Liturgy

Weekly Liturgy and Reflections

STENNIJA FIL-ĦIDMA – L-1 Ħadd ta’ l-Avvent – 2 ta’ Diċembru 2018

November 15, 2018

L-1 Ħadd ta’ l-Avvent

STENNIJA FIL-ĦIDMA

Ġeremija 33:14-6; Salm 24; Tessalonkin 3:12-4,2; Luqa 21: 25-28; 34-36

Il-Vanġelu

      “U jkun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art, b’qalbhom ittaqtaq, ma jafux x’jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u ta’ l-imwieġ; in-nies ruħhom ħierġa  bil-biża’ billi jobsru x’ikun ġej fuq id-dinja, għax il-qawwiet tas-smewwiet jitqallbu. Mbagħad jaraw lil Bin il-bniedem ġej fi sħaba, b’qawwa u glorja kbira.  Meta jibda jseħħ dan kollu, qawwu qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib.”

      “Oqogħdu attenti, u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewwtulkomx qalbkom, u tħallux li l-ħafna tħassib għall-ħtiġiet tal-ħajja jeħdilkom raskom, li ma ssibuhx dak il-Jum fuqkom għal għarrieda. Għax hu Jum li għad jaqa’ bħal nassa fuq kull min jgħammar fuq wiċċ l-art kollha. Ishru, mela, u itolbu l-ħin kollu, biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull ma għandu jiġri u tieqfu quddiem Bin il-bniedem.”

Il-Ħsieb

 

'LEJK MULEJ JIEN NERFA’ RUĦI'
  Xi ħadd jista’ jgħid li bdejna sena liturġika fuq nota negattiva.  Bdejna b’xeni apokalittiċi, nies li jmutu bil-biża’ u bid-dwejjaq.  Is-sena liturġika tiftaħ bl-immaġini ta’ stennija ta’ dak li ġej biex jagħmel ġustizzja f’kull sens.  Dan narawh mhux biss mill-Vanġelu ta’ San Luqa iżda wkoll mill-Ewwel Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija.  Il-Mulej itenni kontinwament li se jġib il-ġid li wiegħed, is-salvazzjoni għal kulħadd, minkejja dak kollu li jidher taqlib fil-ħajja ta’ madwarna.  U hawn, il-messaġġ qawwi li joħroġ mil-liturġija tal-lum mhux messaġġ ta’ biża fl-istennija iżda messaġġ ta’ tama.  Aħna nemmnu jew ma nemmnux li, kif intennu fis-Salm Responsorjali tal-lum, LEJK MULEJ JIEN NERFA’ RUĦI?  Nemmnu jew ma nemmnux li minkejja l-għawġ u t-taqlib ta’ madwarna, fil-Mulej trid tkun it-tama tagħna?  San Pawl ikompli jżid li n-Nisrani jrid jara li kontinwament jinħabb ma’ xulxin u wkoll li naraw li lill-Mulej qed nagħtuh xi ħaġa iżjed ukoll.  Ma nistgħux nimxu mal-Mulej bil-qies għax huwa jimxi magħna bil-Providenza u bl-abbundanza.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija.  Il-profeta qed jikteb waqt l-eżilju ta’ Babel fejn il-poplu Lhudi kien imjassar u ma kien jara l-ebda xaqq ta’ dawl u tama.  Il-profeta jtenni li Alla jġedded il-wegħdiet il-kbar ta’ salvazzjoni li kien għamel qabel din il-ħerba.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 24, itenni l-għajta tagħna li lejn il-Mulej irridu nerfgħu r-ruħ u t-tama tagħna.  Ma għandniex triq oħra ta’ faraġ fejn immorru.  Huwa biss jista’ jkun twajjeb u sewwa.  Fit-Tieni qari, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin, għandna lil San Pawl jitkellem fuq il-mod kif l-Insara għandhom iħobbu u jġibu rispett lil xulxin kif ukoll li kull Nisrani jrid jara li jagħmel “xi ħaġa iżjed”  għall-Mulej Ġesù.  Il-Vanġelu ta’ San Luqa llum jiddeskrivi t-tieni miġja ta’ Kristu b’setgħa u glorja kbira.  Għall-ħżiena dan se jkun mument ta’ waħx, iżda għal dawk li jittamaw fil-Mulej dan huwa l-waqt tas-salvazzjoni.

Il-Ħajja

 1. Bdejna l-Avvent, stennija għall-miġja tal-Mulej. B’liema mod inti se tiġġedded fil-ħajja tiegħek?  Kemm se ssib aktar ħin għall-Mulej u mal-Mulej?
 2. Ir-relazzjoni tiegħek ma’ Alla fit-talb, fil-qrar u fit-tqarbin se tikber f’din l-istennija ta’ l-Avvent?
 3. Kemm qed nagħmlu dak li jistedinna nagħmlu llum San Pawl fl-Ittra lit-Tessalonkin: “xi ħaġa iżjed għall-Mulej”?
 4. F’dan l-Avvent kapaċi aħna nwettqu b’tama kbira l-konverżjoni tal-qalb biex fil-Milied li ġej Ġesù jitwieled tassew fil-qalb tagħna?
 5. Fl-Avvent u fil-liturġija tal-lum naraw li Alla żamm kelmtu magħna. Aħna x’għamilna miegħu?

Id-Djalogu

  Mulej,

  għinni biex dan iż-żmien ta’ stennija fl-Avvent

  ikun żmien li nafda aktar fik

  u nagħmel xi ħaġa iżjed għalik.

read more

SULTAN LI JSERVI – L-Aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika – 25 ta’ Novembru 2018

November 15, 2018

L-Aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika

Solennità ta’ Sidna Ġesu Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu

IL-POTER TAS-SULTAN… FIS-SERVIZZ!

Danjel 7:13-14; Salm 92;  Apokalissi 1, 5-8; Ġwanni 18: 33b-37

 

Il-Ħsieb

     Pilatu sejjaħ lil Ġesù u qallu: “Inti s-sultan  tal-Lhud?”  Ġesù wieġeb: “Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi?” Pilatu wieġeb: “Mela jiena Lhudi? Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f’idejja. X’għamilt?” Ġesù wieġeb: “Is-saltna tiegħi m’hijiex ta’ din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta’ din id-dinja, l-għases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f’idejn il-Lhud; imma tabilħaqq saltnati m’hijiex ta’ hawn.” Pilatu qallu: “Mela int sultan?” U Ġesù wieġeb: “Int qiegħed tgħidu; jien sultan. Jien għalhekk twelidt, u għalhekk ġejt fid-dinja, biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma’ leħni.”

 

Il-Vanġelu

     Illum tintemm is-sena liturġika tal-Knisja bil-festa ta’ Kristu Sultan ta’ l-univers kollu.  Ġesù, bħala Sultan, m’għandux poter li jirrenja iżda poter li jservi, kif naraw fil-Vanġelu tal-lum.  Il-liturġija tal-lum turina fejn tassew tinsab il-qawwa ta’ dan is-Sultan ta’ l-Univers kollu.  Mhix qawwa marbuta ma’ din id-dinja iżda hija qawwa mingħajr limiti għall-eternità.  Biex kiseb din il-qawwa Ġesù daħal fl-univers u miet għall-ħolqien biex seta’ jifdih bl-istess demm tiegħu.  U hawn beda d-djalogu ġdid ma’ l-umanità kollha, miegħi u miegħek.  Kemm tassew aħna grati li l-Mulej mhux biss ħalaqna iżda wkoll fdiena?  Kemm qed ngħixu dak li għallimna hu fil-ħajja tagħna ta’ kuljum?  Kemm qed nuru tassew li aħna parti minn din is-saltna?

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Danjel fejn is-silta hija applikata għal Ġesù fil-missjoni tiegħu ta’ Sultan.  Kristu ngħata mill-Missier ħakma, ġieħ u saltna biex il-ġnus u l-popli kollha jagħtuh qima.  Fis-Salm Responsorjali li ntennu fis-Salm 92 għandna innu lill-Mulej li llum qed infaħħru bħala s-Sultan tal-Ħolqien, ir-ras ta’ l-umanita l-ġdida.  Fit-Tieni Qari mill-Ktieb ta’ l-Apokalissi għandna kliem li jfaħħar lil Ġesu fil-passjoni, fil-qawmien mill-imwiet u fil-glorifikazzjoni tiegħu bħala sultan fis-sema biex jaħkem fuq il-ħolqien kollu.  Jeħtieġ li l-Insara jkunu ħabbâra tas-Saltna ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna silta mill-passjoni ta’ Sidna Ġesu Kristu fejn jiġi mistoqsi jekk hux is-sultan tal-Lhud.  Ġesu jwieġeb li s-Saltna tiegħu mhix ta ‘ din id-dinja.

Il-Ħajja

 1. Aħna pajżana tas-sema pajjiżna. Għalfejn norbtu qalbna ma’ saltna li tgħaddi?
 2. Kemm tassew qed inqimu u naduraw Sultan wieħed fil-ħajja tagħna – Kristu?
 3. Ġesu jridna ngħinuh ixandar il-messaġġ ta’ saltnatu. Kif qed nagħmlu dan?  Kemm qed inkunu nies ta’ kliem u fatti fil-fidi u fil-ħajja tagħna?
 4. Il-Mulej tagħna huwa SULTAN LI JSERVI. X’qed ikun is-servizz tiegħek mal-proxxmu tiegħek?

Id-Djalogu

  Missierna,

  jitqaddes ismek,

  tiġi saltnatek,

  ikun dak li trid int

  kif fis-sema hekk ukoll fl-art.

read more

ĦAJTEK F’IDEJK – It-33 Ħadd Matul is-Sena – 18 ta’ Novembru 2018

November 15, 2018

It-33 Ħadd Matul is-Sena

ĦAJTEK F’IDEJK

Danjel 12, 1-3; Salm 15; Lhud 10,11-14,18;  Mark 13, 24-32

Il-Ħsieb

     “Imma f’dawk il-jiem, wara dawk id-dwejjaq, ix-xemx tiddallam, il-qamar jitlef id-dija tiegħu,  il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema, u l-qawwiet tas-smewwiet jitqallbu.

Mbagħad jaraw lil Bin il-bniedem ġej fis-sħab b’qawwa kbira u bi glorja. U mbagħad jibgħat l-anġli biex jiġbor flimkien il-maħturin tiegħu mill-erbat irjieħ, minn tarf l-art sa tarf is-sema. 

“Mis-siġra tat-tin tgħallmu din il-parabbola. Meta l-fergħa tagħha tirtab u tarmi l-weraq, intom tintebħu li s-sajf fil-qrib. Hekk ukoll meta taraw dan jiġri, kunu afu li hu fil-qrib, fil-bieb. Tassew ngħidilkom, li ma jgħaddix dan in-nisel qabel ma jiġri dan kollu. Is-sema u l-art jgħaddu, imma kliemi ma jgħaddix.

 “Dwar dak il-jum u s-siegħa ħadd ma jaf meta se jaslu, anqas l-anġli fis-sema, u anqas l-Iben; ħadd ħlief il-Missier.

 

Il-Ħsieb

     Ix-xeni apokalitiċi li jsemmi Ġesù fil-Vanġelu tal-lum forsi jista’ jkun li jbeżżgħu xi ftit, u tidħol mill-ewwel il-biża’ fik fuq l-aħħar żminijiet tad-dinja.  Iżda Ġesù mhux ibeżża’ jrid iżda jiftħilna għajnejna, jgħidilna li Alla huwa magħna u ħajjitna hija f’idejna bid-deċiżjonijiet li rridu nieħdu.  Ġesù jwissina biex nagħrfu s-sinjali taż-żminijiet biex naħdmu kemm jista’ jkun sabiex inwettqu kull ħin ir-rieda tal-Mulej fil-ħajja tagħna.  Il-Mulej ma jridx biża’, iżda fidi u ħidma.

     Illum Ġesù jfiehem lill-komunita ċkejkna tiegħu dwar it-tieni miġja tiegħu fil-glorja.  “Dwar dak il-jum u s-siegħa ħadd ma jaf meta se jasal”, jgħid Ġesù.  Għalhekk “kunu mħejjija”, tgħidilna l-Knisja f’dan il-Ħadd.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Danjel, juri li dawk li isimhom huwa miktub fil-Ktieb tal-Ħajja, jiġifieri dawk li ma rabtux qalbhom mal-ħażen, se jkunu salvati.  Dawn jirtu l-Ħajja ta’ Dejjem.  Is-Salm Responsorjali, permezz ta’ Salm 15, itenni li għand il-Mulej hemm il-ħarsien u l-kenn tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, mill-Ittra lil-Lhud, insibu li permezz tas-sagrifiċċju uniku tiegħu Kristu kiseb ir-rebħa fuq l-għedewwa tagħna.  Fil-Vanġelu, meħud minn San Mark, Ġesù jkellem lill-Appostli dwar il-jum tal-miġja tiegħu u jfehimhom kif għandhom iħejju ruħhom għal dan il-jum.

Il-Ħajja

 1. Kemm tassew aħna mħejjija biex immorru niltaqgħu mal-Mulej?
 2. Kemm tassew qed nifhmu li l-Mulej kontinwament qed jiġri warajna biex jgħannaqna miegħu?
 3. Kristu huwa l-unika għajn ta’ salvazzjoni għalina. Qegħdin nixorbu minn din l-għajn?
 4. L-aħħar taż-żmien ibeżżagħna. Għaliex?  Għadna marbutin wisq ma’ din id-dinja?

Id-Djalogu

  Mulej, inti ġejt u rġajt ġej,

  biex teħodna miegħek,

  nitolbok li ma tħallinix nintilef

  wara ideali li jintemmu fuq din l-art.

  Agħmel li l-ideal ta’ ħajti

  jkun bis Inti.

read more

ATTENTI MILL-IPOKRITI – It-32 Ħadd Matul is-Sena -11 ta’ Novembru 2018

November 2, 2018

It-32 Ħadd Matul is-Sena

IFTĦU GĦAJNEJKOM MILL-IPOKRITI

1 Slaten 17, 10-16; Salm 145; Lhud 9, 24-28; Mark 12, 38-44

Il-Vanġelu

     Hu u jgħallimhom qal ukoll: “Iftħu għajnejkom mill-kittieba, li jħobbu jduru mat-toroq bi lbiesi twal, jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez,  u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġġijiet ta’ quddiem, u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet; iberbqu ġid ir-romol, u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar iebsa.” 

     Kien qiegħed biswit it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu n-nies fit-teżor. Bosta għonja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefgħet biċċtejn żgħar, jiġifieri xi tliet ħabbiet. Hu sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Tassew ngħidilkom, li din l-armla fqira tefgħet iktar  minn  dawk  kollha  li  tefgħu fit-teżor. Għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, imma hi, fil-faqar tagħha, tefgħet kull ma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix.”

 

Il-Ħsieb

     Kemm-ildarba nkunu kapaċi nirreċtaw u mhux ngħixu l-ħajja tagħna?  Kapaċi nagħmlu show u spettaklu mill-istess ħajja tagħna?  Jekk tħares ftit madwarek, fit-triq, forsi fl-istess familja u fl-istess komunita ta’ fidi li tipparteċipa fiha, issib ħafna minn dawn u forsi anki inti stess.  Li nagħmlu, anki fir-reliġjon tagħna, nagħmluh għal wiċċ in-nies.

     U bla dubju ta’ xejn dan jagħmel mill-fidi tagħna KARIKATURA U FARSA. Għax il-fidi trid tissaqqa’ fis-sinċerita u fl-awtentiċita.  Huwa għal dan il-għan li l-kliem ta’ Ġesù li jtenni fil-Vanġelu tal-lum jista’ jitqies bħal xabla li taqta’ b’żewġt ixfar.  Kemm tassew aħna nistgħu ma nagħtux każ ta’ dan id-diskors?  Jekk ma nagħtux każ, ħajjitna tibqa’ fil-medjokrita.

Il-Kelma

     Fl-ewwel qari mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten insibu rakkont  ta’ kif Elija ħarab minn pajjiżu u jsib l-għajnuna skond ma wegħdu Alla nnifsu għand waħda armla pagana li, għalkemm fqira, qasmet dak kollu li kellha mal-bniedem ta’ Alla.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 145, għandna tifħir lill-Mulej għax huwa dejjem mal-parti tal-fqir.

     Fit-tieni qari mill-Ittra lil-Lhud, insibu li Kristu mhux biss huwa s-Saċerdot il-Waħdieni tar-Rabta l-Ġdida iżda wkoll il-vittma waħdanija.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lil Ġesù jwissi biex niftħu għajnejna mill-ipokresija u l-artifiċjalita.  Alla jrid jara l-qalb tal-bniedem u mhux il-pożi u r-reċti li ħafna drabi naqgħu fihom f’ħajjitna.

Il-Ħajja

 1. Lill-mara armla, Ġesu faħħarha għax tefgħet kulma kellha. Inti x’għandek u x’qed tagħti? Qed tagħti miż-żejjed li għandek?
 2. Kemm tassew qed nimxu f’ħajjitna wara affarijiet artifiċjali li jgħaddu u ser jispiċċaw?
 3. Għaliex qed nibżgħu nagħmlu għażla radikali għal Alla?
 4. Kemm tassew qed napprezzaw is-sagrifiċċju waħdieni li għamel Ġesù għalina l-bnedmin?
 5. Hemm bżonn li nagħmlu għażla WAĦDA U RADIKALI għal Ġesù.

Id-Djalogu

  Mulej, għallimni ngħix b’sinċerita l-fidi tiegħi.

read more

KEMM GĦANDEK ALLAT F’ĦAJTEK? – Il-31 Ħadd Matul is-Sena (B) – L-4 ta’ Novembru 2018

October 11, 2018

Il-31 Ħadd Matul is-Sena

KEMM GĦANDEK ALLAT F’ĦAJTEK?

Dewteronomju 6, 2-6; Salm 17; Lhud 7, 23-28; Mark 12, 28b-34

Il-Vanġelu

     Wieħed mill-kittieba resaq fuqu u staqsieh: “Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel?” Ġesù wieġbu: “L-ewwel wieħed huwa dan: Isma’ Iżrael; il-Mulej, Alla tagħna, Mulej wieħed hu, u int għandek tħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha.  U t-tieni hu dan: Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn.” Qallu l-kittieb: “Sewwa qiegħed tgħid, Mgħallem; għandek raġun tgħid li wieħed hemm, u li ma hemmx ieħor ħliefu. Iva, li tħobb lilu b’qalbek kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha, u tħobb lil għajrek bħalek innifsek, huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha.” Ġesù, meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal, qallu: “M’intix ‘il bogħod mis-Saltna ta’ Alla.” U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed.

Il-Ħsieb

     Il-paġna tal-Vanġelu tal-lum turina t-tagħlim ta’ Ġesù dwar il-kmandamenti ta’ l-Imħabba.  Turina r-rivoluzzjoni li għamel Ġesù proprju f’dan il-kamp, speċjalment fl-iżvilupp ta’ l-idea li kien hemm mill-Antik Testment.  Turina wkoll ir-rapport li għandu jkun hemm bejn fidi u mħabba u bejn l-imħabba ta’ Alla u l-imħabba tal-proxxmu.  It-tieni qari jurina l-qawwa tas-saċerdozju ta’ Kristu.

     Biex nidħlu sew fil-messaġġi tal-liturġija tal-lum irridu nżommu quddiem għajnejna diversi mistoqsijiet li wieħed irid

iwieġeb fil-fond ta’ qalbu:  IMMA KEMM GĦANDNA ALLAT FIL-ĦAJJA TAGĦNA?

     Irridu nifhmu u naċċettaw li hemm biss Alla wieħed fil-ħajja tagħna u rridu nimxu b’fidi kbira u bi mħabba kbira lejn dan Alla.  Permezz ta’ hekk anki r-rapport tagħna mal-proxxmu tagħna jkun rapport ta’ mħabba akbar u sinċiera nieqsa mill-artifiċjalita li ħafna drabi nipprattikaw fl-imħabba lejn il-proxxmu tagħna.

Il-Kelma

     Fl-ewwel qari mill-Ktieb tad-Dewteronomju, għandna l-wegħda ta’ Alla lill-poplu ta’ Israel li se jitfa’ fuqu barka u grazzja jekk dan jibqa’ fidil lejh.  Fis-Salm 17 naraw li l-MULEJ HUWA L-BLATA TAGĦNA u għalhekk ma nistgħux ma nħobbuhx.  It-tieni qari mill-Ittra lil-Lhud itenni li s-Saċerdozju ta’ Kristu jisboq bil-bosta s-saċerdozju tar-Rabta l-Qadima.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark, Ġesù jgħaqqad flimkien l-imħabba ta’ Alla u tal-proxxmu.

Il-Ħajja

 1. L-imħabba ta’ Alla u tal-proxxmu? Jeżistu fir-rutina tiegħek ta’ kuljum?
 2. Kemm tassew tista’ tgħid li s’issa f’ħajtek ħabbejt lil Alla? Kif?
 3. L-imħabba tal-proxxmu skarsa fil-ħajja tiegħek?
 4. Hemm bżonn QAWMIEN ĠDID fil-fidi tagħna. Fuq il-fidi tagħna nistgħu nibnu rapport ta’ mħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu tagħna.

Id-Djalogu

  Mulej, għallimni nifhem u ngħix l-imħabba miegħek u mal proxxmu.

read more

TALLAB AGĦMA – It-30 Ħadd Matul is-Sena – 28 t’Ottubru 2018

October 11, 2018

 It-30 Ħadd Matul is-Sena

TALLAB AGĦMA

Ġeremija 31: 7-9; Salm 125; Lhud 5: 1-6; Mark 10: 46-52

Il-Vanġelu

      U waslu Ġeriko. Hu u ħiereġ minn Ġeriko flimkien mad-dixxipli tiegħu u ma’ kotra kbira ta’ nies, kien hemm wieħed tallab agħma, jismu Bartimew, bin Timew, bilqiegħda mal-ġenb   tat-triq.  Dan, meta sama’ li kien Ġesù ta’ Nazaret, qabad jgħajjat u jgħid: “Ġesù, bin David, ikollok ħniena minni!” Kien hemm ħafna li bdew jgħajjtu miegħu biex jiskot imma hu aktar beda jgħajjat: “Bin David, ikollok ħniena minni!” Ġesù waqaf u qal: “Sejjħulu.” Huma sejjħu l-agħma u qalulu: “Agħmel il-qalb! Qum, qiegħed isejjaħlek.” Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesù. U Ġesù kellmu u qallu: “Xi tridni nagħmillek?” “Li nerġa’ nara, Rabbuni,” wieġbu l-agħma.  “Mur,” qallu Ġesù, “il-fidi tiegħek fejjqitek.” U minnufih raġa’ beda jara, u baqa’ miexi warajh fit-triq.

 

Il-Ħsieb

     Tallâb agħma sema’ li ġej Ġesu u sfaċċatament għamel il-kuraġġ, neħħa kull mistħija u beda jgħajjat:  Ikollok ħniena minni.  Ilkoll kemm aħna nagħmlu mumenti mill-ħajja tagħna fid-dlam.  L-iżball huwa li xi kultant, minkejja li nkunu fid-dlam, ma nittalbux.  Nistħu jew nidraw id-dlam u ma jkollna l-ebda xewqa li nfiqu.  L-agħma jagħtina eżempju.  Kif kellu l-ewwel indikazzjoni li riesaq lejh Ġesu, beda jgħajjat.  ried jagħmel l-esperjenza ta’ fejqan li Ġesu biss seta’ jagħtih.  Kellu għatx għall-veru dawl.  Għandna aħnda dan l-għatx biex nibdlu l-ħajja tagħna?  Għandna aħna dan il-għatx biex ngħajtu lil Ġesu sabiex ifejjaqna?  Ġesu kontinwament imissna bl-imħabba tiegħu u jgħidilna:  Il-fidi tiegħek fejqitek.  Imma jrid ikollna fidi qawwija bħal dik tallâb agħma.  kemm nistgħu ngħidu li għandna din il-fidi?  Dan huwa Ħadd fejn il-liturġija tiftħilna għajnejna għall-veru dawl iżda fuq kollox trid tagħmlilna kuraġġ.  Hemm tama kbira għall-fejqan tagħna!

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija, għandna silta fejn Alla jidher bħal ragħaj tajjeb li jiġbor flimkien dak li fadal mill-merħla tiegħu, jiġifieri l-Lhud ta’ wara l-eżilju ta’ Babel.  Wara t-tisfija, dan il-poplu se jibni ġens ġdid.  Dan iseħħ għax Alla huwa ħanin.  Dan il-kobor ta’ għemil insibuh fis-Salm 125 – KBIR U F’GĦAEMILU L-MULEJ MAGĦNA!  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħdu mill-Ittra lill-Lhud, għandna l-idea tal-qassis il-kbir li kien meħtieġ li jiġi magħżul mill-bnedmin.  Xogħol il-qass il-kbir li Alla jagħżlu biex bl-offerta tiegħu jpatti għad-dnubiet ta’ l-oħrajn.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mark, għandna l-għajta ta’ Bartilmew bin Timew, tallâb agħma.  Ried lill-Mulej ifejqu.  Il-Mulej itenni li l-fidi tiegħu stess fejqitu.

Il-Ħajja

 1. Irridu li tassew il-Mulej imissna u jfejjaqna mill-ħażen tagħna?  Li jagħtina d-dawl mill-ġdid?
 2. Kemm qegħdin nittallbu u nitolbu lilu biex ikun magħna kull ħin, speċjalment fil-mumenti li nħossuna mitlufin b’nuqqas ta’ fidi?
 3. Kemm qed nuru l-ferħ tagħna f’ħajjita li l-Mulej huwa preżenti magħna? Qegħdin nagħtu xhieda fi djarna u fuq il-post tax-xogħol tagħna?
 4. Il-Mulej jersaq lejn il-persuni bi ħtiġijiet speċjali biex ifejjaq u jqawwi l-qalb.  Din hija l-missjoni tagħna l-Insara.  Qiegħed tagħti sehmek?

Id-Djalogu

  Mulej Ġesu

  inti li missejt u tajt id-dawl lit-tallab agħma,

  nitolbok inżel ħdejja u miss il-pjagi u l-problemi tiegħi.

  Għinni kull ħin nikseb id-dawl,

  li bih nagħraf nimx warajk kull ħin.

read more

AWTORITÀ BIEX TAQDI – Id-29 Ħadd Matul is-Sena – 21 t’Ottubru 2018

October 11, 2018

Id-29 Ħadd Matul is-Sena

AWTORITÀ BIEX TAQDI

Isaija 53: 10-11; Salm 32; Lhud 4: 14-16; Mark 10: 35-45

Il-Vanġelu

     Ġakbu u Ġwanni, ulied Żebedew, resqu lejh u qalulu: “Mgħallem, dak li se nitolbuk irriduk tagħtihulna.” “Xi triduni nagħmlilkom?” staqsiehom. U huma weġbuh: “Ħallina noqogħdu wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug fil-glorja tiegħek.” Imma Ġesù qalilhom: “Ma tafux x’intom titolbu. Għandkom ħila tixorbu l-kalċi li se nixrob jien, u titgħammdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien?” “Ghandha,” qalulu. Mbagħad qalilhom Ġesù: “Il-kalċi li se nixrob jien tixorbuh, iva, u titgħammdu wkoll bil-magħmudija li biha se nitgħammed jien; imma li wieħed joqgħod fuq il-lemin jew fuq ix-xellug tiegħi, din m’hijiex ħaġa tiegħi li nagħtiha jien, imma hi għal dawk li għalihom kienet imħejjija.”

    L-għaxra l-oħra, meta semgħu dan, saħnu għal Ġakbu u għal Ġwanni. Imma Ġesù sejjħilhom u qalilhom: “Tafu intom, dawk in-nies, li l-bnedmin jgħodduhom  bħala kapijiet tal-pagani, jaħkmu fuqhom, u l-kbarat tagħhom iħaddmu s-setgħa tagħhom fuqhom.  Fostkom ma għandux ikun hekk, imma min irid ikun kbir fostkom, għandu jkun qaddej tagħkom, u min irid ikun l-ewwel fostkom, għandu joqgħod ilsir ta’ kulħadd. Għax hekk ukoll Bin il-bniedem, hu ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b’fidwa għall-kotra.”

 

Il-Ħsieb

     Awtorità biex taqdi.  M’huwiex slogan iżda l-ideal nisrani ta’ servizz. “Min ikun il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom.”  Idea li hija kontra l-kurrent ta’ żmienna.  Il-kultura tal-lum teżalta lill-awtorita u tonfoħ kull awtorita biex tidher, iżda fl-istess nifs titfa’ ruxxmata suspetti lejn l-istess awtorita.  Il-Mulej iżda jridna nkunu ta’ servizz, u aktar ma tkun fl-awtorita aktar għandek isservi lil għajrek bil-possibbilta tiegħek kollha.  Ġesù jpoġġi l-eżempju tal-missjoni li ġie biex iwettaq b’qadi f’din id-dinja, “biex jagħti ħajtu għall-kotra.”  Hekk tfisser il-vera mħabba meta inti tagħti kollox mingħajr l-ebda interess għal għajrek… u Ġesù kien l-Iben ta’ Alla.  Fis-soċjeta tagħna hemm bżonn ta’ min imexxi iżda huwa importanti li kull awtorità toħroġ il-qawa tagħha.  Kull awtorità li imponiet ħolqot stat ta’ tirannija u ġabet stmerrija.  Bħala Nsara għandna nknu ta’ servizz kontinwu, hi x’inhi l-awtorità li nħaddnu u nħaddmu.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, il-profeta jsemmi lill-qaddej t’Alla li ntgħażel minn alla biex jirrappreżenta l-komunità u jġib fid-dinja l-ġustizzja u l-paċi.  Minkejja dan, jiġi msawwat u maqtul.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 32, huwa talba lill-Mulej ħa tkun fuqna t-tjubija u l-barka tiegħu.  Fit-Tieni Qari għandna silta mill-Ittra lil-Lhud fejn Kristu qiegħed fil-glorja tas-sema wara li bata u miet għalina l-bnedmin.  Huwa dejjem lest li jgħin lil dawk li jersqu lejh fil-qawwa tiegħu.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark naraw li Ġesu għadu kemm ħabbar għat-tielet darb l-passjoni tiegħu.  Id-dixxipli ma fehmuhx.  anzi, ulied |ebedew bdew ifittxu l-glorja.  Ġesu jurihom xi tfisser tmexxi.  Tagħme sens biss jekk isservi.

Il-Ħajja

 1. Kemm fhimt s’issa f’ħajtek il-missjoni salvifika ta’ Ġesù?

     Kemm tassew qed tgħixha fil-ħajja tiegħek?

 1. Fil-ħajja ta’ kuljum, kull bniedem li jgħix għandu l-

     awtorità bil-mod kif jitkellem u jaġixxi.  Dan ukoll huwa

     poter u awtorità.  Kemm tassew qed ngħixu għal

     ħaddieħor?  Kif qed ngħixu ma’ ħaddieħor?  Kemm qed

     ngħinu lil ħaddieħor?

 1. Kull tmexxija, kemm spiritwali u ċivili, għandha bżonn

     l-għajnuna u l-koperazzjoni tagħna.  Bħala ċittadin ta’

     pajjiż u membru ta’ komunità nisranija qed naqdu

     dmirna sewwa għal dak li tordna l-awtorità għall-

     ġid komuni?

Id-Djalogu

  Mulej, dawwal lil kull min għandu l-awtorità,

  biex jużaha b’għaqal,

  għall-ġid komuni,

  u b’servizz lill-proxxmu fil-ħtieġa.

read more

“MULEJ, MIN JISTA JSALVA?” – It-28 Ħadd Matul is-Sena – 14 t’Ottubru 2018

October 6, 2018

It-28 Ħadd Matul is-Sena

“MULEJ, MIN JISTA JSALVA?”

Għerf 7, 7-11; Salm 89; Lhud 4: 12-13; Mark 10: 17-30

Il-Vanġelu

     Kien se jaqbad it-triq, meta mar fuqu wieħed jgħaġġel, niżel għarkubbtejh quddiemu u qallu: “Mgħallem tajjeb, x’għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?” “Għaliex qiegħed issejjaħli ‘tajjeb’?” qallu Ġesù, “ħadd ma hu tajjeb ħlief Alla biss. Inti l-kmandamenti tafhom: la toqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixhidx fil-falz, la tiħux bil-qerq dak li hu ta’ ħaddieħor; weġġaħ lil missierek u ‘l ommok.” U dak wieġbu u qallu: “Mgħallem, jiena dan kollu ili nħarsu minn żgħożiti.” Mbagħad Ġesù xeħet fuqu ħarsa ta’ mħabba u qallu: “Ħaġa waħda tonqsok: mur bigħ li għandek, agħtih   lill-fqar, u jkollok teżor fis-sema; mbagħad ejja u imxi warajja.” Imma għal dan il-kliem ir-raġel qarras wiċċu u telaq b’qalbu sewda, għaliex kellu bosta ġid.

     Ġesù mbagħad ħares ħarsa madwaru u qal lid-dixxipli tiegħu: “Kemm hi iebsa għall-għonja li jidħlu fis-Saltna ta’ Alla! Id-dixxipli stagħġbu għal din il-kelma, imma Ġesù raġa’ qalilhom: “Kemm hi iebsa, uliedi, li wieħed jidħol fis-Saltna ta’ Alla! Eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn ta’ labra milli wieħed għani jidħol fis-Saltna ta’ Alla!” Huma stagħġbu wisq aktar, u bdew jgħidu wieħed lil ieħor: “Mela min jista’ jsalva?” Ġesù ħares lejhom u qalilhom: “Għall-bnedmin dan ma jistax ikun, imma għal Alla iva; għax għal Alla kollox jista’ jkun.” Qabeż Pietru u qallu: “Tajjeb! Aħna ħallejna kollox u ġejna warajk.” Qallu Ġesù: “Tassew ngħidilkom, li fost dawk kollha li minħabba fija u l-Evanġelju jħallu lil darhom jew lil ħuthom jew lil ommhom jew lil missierhom jew lil uliedhom jew l-għelieqi tagħhom,  ma hemm ħadd fosthom li minn issa, f’din id-dinja stess, ma jirċevix, għal mitt darba iktar, djar, aħwa, subjien u bniet, ommijiet, ulied u għelieqi flimkien ma’ persekuzzjonijiet, u l-ħajja ta’ dejjem fiż-żmien li ġej. U ħafna li huma ta’ l-ewwel jiġu  l-aħħar, u ta’ l-aħħar jiġu l-ewwel.”

Il-Ħsieb

     “Mur biegħ kulma għandek, agħtih lill-foqra u jkollok teżor kbir fis-sema.”  Hekk wieġeb Ġesù liż-żgħażugħ għani meta dan wera x-xewqa li jitlaq kollox għal wara Ġesù.  Ġesù għamillu dawn il-kundizzjonijiet qabel qallu biex jimxi warajh.  Iż-żagħżugħ, li jirrapreżenta lil ħafna minna, qarras wiċċu għax kellu ħafna ġid.  Kien marbut ma’ tant affarijiet ta’ din l-art.  Kien skjav ta’ proġetti li, minkejja li kienu ta’ ġid, ta’ valur materjali, lilu naqqsulu l-libertà li jagħmel għażla ħielsa għal Ġesù.  Minn hawn nistgħu naraw ukoll jekk aħna għandniex ir-rieda ħielsa li nimxu wara Ġesù u nitilqu kollox.  Ġesù jitlob minna lkoll radikalità fl-għażla tagħna għalih.  Jew miegħu jew kontra tiegħu.  M’hemmx triq ta’ kompromess fin-nofs.  Itenni li ma nistgħux naqdu lil Alla u lill-flus.

     Il-ħajja tagħna, bl-għażliet li nwettqu, trid tkun mument fejn ilkoll kemm aħna naċċettaw ir-rieda tagħna f’dak kollu li nwettqu u niltaqgħu miegħu kull ħin.  Dan huwa proġett iebes.  Għalhekk l-appostli tennew: “Mulej, min jista’ jsalva?”  Pietru mar pass ieħor: “X’se nieħdu issa li tlaqna kollox?”  Ġesù jwieġeb.  Iwieġeb li se nieħdu anki persekuzzjonijiet.  Il-liturġija tal-lum tifħilna għajnejna u qalbna beraħ għall-messaġġ radikali biex nagħmlu għażla ċara għalih.  Għandna l-kuraġġ inwettquha?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf, insibu innu li l-għerf huwa don u rigal kbir ta’ Alla li jissupera kull ġid ta’ l-art.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn salm 89, għandna karba biex il-Mulej ikun l-għajnuna tagħna għax mingħajru

ħajjitna ma hi xejn.  Fi-Tieni Qari, meħud mill-Ittra lil-Lhud, għandna tifsira tal-qawwa tal-Kelma ta’ Alla.  Il-Kelma ta’ Alla toħloq kollox, issaħħaħ il-bniedem, turih lilu nnifsu u tqawwih.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark illum għandna d-domanda taż-żagħżugħ għani kif ukoll l-ispjega ta’ Kristu fuq min se jsalva.  Id-domanda ta’ l-appostli u ta’ Pietru kienu domandi prattiċi.  Il-Mulej juri li se jħallas min din id-dinja stess, flimkien ma’ persekuzzjonijiet li se jiltaqa magħhom, lil min se jipprova jgħix il-Kelma ta’ Alla.

Il-Ħajja

 1. Bħala Nsara rridu nippjanaw ħajjitna fuq il-Kelma ta’ Alla Fuqha rridu naraw ir-rieda ta’ Alla fl-għażliet tagħna. Qegħdin inħalluha taqta’ fina bħal xabla b’żewġt ixfar?
 2. Kemm tassew qegdin infittxu li fil-ħajja tagħna ngħixu skond l-għerf li jagħtina l-Mulej u mhux skond il-ġid materjali?
 3. Qatt stqasejt jekk qalbek hix marbuta ma’ Alla jew mal-ġid u proġetti materjali?
 4. Kemm tassew kapaċi fil-ħajja tiegħek tinqata’ u tkun ħieles minn dak li għandek biex timxi wara Ġesù.
 5. Meta ssegwi lil Ġesù meta timxi u titkellem miegħu, tħossok liberu?
 6. Ġesù jħallasna minn din id-dinja stess.

Id-Djalogu

  Mulej, grazzi għal dak kollu li tipprovdili kuljum.

  Għinni ma nintrabatx miegħu

  iżda nużah għall-ħtiġijiet tiegħi u tal-proxxmu,

  naqqax minni kuljum bil-kelma tiegħek

  l-egoiżmu li jista’ jinbet fija,

  ħalli nħoss il-veru ħelsien

  li ksibtilna bil-fidwa tiegħek.

read more

IL-LE GĦAD-DIVORZJU – Is-27 Ħadd Matul is-Sena – 7 t’Ottubru 2015

September 27, 2018

Is-27 Ħadd Matul is-Sena

IL-LE GĦAD-DIVORZJU

Ġenesi 2: 18-24: Salm 127; Lhud 2: 9-11; Mark 10: 2-16

Il-Vanġelu

     Resqu xi Fariżej lejh, u biex iġarrbuh staqsewh jekk raġel jistax jitlaq lil martu. Weġibhom u qal: “X’ordnalkom Mosè?”  Qalulu: “Mosè ta l-permess li wieħed jagħmel il-kitba tad-divorzju, u jibgħatha. ” Mbagħad weġibhom Ġesù: “Minħabba l-ebusija ta’ qalbkom kitbilkom dan l-ordni.  Iżda sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara. Għalhekk mela raġel iħalli lil missieru u ‘l ommu u jingħaqad ma’ martu, u t-tnejn isiru ġisem wieħed. Għalhekk m’humiex iżjed tnejn, imma ġisem wieħed. Mela dak li għaqqad Alla ma għandux jifirdu l-bniedem.” Xħin daħlu d-dar id-dixxipli reġgħu staqsewh fuq dan, u hu qalilhom: “Min jitlaq lil martu u jiżżewweġ oħra jkun ħati ta’ adulterju kontra l-ewwel waħda; u jekk mara titlaq lil żewġha u tiżżewweġ ieħor tkun ħatja ta’ adulterju.” 

      Ġibulu quddiemu xi tfal ċkejknin biex iberikhom, iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħajjtu magħhom. Ġesù, meta ra hekk, inkorla u qalilhom: “Ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi; iżżommuhomx, għax ta’ min hu bħalhom hija s-Saltna ta’ Alla.  Tassew ngħidilkom, li min is-Saltna ta’ Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha.”  Mbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom.

Il-Ħsieb

     Ġesù jitkellem ċar illum:  “Sa mill-bidu tal-ħolqien Alla għamilhom raġel u mara.  Għalhekk, meta jħalli raġel lil missieru u ’l ommu u jingħaqad ma’ martu jsiru ġisem wieħed.”  Ġesù jenfasizza li m’humiex aktar tnejn iżda ġisem wieħed.  Huwa jkompli jitkellem b’qawwa kbira:  DAK LI JGĦAQQAD ALLA MA GĦANDUX JIFIRDU L-BNIEDEM. Id-diskors ta’ Ġesù u t-tagħlim tal-Knisja dwar dan is-suġġett jidhru iebsa u mingħajr flessibiltà.  Iżda llum kulħadd jammetti l-importanza li l-familja għandha fil-bini ta’ soċjetà soda.  Il-familja ffurmata mill-koppja miżżewġa trid tiddefendi ruħha minn mentalità li ġġib il-persuni li jiffirmaw iż-żwieġ oġġetta ta’ konvenjenza għal perjodu qasir ta’ żwieġ.  Il-koppja miżżewġa għandha d-dmir li tibni familja soda fuq l-imħabba ta’ xulxin ibbażata fuq dik l-imħabba-bluha li Alla għandu għall-bniedem.  U għalhekk jagħmel sens li, quddiem kull kriżi li tista’ tfeġġ fil-koppja, dawn jagħmlu mixja ta’ mħabba u konverżjoni; għaliex xi darba jew oħra, minħabba d-dgħufija tagħna kulħadd se jonqos.

     Fl-istess Vanġelu, Ġesù jgħidilna kif trid tkun il-qalb u l-imħabba tagħna bħal dik tat-tfal żgħar.  Hemm bżonn li niritornaw għas-sempliċità.  Hemm bżonn li fil-familja tagħna tirrenja atmosfera sempliċi ta’ qlub ferħana.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi, għandna l-ħsieb ta’ Alla fuq iż-żwieġ.  F’din is-silta tal-lum naraw li ż-żwieġ huwa ħolqien ta’ Alla u don tiegħu.  Fis-Salm Responsorjali tal-lum insibu talba ta’ barka tal-Mulej fuq il-bniedem u l-familja tiegħu.  Fit-Tieni Qari nsibu silta mill-Ittra lil-Lhud li titkellem dwar is-saċerdozju ta’ Kristu.  Ġesù huwa s-Saċerdot waħdieni u fl-istess ħin bniedem bħalna u ħuna.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lil Ġesù jitkellem kontra d-divorzju kif ukoll jinsisti li rridu nsiru bħat-tfal iż-żgħar.

Il-Ħajja

 1. Hemm bżonn li bħala Nsara nifhmu l-qawwa taż-żwieġ u r-responsabbiltajiet li jġib miegħu.
 2. Iż-żwieġ huwa impenn bejn żewġ bnedmin li jagħtu ħajjithom għal xulxin. Mhux kemm se nieħu miż-żwieġ iżda kemm se noffri.
 3. Kull żwieġ nisrani jagħmel sens jekk ġurnata wara oħra wieħed jgħixu fid-dawl tal-Kelma tal-Mulej.
 4. L-avventura kbira taż-żwieġ nisrani ssaħħaħ lill-bniedem mhux biss moralment iżda wkoll bl-impenn tiegħu fis-soċjetà.
 5. Infittxu dejjem li niżirgħu f’qalbna l-imħabba kbira għal Alla f’kull proġett ta’ ħajjitna, kif ittenni Santa Tereża tal-Bambin Ġesù.
 6. Niftakru dejjem li huwa r-Rużarju li jgħaqqad il-familji tagħna.

Id-Djalogu

  Mulej, żomm idejk fuq kull koppja

  li tixtieq tgħix u tibni miegħek

  il-proġett tal-familja tagħha.

read more

TAZZA ILMA U SKANDLI! – Is-26 Ħadd Matul is-Sena – 30 ta’ Settembru 2018

September 21, 2018

Is-26 Ħadd Matul is-Sena

TAZZA ILMA U SKANDLI!

Numri 11:25,29; Salm 18; Ġakbu 5,1-6; Mark 9: 38-43, 45, 47-48

 

Il-Vanġelu

     Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġwanni qal lil Ġesù: “Mgħallem, wieħed raġel, li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi x-xjaten f’ismek u ridna nżommuh, għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna.” Imma Ġesù qal: “La żżommuhx, le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f’ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna, huwa magħna.

     Min jagħtikom tazza ilma x’tixorbu għax intom tal-Messija, ngħidilkom is-sewwa li ma jibqax mingħajr il-ħlas tiegħu.

     Imma min jagħti skandlu lil wieħed minn dawn iċ-ċkejknin li jemmnu fija, ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma’ għonqu ġebla tat-tħin minn dawk li jdawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar. U jekk idek hija għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’id waħda fil-ħajja, milli tmur b’idejk it-tnejn fl-infern, fin-nar li ma jintefiex. U jekk riġlek hu għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtgħu barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’riġel wieħed fil-ħajja, milli tinxteħet b’riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnek hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqlagħha barra; jaħbatlek aħjar li tidħol b’għajn waħda fis-Saltna ta’ Alla milli tinxteħet b’għajnejk it-tnejn fl-infern, fejn id-dud tagħhom ma jmutx u fejn in-nar ma jintefiex

 

Il-Ħsieb

     Hemm bżonn li ninbidlu biex nimxu wara Ġesù.  Il-bidla trid tkun waħda radikali, mill-qiegħ.  Dan jenfasizza San Mark fil-messaġġ li jagħti fil-Vanġelu tal-lum.  Hemm bżonn li jkollna qalb kbira lejn dawk li huma tal-Messija.  Il-bidla tista’ sseħħ meta aħna nagħmlu bis-serjetà konverżjoni lejn il-Mulej, konverżjoni li tibda mill-fatt li aħna midinbin.  Irridu nagħrfu x’inhu d-dnub tagħna u nagħmlu minn kollox biex inwarrbuh mill-għemil tagħna.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ktieb tan-Numri, insibu lil MoseÏjibda jaqsam ma’ xi wħud id-don tat-tħabbir li iżda jibda jidher ukoll fost xi wħud li ma kinux magħhom fit-Tinda, il-post imqaddes.  ĠożweÏ jgħir.  MoseÏ jwissih.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 18, itenni li l-liġi tal-Mulej mhux talli ma tkissirx il-bniedem iżda tgħinu u tferrħu.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Ġakbu, għandna twiddib lill-għonja li ma jaqsmux mill-għana tagħhom.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark Ġesù jwissi kontra d-dnub u l-iskandlu.

Il-Ħajja

 1. Bħala Nsara nistgħu nikbru fl-imħabba lejn Ġesù jekk minflok nippuntaw is-saba’ ta’ ħtija lejn min huwa fil-ħażen, neżaminaw ftit lilna nfusna.
 2. Ilkoll kemm aħna għonja ta’ xi ħaġa. Jeħtieġ li naqsmu dak kollu li għandna ma’ ħaddieħor.
 3. Id-dnub tagħna hemm bżonn li mhux nindunaw bih iżda nwarrbuh b’mod radikali minna.
 4. Kemm fl-Ittra ta’ San Ġakbu kif ukoll fil-Vanġelu ta’ San Mark issir enfasi għall-għajnuna u l-karità. Mingħajr dan il-pedament għalxejn tkun kull stqarrija tagħna bil-kliem li aħna tal-Mulej.

Id-Djalogu

  Mulej,

  għinni nagħraf il-ħtija tiegħi

  biex tassew naqta’ minni kull dnub,

  ħalli kull ħin

  inwettaq biss ir-rieda tiegħek.

read more