fl-għemil tagħna trid tidher il-fidi tagħna u għalhekk in-nisrani jrid ibiegħed minnu dak li jtebbagħlu ġieħu.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark Ġesù jħabbar il-passjoni tiegħu.  Mhux talli ma fehmuhx id-dixxipli, talli bdew jaraw min kien l-ewwel fosthom.  Ġesù jurihom li min jimxi warajh irid ikun ta’ servizz għal ħaddieħor.

Il-Ħajja

 1. L-għerf li ġej mis-sema huwa għerf safi li jfittex is-sliem, it-tjubija u l-irġulija. Hekk itenni llum San Ġakbu.  Kemm  qed teżerċita fil-ħajja tiegħek ta’ kuljum dan id-don?
 2. Għalxejn ngħidu li aħna Nsara. Irridu nixhdu li aħna Nsara.  Mill-għemil se jagħrfuha l-fidi tagħna.
 3. Il-fidi tagħna hija mixja wara Ġesù fis-servizz tal-fqir u l-batut. Kemm tassew qed inkunu ta’ servizz għal min huwa fil-bżonn u fiċ-ċkejknin ta’ madwarna?  Xi kultant il-fqir u l-batut jista’ jkun fid-dar tagħna.
 4. Irridu niftħu għajnejna biex nilqgħu liċ-ċkejknin. Hemm tassew inkunu qed inħaddmu l-fidi tagħna u nilqgħu lil Kristu.

Id-Djalogu

  Mulej,

  fil-ħajja ta’ kuljum,

  iftaħli sew għajnejja,

  sabiex nagħraf lilek fil-fqir u l-batut.

read more

‘CHECK UP’ TAL-FIDI – L-24 Ħadd Matul is-Sena – Il-Ħadd 16 ta’ Settembru 2018

September 6, 2018
 1. L-24 Ħadd Matul is-Sena

‘CHECK UP’ TAL-FIDI

Isaija 50: 5-9; Salm 114; Ġakbu 2: 14-18; Mark 8: 27-35

Il-Vanġelu

     Telaq Ġesù flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta’ Ċesarija ta’ Filippu. Huma u mexjin, lid-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija: “Min jgħidu n-nies li jien?” Weġbuh u qalulu: “Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, wieħed mill-profeti.” “Imma intom,” staqsiehom, “intom min tgħidu li jien?” Qabeż Pietru u qallu: “Inti l-Messija.”  Mbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma’ ħadd fuqu.

      U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u wara tlitt ijiem jerġa’ jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda hu dar iħares lejn  id-dixxipli tiegħu, u ċanfar lil Pietru u qallu: “Itlaq minn quddiemi, ja xitan, għax m’intix taħseb fil-ħwejjeġ ta’ Alla, imma f’dawk tal-bnedmin!”

     Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u ta’ l-Evanġelju, isalvaha.

Il-Ħsieb

Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u ta' l-Evanġelju, isalvaha.

     Fil-mixja tagħna ta’ kuljum f’din il-ħajja r-riflessjoni tagħna ma tistax tibqa’ biss waħda lajkali.  Hemm bżonn li nuru tassew is-sens reliġjuż ta’ ġewwa fina ’l fejn qed jiġbed, liema direzzjoni qed jagħti lill-ħajja tagħna.  Min jgħid li qed jgħix mingħajr sens reliġjuż huwa kompletament aljenat u forsi ma jafx sew lilu nnifsu.  Id-domanda li jagħmel Ġesù lid-dixxipli tiegħu llum hija domanda ta’ verità fuq il-mod li qed ngħixu u l-għażliet li qed inwettqu.  Intom min tgħidu li jiena?  Din hija d-domanda li Ġesù staqsa lill-appostli, din hija d-domanda li Ġesù jistaqsi lili u lilek kuljum b’mod sinċier u personali.  Aħna x’sejrin inwieġbu?  Xi jfisser għalina Ġesù llum?  F’San Pietru naraw l-eżempju tagħna.  Nistqarru li huwa l-Messija, iżda nibqgħu naħsbu bħala bnedmin.  Ġesù juri li biex ngħidu xi jfisser għalina rridu nerfgħu s-salib tagħna kuljum.  Hawn jinsab is-sigriet ta’ l-għarfien ta’ Ġesù.  Dan huwa s-sigriet tal-mixja wara Ġesù.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija nsibu silta meħuda mit-tielet għanja ta’ Isaija li fiha jagħti spjega ta’ min huwa l-qaddej ta’ Alla.  Il-qaddej jisma’ s-sejħa ta’ Alla, jintelaq f’idejh u jwettaq dak kollu li jgħidlu akkost ta’ kollox.  Dan il-ħsieb ikompli fis-Salm Responsorjali, minn Salm 114, li jtenni, “Jien nimxi quddiem il-Mulej, fl-art tal-ħajjin”.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Ġakbu, insibu li l-fidi mingħajr l-għemil hija mejta.  Il-Vanġelu ta’ San Mark itenni li min irid tassew iwieġeb għad-domanda min huwa Ġesù, irid jerfa’ salibu kuljum.

Il-Ħajja

 1. Qatt  għamilt check up tal-fidi tiegħek?
 2. Id-domanda Intom min tgħidu li jien tgħinkom tagħmlu dan.
 3. Fil-ħajja tiegħek qiegħed terfa’ s-salib tiegħek kuljum jew ħafna drabi aktar tilħaq salib ħaddieħor?
 4. Il-messaġġ tal-liturġija tal-lum huwa ċar. Jekk irridu nkunu Nsara mhux ta’ l-isem biss hemm bżonn li l-fidi tagħna nagħtuha l-ħajja kuljum.  Is-salib jgħinna nwettqu dan.

Id-Djalogu

  Mulej,

  nitolbok li nagħrfek aktar fil-fidi tiegħi,

  u li ngħix il-fidi tiegħi fid-dawl tas-Salib.

read more

KLIEM U SMIGĦ – It-23 Ħadd Matul is-Sena – Il-Ħadd 9 ta’ Settembru 2018

August 31, 2018

It-23 Ħadd Matul is-Sena

KLIEM U SMIGĦ

Isaija 35: 4-7a; Salm 145; Ġakbu 2:1-5; Mark 7: 31-37

Il-Vanġelu

    Raġa’ telaq mill-inħawi tal-belt ta’ Tir, għadda minn Sidon lejn il-baħar tal-Galilija, fl-inħawi tad-Dekapoli. U ġibulu wieħed, trux u mbikkem, u talbuh iqegħedlu idu fuqu.  Ġesù ħarġu għalih waħdu minn qalb in-nies, daħħal subgħajh f’widnejh u messlu lsienu bir-riq tiegħu.  Mbagħad refa’ għajnejh lejn is-sema, tniehed tnehida, u qallu: “Effata,” jiġifieri, “Infetaħ!”  U minnufih widnejh infetħulu, l-irbit ta’ lsienu nħallu u qabad jitkellem sewwa.   Ġesù wissiehom biex ma jgħidu lil ħadd; iżda aktar ma wissiehom, aktar bdew ixandruh.   U mimlijin bil-għaġeb, bdew jgħidu: “Kollox għamel tajjeb: jagħti s-smigħ lit-torox u l-kliem  lill-imbikkmin.”

 

Il-Ħsieb

     “Il-Mulej jiftaħ għajnejn il-għomja,

      Il-Mulej jerfa’ l-milwijin

      Il-Mulej iħobb il-ġusti

      Il-Mulej iħares il-barranin.”

     Dan il-kliem li nsibu fis-Salm 145 li ntennu fis-Salm Responsorjali tal-lum jurina kemm il-Mulej huwa kontinwament spalla ta’ għajnuna magħna d-dgħajfin.  Il-Mulej huwa kontinwament magħna għax jaf bid-dgħufija tagħna.  Ħafna drabi nkunu aħna li ndumu naħsbuha biex nersqu lejh għall-fejqan.  Minkejja li nafu xi jrid minna minkejja li nagħrfu l-kelma tiegħu, nibqgħu torox u neqsin mis-smigħ.  Ma rridux li l-Mulej jiftħilna widnejna biex nisimgħu l-leħen tiegħu li jibdlilna l-ħajja tagħna.  Fil-liturġija tal-lum, anki fis-silta ta’ San Ġakbu nsibu li Alla kull ħin jagħmel l-għażla tal-fqar.  Aħna qed nagħmlu l-istess?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija għandna lill-Profeta jħabbar żmien ġdid lill-poplu li wasal fi tmiem l-eżilju tiegħu.  Alla jwiegħed li għad ikun f’nofshom billi jagħti d-dawl lill-għomja u s-smigħ lit-torox.  Fis-Salm Repsonsorjali, meħud minn Salm 145, għandna lis-Salmista jfaħħar lill-Mulej għax dejjem ifejjaq lid-dgħajjef.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Ġakbu għandna enfasi li l-fidi tidher fl-imġiba tal-ħajja,  speċjalment fl-għażla tal-batut.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna l-fejqan tat-trux u l-imbikkem.

Il-Ħajja

 1. Għandek xewqa li tisma’ aħjar il-kelma tal-Mulej? Ersaq lejh u jagħtik is-smigħ.
 2. Is-smigħ li jagħtik irid ibiddillek ħajtek, tagħrfu aħjar u tgħixu kuljum.
 3. Il-Mulej irid il-fejqan tagħna biex aħna nwassluh lill-oħrajn.
 4. Kemm lest li tiskomoda ħajtek biex tgħin lill-imwarrab li jista’ jkun f’darek jew ġirien tiegħek?

Id-Djalogu

  Mulej, grazzi tal-kliem u smigħ li tajtni.

  Għinni ngħaddi l-kelma tiegħek fl-għemil tiegħi.

read more

FARIŻEJ? – It-22 Ħadd Matul is-Sena – Il-Ħadd 2 ta’ Settembru 2018

August 24, 2018

It-22 Ħadd Matul is-Sena

GĦAJXIEN TA’ FARIŻEJ

Dewteronomju 4, 1-2,6-8; Salm 14; Ġakbu 1,17-18,21b-22,27; Mark 7, 1-8, 14-15,21-23

Il-Vanġelu

F’dak iż-żmien, il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejn Ġesù, u raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b’idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Fariżej, u l-Lhud kollha, biex iħarsu t-tradizzjoni ta’ missirijiethom, ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħaslu idejhom sewwa; hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq, ma jiklux jekk ma jinħaslux; u għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor, bħalma huma l-ħasil tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktieli tal-bronż. Mela, il-Fariżej u l-kittieba staqsewh: “Dan l-għala d-dixxipli tiegħek ma jġibux ruħhom skont it-tradizzjoni ta’ missirijiethom, imma jieklu b’idejhom mhumiex indaf?” Iżda hu weġibhom: “Sewwa ħabbar Isaija fuqkom, ja nies ta’ wiċċ b’ieħor, bħalma hu miktub: ‘Dan il-poplu, bix-xufftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija ’l bogħod minni. Fiergħa hi l-qima li jagħtuni; jgħallmu duttrina li mhijiex għajr preċetti tal-bnedmin.’  Hekk intom, twarrbu l-kmandamenti ta’ Alla biex tħaddnu t-tradizzjoni tal-bnedmin.” Raġa’ sejjaħ in-nies lejh u qalilhom: “Isimgħuni, intom ilkoll, u ifhmuni! Ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbgħu; imma dak li joħroġ minn ġol-bniedem, dak hu li jtabba’ lill-bniedem. Għax hu minn ġewwa, mill-qalb tal-bniedem, li joħorġu l-ħsibijiet il-ħżiena, żína, serq, qtil, adulterju, regħba, ħażen, qerq, libertinaġġ, għira, malafama, suppervja u bluha. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtabba’ lill-bniedem.”

 

Il-Ħsieb

     “Dan il-poplu bix-xofftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija ’l bogħod minni.”  Hekk iċanfar Ġesù lill-Fariżej u bl-istess ton u diskors iċanfar Ġesù lilna lkoll li ngħidu li nħobbu lil Ġesu, li mmorru l-quddies nhar ta’ Ħadd, li nagħmlu l-preċetti tiegħu iżda meta niġu biex nagħtu xhieda tiegħu aħna ħafna ’l bogħod minnu.  Huwa dan il-ħsieb dominanti tal-liturġija tal-lum:  kemm bħala bnedmin għandna post għal Alla fil-qalb tagħna, kemm verament il-fidi li nħaddnu hija xi ħaġa mibnija fuq il-konvinzjoni.  Kemm tassew aħna m’aħniex nies li nsegwu biss riti kultwali fil-ħajja tagħna mingħajr ma nagħtu każ li l-fidi tagħna hija xi ħaġa mibnija fuq imħabba ħajja lejn dak Alla li ħalaqna.  Ħafna drabi nkunu l-ewwel nies li nippuntaw subgħjna ta’ kundanna lejn ħaddieħor u ma narawx dak kollu li għaddejjin minnu aħna.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari mill-Ktieb tad-Dewteronomju għandna lil Mosè li jwissi lill-poplu biex mhux biss josserva bir-reqqa l-liġijiet li tah Alla, iżda wkoll biex, fl-istess liġi, jara l-imħabba ta’ Alla.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 14, naraw li min isegwi l-liġi ta’ Alla jħobb tassew lill Alla.  San Ġakbu fl-Ittra tiegħu fit-Tieni Qari jinsisti li l-fidi trid tinżel fl-għemil.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark insibu lil Ġesù jċanfar lill-Fariżej u jsejħilhom uċuħ b’oħra, għax minkejja li josservaw il-liġi, fil-qalb tagħhom ma hemmx post għal Alla.

Il-Ħajja

 1. Aħna Nsara li nintgħarfu biss għax immorru l-quddies il-Ħadd? Qiegħed tagħti xhieda tat-twemmin tiegħek id-dar, fil-post tax-xogħol, l-iskola?
 2. Tħoss li għandek preżenza u mħabba għal Alla f’qalbek?
 3. X’qima qed tagħti lil Alla, dik biss mitluba mill-kult u ritwali u obbligi liturġiċi?
 4. Hemm bżonn li nkunu aktar dixxipli ta’ Kristu bix-xhieda vera u ħajja li nagħtu.

Id-Djalogu

  Ħenn għalija Mulej,

  għax lilek ngħajjat il-ħin kollu.

read more

IEBES IL-KLIEM – Il-21 Ħadd Matul is-Sena – Il-Ħadd 26 t’Awwissu 2018

August 20, 2018

Il-21 Ħadd Matul is-Sena

IEBES IL-KLIEM – TELQUH!

Ġożwè 24, 1-2; 15-17; Salm 33; Efesin 5:21-32; Ġwanni 6:60-69

 

Il-Vanġelu

Ħafna dixxipli tiegħu, meta semgħuh, qalu: “Iebes dan il-kliem! Min jiflaħ jisimgħu?” Ġesù ntebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk, u qalilhom: “Dan il-kliem qiegħed ifixkilkom?  Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil Bin il-bniedem tiela’ fejn kien qabel? Hu l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jiena għedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemmnux.” Għaliex Ġesù kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma emmnux u min kien dak li kellu jittradih. U ssokta jgħidilhom: “Kien għalhekk li jiena għedtilkom li ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier ma jagħtihx li jiġi.” Minn dak in-nhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Mbagħad Ġesù qal lit-Tnax: “Tridux titilqu intom ukoll?” Wieġbu Xmun Pietru: “Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem, u aħna emminna u għarafna li inti l-Qaddis ta’ Alla.”

 

Il-Ħsieb

Ġesù jitkellem ċar.  Ma jridx kompromessi.  Ġesù jridna nifhmu xi tfisser tkun dixxiplu.  Bosta dixxipli li kienu jiġru warajh ma fehmuhx jew ma ridux jifhmuh u għalhekk ma’ l-ewwel kriżi telquh.  Huwa ritratt tan-nisrani tal-lum.  Qed ngħixu f’dinja ta’ kompromessi anki mal-fidi tagħna.  Kif id-diskors ta’ Ġesù jibda jinfed l-affarijiet personali tagħna ma jogħġobniex li jindaħlilna.  Irridu ngħixu ħajjitna u nitilqu għal rasna.  Dak li għaddew minnu d-dixxipli tant snin ilu ngħaddu minnu aħna lkoll illum.

Hemm min ma jifhmekx mill-ewwel iżda jrid jibqa’ wara Ġesù, bħal Pietru: Mulej, għand min immorru?  Int għandek il-kliem tal-ħajja ta dejjem.  Ġesù anki llum jisfida l-fidi tagħna.  Tridux tmorru intom ukoll?  It-tweġiba jridha bl-għemil tagħna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ Ġożwè, għandna l-għażla li poġġa quddiem il-poplu Lhudi Ġożwè, jew li jaqdu ’l Alla jew inkella jmorru jaqdu ’l-idoli.  Is-Salm 33 jurina li l-Mulej jisma’ t-talb ta’ l-umli u n-niedem u għalhekk importanti li nduqu u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej.  Ma tistax tkun taf kemm huwa tajjeb il-Mulej jekk ma tagħmilx esperjenza tiegħu u tħossu fil-ħajja tiegħek.  It-Tieni Qari huwa meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin.  San Pawl jistieden lill-miżżewġin biex fl-imġieba tagħhom iġibu ruħhom fuq dik l-imħabba li kellu Kristu lejn il-Knisja tiegħu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann, wara d-diskors u l-miraklu tat-tkattir tal-ħobż, Ġesù jitkellem ċar dwar l-għażliet tan-nisrani.  Ħafna mid-dixxipli ma aċċettawhx.  Huwa jisfida lill-appostli biex jitilqu.  San Pietru jtenni:  fejn tridna mmorru?

Il-Ħajja

 1. Ġesù, bil-kliem tiegħu, jisfidana biex nagħmlu għażla ċara fil-ħajja tagħna. Int x’se tagħmel?
 2. Il-Kliem ta Ġesù huwa iebes għal dawk li jridu jgħixu l-ħajja tagħhom fil-kompromessi. Lesti ngħixu kif iridna hu?
 3. Fejn tridna mmorru Mulej? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem!
 4. Il-ħajja tagħna tista’ tkun jew mixja wara Ġesù jew mixja wara l-idoli!

Id-Djalogu

Mulej,

nixtiequ li nimxu warajk fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.

tħallix li niġu fgati minn tant kompromessi fil-ħajja tagħna.

 

 

read more

NGĦIXU GĦAL DEJJEM – L-20 Ħadd Matul is-Sena – 19 t’Awwissu 2018

August 9, 2018

  L-20 Ħadd Matul is-Sena

NGĦIXU GĦAL DEJJEM

Proverbji 9: 1-6; Salm 33; Efesin 5:15-20; Ġwanni 6:51-58

Il-Vanġelu

    F’dak iż-żmien, Ġesù qal lin-nies: “Jiena hu l-Ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja.” Il-Lhud tlewwmu bejniethom, u bdew jgħidu: “Kif jista’ dan jagħtina ġismu biex nikluh?” Ġesù mela qalilhom: “Tassew tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta’ Bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta’ dejjem, u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum.  Għax ġismi huwa tassew ikel, u demmi hu tassew xorb.  Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa’ fija u jiena fih.  Bħalma bagħatni l-Missier, li hu ħaj, u jiena ngħix b’Missieri, hekk ukoll min jiekol lili, hu wkoll jgħix bija.  Dan huwa l-ħobż li niżel mis-sema; m’huwiex bħal dak li kielu missirijietkom u mietu; min jiekol dan il-ħobż jgħix għal dejjem.”

 

Il-Ħsieb

     Preokkupazzjoni kbira u tal-biża għall-bniedem dejjem kienet il-mewt.  Mill-Ktieb tal-Proverbji, li nsibu fl-Ewwel Qari tal-lum, għandna messaġġ qawwi mill-awtur li jistieden lill-bniedem iwarrab il-bluhat biex ħajtu tkun bil-għaqal.  Hemm bżonn li nagħrfu li aħna ma aħniex għal hawn u li għalhekk huwa importanti li nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema.  Għaldaqstant irridu nieklu l-ħobż li nieżel mis-sema biex isaħħaħna fl-għajxien, fil-fehmiet u fid-deċiżjonijiet tagħna.  Il-Mulej jagħtina dan il-ħobż biex ngħixu, mhux għal ftit żmien iżda għal dejjem.  Ir-rifju nistgħu nagħmluh biss aħna u ħadd iżjed.  Quddiem dinja li qed tistedinna għal kultura tal-mewt, Ġesù jippreżentalna stedina li hija wkoll sfida biex ngħixu miegħu għal dejjem.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Proverbji, għandna stedina għall-għerf li għandu jwassal lill-bniedem għall-mod prudenti kif jgħix.  Is-Salm 33 li ntennu fis-Salm Responsorjali tal-lum, huwa stedina biex inkomplu nitbiegħdu mill-ħażen u nwettqu dak li jrid minna l-Mulej.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, ifisser x’għandha tkun il-ħidma tan-Nisrani li jrid jixbah lil Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann, fejn Ġesù jkomplu jinsisti fuq il-ħobż li jagħti l-ħajja,  Ġesù jagħti tassew lilu nnifsu.

Il-Ħajja

 1. Ġesù fl-Ewkaristija jagħti l-ħobż tal-ħajja. Kemm tassew qed napprezzaw dan il-ġest ta’ solidarjetà ma’ l-umanita?
 2. Kemm qed nifhmu dak li jtenni Ġesù meta jistedinna għall-ħobż li niżel mis-sema li se jagħtina l-ħajja ta’ dejjem?
 3. Il-ħajja tiegħi ta’ kuljum hija mibnija fuq għażliet għaqlin jew għażliet għall-eġoiżmu?
 4. Ġesù jikkonfronta l-egoiżmu tagħna bl-altruiżmu tiegħu. Ħallielna ġismu u demmu. X’seta’ jagħtina aktar biex juri mħabbtu għalina?

Id-Djalogu

  Duqu u taraw

  kemm hu tajjeb il-Mulej!

read more

Marija għalina fis-Sema – Santa Marija – Is-Sibt 15 t’Awwissu 2018

August 9, 2018

15 ta’ Awwissu:  Marija Mtellgħa s-Sema

MARIJA GĦALINA FIS-SEMA

Apokalissi 11,19a,12,1-6a,10ab; Salm 44;1 Kor.15, 20-26; S.Luqa 1,39-56

 

Il-Vanġelu 

F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta.  Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? Għax ara, malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!”

Mbagħad qalet Marija:

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,  

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.

Iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel isejjaħli hienja,

għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu,

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ,

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu,

għax ftakar fil-ħniena tiegħu,

bħalma wiegħed lil missirijietna,

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Marija baqgħet ma’ Eliżabetta għal tliet xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha.

 

Il-Ħsieb

Santa Marija.  Festa ferm għażiża għalina l-Maltin u l-Għawdxin mhux biss għax tiġi ċċelebrata f’numru kbir ta’ parroċċi, iżda għaliex din il-ġurnata fil-fatt hija sinjal ta’ protezzjoni Marjana fuq il-gżejjer tagħna.  Imma minkejja li forsi llum Marija tgħaddi minn ħafna mit-toroq tagħna mimlija bid-deheb, sinjal ta’ rispett tal-poplu Malti, fost l-isparar u l-murtali, Marija tgħaddilna messaġġ qawwi.  Biex nissejħu uliedha rridu nixbħuha.  Kif?  Fis-sempliċità u fl-umanità tagħha.  Fis-servizz li hija tat lil Eliżabetta u lill-umanità.

Santa Marija.  Festa mhux ta’ sparar imma ta’ riflessjoni ta’ kemm tassew qed ngħixu u nimitaw lil ommna.  Hawn tassew naraw kemm jixirqilna nsejħulha OMMNA MARIJA.  Illum qed niċċelebraw it-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija.  Alla refgħalha post speċjali għal dak li għamlet fl-istorja ta’ l-umanità.  Lejn dan il-post qed naspiraw aħna.

 

Il-Kelma

Is-silta li naqraw illum fl-Ewwel Qari, mill-Apokalissi ta’ San Ġwann, id-dehra tal-mara bi tnax-il kewkba, it-tradizzjoni tal-Knisja (ibda minn Santu Wistin u San Bernard) tapplikahom għall-Verġni Marija.  Il-Konċilju Vatikan II jurina li l-ħajja ta’ Marija hija marbuta mal-ħajja tal-poplu l-ġdid ta’ Alla.  Fis-Salm Responsorjali, illum għandna tifħir lill-Mulej għal Marija li hija l-għarusa magħżula minn Alla.  Fit-Tieni qari, mill-ewwel Ittra lill-Korintin, San Pawl juri kif fil-Qawmien ta’ Kristu mill-mewt jiġbor il-qawmien tagħna lkoll.

Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna l-ġest ta’ servizz li Marija għamlet lil Eliżabetta u t-tifħir tagħha lil Alla fil-Magnificat.

 

Il-Ħajja

1.  Xi tfisser il-festa tal-lum għalik?

2.  Xi tfisser Marija għalik?

3.  Tassew tidher minn ħajtek li Marija hi ommok?

4.  Kif qed twassal l-eżempju ta’ Marija f’darek?

 

Id-Djalogu

Sliem għalik, Marija!

read more

PROPOSTA GĦAT-TGERGIR! – It-19-il Ħadd Matul is-Sena – 12 t’Awwissu 2018

August 8, 2018

It-19-il Ħadd Matul is-Sena

PROPOSTA GĦAT-TGERGIR!

1 Slaten 19:4-8; Salm 33; Efesin 4,30-5,2; Ġwanni 6:41-51

Il-Vanġelu

      Il-Lhud bdew igergru fuqu għax kien qal, ‘Jiena hu l-ħobż li niżel mis-sema.’  U bdew jgħidu: “Dan m’huwiex Ġesù bin Ġużeppi? Lil missieru u ‘l ommu ma nafuhomx? Mela kif qiegħed jgħid, ‘Jiena nżilt mis-sema’?” Ġesù weġibhom: “Toqogħdux tgorru bejnietkom.  Ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja; u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum.  Hemm miktub fil-Profeti, ‘U kulħadd ikun mgħallem minn Alla.’ Mela kull min jisma’ lill-Missier u jitgħallem minnu jiġi għandi.  Mhux għax xi ħadd qatt ra lill-Missier ħlief dak li hu minn Alla; hu dan li ra lill-Missier. Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta’ dejjem. Jiena hu l-ħobż tal-ħajja.  Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert, u mietu;  dan hu l-ħobż nieżel mis-sema, biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja.”

 

Il-Ħsieb

     Kemm ingergru!  Kemm-il darba anki l-ħajja spiritwali tagħna tkun imċajpra b’dan it-tgergir?  Kemm tassew ħafna drabi ninfexxu nippuntaw subgħjana u l-akkużi tagħna fuq it-tgergir lejn ħaddieħor.  Fi żmien Ġesù il-Lhud gergru minkejja li raw il-Providenza Divina u daqu mill-istess providenza.  Il-proposta ta’ Ġesù għal dan in-nuqqas hija li jitma’ lill-bniedem bil-Ħobż Ħaj li nieżel mis-sema.  Il-ħajja tagħna ta’ kuljum ħafna drabi tkun medjokri peress li naqgħu f’attitudni ta’ tgergir u ma nindunawx li l-għajnuna l-Mulej qed jagħtiha kull ħin lilna, u kif!

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten, għandna lil Elija jaqta’ qalbu u jaħrab lejn id-deżert.  Qata qalbu minħabba l-ebusija tan-nies.  Iżda Alla, fil-mument ta’ kriżi, jersaq lejh, jitimgħu u jagħmillu kuraġġ.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 33, huwa stedina biex induqu u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej.  Huwa bla sens li ngergru għall-Mulej jekk wara ma narawx l-għajnuna kontinwa li huwa jagħtina.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, jitkellem fuq ir-regola tal-ħajja l-ġdida li rċevejna permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann naraw ir-rifjut tal-Lhud għall-kliem ta’ Kristu li kien joffri l-Ewkaristija bħala ġismu u demmu.

Il-Ħajja

 1. Fil-mument ta’ kriżi ta’ ħajjitna nduru lejn Ġesù għax jinsab ħdejna f’kull ħin.
 2. Nemmnu aktar fil-qawwa ta’ l-Ewkaristija fil-ħajja tagħna.
 3. Fil-ħajja, bit-tgergir negħrqu aktar fil-medjokrità. Inqumu fuq tagħna bħala Nsara u nħarsu lejn dak li jitmagħna bih Ġesù.
 4. Qegħdin tassew induau u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej?

Id-Djalogu

  Mulej, grazzi għall-għajnuna  li toffrili kull ħin.

read more

EMMNU F’DAK LI BAGĦAT – It-18-il Ħadd Matul is-Sena – 5 t’Awissu 2018

July 22, 2018

It-18-il Ħadd Matul is-Sena

EMMNU F’DAK LI BAGĦAT

Eżodu 16, 2-4, 12-15; Salm 77; Efesin 4, 17: 20-24; Ġwanni 6, 24-35

 

Il-Vanġelu

      In-nies, meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesù u lanqas id-dixxipli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnahum ifittxu lil Ġesù. 

U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh: “Rabbi, meta ġejt hawn?” Ġesù weġibhom: “Tassew tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu sinjali, imma għax kiltu mill-ħobż u xbajtu.  Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa’ għall-ħajja ta’ dejjem, dak li Bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġill tiegħu.”  Mbagħad staqsewh: “X’għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta’ Alla?”  Weġibhom Ġesù: “L-opra ta’ Alla hija din: li intom temmnu f’dak li huwa bagħat.”  Qalulu: “X’sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemmnuk? X’sejjer tagħmel?  Missirijietna kielu l-manna fid-deżert, bħalma hemm miktub, ‘Tahom jieklu ħobż mis-sema.’ ”  Weġibhom Ġesù: “Tassew tassew ngħidilkom, mhux Mosè takom il-ħobż mis-sema, iżda Missieri jagħtikom il-ħobż tassew mis-sema; għaliex il-ħobż ta’ Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja.”

“Sinjur,” qalulu huma, “agħtina dejjem minn dan il-ħobż.”  Weġibhom Ġesù: “Jiena hu l-ħobż tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għatx.

Il-Ħsieb

Ngħidu li aħna ta’ Kristu.  Ngħidu li aħna Nsara.  Iżda fiex tassew qegħdin nemmnu llum?  Kemm tassew ilkoll kemm aħna nistgħu ngħidu li nafu tassew lil dan Kristu? X’bidliet ġab fil-ħajja tagħna?  Għad-domanda x’għandna nagħmlu biex naħdmu għall-għemejjel ta’ Alla Ġesù jwieġeb li l-għemil ta’ Alla huwa dan li aħna nemmnu f’dak li huwa bagħat.

Irridu nemmnu f’Ġesù.  Biex temmen f’xi ħaġa trid tkun taf dwar dik il-persuna  tkun taf x’inhi l-missjoni tagħha.  Ħafna drabi nfittxu lil Ġesù meta niġu daharna mal-ħajt, kif fittxewh il-Lhud għax kien temmagħhom il-ħobż b’xejn.  Iżda kemm tassew nistgħu ngħidu li qed infittxu lill-Mulej Ġesù għax għandu l-kliem tal-ħajja ta’ dejjem?

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb ta’ l-Eżodu, għandna l-mixja tal-poplu Lhudi fid-deżert sa l-Art Imwiegħda.  Ma kinetx mixja ħafifa, iżda Alla dejjem ħaseb biex jgħinu.  Fis-Salm 77, li nsibu fis-Salm Responsorjali, għandna lill-Mulej juri l-ħniena mal-poplu billi tahom il-qamħ mis-sema.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra lill-Efesin insibu lil San Pawl jitkellem dwar il-ħtieġa li lkoll inkunu nafu sew lil Kristu u nilbsu l-bniedem il-ġdid.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann Ġesù jurina li huwa l-ħobż tassew li niżel mis-sema.

Il-Ħajja

 1. Kemm tassew nafu min huwa Ġesù? Kemm nixtiequ nsiru aktar tiegħu?
 2. San Pawl jistedinna biex nilbsu l-bniedem il-ġdid. Kemm qed taħrab kompromessi fil-ħajja tiegħek biex tilbes dan il-bniedem?
 3. “Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ, u min jemmen fija ma jkun qatt bil-għatx” (Ġwanni 6,35).  Temmnu u tgħixu tassew dan il-kliem?

Id-Djalogu

Mulej tiegħi,

agħmel li qatt ma nixrob minn għejun imdardra,

imma dejjem mill-ilma li jagħti l-ħajja,

li huwa Int.

read more

ABBUNDANZA! – Is-17-il Ħadd Matul is-Sena – 29 ta’ Lulju 2018

July 22, 2018

Is-17-il Ħadd Matul is-Sena

ABBUNDANZA!

2 Slaten 4: 42-44; Salm 144; Efesin 4: 1-6; Ġwanni 6: 1-15

Il-Vanġelu

 Ġesù telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija, jew ta’ Tiberija. Ħafna nies marru warajh, għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesù tela’ lejn l-għoljiet u qagħad hemm bilqiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien qrib l-Għid, il-festa tal-Lhud.  Ġesù rafa’ għajnejh, lemaħ kotra ta’ nies ġejja lejh, u qal lil Filippu: “Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom x’jieklu?” Dan qalulu biex jippruvah, għaliex hu kien jaf x’sejjer jagħmel.  Filippu wieġbu: “Mitejn dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit.” Wieħed mid-dixxipli tiegħu, Indrì, ħu Xmun Pietru, qallu: “Hawn tfajjel li għandu ħames ħobżiet tax-xgħir u żewġ ħutiet żgħar; imma dawn x’inhuma għal daqshekk nies?” Qiegħdu n-nies bilqiegħda,” qal Ġesù. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix. Għalhekk in-nies, xi ħamest elef raġel, qagħdu bilqiegħda.  Ġesù ħa l-ħobżiet, radd il-ħajr, u qassamhom lil dawk li kienu bilqiegħda; hekk ukoll għamel bil-ħut, u kulħadd ħa kemm ried.Meta xebgħu, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Iġbru l-loqom li baqa’, biex xejn ma jinħela.” Marru jiġbruhom, u mlew tnax-il qoffa bil-loqom li kien fadlilhom in-nies mill-ħames ħobżiet tax-xgħir wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies, meta raw dan is-sinjal li għamel Ġesù, qalu: “Dan hu tassew il-Profeta li għandu jiġi fid-dinja!”  Imma Ġesù, meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jeħduh bilfors ħalli jagħmluh sultan, raġa’ warrab waħdu lejn l-għoljiet.

 

Il-Ħsieb

     Il-Mulej ma jaħsibhiex bħalna.  U jridna li bil-mod il-mod nibdew naħsbuha bħalu.  Il-Mulej huwa dak li jħares f’għajnejna u jħobbna tassew.  Iħobbna mhux bil-kejl minimu tagħna l-bnedmin iżda bl-abbundanza.  Il-Mulej jitmagħna bil-ġisem u d-demm tiegħu.  Ma jagħtiniex biss biex niddubbaw, kif intennu aħna iżda billi nixbgħu u aktar ukoll.  Ma kienx biżżejjed jitma’ l-eluf ta’ nies iżda wkoll ġabru tnax-il qoffa sax-xfar.

     Iżda x’qed tkun ir-reazzjoni tagħna lejn din l-abbundanza?  Ma jimpurtana minn xejn jew nieħdu kollox for granted?  Hemm bżonn li lkoll kemm aħna nqisu kull ġurnata xi jkun għamel il-Mulej għalina u nistaqsu aħna x’għamilna għalih?  ~ert li nkunu midjunin lejh.  Kemm tassew qed nagħrfu dan id-dejn li għandna lejn il-Mulej?  Jew moħħna kemm se nakkwistaw fil-ħajja tagħna?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ktieb tas-Slaten, għandna lil Eliżew  fi żmien il-għaks jitma’ lill-poplu Lhudi bil-frott bikri li kien xogħol il-bniedem iżda mbierek minn Alla.  Fis-Salm 144 għandna għanja lill-Mulej li jiftaħ idu u jagħtina l-ġid tiegħu kull ħin.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin għandna s-sejħa ta’ San Pawl biex in-Nisrani bl-umiltà, ħlewwa u sabar, jaħdem għall-għaqda.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna l-miraklu tat-tkattir tal-ħobż.  Mhux biss jixbgħu iżda jinġabru tnax-ilqoffa minn dak li fadal.

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej iħobbna. Iħobbna bl-abbundanza.  Aħna kif inħobbuh… ta’ malajr?
 2. Il-Mulej jitmagħna kuljum permezz ta’ l-Ewkaristija. Qed naċċettah dan l-Ikel li jibdilna?
 3. Fil-mumenti iebsa ta’ ħajjitna, meta tħossok waħdek, għaliex ma ddurx lejn Ġesù fl-Ewkaristija?
 4. Il-familji u l-koppji li għaddejjin minn xi kriżi għaliex ma jersqux lejn Ġesù għal fejqan sħiħ?

Id-Djalogu

  Mulej tiegħi,

  urini tassew kif għandi nħobbok

  kif ħabbejtni inti.

read more