IL-FQAR: HENJIN JEW IMSIEKEN? – Ir-4 Ħadd Matul is-Sena A – 29 ta’ Jannar 2023

IL-FQAR: HENJIN JEW IMSIEKEN? – Ir-4 Ħadd Matul is-Sena A – 29 ta’ Jannar 2023

January 24, 2023

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena

IL-FQAR: HENJIN JEW IMSIEKEN?

Sofonija 2,3:3,12.13; Salm 145; Korintin 1,26-31; Mt 5: 1-12a

 

Il-Vanġelu

F’dak iż-żmien, kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq il-muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:

”Henjin il-foqra fl-ispirtu,

għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin l-imnikkta,

għax huma jkunu mfarrġa.

Henjin ta’ qalbhom ħelwa,

għax huma jkollhom b’wirthom l-art.

Henjin dawk li huma bil-ġuħ u bl-għatx tal-ġustizzja,

għax huma jkunu mxebbgħin.

Henjin dawk li jħennu,

għax huma jsibu ħniena.

Henjin dawk li huma safja f’qalbhom,

għax huma jaraw lil Alla.

Henjin dawk li jġibu l-paċi,

għax huma jissejħu wlied Alla.

Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa,

għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu

kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.

Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.”

Il-Ħsieb

Jien Hieni?
F’ħajja li tippriedka lussu, kumdità u flus; f’ħajja fejn kull diskors fuq sagrifiċċju jistona, il-Vanġelu tal-lum jidher bla sens.  Jidher bla sens kważi anki għal dawk li llum ukoll sejrin għall-quddiesa tal-Ħadd.  Iżda l-Liturġija tal-Kelma tal-lum tgħinna u tgħallimna biex nifhmu aktar il-faqar ta’ l-ispirtu fil-ħajja.  Nifhmu aktar kif mhux biss għandna ngħinu lill-fqar imma aħna stess niftaqru biex inkunu nistgħu mhux biss naċċettaw il-Mulej fil-ħajja tagħna, iżda fuq kollox biex inħallu lill-Mulej jimliena hu u mhux nimtlew aħna b’dak kollu li jifga kull sens reliġjuż fil-ħajja tagħna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum għandna silta mill-ktieb tal-Profeta Sofonija fejn il-Profeta, minkejja t-tifrik u l-umiljazzjoni li Israel, fis-sena 640, kien għaddej minnha, jagħraf li l-Mulej se jkompli l-missjoni tas-salvazzjoni permezz ta’ dawk li huma l-umli u foqra.  L-umli ta’ l-art se jkollhom l-appoġġ sħiħ ta’ Alla.  Alla se jerfa’ kontinwament u jgħin lill-fqir li jafda f’idejn Alla.  Dan huwa l-messaġġ li joħroġ mis-Salm Responsorjali tal-lum fejn jurina li huma l-umli li jġarrbu tassew il-ferħ.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin, jurina li Alla “għażel il-ħwejjeġ boloh tad-dinja biex iħawwad l-għorrief.”  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna l-bidu tad-diskors tal-muntanja.  Diskors li juri fil-beraħ ir-radikalità tal-Vanġelu.  Quddiem dan id-diskors m’hemmx indeċiżjoni.  Trid għażla ċara u soda b’konvinzjoni.

Il-Ħajja

  1. Quddiem id-diskors li jagħmel Ġesù llum għandna għażla xi nwettqu: jew ir-radikalità ta’ għażla li ġġib il-vera bidla fil-ħajja u fil-qalb tagħna, jew inkomplu ngħixu fil-medjokrità.
  2. Hemm bżonn li nagħrfu u nistaqsu kemm tassew fil-ħajja qed inkunu nies ta’ ħniena u ta’ servizz għal ta’ madwarna.
  3. X’tip ta’ għerf qed tfittex għall-ħajja tiegħek? Dak mogħti minn Alla lill-umli jew dak li jiswa biex ineffaħ il-persuna li mhix id-dinjità tal-persuna.
  4. Hemm bżonn li bl-għemil tagħna f’ħajjitna nfittxu aktar il-ġustizzja u l-umiltà.

Id-Djalogu

Mulej Ġesù

nitolbok tgħinni

biex f’għemili u f’ruħi nkun

dejjem fqir u umli.