hadd-il-palm

IL-FAĊĊOLIŻMU TA’ KULJUM – Ħadd il-Palm Sena A – 2 ta’ April 2023

March 28, 2023

Ħadd il-Palm

IL-FAĊĊOLIŻMU TA’ KULJUM

Mattew 21:1-11;  Isaija 50:4-7;  Salm 21; Filippin 2, 6-11; Mattew 26:14-27,66

Il-Qari

Aqra l-Liurġija Hawn!

 

Il-Ħsieb

Iċ-Ċerimonja ta’ Ħadd il-Palm tiftaħ il-bieb għall-Ġimgħa Mqaddsa li tilħaq il-qofol tagħha biċ-ċelebrazzjoni tat-tlett ijiem imqaddsa – Ħamis ix-Xirka, il-Ġimgħa l-Kbira u Sibt il-Għid.  Huma jiem importanti għall-ħajja tagħna l-Insara.  Illum permezz ta’ Ħadd il-Palm tiftaħ il-Ġimgħa tal-Vera Mħabba, mhux imħabba tal-kant u l-kartolini.  Hija mħabba li matul din il-gimgħa Ġesù se jurini bit-tbatija li ġarrab għalija; u għalhekk dejjem qist dan il-jum bħala jum ta’ FAĊĊOLIŻMU tiegħi lejn Ġesù.  Għax hu l-jum li jissimbolizza dak li jiena nwettaq kuljum: ngħid li jien ta’ Ġesù u ma’ Ġesù iżda wara, b’għemil u bil-kompromessi, ngħajjat “Sallbu”.  Iċ-ċelebrazzjoni tal-lum hija meditazzjoni qawwija.

 

Il-Kelma

Fil-Vanġelu li jinqara fiċ-ċelebrazzjoni tat-tberik tal-Palm insibu li, fis-silta ta’ San Mattew, għandna r-rakkont tad-daħla ta’ Ġesù f’Ġerusalemm fost it-tixjir tal-Palm.  Fl-Ewwel Qari tal-quddiesta tal-lum għandna silta mill-ktieb tal-Profeta Isaija li tagħti l-idea tal-Qaddej t’Alla.  Is-Salm 21 fis-Salm Responsorjali tal-lum huwa l-għajta ta’ l-abbandun ta’ Ġesù fuq is-Salib.  Fl-Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin għandna l-idea tax-xejn li ġab fuqu Kristu biex isalvana.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew illum naqraw il-Passjoni ta’ Ġesù: il-mumenti iebsa li għadda minnhom Kristu għall-umanitaÏ.

 

Il-Ħajja
 1. Din hija l-gimgħa ta’ l-akbar imħabba.  Kemm tassew se troddlu lura l-imħabba lil Ġesù bl-egħmil tiegħek?
 2. Kapaċi matul din il-gimgħa tagħmel REVIŻJONI TA’ ĦAJTEK fid-dawl tal-Passjoni ta’ Kristu?
 3. Kemm inti konxju ta’ nies li, bħal Kristu, huma msallbin madwarek minħabba l-inġustizzji?
 4. Ara li matul din il-Ġimgħa tipparteċipa ħaj fil-funzjonijiet tal-liturġija tal-Ġimgħa Mqaddsa.
Id-Djalogu

Mulej, nitolbuk li bl-eżempju

li tajtna fit-triq tas-salib,

nagħmel minn kollox

biex inħobbok bl-għemil tiegħi.

read more

IT-TRIJONF LEJN IL-QATLA – Ħadd il-Palm – 28 ta’ Marzu 2021 [B]

March 8, 2021

Ħadd il-Palm [Sena B]

IT-TRIJONF LEJN IL-QATLA

Isaija 50: 4-7; Salm 21; Filippin 2; 6-11; Mark 14; 1-15,47

Il-Vanġelu

Aqra l-Vanġelu billi tagħfas hawn.

 

Il-Ħsieb

     Id-daħla trijonfali ta’ Ġesu f’Ġerusalemm fost it-tixjir tal-Palm u tal-weraq taż-żebbuġ hija anomalija għal dak li kien se jiġri lil Ġesù aktar tard.  Ġesù daħal trijonfalment, iżda daħal fuq felu ta’ ħmara.  L-istess annimal umli li ġarr lil Ġużeppi u Marija fil-ħarba tagħhom lejn l-Eġittu għax Erodi ried joqtol lil Ġesù.  Issa l-istess annimal umli qed iġorr lil Ġesù lejn il-post fejn se jġarrab il-Passjoni tiegħu.  Fit-trijonf hemm diġà mniżżla s-sinjali tal-mewt għal Ġesù.  In-nies qed tgħajjat u tfaħħar lil Ġesù, HOSANNA.  L-istess kotra ftit jiem wara se tgħajjat SALLBU.  Din l-ipokresija kbira ta’ dawk li Ġesù magħhom għamel biss ġid ma  għandhiex għalfejn tiskandalizzana.  Aħna wkoll nagħmlu l-istess.  Meta jaqblilna, meta r-reliġjon nużawha għall-konvenjenza tagħna, meta kollox sejjer tajjeb u ħadd m’hu qed iniggiżna malajr ngħidu li aħna ma’ Ġesù, iżda kif jibda jitqawwa l-kurrent, kif jibdew deħlin il-kompromessi, ir-rota tinbidel.

     Din il-Ġimgħa Mqaddsa trid tkun ġimgħa li bl-umiltà kollha nħallu lil Ġesù jikxef l-ipokresija tagħna, jikxef il-gwaj tagħna, jikxef il-ħażen tagħna u nħalluh ifejjaq l-istess ġrieħi tagħna.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, għandna l-istampa tal-qaddej ta’ Alla li jagħti lilu nnifsu għall-bnedmin, iżda Alla ma jitilqux waħdu u jagħtih ir-rebħa.  Is-Salm Responsorjali huwa għajta tal-Mulej fl-abbandun tiegħu.  Hija għajta ta’ kull wieħed u waħda minna meta nkunu waħedna.

     It-Tieni Qari huwa meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin fejn San Pawl jurina li Kristu, biex isalvana, ġieb ruħu fix-xejn u ma qagħadx iqis il-jeddiiet divini tiegħu.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna r-rakkont tal-passjoni iebsa ta’ Sidna Ġesù Kristu.

Il-Ħajja
 1. Din hija l-ġimgħa ta’ l-aktar imħabba. Kun ċert li ma tfallix il-funzjonijiet liturġiċi li jsiru fil-knisja.  Hemm se tiġi rrakkuntata l-istorja ta’ kif ġejna salvati bl-akbar imħabba ta’ Ġesu.
 1. Ġesù huwa l-Qaddej ta’ Alla li sofra ħafna għalina. Kemm qed inkunu grati lejh bl-għajnuna lil dawk kollha madwarna li għaddejjin minn xi tbatija?
 1. F’ħajjitna, bħal-Lhud, ġieli nkantaw HOSANNA u ġieli nkantaw SALLBU.  Kemm aħna konxji min-nuqqasijiet tagħna?
 1. Fil-ġimgħa tat-twaqqif ta’ l-Ewkaristija ejjew insibu ħin nersqu għall-qrar u t-tqarbin biex niksbu l-veru fejqan ta’ Kristu.
Id-Djalogu

  Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk,

  għax b’salibek u l-mewt tiegħek

  inti fdejtna.

read more

IMĠARRAB U MWARRAB – Ħadd il-Palm – 14 ta’ April 2019

April 13, 2019

Id-Daħla Solenni ta’ Ġesu f’Ġerusalemm

IMĠARRAB U MWARRAB MINN KULĦADD!

Isaija 50:4-7; Salm 21; Filippin 2;6-11; Luqa 22,14-23,56

Il-Ħsieb

     Ġesù mġarrab u mwarrab minn kulħadd!  Illum nagħtu bidu għall-Ġimgħa ta’ l-akbar imħabba, iżda fl-istess ħin hija l-Ġimgħa ta’ l-imwarrab.  Kemm tassew jiena u inti kuljum għadna nagħmlu l-istess bħalma għamlu l-Lhud lil Ġesù?  Forsi ngħidu li aħna ta’ Ġesù, ngħidu li aħna ma’ Ġesù, iżda kemm tassew qed inkunu aħna li nuru, bil-ħajja tagħna stess, li aħna dixxipli denji tiegħu?  Fit-tajjeb ngħidu li aħna ta’ Ġesù, iżda fil-maltemp malajr nagħmlu l-kompromessi, malajr minn Hosanna ngħidulu Sallbu biex ma jtellifniex il-kompromessi tagħna.

     Ġesù jerfa’ fuqu l-madmad tagħna biex aħna nkunu salvi.  Kemm aħna grati lejn din il-ġrajja ta’ salvazzjoni?  Kemm tassew nifhmu dak li jrid minna Ġesù biex aħna wkoll nerfgħu s-salib tagħna ta’ kuljum?  Li tgħix il-fidi tiegħek mhix li tfittex l-Hosanna iżda li tfittex is-salib tiegħek u mhux tilħaq salib ħaddieħor.

     Matul din il-Ġimgħa Mqaddsa ejjew ninġabru flimkien bħala komunità nisranija u nifhmu li lkoll kemm aħna rridu ngħixu l-fidi tagħna fis-sħiħ fid-dawl tal-ġrajjiet ta’ l-imħabba ta’ Ġesù bil-Passjoni, Mewt u Qawmien.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija fejn għandna l-figura tal-Qaddej t’Alla li lest li joffri lilu nnifsu għall-bnedmin; iżda Alla ma jitilqux waħdu.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 21, għandna l-għajta ta’ l-abbandun ta’ Ġesù:  Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Fit-Tieni Qari, mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin, l-Appostlu jgħidilna li Kristu biex isalvana ġab ruħu fix-xejn u ma qagħadx iqis il-jeddijiet tiegħu, imma sar jixbah lilna.  Iżda Alla għollieh fil-glorja.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa llum għandna r-rakkont tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu.  Huma ġrajjiet li juruna sa fejn twassal il-vera mħabba ta’ Ġesù għalija u għalik.

Il-Ħajja

 1. Kemm tassew ippreparajt ruħek sew f’dan ir-Randan? Kemm se tużaha din il-Ġimgħa Mqaddsa li bdejna llum biex tkompli tikkonverti lilek innifsek?
 1. Lill-Mulej kantawlu Hosanna u wara għajtu Sallbu. Kemm-il darba għamilt hekk inti bl-għemejjel tiegħek?
 1. Ġesù ġie mġarrab u miet fuq is-salib. Dan kollu għamlu minħabba fina,  għaliex iħobbna.  Kif qed trodd lura din l-imħabba fil-ħajja tiegħek?
 1. Il-Mulej iġġarraf iżda qam. Meta tkun qed tiffaċċja xi problema fil-ħajja tiegħek ħares lejn Kristu Msallab.  Fih m’hemmx biss il-mewt iżda hemm ukoll il-qawmien.

 

Id-Djalogu

  Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk,

  għaliex b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna.

read more