Liturgy

Weekly Liturgy and Reflections

KUNTENT BISS FIL-GLORJA! – It-2 Ħadd tar-Randan [B] – 28 ta’ Frar 2021

February 17, 2021

It-2 Ħadd tar-Randan [Sena B]

KUNTENT BISS FIL-GLORJA!

Ġenesi 22: 1-2,9a 15-18; Salm 115; Rumani 8 31b-34; Mark 9:2-10

Il-Vanġelu

     F’dak iż-żmien, Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom.  Lbiesu sar abjad u jgħammex b’dija ta’ l-għaġeb: ebda ħassiel fid-dinja ma jista’ jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk.  U dehrilhom Elija ma’ Mosè, jitkellmu ma’ Ġesù.  Qabad Pietru u qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija.”  Dan qalu għax ma kienx jaf x’jaqbad jgħid bil-biża’ kbir li waqa’ fuqhom.  Mbagħad ġiet sħaba u għattiethom, u minn ġos-sħaba nstama’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu.”  Minnufih taw ħarsa madwarhom, u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesù waħdu.

    Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, tahom ordni biex ma jitkellmu ma’ ħadd fuq li kienu raw qabel ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet.  Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x’kien ifisser ‘tqum mill-imwiet’.  

 

Il-Ħsieb

Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu.
     Kemm huwa sabiħ li tgħix il-fidi tiegħek fil-kumdità u fil-fsied meta ħadd ma jittikak jew jostakolak u ħadd ma jagħtik trouble.  Sabiħ li għix il-ħajja nisranija fil-kwiet mingħajr fastidju.  Fil-waqt li fit-Trasfigurazzjoni naraw lil Ġesù fil-Glorja u saħansitra Pietru nesa lilu nnifsu.  Ġesù, wara li wera u tahom il-garanzija li tassew se jagħtihom il-glorja, indikalhom li xogħolhom huwa ’l isfel mill-muntanja, fid-dinja, fil-ħajja ta’ kuljum.  Huwa faċli li tkun ma’ Kristu fil-glorja.  Huwa aktar iebes li tkun ma’ Kristu fit-tbatija, jum wara jum.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi fejn il-fidi ta’ Abraham tilħaq il-quċċata tagħha meta jiġi mitlub joffri lil Alla l-egħżeż ħaġa li kellu – ibnu  l-waħdieni.

     Fis-Salm 115, fis-Salm Repsonsorjali, insibu talba lill-Mulej biex, bħal Abraham, nimxu fir-rieda ta’ Alla.  Fit-Tieni Qari, fl-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, insibu li l-patt tiegħu magħna Alla wettqu bis-sħiħ bis-saħħa ta’ Ibnu stess, fejn Alla l-Missier wera li għandu mħabba bla tarf.  Fil-Vanġelu Ġesu jidher fil-glorja bħala l-Iben t’Alla.

Il-Ħajja
 1. Fil-Ħajja tagħna ta’ kuljum, kemm tassew nifhmu l-kobor tal-glorja t’Alla li tidher kontinwament fina?
 2. Kemm inti konvint li tgħid l-istess kliem li San Pawl tenna lir-Rumani:  Jekk Alla magħna min jista’ jkun kontra tagħna?
 3. Tħoss il-preżenza ħajja ta’ Alla fik? Kemm tassew dan ir-Randan jista’ jgħinek biex tħoss aktar il-preżenża t’Alla  miegħek?
 4. Abraham, fl-offerta ta’ Ibnu, wera li għandu fidi kbira f’Alla. Kemm tassew nistgħu ngħidu li aħna għandna fidi kbira fil-Ħallieq tagħna?
Id-Djalogu

  Mulej Alla tagħna

  agħamel li dak kollu li nwettaq

  nagħmlu fir-rieda tiegħek.

read more

FID-DEŻERT… GĦAL INDIEMA VERA – L-1 Ħadd tar-Randan [B] – 21 ta’ Frar 2021

February 17, 2021

L-1 Ħadd tar-Randan [Sena B]

FID-DEŻERT… GĦAL INDIEMA VERA

Ġenesi 9:8-15; Salm 24; 1 Pietru 3:18-22; Mark 1:12-15

 

Il-Vanġelu

F’dak iż-Żmien, l-Ispirtu ħareġ lil Ġesù fid-deżert. U baqa’ fid-deżert erbgħin jum, jiġġarrab mix-Xitan. Kien jgħix mal-bhejjem selvaġġi, u kienu jaqduh l-anġli.

Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesù mar il-Galilija jxandar l-Evanġelju ta’ Alla u jgħid: “Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet; indmu u emmnu fl-Evanġelju.”

 

Il-Ħsieb
Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta' Alla waslet; indmu u emmnu fl-Evanġelju
Bdejna ż-żmien tar-Randan.  Żmien ta’ riflessjoni personali dwar il-mod kif qed ngħixu l-fidi tagħnaŻmien li fih nagħrfu kemm tassew hija dgħajfa jew b’saħħitha r-rabta tagħna ma’ Alla.  Ġesù llum imur għall-preparazzjoni fid-deżert.  Kemm se jkollok ħin f’dan iż-żmien tar-Randan li inti tmur fid-deżert tal-fond ta’ qalbek?  Kemm se tagħti ħin għar-riflessjoni tiegħek innifsek biex tiżvojta l-imbarazz li akkumulajt f’dawn l-aħħar xhur u tħoss il-libertà ta’ ulied Alla?

Hemm bżonn li niftħu qlubna beraħ għall-indiema fil-Bxara t-Tajba li tfejjaq lil kull wieħed minna.

 

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi fejn għandna r-rakkont tad-dilluvju li, fi żmien Noè, naddaf id-dinja mill-ħażin.  Is-Salm Responsorjali, meħud mis-Salm 24, itenni li l-Mulej hu t-triq tat-tjieba u l-fedeltà għal min iħares il-preċetti tiegħu.  Nitolbu ’l Alla jgħallimna nimxu f’din it-triq.  Fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru Appostlu jissemma x-xebh bejn l-ilma tad-dilluvju li naddaf il-ħażen tad-dinja fi żmien  Noè, u l-ilma tal-Magħmudija.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lil Ġesù fid-deżert jipprepara l-predikazzjoni tal-konverżjoni.

 

Il-Ħajja
 1. Dan ir-Randan irid ikun żmien ta’ deżert għalina.
 2. Sib ħin għall-eżerċizzi u qrar frekwenti.
 3. Issaħħaħ fl-indiema tiegħek billi tħalli lil Ġesù jimliek bl-Ewkaristija.
 4. Ħu ħsieb li l-grazzja li rċevejt fil-Magħmudija ma kinetx fix-xejn. Agħraf il-kobor tal-fejqan kontinwu li jagħmel Ġesù.
 5. Hemm bżonn li dan ir-Randan ma niħduhx biss b’mod passiv. Hemm bżonn li nxandru lkoll l-indiema fil-Bxara t-Tajba.

 

Id-Djalogu

O Alla,

bit-taħriġ matul ir-Randan

agħtina li nifhmu dejjem iżjed

il-misteru ta’ Kristu

 

read more

TWIDDIB U MAĦFRA – It-23 Ħadd Matul is-Sena A – 6 ta’ Settembru 2020

August 22, 2020

It-23 Ħadd Matul is-Sena

TWIDDIB U MAĦFRA

Eżekjel 33:7-9;  Salm 94; Rumani 13: 8-10; Mattew 18: 15-20

Il-Vanġelu

Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu. Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa’ mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta’ żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma’, mur għid lill-knisja. U jekk anqas mill-knisja ma jkun irid jisma’ żommu b’wieħed pagan u pubblikan.

Tassew ngħidilkom, li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jgħollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, Missieri li hu   fis-smewwiet, jagħtihielhom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f’ismi hemm inkun jien f’nofshom.

 

Il-Ħsieb

fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi hemm inkun jien f'nofshom
Kemm huwa diffiċli llum li nifhmu li r-reliġjon u l-fidi tagħna aħna rridu ngħixuhom bħala komunità u mhux għal rasna.  U jekk bħala komunità rridu ngħixu flimkien fil-mumenti ta’ ferħ u ta’ tbatija, irridu wkoll nitgħallmu nħobbu lil xulxin.  Irridu fuq kollox nitgħallmu nagħdru u nwiddbu lil xulxin.  Forsi hija eħfef li taħfer milli li twiddeb b’imħabba lil xi ħadd.  Iżda dan ħafna drabi ma naslux għalih għaliex ma nkunux nies li nemmnu li “fejn hemm tnejn jew tlieta miġbura f’ismi hemm jien f’nofshom.”

Il-Mulej qed jagħti din iċ-ċertezza llum li jekk nitolbu f’ismu flimkien hu se jkun magħna l-ħin kollu.  Kemm aħna konvinti minn dan?  Kemm tassew qed inressqu lill-oħrajn biex jifhmu dan?

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ Eżekjel, juri r-responsabbiltà kbira li l-profeta għandu li jwiddeb lill-midneb.  Is-Salm Responsorjali tal-lum ikompli meta minn Salm 94 itenni li meta nisimgħu leħen il-Mulej hemm bżonn li ma nwebbsux qalbna.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani għandna lil San Pawl jitkellem dwar kif l-Insara għandhom iġibu ruħhom mal-oħrajn.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew illum għandna lil Ġesù jitkellem kif għandna nwiddbu iżda wkoll l-importanza tat-talb komunitarju, flimkien.

IL-Ħajja
 1.  Meta twiddeb lill-midneb, tkun salvajt lilek innifsek.  Kemm qatt għamilt hekk b’imħabba fil-ħajja tiegħek?
 2.   Kemm-il darba għaraft il-ħażen ta’ ħaddieħor u minflok mort ixxandru tkellimt miegħu u tlabt għalih?
 3.  Il-Mulej jenfasizza li l-vera bidla sseħħ meta nitolbu flimkien.  Int bniedem ta’ talb?
 4.  Fil-familja qed insib it-talb flimkien bħala mument ta’ għaqda u grazzja familjari?
Id-Djalogu

Mulej, għallimni nitlob

sabiex inkun nista’ nwiddeb b’imħabba.

read more

ERFA’ S-SALIB WARAJK – It-22 Ħadd matul is-sena A – 30 t’Awwissu 2020

August 22, 2020

It-22 Ħadd Matul is-Sena

ERFA’ S-SALIB WARAJK

Ġeremija 20:7-9; Salm 62;  Rumani 12-1-2; Mattew 16: 21-27

Il-Vanġelu

Minn dakinhar Ġesù beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin  il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu: “Allaħares, Mulej! Ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik!” Iżda Ġesù dar u qal lil Pietru: “Itlaq minn quddiemi, ja xitan! Int tfixkil għalija, għax m’intix tqis il-ħwejjeġ ta’ Alla, imma qiegħed taħsibha ta’ bniedem li int!” Mbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi, isibha. Għax xi jkun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax Bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta’ Missieru flimkien ma’  l-anġli tiegħu, u mbagħad irodd lil kull wieħed skond ma wieħed ikun għamel.

Il-Ħsieb

Is-Salib kulħadd jibża’ minnu.  Kulħadd jaħarbu.  Huwa skandlu għal-Lhud u bluha għall-pagani.  Għalina jgħidu li huwa s-sinjal tar-rebħa.  Kif jista’ salib ikun ir-rebħa tiegħek?  Kif jista’ Ġesù msallab b’mod inġust juri r-rebħa fuq il-ħażen u jkun sinjal kontinwu għalina?  Fil-misteru tas-Salib tinsab ir-rebħa tagħna anki fuq id-dwejjaq u t-toqol tal-ħajja ta’ kuljum…  Dan id-diskors jidher bla sens sakemm wieħed ma jgħixux.  Xi kultant  kelli ċans li mmur inżur jew inqarben xi anzjan jew xi ħadd marid b’kanċer.  Tmur mingħalik se tikkonsla lil xi ħadd u toħroġ aktar ikkonslat inti meta l-persuna li tmur iżżur tkun tant aċċettat is-salib tagħha.  Sfortunatament aħna l-Maltin aktar nilħqu  salib xulxin milli ngħinu lil xulxin inġorru s-salib.  Is-Salib huwa l-qabża ta’ kwalità għan-nisrani.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija, hu stqarrija ta’ Ġeremeija dwar il-missjoni tiegħu bħala profeta.  Ġeremija obda lil Alla u beda jxandar, iżda n-nies ma laqgħuhx.  Minkejja l-persekuzzjoni huwa baqa’ jxandar.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 62, hu għanja ta’ talba lil Alla – GĦALIK GĦATXANA RUĦI, Mulej Alla tiegħi.  It-Tieni  Qari tal-lum, meħud minn San Pawl lir-Rumani, itenni li fil-ħniena tiegħu Alla seħibna fis-sagrifiċċju ta’ Ibnu Ġesù.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew, bis-silta tal-lum, Ġesù juri xi kwalità ta’ Messija kien tabilħaqq.  Wera wkoll il-missjoni tas-segwaċi ta’ Kristu.

Il-Ħajja

1.  Fil-Ħajja tagħna rridu naċċettaw Messija wieħed – ĠESÙ KRISTU.

2.  Irridu naċċettaw kemm il-missjoni tiegħu kif ukoll dik li ta lilna.

3.  Jekk xi ħadd irid jimxi warajja… x’se tagħmel?  Qed terfa’ s-Salib tiegħek?

4.  Mingħajr sagrifċċju l-ħajja mhix sabiħa.

Id-Djalogu

Mulej, għinni naċċetta s-salib tiegħi

u nerfgħu bil-għajnuna tiegħek.

 

 

read more

TAFUNI? – Il-21 Ħadd matul is-sena – Sena A – 23 t’Awwissu 2020

August 18, 2020

Il-21 Ħadd Matul is-Sena

TAFUNI?

Isaija 22:19-23; Salm 137; Rumani 11,33-38;  Mattew 16: 13-20

Il-Vanġelu

Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa  lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Min jgħidu n-nies li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi wħud, Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, Ġeremija jew wieħed mill-profeti.” Imma intom min tgħidu li jien?” staqsiehom.  U qabeż Xmun Pietru u qallu: “Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj.”  U Ġesù wieġbu u qallu: “Hieni int, Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam uriek dan, imma Missieri li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek: Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setgħat ta’ l-infern ma jegħlbuhiex.  Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet.”  Mbagħad lid-dixxipli tiegħu wissiehom biex ma jitkellmu ma’ ħadd fuq li huwa l-Messija

Il-Ħsieb

Imma intom min tgħidu li jien?
Aħna Nsara.  Hekk għallmuna ngħidu.  U hekk ngħidu.  Iżda kif qegħdin ngħixu?  Kemm tassew taf xi tfisser NISRANI, KRISTJAN TA’ KRISTU?  Kristu llum jistaqsi mistoqsija sempliċi, personali, diretta lejn il-qalb tiegħek.  Imma inti min tgħid li jien?  Iva, inti li qed taqra dan il-ħsieb, min huwa Kristu għalik?  Ir-risposta Ġesù ma jridhiex biss bil-kliem iżda bil-ġrajjiet ta’ ħajjitna, għax l-istorja tas-Salvazzjoni mhix biss kitba iżda wkoll sensiela ta’ ġrajjiet.

Hija domanda li Ġesù jagħmel lill-Appostli, iżda li jagħmel lili u lilek ta’ spiss għax hija domanda li r-risposta tagħha hija kontinwament eżami tal-kuxjenza.  Ir-risposta ma tistax tkun biss bil-kliem, akkademika, filosofika, iżda sempliċi, mill-fraġilità tal-ħajja tagħna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ Isaija, għandna li waqt is-saltna tar-Re Eżekjel, tkeċċa Sebna li kien jieħu ħsieb il-palazz tas-sultan u minflok jingħata l-imfietaħ tal-palazz Elijakin.  Is-Salm Responsorjali minn Salm 137 huwa innu ta’ radd il-ħajr lill-Mulej għax it-tjieba tiegħu tibqa’ għal dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, għandna lil San Pawl li juri li minkejja d-dnubiet, Alla jibqa’ jfittex toroq ta’ salvazzjoni għall-bniedem u għalhekk San Pawl jinseġ innu ta’ tifħir u ta’ radd il-ħajr.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna lil Ġesù jistaqsi lill-Appostli n-nies min jgħidu li Hu u wara jagħti s-setgħa lil Pietru li jmexxi l-Knisja.

Il-Ħajja

1.  Min tgħid li huwa Ġesù għalik?

2.  Kemm tħossok li inti ta’ ġewwa ma’ Ġesù?

3.  Kristu jafda t-tmexxija tal-Knisja fuq il-fraġilità ta’ Pietru. Kuraġġ, huma x’inhuma d-diffikultajiet u d-difetti tiegħek, Kristu wkoll se jaħdem permezz tiegħek.

4.  Dan huwa l-Ħadd tal-kuraġġ u ta’ l-impenn.  X’se tagħmel għal Ġesù bil-ħajja tiegħek?

Id-Djalogu

Mulej, għinni nifhmek

u ngħixek aktar f’ħajti.

read more

IL-FIDI TIEGĦEK… KBIRA? – 20 Ħadd matul is-sena A – 20 t’Awwissu 2020

August 15, 2020

L-20 Ħadd Matul is-Sena

IL-FIDI TIEGĦEK… KBIRA?

Isaija 56, 1, 6-7; Salm 66; Rumani 11,13-15, 29-32; Mattew 15: 21-28

Il-Vanġelu

Ġesù ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: “Ħenn għalija, Mulej, Bin David; binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna!” Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu, jitolbuh u jgħidulu: “Eħles minnha, għax ġejja tgħajjat warajna.” Imma hu qalilhom: “Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Iżrael.” Iżda hi resqet, nxteħtet quddiemu u qaltlu: “Għinni, Mulej!” Hu weġibha: “M’hux sewwa tieħu l-ħobż ta’ l-ulied u tixħtu lill-ġriewi.” “Hekk hu, Mulej,” qaltlu, “iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa’ minn fuq il-mejda ta’ sidienhom?”  Mbagħad wieġeb Ġesù u qalilha: “Mara, il-fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif tixtieq.” U minn dak il-ħin stess bintha fieqet.

 

Il-Ħsieb

Għinni, Mulej!
Min jaf il-fidi tagħna f’liema livell tinsab?  Min jaf wara kollox minkejja li niddikjaraw li aħna nemmnu għadx għandna fina l-fidi?  Kemm tassew aħna nemmnu u nwasslu t-twemmin tagħna fir-realtà ta’ kuljum?  Dehret ħaġa stramba għad-dixxipli li mara Kangħanija tiġri wara Ġesù tgħajjat biex ifejqilha lil bintha mix-xitan.  Kemm ħafna drabi nagħmlu l-istess bħall-Appostli aħna wkoll.  Niġġudikaw u nkunu rridu neħilsu mill-proxxmu tagħna li jkun qed ifittex lilna għal kelma ta’ faraġ, għal kelma ta’ qsim il-qalb li jrid jaqsamha magħna.  Kemm-il darba niġġudikaw lin-nies fitti proprju minħabba l-insistenza tagħhom!

Il-mara Kangħanija hija ta eżempju għalina lkoll.  Baqgħet tinsisti għall-fejqan ta’ bintha mhux biss għall-imħabba li l-omm għandha lejn bintha iżda minħabba l-fidi kbira tagħha f’Ġesù.  U Ġesù faħħar il-fidi tagħha.

Il-Kelma

Meta l-Lhud irritornaw mill-eżilju tal-Babilonja u t-Tempju reġa sar iċ-ċentru tal-ħajja tan-nazzjon, kien hemm xi wħud li bdew jinsistu li l-barranin ma kellhomx dritt jipparteċipaw fil-ħajja tat-tempju.  Is-silta tal-lum teħodna proprju kontra dawn u tgħid li l-barranin għandhom ukoll id-drit li jkunu membri tal-poplu t’Alla.  Ma’ din is-silta mill-Ktieb ta’ Isaija, li nsibu fl-ewwel qari, imur ukoll is-Salm 66 li jingħad fis-Salm Responsorjali fejn naraw li huma l-popli KOLLHA li jfaħħru lil Alla.

San Pawl, fl-Ittra lir-Rumani, itenni li s-salvazzjoni tal-Pagani għandha twassal għas-salvazzjoni ta’ Israel.  Fil-Vanġelu, Ġesù jfejjaq lil bint il-mara Kangħanija, maħkuma mix-xitan.  Kristu jfaħħar il-fidi tagħha.

Il-Ħajja

1.  Kemm tkellem lil Alla b’insistenza fit-talb tiegħek?

2.  Kemm tassew tgħix ħajtek ibbażata fuq il-fidi tiegħek fi Kristu?

3.  Kemm inti qed tagħraf li f’kull azzjoni tal-ħajja tiegħek hemm bżonn l-intervent ta’ Ġesù.

Id-Djalogu

Għinni, Mulej, kull ħin.

 

read more

AGĦMLU L-QALB – Id-19-il Ħadd matul is-sena A – 13 t’Awwissu 2020

August 3, 2020

Id-19-il Ħadd Matul is-Sena

IT-TEMPESTA: AGĦMLU L-QALB!

Slaten 19:9A.11-13; Salm 94; Rumani 9:1-5; Mattew 14: 22-33

 Il-Vanġelu

U minnufih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt l-ieħor, sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela’ waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. Xħin sar filgħaxija kien għadu hemm fuq, waħdu; id-dgħajsa kienet diġà f’nofs  il-baħar titħabat mal-mewġ, għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba’ sahra tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar.  Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. “Dan xi fantażma!” qalu; u qabdu jgħajjtu bil-biża’. Iżda hu minnufih kellimhom u qalilhom: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!” Wieġeb Pietru u qallu: “Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma.” “Ejja,” qallu Ġesù. Pietru niżel mid-dgħajsa, u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesù. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, baża’, ħabat jegħreq, u beda jgħajjat u jgħid: “Salvani, Mulej !” Malajr Ġesù medd idu u qabdu: “Bniedem ta’ fidi żgħira,” qallu,”għaliex iddubitajt?” Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa nxteħtu jqimuh u qalulu: “Tassew, int Bin Alla!”

Il-Ħsieb

Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!
     Kemm-il darba konna f’tempesta?  Forsi mhux kulħadd qatt inqabad f’tempesta tal-baħar, iżda f’tempesta fil-ħajja personali ta’ kull wieħed u waħda minna żgur li xi darba jew oħra għaddejna minnha.  Illum ftakar f’xi tempesta li għaddejt minnha.  Ara ftit x’kienu r-reazzjonijiet li kellek f’din it-tempesta.  Kemm għidt f’qalbek li Alla ħalliek jew, għall-kuntrarju, kemm iktar tlabt bil-qalb quddiem xi problema li tidher muntanja quddiemek.  Il-Mulej jurina llum li jekk inkunu nies ta’ talb, inkunu nies  ukoll ta’ fidi kbira.  Wara li talab mar magħhom fid-dgħajsa.  Meta qamet it-tempesta, minkejja li kellhom il-Mulej magħhom, l-Appostli ddubitaw, qabadhom il-biża’.  Aħna wkoll, minkejja li l-Mulej magħna, jaqbadna l-biża’ kull darba li naħsbu li l-Mulej insiena.  U hawn toħroġ fil-beraħ l-isfiduċja li ħafna drabi jkollna fina nfusna u anki f’Alla.  M’AĦNIEX NIES TA’ FIDI.

 
Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten, għandna lill-profeta Elija jaħrab mir-reġina Ġeżabel li kienet qed tfittxu biex toqtlu.  Imur fuq il-muntanja Horeb fejn Alla juri ruħu f’żiffa ħelwa.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 84 għandna għajta lill-Mulej biex juri ruħu lilna lkoll.  Fit-Tieni Qari tal-lum għandna silta fejn naraw kemm San Pawl kien iħobb lin-nies ta’ ġensu u kemm tassew xtaq li dawn isalvaw.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna r-rakkont tat-tempesta u l-mod kif Ġesù waqqaf u kkalma l-baħar u l-irjiħat.  Iċanfar lid-dixxipli li huma nies ta’ fidi ċkejkna.

 

Il-Ħajja
 1. Kliem li għadu jidwi għalija u għalik sa llum:  “BNIEDEM TA’ FIDI ŻGĦIRA, GĦALIEX IDDUBITAJT”?
 2. Kemm tassew aħna konvinti mill-kliem li jgħidilna Ġesù llum:  AGĦMLU L-QALB JIENA HU.  TIBŻGĦU XEJN? Għaliex nibqgħu nies ulied il-biża?
 3. Il-Mulej iridna nuru li aħna dixxipli tiegħu billi nkunu wlied id-dawl f’dinja mgħarrqa fid-disperazzjoni.
 4. Infittxu lill-Mulej fis-sempliċita mhux f’affarijiet ikkumplikati.  Il-Mulej deher lil Elija f’żiffa ħelwa. Nitgħallmu nkunu qrib tiegħu fis-silenzju u s-sempliċità.

 

Id-Djalogu

Mulej, agħmel li jkolli l-kuraġġ

negħleb it-tempesti ta’ ħajti permezz tiegħek.

 

read more

TĦASSARHOM – It-18-il Ħadd matul is-sena A – 2 ta’ Awwissu 2020

July 30, 2020

It-18-il Ħadd Matul is-Sena

TĦASSARHOM

Isaija 35:1-3;  Salm 144; Rumani 8:35-39; Mattew 14: 13-21

Il-Ħsieb

Ġesù jitma’ ħamest elef ruħ

Meta sama’ l-aħbar, Ġesù telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f’post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar, u telqu warajh bil-mixi mill-ibliet. Xħin niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta’ nies u tħassarhom, u fejjqilhom il-morda tagħhom. Xħin sar filgħaxija d-dixxipli tiegħu resqu lejh u qalulu: “Dan post imwarrab, u l-ħin għamel sewwa. Ibgħathom lin-nies, ħa jmorru fl-irħula jixtru x’jieklu.” Imma Ġesù qalilhom: “Ma għandhomx għalfejn imorru; agħtuhom intom x’jieklu.”  U huma qalulu: “Hawn ma għandniex ħlief ħames ħobżiet u żewġ ħutiet”. “Ġibuhomli hawn,” qalilhom. Mbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bilqiegħda fuq il-ħaxix; ħa l-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet, rafa’ għajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tahom lid-dixxipli, u d-dixxipli newwluhom lin-nies.  U kulħadd kiel u xaba’, u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal u mlew bihom tnax-il qoffa.  U kienu madwar ħamest elef raġel dawk li kielu, barra  n-nisa u t-tfal.

 

Il-Ħsieb

agħtuhom intom x'jieklu
Il-Mulej Ġesu jieħu interess personali fil-kundizzjoni umana ta’ kull wieħed u waħda minna.  Il-Mulej jinteressah kollox.  Tinteressah il-ħajja kollha tal-bniedem u għalhekk tinteressah ukoll il-ħajja materjali ta’ kull wieħed u waħda minna wkoll.  Huwa għalhekk li l-messaġġ prinċipali tal-lum huwa li l-Mulej irid jitmagħna kontinwament, għax jaf li ħafna drabi nkunu bil-ġuħ u bil-għatx.  Jaf li d-dgħufija tagħna lkoll tagħmilna għatxana għalih.  Għal dan il-għan jixtieq li jagħtina ikel bl-abbundanza.  U propju hi din l-abbundanza li ħafna drabi ma nindunawx biha.  Ħafna drabi ma nindunawx li l-Mulej qiegħed jieħu interess fina personalment u jagħraf il-ħtiġijiet tagħna.  Imma l-Mulej huwa wkoll Mulej li jiddjaloga u għalhekk jixtieq jisma’ l-krib u t-talbiet tagħna. U kulħadd kiel u xaba’.  Din hi d-differenza bejn kif naħsbuha aħna u kif jaħsibha l-Mulej.  Aħna miegħu nkejlu kollox… quddies bil-ħin, qisna qed nagħmlu xi pjaċir lilu, u Hu magħna jagħtina bix-xaba’.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ Isaija fejn il-profeta qed jagħmel kuraġġ lil dawk li jinsabu fl-eżilju ta’ Babilonja.  Il-profeta Isaija jgħidilna li Alla minn rajh irid jagħmel patt.  Is-Salm Responsorjali tal-lum huwa meħud minn Salm 144 fejn għandna lis-Salmista jtenni li l-Mulej se jtaffi x-xewqat tagħna.  It-Tieni Qari hija silta ta’ San Pawl lir-Rumani fejn insibu li bis-saħħa ta’ l-imħabba li Alla sawwab fi qlubna nistgħu nirbħu kull tfixkil.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna l-figura ta’ Kristu bħala l-Messija mwiegħed li jqassam b’xejn ikel lill-foqra.

Il-Ħajja
 1. Il-Mulej jimxi magħna bl-abbundanza.  Huwa l-egoiżmu tal-bniedem għib li jġib il-faqar u l-inġustizzji anki materjali fid-dinja.
 2. Kemm qed nimpenjqa ruħi f’attivitajiet favur il-fqar u l-emarġinati?
 3. Kif nista’ nimxi mal-Mulej bl-abbundanza li jimxi lejna Hu?
 4. Il-Mulej tana ikel bix-xaba’ fl-Ewkaristija.  Kemm qegħdin nersqu lejh?
Id-Djalogu

Mulej, agħmel li fil-ħajja tiegħi ma nkunx egoist.

u li nersaq dejjem lejk

biex tagħtini s-saħħa ngħix aktar ta’ nisrani fis-soċjetà.

read more

IS-SALTNA TAS-SMEWWIET: TEŻOR U ĠAWHRA – 17-il Ħadd matul is-sena A – 26 ta’ Lulju 2020

July 22, 2020

Is-17-il Ħadd Matul is-Sena

IS-SALTNA TAS-SMEWWIET: TEŻOR U ĠAWHRA

Slaten 3, 5-6, 7-12; Salm 118; Rumani 8, 28-30; Mattew 13: 44-52

Il-Vanġelu

Il-parabbola tat-teżor moħbi 

“Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil teżor moħbi f’għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa.”

Il-parabbola tal-ġawhra

“Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil wieħed neguzjant ifittex ġawhar fin; meta sab ġawhra tiswa ħafna, mar biegħ kull ma kellu u xtara lilha.”

Il-parabbola tax-xibka

“Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil xibka mitfugħa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox.  Meta timtela jtellgħuha x-xatt, u joqogħdu bilqiegħda, jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fi tmiem id-dinja: l-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti,  u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien.

Il-qadim u l-ġdid

“Kollu fhimtuh dan?” “Iva” qalulu. U hu qalilhom: “Għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-Saltna tas-Smewwiet jixbah lil wieħed sid li, mill-ħażna tiegħu, joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim.”

Il-Ħsieb

     It-teżor moħbi fl-għalqa u l-ġawhra prezzjuża li ntilfet ipoġġuna llum il-Ħadd fil-pożizzjoni ta’ tfittxija.  Tfittxija. Tfittxija għax-Saltna ta’ Alla.  Huwa ferm importanti li fil-ħajja tagħna ta’ kuljum ma nieqfu qatt nagħmlu din it-tfittxija.  Għaliex?  Għaliex ħafna drabi aħna, aljenati minn dak kollu li jdur madwarna,  NITILFU L-AKTAR ĦAĠA ESSENZJALI.  Din hija li nsegwu r-rieda tal-Mulej.  Kemm-il darba mmorru l-knisja u ma nindunawx bil-ġawhra prezzjuża tal-Kelma ta’ Alla u l-qawwa li tagħtina l-Ewkaristija?  Kemm-il darba għażilna dak kollu li hu materjali u ma ndunajniex li l-għażla tagħna, it-teżor tagħna, hi xi ħaġa li ma tispiċċax?  Kemm tassew f’ħajjitna qed nitolbu bħalma talab Salamun fl-Ewwel Qari tal-lum, fejn għamel rifjut ta’ l-affarijiet materjali u talab lill-Mulej jagħtih l-għaqal, il-għerf u d-dehen?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten, għandna r-rakkont ta’ l-ewwel mumenti ta’ tmexxija tas-Sultan żagħżugħ Salamun, li bħala s-Sultan tal-Lhud jitlob lill-Mulej li jagħmel tmexxija sewwa tal-poplu Lhudi.  Is-Salm 119 li ntennu fis-Salm Responsorjali, huwa għajta tas-Salmista li, bħal Salamun, jitlob li jkun jaf sewwa l-liġi tal-Mulej.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, San Pawl irid jiżgura lill-Insara li huma msejħin għall-ħajja ta’ dejjem.  Lil dawk li sa mill-bidu għarafhom, Alla ried li jkunu jixbħu lil Ibnu Ġesù.  Fil-Vanġelu tal-lum ta’ San Mattew għandna żewġ parabboli fuq is-Saltna ta’ Alla.  Ġesù joħroġ fil-beraħ li għan-nisrani s-Saltna ta’ Alla għandha tkun l-akbar teżor.

Il-Ħajja
 1. Nafu x’inhi s-Saltna ta’ Alla?  Hija importanti għalina b’mod personali?
 2. Kemm tassew qed naħdmu għal din is-Saltna u f’din is-Saltna ta’ Alla?
 3. Salamun fl-Ewwel Qari talab lill-Mulej jagħtih id-dehen. Qatt tlabna aħna lill-Mulej jagħtina d-dehen għal dak kollu li għandna bżonn fid-deċiżjonijiet li nieħdu kuljum?
 4. Kemm tassew qed nużaw dan id-dehen biex nifhmu aktar il-Kelma ta’ Alla u ngħixuha kuljum fil-qadi tad-dmirijiet tagħna?
Id-Djalogu

     O Mulej

     nitolbok li matul il-ħajja tiegħi, minkejja d-difetti,

     nifhem tassew xi trid minni

     fil-ħidma għas-Saltna tiegħek.

read more

ARA, ALLA L-GĦAJNUNA TIEGĦI – 16-il Ħadd matul is-sena A – 19 ta’ Lulju 2020

July 8, 2020
Is-16-il Ħadd Matul is-Sena

ARA, ALLA L-GĦAJNUNA TIEGĦI

Għerf 12,13, 16-19; Salm 85; Rumani 8, 26-27; Mattew 13, 24-43
 Il-Vanġelu

 Ġibilhom parabbola oħra u qalilhom: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed raġel li żara’ żerriegħa tajba fl-għalqa tiegħu. Iżda xħin in-nies kienu reqdin, ġie l-għadu tiegħu, żara’ s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ is-sbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq sid l-għalqa u qalulu, ‘Sinjur, int mhux żerriegħa tajba żrajt fl-għalqa tiegħek? Mela dis-sikrana mnejn ġiet?’ Iżda hu qalilhom, ‘Dil-biċċa għamilhieli xi għadu tiegħi.’ ‘Tridx immorru niġbruha?’ qalulu l-qaddejja. ‘Le,’ qalilhom, ‘għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom mnejn taqilgħu magħha l-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien  sal-ħsad; meta mbagħad jasal il-ħsad, ngħid lill-ħassada: ‘Iġbru s-sikrana l-ewwel, u orbtuha qatta qatta għall-ħruq, mbagħad qiegħdu  l-qamħ fil-maħżen tiegħi.’ “

 Ġibilhom parabbola oħra u qalilhom: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeragħha fl-għalqa tiegħu. Hija tabilħaqq l-iżgħar waħda fost iż-żrieragħ kollha, iżda meta tikber, tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-għasafar ta’ l-ajru jiġu jbejjtu fil-friegħi tagħha.”

 Qalilhom parabbola oħra: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħalltet ma’ tliet sigħan dqiq sa ma tkun għoliet l-għaġna kollha.”

 Dan kollu Ġesù qalu bil-parabboli lin-nies, u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta, meta qal:

                            ‘Niftaħ fommi bil-parabboli,

                            nitkellem fuq ħwejjeġ

                            moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja.’

 Mbagħad ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu u qalulu: “Fissirhielna l-parabbola tas-sikrana fl-għalqa.” U weġibhom: “Dak li jiżra’ ż-żerriegħa t-tajba huwa Bin il-bniedem.  L-għalqa hija d-dinja; iż-żerriegħa t-tajba huma wlied is-Saltna; is-sikrana huma wlied il-ħażin, u  l-għadu   li żeragħha huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja, u  l-ħassada  l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fi tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu, u huma jiġbru barra mis-Saltna tiegħu kull ma jġib it-tfixkil u kull min jagħmel il-ħażen, u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien. Mbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-Saltna ta’ Missierhom. Min għandu widnejn, ħa jisma’! ”

Il-Ħsieb

     Aħna wlied is-Saltna ta’ Alla, imma wlied li rridu noqogħdu b’seba’ għajnejn li ma nitilfux is-sens ta’ direzzjoni tagħna.  Dan huwa t-tifsir tas-sikrana.  Irridu ngħixu fid-dinja spalla ma’ spalla mal-ħażen iżda ma nsirux ħżiena.  Din hija l-isfida kbira li għandu n-nisrani tal-lum, sfida li  trid tidher aktar meta nqisu li l-Knisja li tagħha aħna membri Ġesù jqabbilha maż-żerriegħa tal-mustarda, żerriegħa ċkejkna li tifrex ħafna l-friegħi kollha.

Il-Kelma

     Fl-ewwel qari mill-Ktieb ta’ l-Għerf għandna l-frażi li rridu nżommuha fuq fommna ħajjitna kollha.  M’hemmx Alla ħliefek li tieħu ħsieb kollox.  Kemm aħna konvinti minn din il-frażi, kemm aħna konvinti li Alla ma jħallina qatt waħedna?  Il-għajn tal-ġustizzja hija l-qawwa t’Alla, itenni l-Ktieb ta’ l-Għerf.  Is-Salm Responsorjali meħud minn Salm 85 itenni li l-Mulej huwa tajjeb u jaħfer.

     Fit-tieni qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, insibu li l-akbar għajnuna fil-ħajja tagħna huwa l-istess Spirtu s-Santu li jidħol għalina.

     Fil-Vanġelu ta’ San Mattew inkomplu nisimgħu l-parobboli tas-Saltna t’Alla.  Is-Saltna li hija mqabbla maż-Żerriegħa tal-Mustarda kif ukoll mal-qamħ u s-sikrana.

Il-Ħajja
 1. Hemm bżonn li nifhmu li l-ħajja tagħna jeħtieġ li ngħixuha fid-dinja spalla ma’ spalla mal-ħażen.
 2. Iżda Alla ħaseb għal kollox.  Tana l-għajnuna permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu.
 3. Hemm bżonn nifhmu aktar u nħossuna aktar KNISJA.
 4. Fid-dinja n-nisrani jrid jgħix il-ħajja tiegħu b’mod sempliċi li jinfirex fuq l-eżempju tal-mustarda.
 
Id-Djalogu

     Mulej, għinni ngħix il-fidi tiegħi fis-sempliċità.

 

read more