maghmudija

DAN HU! – It-2 Ħadd matul is-sena A – 19 ta’ Jannar 2020

January 2, 2020

It-2 Ħadd Matul is-Sena

DAN HU!

Isaija 49:3, 5-6; Salm 39;  Korintin 1:1-3; Ġwanni 1,29-34

Il-Vanġelu – Il-Ħaruf ta’ Alla

L-għada Ġwanni ra lil Ġesù riesaq lejh, u qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom, ‘Warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli.’ Anqas jien stess ma kont nafu; imma jien għalhekk ġejt ngħammed bl-ilma, biex hu jkun mgħarraf lil Iżrael.” U Ġwanni xehed għalih u qal: “Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu.  Tabilħaqq, anqas jien ma kont nafu; imma dak li bagħatni ngħammed bl-ilma, hu stess qalli, ‘Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu.’ Dan rajtu b’għajnejja, u għalhekk xhedt, ‘Dan hu l-Iben ta’ Alla.’ “

Il-Ħsieb

Kemm tassew qed ikollna kuraġġ nuru lil Ġesù lill-oħrajn?  Kemm qegħdin nifhmu li Ġesù huwa l-Ħaruf t’Alla li bata u miet għalina?  San Ġwann il-Battista kien konvint u xandar dan il-fatt.  Aħna l-insara mmarkati bis-salvazzjoni li kiseb għalina l-Ħaruf t’Alla.  Imma kemm tassew qegħdin inxandru dan il-fatt ma’ l-oħrajn?  L-għajta li ntennu llum fis-Salm Responsorjali turi jekk fhimniex jew le dak li jrid minna dan il-Ħaruf.  “Hawn jien Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek.”  Hemm bżonn li bħala Nsara mgħammdin nifhmu dak li jrid Alla minna u nwassluh lill-oħrajn mingħajr dewmien żejjed!

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ Isaija, insibu li l-qaddej t’Alla huwa msejjaħ Israel għaliex huwa l-aktar rappreżentant tal-poplu ta’ Israel.  Huwa fuq dan il-qaddej li Alla juri l-glorja tiegħu.  Fuq din l-istess tema, bħalma l-Iben ta’ Alla jwieġeb għas-sejħa tal-Missier, is-Salm 39 jurina li għandna nwieġbu mingħajr limiti għas-sejħa tal-Mulej.  Din is-sejħa wkoll hija waħda għall-qdusija, kif ifakkar San Pawl lill-Insara ta’ Korintu fil-bidu ta’ l-Ittra li kitbilhom.  Fil-bidu tal-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna lil Ġwanni l-Battista juri l-wasla tal-Ħaruf t’Alla li huwa l-istess qaddej t’Alla.

Il-Ħajja

  1. Il-Knisja hija s-sagrament tas-salvazzjoni tal-ġnus u aħna l-qaddejja u l-ministri ta’ dan.
  2. Il-kundizzjoni tan-nisrani mgħammed fid-demm tal-Mulej hija kundizzjoni ta’ servizz.
  3. Il-Ħaruf t’Alla ġie biex ineħħi d-dnubiet.  Taf tassew x’inhu d-dnub jew tlifna kull sens ta’ dnub?
  4. Id-dnub mhux biss hu att kontra l-liġi imma t-tifrik ta’ l-armonija bejn il-bniedem u Alla.

Id-Djalogu

Mulej Ġesù

iftaħli għajnejja biex nagħraf dnubieti!

 

read more

Il-Magħmudija tal-Mulej – Il-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019

January 6, 2019

Il-Magħmudija tal-Mulej

MANIFESTAZZJONI TAL-MISSJONI TAL-MULEJ

Isaija 42: 1-7; Salm 28; Atti 10:34-38; Luqa 3:15-16; 21-22

Il-Vanġelu

     F’dak iż-żmien, il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.” Ġara li, wara li tgħammed il-poplu kollu, Ġesù tgħammed ukoll u, waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu, u niżel l-Ispirtu s-Santu u deher fuqu fis-sura ta’ ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: «Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.”

 

Il-Ħsieb

     Wara l-Manifestazzjoni tal-Mulej Ġesù fit-twelid tiegħu, wara li reġa’ wera l-missjoni tiegħu lit-tliet Slaten Maġi fl-Epifanija, insibu t-tielet manifestazzjoni tal-Mulej Ġesù, dik fil-Magħmudija tiegħu li tiftaħ il-ħajja pubblika tiegħu.  Din il-manifestazzjoni fil-Magħmudija ta’ Ġesù turi l-missjoni ċara li Ġesù għadu jwettaq fuq din l-art.  Fil-leħen mis-sema li jtenni DAN HUWA IBNI L-GĦAŻIŻ, FIH IL-GĦAXQA TIEGĦI, insibu l-konferma ta’ dak li Ġesù ġie biex iwettaq fuq din l-art:  ir-rieda tal-Missier, it-twettiq fit-totalità tal-Pjan tas-Salvazzjoni.  Huwa l-mument li fih jitħabbar b’mod solenni: is-sema miftuħ il-ħamiema, il-leħen tal-Missier, il-ħidma u l-missjoni li Ġesù ġie biex iwettaq.

     Il-festa tal-lum hija mument importanti għalina l-Insara mhux biss għax naraw il-mandat li għandu Ġesù biex iwettaq il-missjoni tiegħu, iżda wkoll għaliex fl-istess mument nagħrfu li fil-Magħmudija ta’ kull wieħed u waħda minna għandna mandat li nxandru u nħabbru li s-Saltna tas-Smewwiet tinsab diġà fostna.  Fil-Magħmudija tagħna l-Knisja taċċettana fil-komunità ta’ l-Insara iżda dan id-dritt irridu npattu għalih bid-dmir tagħna li nkunu nsara veri, ħajjin permezz tal-fidi tagħna, li ngħixu ġurnata wara oħra.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, insibu lil Isaija jitkellem dwar qaddej ta’ Alla speċjali.  Huwa qaddej li fuqu Alla jqiegħed l-ispirtu tiegħu biex iġib lill-ġnus is-salvazzjoni li tiġi minn Alla: – il-ġustizzja. Fis-Salm Responsorjali minn Salm 28 insibu għanja ta’ tifħir lil Alla li l-glorja tiegħu dehret waqt il-Magħmudija ta’ Kristu fejn Alla xandru bħala ibnu u għamlu salvatur tal-bnedmin.  Fit-Tieni Qari mill-Atti ta’ l-Appostli nsibu l-bidu tad-diskors ta’ Pietru fid-Dar taċ-Ċenturjun pagan Kornelju.  Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ iżda lejn kull min għandu l-biża’ tiegħu.  Pietru jippreżenta lil Kristu lill-pagani bħala dak li ġie kkonsagrat minn Alla bl-Ispirtu s-Santu u li għadda ħajtu jfejjaq u jagħmel il-ġid.

     Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna, fl-ewwel parti, lil Ġwanni l-Battista jfiehem min huma u x’kienet il-missjoni ta’ Kristu.  Waqt il-Magħmudija ta’ Kristu nsibu l-konferma mis-sema tal-missjoni ta’ l-istess Ġesù Kristu.

Il-Ħajja

  1. Fl-Ħajja tagħna ta’ kuljum, kemm tassew qed ngħixu b’konvinzjoni dak li rċevejna fil-magħmudija? Kemm qed inħossuna parti minn komunità ta’ fidi?
  2. Kemm inħossu, kull ħin, il-preżenza ta’ Kristu li jfejjaqna minn ħtijietna u li jimxi magħna fi dmirijietna?
  3. Ġesu Kristù huwa l-Qaddej ta’ Alla li wettaq ir-rieda ta’ Missieru. Kemm aħna disposti li nwettqu r-rieda ta’ Alla fil-ħajja tagħna?
  4. Fis-Salm Responsorjali tennejna li leħen il-Mulej hu setgħan. Kemm tassew qed nisimgħu, naċċettaw, ngħixu u nxandru l-kelma ta’ Alla li writna fil-mument tal-Magħmudija tagħna?

Id-Djalogu

  Mulej,

  fil-manifestazzjoni tal-Magħmudija tiegħek

  qawwina bil-grazzja,

  biex nifhmu d-dmirijiet li rċevejna

  fil-Magħmudija tagħna.

  Grazzi, Mulej Ġesù.

  Għinni nfittxek kull ħin fil-Kotba Mqadds u fl-Ewkarisja,

  ħa nsaħħaħ dak li writt fil-Magħmudija.

read more