matul-is-sena

AĦFER – ĦOBB – SERVI – Is-7 Ħadd matul is-sena A – 19 ta’ Frar 2023

February 18, 2023

Is-7 Ħadd Matul is-Sena

AĦFER – ĦOBB – SERVI

Levitiku 19: 1-2, 17-18; Salm 102; 1 Kor 3: 16-23; Mattew 5: 38-48

Il-Vanġelu

Il-vendetta

“Smajtu x’intqal, ‘Għajn b’għajn u sinna b’sinna.’ Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux; anzi jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta’ ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll;  u lil min ikun irid itellgħek il-qorti u jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar.  U jekk xi ħadd iġagħlek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn.  Agħti lil min jitolbok u ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef mingħandek.

L-imħabba lejn l-għedewwa

“Smajtu x’intqal, ‘Ħobb lil għajrek, u obgħod lill-għadu tiegħek.’ Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li hu fis-smewwiet; għax hu jtalla’ x-xemx tiegħu sew fuq   il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min m’huwiex. Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqqilkom? M’hux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan?  U jekk issellmu lil ħutkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? M’hux il-pagani wkoll jagħmluh dan?  Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-smewwiet. 

Il-Ħsieb

Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom
     Kemm hi iebsa li taħfer kompletament.  “Naħfer iva… ninsa le”.  Kemm nisimgħu espressjonijiet bħal dawn u nibqgħu inroddu s-salib u nżejnu l-ħitan bis-slaleb.  Il-Vanġelu tal-lum huwa messaġġ qawwi għall-konverżjoni mhux biss personali iżda wkoll soċjali.  Kemm tassew għandna l-kuraġġ naħfru?  Kemm tassew għandna l-kuraġġ induru lejn xi ħadd li nafu li ma jridilniex il-ġid?  Għalhekk huwa iebes il-Vanġelu.  Għalhekk il-ħajja nisranija hija mingħajr kantunieri.  Biex inkunu “speċjali”  għall-Mulej hemm bżonn li nagħmlu l-affarijiet iebsa.  L-avventuri huma iebsin, hemm bżonn li lkoll kemm aħna bħala Nsara ma nagħmlux biss l-ovvju fil-ħajja tagħna.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Levitiku u jirrakkonta parti mil-liġi li għandha x’taqsam mal-qdusija tal-poplu.  Wieħed jgħix fil-qdusija meta jimxi fil-kmandamenti ta’ Alla.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 102, insibu li meta aħna nħobbu lill-proxxmu kollu tagħna nkunu qegħdin nixbhu lil Alla li huwa Alla ħanin u ta’ qalb tajba.  San Pawl ikompli jenfasizza fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra tiegħu lill-Korintin, li aħna tempju qaddis ta’ Alla u li ħadd ma għandu jqarraq.  Fis-silta tal-Vanġelu tal-lum insibu żvilupp tat-tielet beatitudni fid-diskors tal-Muntanja, fejn insibu:  “Ħenjin ta’ qalbhom ħelwa”.  Ġesù jagħti eżempju ta’ dan bil-ħajja tiegħu stess.

Il-Ħajja

1.  Kemm aħna kapaċi naħfru?  Kif qegħdin naħfru?  Kemm tassew aħna nies ta’ kompassjoni u mogħdrija?

2.  Għandek għedewwa?  Kif qed tħares lejhom?  Hemm xi persuna fil-ħajja tiegħek li ilek ma tkellimha snin?

3.  Aħfer – Ħobb – Servi… kemm taħseb li huma possibbli fil-ħajja tiegħek?  Kemm taħseb li huma possibbli li tgħixhom kuljum?

4.  Il-ġlieda tagħna kuljum trid tkun magħna nfusna.  Hemm bżonn li nagħrfu nnaqqsu minna l-egoiżmu tagħna biex inkunu nistgħu nħarsu f’għajnejn xulxin mingħajr biżà jew mistħija.

Id-Djalogu

     Mulej għallimni naħfer lill-għadu tiegħi,

     għallimni nħobb lil dawk li jriduli d-deni,

     għallimni nimxi, kontra l-kurrent, lejk imsallab.

read more

NGĦIXU L-KMANDAMENTI – Is-6 Ħadd matul is-sena A – 12 ta’ Frar 2023

February 10, 2023

Is-6 Ħadd Matul is-Sena

NGĦIXU L-KMANDAMENTI

Bin Sirak 15, 15-20; Salm 118; 1 Korintin 2, 6-10; Mattew 5:17-37

Il-Vanġelu

Il-Liġi ta’ Mosѐ u l-liġi l-ġdida

“Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’ l-Liġi jew il-Profeti; jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-perfezzjoni. Tassew ngħidilkom, li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mil-Liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed  mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-Saltna tas-Smewwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-Saltna tas-Smewwiet.

“Ngħidilkom li, jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet.”

“Smajtu xi ntqal lin-nies ta’ dari, ‘La toqtolx.’ Mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna.  Imma jien ngħidilkom li  l-kundanna tistħoqq ukoll lil min jinkorla għal ħuh. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuh jgħidlu, ‘Ġifa’, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju; u jekk jgħidlu, ‘Iblah’, ikun ħaqqu n-nar ta’ l-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittalla’ l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa ma’ ħuk, u mbagħad ejja talla’ l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellgħek il-qorti ħudu  bil-kelma t-tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik f’idejn l-imħallef, u l-imħallef f’idejn l-għassies, u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek, minn hemm ġew ma toħroġx qabel ma tkun ħallast l-aħħar tliet ħabbiet.

“Smajtu xi ntqal, ‘La tagħmilx adulterju.’ Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha jkun ġa għamel adulterju magħha f’qalbu. Jekk għajnek il-leminija hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqlagħha barra u armiha ‘l bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħet fl-infern. U jekk idek il-leminija hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra u armiha ‘l bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jmur fl-infern. 

“Ntqal ukoll, ‘Min jibgħat lil martu jkollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju.’ Imma jiena ngħidilkom li kull min jibgħat lil martu barra l-każ ta’ żwieġ ħażin, iwaqqagħha fl-adulterju; u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju.

 “Smajtu wkoll x’intqal lin-nies ta’ dari, ‘Tonqosx mill-wegħda li ħlift imma rodd lill-Mulej il-wegħdiet li ħliftlu.’ Imma jiena ngħidilkom biex ma taħilfu xejn, u la bis-sema, għax hu t-tron ta’ Alla, u la bl-art, għax fuqha jserraħ riġlejh, u lanqas b’Ġerusalemm, għaliex hija l-Belt tas- Sultan il-kbir. U lanqas b’rasek ma għandek taħlef, għaliex inti anqas biss xagħra waħda ma għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħa jkun id-diskors tagħkom, ‘Iva, iva’, ‘Le, le’; kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-Ħażin.

Il-Ħsieb

Mela ħa jkun id-diskors tagħkom, 'Iva, iva', 'Le, le'; kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-Ħażin
Kollox m’hu xejn fil-ħajja!  Hekk jagħmel kulħadd!  Jien se nkun differenti?  Huma frażijiet li nisimgħu kuljum u li forsi rridu ngħidu li xi kultant nismgħuhom aħna wkoll.  Lesti nippuntaw subgħajna biex nikkritikaw lil ħaddieħor iżda ma aħniex lesti li naċċettaw jew nagħmlu awtokritika fuqna stess.  Fil-Liturġija tal-lum Ġesù jikxfilna l-maskra.  Maskra li ħafna drabi turi l-mod immatur li bih ngħixu r-reliġjon tagħna.  Mod ta’ reliġjon li fih aħna biss spettaturi.  Ġesù jurina li hu ġie biex jipperfezzjona t-tagħlim u għalhekk jenfasizza għajxien sħiħ tal-kmandamenti.

Il-Kelma

Il-bniedem ġie maħluq minn Alla liberu u rajh f’idejh.  Il-bniedem huwa msejjaħ biex minn rajh jagħżel li jimxi fuq il-liġi ta’ Alla kif itenni l-awtur tal-Ktieb ta’ Bin Sirak fl-Ewwel Qari tal-lum.  Is-Salm 118 juri li hemm minn dawk li jimxu  fuq l-liġi tal-Mulej.  Fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin insibu li l-għerf ta’ Alla jistgħu jagħrfuh dawk li huma mrawmin sewwa fil-fidi u fl-imħabba.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna t-tifsira ta’ Ġesù li ġie biex jipperfezzjona l-liġi u l-profeti.  Huwa jispjega wkoll l-importanza tal-ħames, is-sitt u t-tmien kmandament.

Il-Ħajja
 1. Il-ħeġġa tan-nisrani kuljum hija dik li tgħinu jfittex u jikseb aktar territorju qrib tal-Mulej.  Hemm bżonn li niddrittaw it-toroq tagħna fid-dawl tal-liġi tiegħu.
 2. L-għażla tad-dnub u għad-dnub hija f’idejna.  Alla ħalliena liberi saħansitra li neħduha kontra tiegħu.  Kemm tassew qed inħares lejn il-kmandamenti bħala mumenti ta’ grazzja li permezz tagħhom aħna stess nirregolaw il-ħajja tagħna?
 3. Hemm bżonn li nagħmlu għażliet ċari u bla tlaqliq fuq it-tip ta’ fidi li qed ngħixu.
 4. Id-diskors ta’ Krisu llum huwa ċar għal min irid jifhem – le għad-divorzju u responsabbiltà kbira fuq kull min ikisser żwieġ.

 

Id-Djalogu

Fehemni Mulej

biex inżomm il-liġi tiegħek

u nħarisha b’qalbi kollha.

read more

IL-MELĦ, ID-DAWL U L-GĦEMIL – Il-5 Ħadd matul is-sena A – 5 ta’ Frar 2023

February 2, 2023

Il-5 Ħadd Matul is-Sena

IL-MELĦ, ID-DAWL U L-GĦEMIL

Isaija 58: 7-10; Salm 111; Korintin 2, 1-5; Mattew 5:13-16

Il-Ħsieb

“Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta’, biex jerġa’ jieħu t-togħma? Ma jibqa’ tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies.

“Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixegħlu l-musbieħ u jqegħduh taħt il-siegħ, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem   il-bnedmin, biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet.

Il-Ħsieb

Intom il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja!
Wara l-Ħdud li fihom rajna l-bidu tal-missjoni pubblika ta’ Ġesù  kif ukoll ir-radikalità li qed joffri l-Vanġelu, illum għandna deskrizzjoni ta’ l-effettività tal-missjoni tagħna bħala dixxipli tal-Mulej fid-dinja tal-lum.  L-għemil tagħna jrid ikun melħ u dawl għas-soċjetà li fiha ngħixu.  Ma nistgħux nirriskjaw li nkunu dixxipli ta’ l-apparenza għax inkella nkunu qegħdin f’soċjeta li fiha ma nħallux marka.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum insibu lill-Profeta Isaija jċanfar lil dawk li kienu jaħsbu li s-salvazzjoni se tasal bis-sawm biss.  Huwa jtenni li hemm bżonn li wieħed juri l-fidi tiegħu fl-għemil b’atti konkreti ta’ ħniena.  Is-Salm Responsorjali juri li l-għemil tal-ġust jidher bħad-dawl fid-dlam.  Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl juri li l-fidi tagħna mhix mibnija fuq l-għerf tal-bniedem iżda fuq il-qawwa t’Alla.  Fil-Vanġelu Ġesù juri kif l-insara jridu jkunu l-melħ ta’ l-art u d-dawl tad-dinja.  L-insara għalhekk JAGĦTU SENS LILL-ĦAJJA u huma SINJAL TAL-PATT.

Il-Ħajja

 1. Nagħmlu reviżjoni ta’ ħajjitna fid-dawl tal-Vanġelu tal-lum. Kemm tassew qegħdin inkunu melħ ta’ l-art u dawl għad-dinja ta’ madwarna.
 2. Ma nistgħux inżommu l-iskoperti tal-fidi tagħna, id-dawl ta’ ħajjitna, għalina biss.  Hemm bżonn li b’ġesti konkreti umani u soċjali ngħaddu dan id-dawl lil ta’ madwarna (Ara l-Ewwel Qari x’jgħid Isaija).
 3. Mar-riflessjoni li smajna llum ta’ min isemmi din li ġejja:

  Agħmlu kollox mingħajr tgemgim u tlaqliq ħalli tkunu

  nies bla għajb u safja, ulied Alla bla tebgħa f’nofs bnedmin

  ta’ ħajja mgħawġa u mħassra.  Fosthom intom għandkom

  tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u ddawluhom bil-kelma tal-ħajja (Filippin 2, 14-16).

 4. NIRRIBELLAW kontra l-fatt li nkunu nsara ta’ l-isem. Hemm bżonn li nuru u nsemmgħu leħinna aktar bħala nsara biex ma niġux magħġuna fil-monotonija.

 

 

Id-Djalogu

Mulej, inti d-dawl tiegħi.

Għinni nkun imqar rifless

tiegħek f’dawk ta’ madwari.

read more

IL-FQAR: HENJIN JEW IMSIEKEN? – Ir-4 Ħadd Matul is-Sena A – 29 ta’ Jannar 2023

January 24, 2023

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena

IL-FQAR: HENJIN JEW IMSIEKEN?

Sofonija 2,3:3,12.13; Salm 145; Korintin 1,26-31; Mt 5: 1-12a

 

Il-Vanġelu

F’dak iż-żmien, kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq il-muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:

”Henjin il-foqra fl-ispirtu,

għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin l-imnikkta,

għax huma jkunu mfarrġa.

Henjin ta’ qalbhom ħelwa,

għax huma jkollhom b’wirthom l-art.

Henjin dawk li huma bil-ġuħ u bl-għatx tal-ġustizzja,

għax huma jkunu mxebbgħin.

Henjin dawk li jħennu,

għax huma jsibu ħniena.

Henjin dawk li huma safja f’qalbhom,

għax huma jaraw lil Alla.

Henjin dawk li jġibu l-paċi,

għax huma jissejħu wlied Alla.

Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa,

għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu

kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.

Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.”

Il-Ħsieb

Jien Hieni?
F’ħajja li tippriedka lussu, kumdità u flus; f’ħajja fejn kull diskors fuq sagrifiċċju jistona, il-Vanġelu tal-lum jidher bla sens.  Jidher bla sens kważi anki għal dawk li llum ukoll sejrin għall-quddiesa tal-Ħadd.  Iżda l-Liturġija tal-Kelma tal-lum tgħinna u tgħallimna biex nifhmu aktar il-faqar ta’ l-ispirtu fil-ħajja.  Nifhmu aktar kif mhux biss għandna ngħinu lill-fqar imma aħna stess niftaqru biex inkunu nistgħu mhux biss naċċettaw il-Mulej fil-ħajja tagħna, iżda fuq kollox biex inħallu lill-Mulej jimliena hu u mhux nimtlew aħna b’dak kollu li jifga kull sens reliġjuż fil-ħajja tagħna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum għandna silta mill-ktieb tal-Profeta Sofonija fejn il-Profeta, minkejja t-tifrik u l-umiljazzjoni li Israel, fis-sena 640, kien għaddej minnha, jagħraf li l-Mulej se jkompli l-missjoni tas-salvazzjoni permezz ta’ dawk li huma l-umli u foqra.  L-umli ta’ l-art se jkollhom l-appoġġ sħiħ ta’ Alla.  Alla se jerfa’ kontinwament u jgħin lill-fqir li jafda f’idejn Alla.  Dan huwa l-messaġġ li joħroġ mis-Salm Responsorjali tal-lum fejn jurina li huma l-umli li jġarrbu tassew il-ferħ.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin, jurina li Alla “għażel il-ħwejjeġ boloh tad-dinja biex iħawwad l-għorrief.”  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna l-bidu tad-diskors tal-muntanja.  Diskors li juri fil-beraħ ir-radikalità tal-Vanġelu.  Quddiem dan id-diskors m’hemmx indeċiżjoni.  Trid għażla ċara u soda b’konvinzjoni.

Il-Ħajja

 1. Quddiem id-diskors li jagħmel Ġesù llum għandna għażla xi nwettqu: jew ir-radikalità ta’ għażla li ġġib il-vera bidla fil-ħajja u fil-qalb tagħna, jew inkomplu ngħixu fil-medjokrità.
 2. Hemm bżonn li nagħrfu u nistaqsu kemm tassew fil-ħajja qed inkunu nies ta’ ħniena u ta’ servizz għal ta’ madwarna.
 3. X’tip ta’ għerf qed tfittex għall-ħajja tiegħek? Dak mogħti minn Alla lill-umli jew dak li jiswa biex ineffaħ il-persuna li mhix id-dinjità tal-persuna.
 4. Hemm bżonn li bl-għemil tagħna f’ħajjitna nfittxu aktar il-ġustizzja u l-umiltà.

Id-Djalogu

Mulej Ġesù

nitolbok tgħinni

biex f’għemili u f’ruħi nkun

dejjem fqir u umli.

read more

TWIDDIB U MAĦFRA – It-23 Ħadd Matul is-Sena A – 6 ta’ Settembru 2020

August 22, 2020

It-23 Ħadd Matul is-Sena

TWIDDIB U MAĦFRA

Eżekjel 33:7-9;  Salm 94; Rumani 13: 8-10; Mattew 18: 15-20

Il-Vanġelu

Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu. Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa’ mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta’ żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma’, mur għid lill-knisja. U jekk anqas mill-knisja ma jkun irid jisma’ żommu b’wieħed pagan u pubblikan.

Tassew ngħidilkom, li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jgħollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, Missieri li hu   fis-smewwiet, jagħtihielhom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f’ismi hemm inkun jien f’nofshom.

 

Il-Ħsieb

fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi hemm inkun jien f'nofshom
Kemm huwa diffiċli llum li nifhmu li r-reliġjon u l-fidi tagħna aħna rridu ngħixuhom bħala komunità u mhux għal rasna.  U jekk bħala komunità rridu ngħixu flimkien fil-mumenti ta’ ferħ u ta’ tbatija, irridu wkoll nitgħallmu nħobbu lil xulxin.  Irridu fuq kollox nitgħallmu nagħdru u nwiddbu lil xulxin.  Forsi hija eħfef li taħfer milli li twiddeb b’imħabba lil xi ħadd.  Iżda dan ħafna drabi ma naslux għalih għaliex ma nkunux nies li nemmnu li “fejn hemm tnejn jew tlieta miġbura f’ismi hemm jien f’nofshom.”

Il-Mulej qed jagħti din iċ-ċertezza llum li jekk nitolbu f’ismu flimkien hu se jkun magħna l-ħin kollu.  Kemm aħna konvinti minn dan?  Kemm tassew qed inressqu lill-oħrajn biex jifhmu dan?

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ Eżekjel, juri r-responsabbiltà kbira li l-profeta għandu li jwiddeb lill-midneb.  Is-Salm Responsorjali tal-lum ikompli meta minn Salm 94 itenni li meta nisimgħu leħen il-Mulej hemm bżonn li ma nwebbsux qalbna.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani għandna lil San Pawl jitkellem dwar kif l-Insara għandhom iġibu ruħhom mal-oħrajn.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew illum għandna lil Ġesù jitkellem kif għandna nwiddbu iżda wkoll l-importanza tat-talb komunitarju, flimkien.

IL-Ħajja
 1.  Meta twiddeb lill-midneb, tkun salvajt lilek innifsek.  Kemm qatt għamilt hekk b’imħabba fil-ħajja tiegħek?
 2.   Kemm-il darba għaraft il-ħażen ta’ ħaddieħor u minflok mort ixxandru tkellimt miegħu u tlabt għalih?
 3.  Il-Mulej jenfasizza li l-vera bidla sseħħ meta nitolbu flimkien.  Int bniedem ta’ talb?
 4.  Fil-familja qed insib it-talb flimkien bħala mument ta’ għaqda u grazzja familjari?
Id-Djalogu

Mulej, għallimni nitlob

sabiex inkun nista’ nwiddeb b’imħabba.

read more

IL-FIDI TIEGĦEK… KBIRA? – 20 Ħadd matul is-sena A – 20 t’Awwissu 2020

August 15, 2020

L-20 Ħadd Matul is-Sena

IL-FIDI TIEGĦEK… KBIRA?

Isaija 56, 1, 6-7; Salm 66; Rumani 11,13-15, 29-32; Mattew 15: 21-28

Il-Vanġelu

Ġesù ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: “Ħenn għalija, Mulej, Bin David; binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna!” Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu, jitolbuh u jgħidulu: “Eħles minnha, għax ġejja tgħajjat warajna.” Imma hu qalilhom: “Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Iżrael.” Iżda hi resqet, nxteħtet quddiemu u qaltlu: “Għinni, Mulej!” Hu weġibha: “M’hux sewwa tieħu l-ħobż ta’ l-ulied u tixħtu lill-ġriewi.” “Hekk hu, Mulej,” qaltlu, “iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa’ minn fuq il-mejda ta’ sidienhom?”  Mbagħad wieġeb Ġesù u qalilha: “Mara, il-fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif tixtieq.” U minn dak il-ħin stess bintha fieqet.

 

Il-Ħsieb

Għinni, Mulej!
Min jaf il-fidi tagħna f’liema livell tinsab?  Min jaf wara kollox minkejja li niddikjaraw li aħna nemmnu għadx għandna fina l-fidi?  Kemm tassew aħna nemmnu u nwasslu t-twemmin tagħna fir-realtà ta’ kuljum?  Dehret ħaġa stramba għad-dixxipli li mara Kangħanija tiġri wara Ġesù tgħajjat biex ifejqilha lil bintha mix-xitan.  Kemm ħafna drabi nagħmlu l-istess bħall-Appostli aħna wkoll.  Niġġudikaw u nkunu rridu neħilsu mill-proxxmu tagħna li jkun qed ifittex lilna għal kelma ta’ faraġ, għal kelma ta’ qsim il-qalb li jrid jaqsamha magħna.  Kemm-il darba niġġudikaw lin-nies fitti proprju minħabba l-insistenza tagħhom!

Il-mara Kangħanija hija ta eżempju għalina lkoll.  Baqgħet tinsisti għall-fejqan ta’ bintha mhux biss għall-imħabba li l-omm għandha lejn bintha iżda minħabba l-fidi kbira tagħha f’Ġesù.  U Ġesù faħħar il-fidi tagħha.

Il-Kelma

Meta l-Lhud irritornaw mill-eżilju tal-Babilonja u t-Tempju reġa sar iċ-ċentru tal-ħajja tan-nazzjon, kien hemm xi wħud li bdew jinsistu li l-barranin ma kellhomx dritt jipparteċipaw fil-ħajja tat-tempju.  Is-silta tal-lum teħodna proprju kontra dawn u tgħid li l-barranin għandhom ukoll id-drit li jkunu membri tal-poplu t’Alla.  Ma’ din is-silta mill-Ktieb ta’ Isaija, li nsibu fl-ewwel qari, imur ukoll is-Salm 66 li jingħad fis-Salm Responsorjali fejn naraw li huma l-popli KOLLHA li jfaħħru lil Alla.

San Pawl, fl-Ittra lir-Rumani, itenni li s-salvazzjoni tal-Pagani għandha twassal għas-salvazzjoni ta’ Israel.  Fil-Vanġelu, Ġesù jfejjaq lil bint il-mara Kangħanija, maħkuma mix-xitan.  Kristu jfaħħar il-fidi tagħha.

Il-Ħajja

1.  Kemm tkellem lil Alla b’insistenza fit-talb tiegħek?

2.  Kemm tassew tgħix ħajtek ibbażata fuq il-fidi tiegħek fi Kristu?

3.  Kemm inti qed tagħraf li f’kull azzjoni tal-ħajja tiegħek hemm bżonn l-intervent ta’ Ġesù.

Id-Djalogu

Għinni, Mulej, kull ħin.

 

read more

AGĦMLU L-QALB – Id-19-il Ħadd matul is-sena A – 13 t’Awwissu 2020

August 3, 2020

Id-19-il Ħadd Matul is-Sena

IT-TEMPESTA: AGĦMLU L-QALB!

Slaten 19:9A.11-13; Salm 94; Rumani 9:1-5; Mattew 14: 22-33

 Il-Vanġelu

U minnufih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt l-ieħor, sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela’ waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. Xħin sar filgħaxija kien għadu hemm fuq, waħdu; id-dgħajsa kienet diġà f’nofs  il-baħar titħabat mal-mewġ, għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba’ sahra tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar.  Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. “Dan xi fantażma!” qalu; u qabdu jgħajjtu bil-biża’. Iżda hu minnufih kellimhom u qalilhom: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!” Wieġeb Pietru u qallu: “Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma.” “Ejja,” qallu Ġesù. Pietru niżel mid-dgħajsa, u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesù. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, baża’, ħabat jegħreq, u beda jgħajjat u jgħid: “Salvani, Mulej !” Malajr Ġesù medd idu u qabdu: “Bniedem ta’ fidi żgħira,” qallu,”għaliex iddubitajt?” Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa nxteħtu jqimuh u qalulu: “Tassew, int Bin Alla!”

Il-Ħsieb

Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!
     Kemm-il darba konna f’tempesta?  Forsi mhux kulħadd qatt inqabad f’tempesta tal-baħar, iżda f’tempesta fil-ħajja personali ta’ kull wieħed u waħda minna żgur li xi darba jew oħra għaddejna minnha.  Illum ftakar f’xi tempesta li għaddejt minnha.  Ara ftit x’kienu r-reazzjonijiet li kellek f’din it-tempesta.  Kemm għidt f’qalbek li Alla ħalliek jew, għall-kuntrarju, kemm iktar tlabt bil-qalb quddiem xi problema li tidher muntanja quddiemek.  Il-Mulej jurina llum li jekk inkunu nies ta’ talb, inkunu nies  ukoll ta’ fidi kbira.  Wara li talab mar magħhom fid-dgħajsa.  Meta qamet it-tempesta, minkejja li kellhom il-Mulej magħhom, l-Appostli ddubitaw, qabadhom il-biża’.  Aħna wkoll, minkejja li l-Mulej magħna, jaqbadna l-biża’ kull darba li naħsbu li l-Mulej insiena.  U hawn toħroġ fil-beraħ l-isfiduċja li ħafna drabi jkollna fina nfusna u anki f’Alla.  M’AĦNIEX NIES TA’ FIDI.

 
Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten, għandna lill-profeta Elija jaħrab mir-reġina Ġeżabel li kienet qed tfittxu biex toqtlu.  Imur fuq il-muntanja Horeb fejn Alla juri ruħu f’żiffa ħelwa.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 84 għandna għajta lill-Mulej biex juri ruħu lilna lkoll.  Fit-Tieni Qari tal-lum għandna silta fejn naraw kemm San Pawl kien iħobb lin-nies ta’ ġensu u kemm tassew xtaq li dawn isalvaw.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna r-rakkont tat-tempesta u l-mod kif Ġesù waqqaf u kkalma l-baħar u l-irjiħat.  Iċanfar lid-dixxipli li huma nies ta’ fidi ċkejkna.

 

Il-Ħajja
 1. Kliem li għadu jidwi għalija u għalik sa llum:  “BNIEDEM TA’ FIDI ŻGĦIRA, GĦALIEX IDDUBITAJT”?
 2. Kemm tassew aħna konvinti mill-kliem li jgħidilna Ġesù llum:  AGĦMLU L-QALB JIENA HU.  TIBŻGĦU XEJN? Għaliex nibqgħu nies ulied il-biża?
 3. Il-Mulej iridna nuru li aħna dixxipli tiegħu billi nkunu wlied id-dawl f’dinja mgħarrqa fid-disperazzjoni.
 4. Infittxu lill-Mulej fis-sempliċita mhux f’affarijiet ikkumplikati.  Il-Mulej deher lil Elija f’żiffa ħelwa. Nitgħallmu nkunu qrib tiegħu fis-silenzju u s-sempliċità.

 

Id-Djalogu

Mulej, agħmel li jkolli l-kuraġġ

negħleb it-tempesti ta’ ħajti permezz tiegħek.

 

read more

TĦASSARHOM – It-18-il Ħadd matul is-sena A – 2 ta’ Awwissu 2020

July 30, 2020

It-18-il Ħadd Matul is-Sena

TĦASSARHOM

Isaija 35:1-3;  Salm 144; Rumani 8:35-39; Mattew 14: 13-21

Il-Ħsieb

Ġesù jitma’ ħamest elef ruħ

Meta sama’ l-aħbar, Ġesù telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f’post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar, u telqu warajh bil-mixi mill-ibliet. Xħin niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta’ nies u tħassarhom, u fejjqilhom il-morda tagħhom. Xħin sar filgħaxija d-dixxipli tiegħu resqu lejh u qalulu: “Dan post imwarrab, u l-ħin għamel sewwa. Ibgħathom lin-nies, ħa jmorru fl-irħula jixtru x’jieklu.” Imma Ġesù qalilhom: “Ma għandhomx għalfejn imorru; agħtuhom intom x’jieklu.”  U huma qalulu: “Hawn ma għandniex ħlief ħames ħobżiet u żewġ ħutiet”. “Ġibuhomli hawn,” qalilhom. Mbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bilqiegħda fuq il-ħaxix; ħa l-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet, rafa’ għajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tahom lid-dixxipli, u d-dixxipli newwluhom lin-nies.  U kulħadd kiel u xaba’, u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal u mlew bihom tnax-il qoffa.  U kienu madwar ħamest elef raġel dawk li kielu, barra  n-nisa u t-tfal.

 

Il-Ħsieb

agħtuhom intom x'jieklu
Il-Mulej Ġesu jieħu interess personali fil-kundizzjoni umana ta’ kull wieħed u waħda minna.  Il-Mulej jinteressah kollox.  Tinteressah il-ħajja kollha tal-bniedem u għalhekk tinteressah ukoll il-ħajja materjali ta’ kull wieħed u waħda minna wkoll.  Huwa għalhekk li l-messaġġ prinċipali tal-lum huwa li l-Mulej irid jitmagħna kontinwament, għax jaf li ħafna drabi nkunu bil-ġuħ u bil-għatx.  Jaf li d-dgħufija tagħna lkoll tagħmilna għatxana għalih.  Għal dan il-għan jixtieq li jagħtina ikel bl-abbundanza.  U propju hi din l-abbundanza li ħafna drabi ma nindunawx biha.  Ħafna drabi ma nindunawx li l-Mulej qiegħed jieħu interess fina personalment u jagħraf il-ħtiġijiet tagħna.  Imma l-Mulej huwa wkoll Mulej li jiddjaloga u għalhekk jixtieq jisma’ l-krib u t-talbiet tagħna. U kulħadd kiel u xaba’.  Din hi d-differenza bejn kif naħsbuha aħna u kif jaħsibha l-Mulej.  Aħna miegħu nkejlu kollox… quddies bil-ħin, qisna qed nagħmlu xi pjaċir lilu, u Hu magħna jagħtina bix-xaba’.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ Isaija fejn il-profeta qed jagħmel kuraġġ lil dawk li jinsabu fl-eżilju ta’ Babilonja.  Il-profeta Isaija jgħidilna li Alla minn rajh irid jagħmel patt.  Is-Salm Responsorjali tal-lum huwa meħud minn Salm 144 fejn għandna lis-Salmista jtenni li l-Mulej se jtaffi x-xewqat tagħna.  It-Tieni Qari hija silta ta’ San Pawl lir-Rumani fejn insibu li bis-saħħa ta’ l-imħabba li Alla sawwab fi qlubna nistgħu nirbħu kull tfixkil.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna l-figura ta’ Kristu bħala l-Messija mwiegħed li jqassam b’xejn ikel lill-foqra.

Il-Ħajja
 1. Il-Mulej jimxi magħna bl-abbundanza.  Huwa l-egoiżmu tal-bniedem għib li jġib il-faqar u l-inġustizzji anki materjali fid-dinja.
 2. Kemm qed nimpenjqa ruħi f’attivitajiet favur il-fqar u l-emarġinati?
 3. Kif nista’ nimxi mal-Mulej bl-abbundanza li jimxi lejna Hu?
 4. Il-Mulej tana ikel bix-xaba’ fl-Ewkaristija.  Kemm qegħdin nersqu lejh?
Id-Djalogu

Mulej, agħmel li fil-ħajja tiegħi ma nkunx egoist.

u li nersaq dejjem lejk

biex tagħtini s-saħħa ngħix aktar ta’ nisrani fis-soċjetà.

read more

IS-SALTNA TAS-SMEWWIET: TEŻOR U ĠAWHRA – 17-il Ħadd matul is-sena A – 26 ta’ Lulju 2020

July 22, 2020

Is-17-il Ħadd Matul is-Sena

IS-SALTNA TAS-SMEWWIET: TEŻOR U ĠAWHRA

Slaten 3, 5-6, 7-12; Salm 118; Rumani 8, 28-30; Mattew 13: 44-52

Il-Vanġelu

Il-parabbola tat-teżor moħbi 

“Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil teżor moħbi f’għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa.”

Il-parabbola tal-ġawhra

“Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil wieħed neguzjant ifittex ġawhar fin; meta sab ġawhra tiswa ħafna, mar biegħ kull ma kellu u xtara lilha.”

Il-parabbola tax-xibka

“Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil xibka mitfugħa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox.  Meta timtela jtellgħuha x-xatt, u joqogħdu bilqiegħda, jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fi tmiem id-dinja: l-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti,  u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien.

Il-qadim u l-ġdid

“Kollu fhimtuh dan?” “Iva” qalulu. U hu qalilhom: “Għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-Saltna tas-Smewwiet jixbah lil wieħed sid li, mill-ħażna tiegħu, joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim.”

Il-Ħsieb

     It-teżor moħbi fl-għalqa u l-ġawhra prezzjuża li ntilfet ipoġġuna llum il-Ħadd fil-pożizzjoni ta’ tfittxija.  Tfittxija. Tfittxija għax-Saltna ta’ Alla.  Huwa ferm importanti li fil-ħajja tagħna ta’ kuljum ma nieqfu qatt nagħmlu din it-tfittxija.  Għaliex?  Għaliex ħafna drabi aħna, aljenati minn dak kollu li jdur madwarna,  NITILFU L-AKTAR ĦAĠA ESSENZJALI.  Din hija li nsegwu r-rieda tal-Mulej.  Kemm-il darba mmorru l-knisja u ma nindunawx bil-ġawhra prezzjuża tal-Kelma ta’ Alla u l-qawwa li tagħtina l-Ewkaristija?  Kemm-il darba għażilna dak kollu li hu materjali u ma ndunajniex li l-għażla tagħna, it-teżor tagħna, hi xi ħaġa li ma tispiċċax?  Kemm tassew f’ħajjitna qed nitolbu bħalma talab Salamun fl-Ewwel Qari tal-lum, fejn għamel rifjut ta’ l-affarijiet materjali u talab lill-Mulej jagħtih l-għaqal, il-għerf u d-dehen?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten, għandna r-rakkont ta’ l-ewwel mumenti ta’ tmexxija tas-Sultan żagħżugħ Salamun, li bħala s-Sultan tal-Lhud jitlob lill-Mulej li jagħmel tmexxija sewwa tal-poplu Lhudi.  Is-Salm 119 li ntennu fis-Salm Responsorjali, huwa għajta tas-Salmista li, bħal Salamun, jitlob li jkun jaf sewwa l-liġi tal-Mulej.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, San Pawl irid jiżgura lill-Insara li huma msejħin għall-ħajja ta’ dejjem.  Lil dawk li sa mill-bidu għarafhom, Alla ried li jkunu jixbħu lil Ibnu Ġesù.  Fil-Vanġelu tal-lum ta’ San Mattew għandna żewġ parabboli fuq is-Saltna ta’ Alla.  Ġesù joħroġ fil-beraħ li għan-nisrani s-Saltna ta’ Alla għandha tkun l-akbar teżor.

Il-Ħajja
 1. Nafu x’inhi s-Saltna ta’ Alla?  Hija importanti għalina b’mod personali?
 2. Kemm tassew qed naħdmu għal din is-Saltna u f’din is-Saltna ta’ Alla?
 3. Salamun fl-Ewwel Qari talab lill-Mulej jagħtih id-dehen. Qatt tlabna aħna lill-Mulej jagħtina d-dehen għal dak kollu li għandna bżonn fid-deċiżjonijiet li nieħdu kuljum?
 4. Kemm tassew qed nużaw dan id-dehen biex nifhmu aktar il-Kelma ta’ Alla u ngħixuha kuljum fil-qadi tad-dmirijiet tagħna?
Id-Djalogu

     O Mulej

     nitolbok li matul il-ħajja tiegħi, minkejja d-difetti,

     nifhem tassew xi trid minni

     fil-ħidma għas-Saltna tiegħek.

read more

FEJN SEJJER?- L-erbatax-il Ħadd matul is-sena A – 5 ta’ Lulju 2020

July 5, 2020

L-14 Ħadd Matul is-Sena

FEJN SEJJER?  QED JGĦIDLEK BIEX TMUR GĦANDU…

Żakkarija 9,9-10; Salm 144;  Rumani 8, 9.11-13; Mattew 11,25-30

Il-Vanġelu

F’dak iż-żmien Ġesù qabad u qal: “Nfaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok.

“Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf lill-Iben jekk mhux il-Missier, kif ħadd ma jagħraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu.

“Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif.”

 

Il-Ħsieb
Ejjew għandi, u jiena nserraħkom
F’liema direzzjoni sejjer fil-ħajja tiegħek?  Dejjem teqred… dejjem tgerger aktar ma jgħaddi ż-żmien?  Il-Mulej illum qed jagħmillek stedina li hija sfida kontra l-kurrent tal-ħajja.  Illum tfittex soluzzjoni kullimkien barra għandu.  Tipprova ssib mistrieħ f’kull rokna tad-dinja u ma tersaqx lejn il-qalb tiegħu.  Imma kemm ser indumu nagħmlu farsa mill-ħajja tagħna?  Kemm ser indumu nkunu boloh?  Qed jistedinna u ndawru wi   ċċna?

Fl-ewwel qari tal-lum għandna lil Żakkarija jeħodha kontra l-poplu Lhudi li wara l-eżilju kien qed jimmaġina xi ħaġa glorjuża… iżda Żakkarija jwiegħed li ġej Sultan Ġust li miegħu tasal il-ġustizzja.  Kemm-il darba aħna wkoll għamilna bħall-poplu Lhudi.  Min jaf x’immaġinajna li lest jagħmel magħna ħwejjeġ kbar u lanqas biss nindunaw.

Meta naqra l-Vanġelu tal-lum nifakar f’Santa Katerina ta’ Siena li għax intelqet f’idejn il-Mulej għamlet ħwejjeġ kbar u saħansitra l-Papa Pawlu VI għamilha Duttur tal-Knisja… u din kienet mara sempliċi u illitterata.

 

Il-Kelma

L-ewwel qari huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Żakkarija fejn għandna l-poplu Lhudi li jirritorna mill-eżilju mingħajr setgħa politika.  Huwa poplu sbandat iżda Żakkarija jwiegħed Sultan ġust u umli.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 144, għandna tifħir lill-Mulej li huwa ta’ qalb ħelwa u umli.  It-tieni qari huwa meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani fejn għandna twissija ta’ l-Appostlu biex ngħixu fid-dawl tar-rieda t’Alla u mhux skond il-ġibdiet tal-ġisem.  Fil-Vanġelu Ġesù jfaħħar lil min hu ta’ qalbu ċkejkna kif ukoll jistieden lil dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħu biex imorru għandu.

 

Il-Ħajja
 1. Kemm tassew qed tafda ħajtek KOLLHA f’idejn Ġesù?
 2. Kemm għandek kuntatt miegħu?
 3. Kemm tassew qed tgħix mhux skond il-ġibdiet tal-ġisem? Kapaċi tikkontrolla lilek innifsek?
 4. Ġesù jfaħħar l-umiltà.  Inti inkluż?

 

Id-Djalogu

Mulej, għallimni niġi għandek.

 

read more