milied-2

ID-DAWL TAL-KEWKBA – L-Epifanija tal-Mulej – 7 ta’ Jannar 2024

January 2, 2024

L-Epifanija tal-Mulej

ID-DAWL TAL-KEWKBA

Isaija 60: 1-6; Salm 71, Efesin 3: 2-6; Mattew 2: 1-12

 

Il-Vanġelu

Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: “Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh.” Is-sultan Erodi sama’ bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u  l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled   il-Messija. U huma qalulu: “F’Betlehem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta:

                 ‘U int, Betlehem, art ta’ Ġuda,

                 le, m’intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda

                 għax minnek joħroġ mexxej

                 li jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael.’

Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien li fih dehritilhom il-kewkba; bagħathom Betlehem u qalilhom: “Morru, staqsu sewwa għat-tifel, u meta ssibuh ejjew għiduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu.”  Dawk, wara li semgħu lis-sultan, telqu, u ara, il-kewkba li kienu raw tielgħa bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba mtlew b’ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma’ ommu Marija, nxteħtu fl-art iqimuh; fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deheb, inċens u mirra. Mbagħad, billi kienu mwissijin f’ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra.

 

Il-Ħsieb

 

Imtlew b'ferħ kbir tassew
    It-twelid ta’ Ġesù Bambin kien mument ta’ ferħ mhux magħruf għall-umanità kollha sakemm il-kewkba indikat dan il-mument u lokalità lill-Maġi li ġew ifittxu lil Ġesù minn diversi lokalitajiet.  Minkejja tant tfixkil, baqgħu jfittxu sakemm sabu lil Ġesù minn diversi lokalitajiet.  Minkejja tant tfixkil, baqgħu jfittxu sakemm sabu lil Ġesù.  Ħafna drabi fil-ħajj tagħna, minkejja tant dwal ta’ grazzja li jagħtina l-Mulej, naqtgħu qalbna malajr quddiem l-iċken tfixkil u malajr indawru wiċċna ’l bogħod minn Ġesù.  Il-Maġi ma għamlux hekk!  Baqgħu jfittxu lil Ġesù sakemm sabuh u ppreżentaw ir-rigali taghhom:  deheb – inċens – mirra.  It-tfittxija temmewha bil-laqgħa ma’ Ġesù li bidilhom – “imtlew b’ferħ kbir tassew.”

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum joffrilna silta mill-ktieb ta’ Isaija, fejn l-Awtur jirrakkonta l-mixja tal-poplu Lhudi li hu meħlus mill-jasar ta’ Babel u riesaq lejn Ġerusalem.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 71, huwa innu ta’ tifħir lill-Messija – is-Sultan tal-Ħolqien kollu.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, għandna lil San Pawl jitkellem dwar il-misteru tal-Pjan ta’ Salvazzjoni lill-pagani.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna r-rakkont taż-Żjara tal-Maġi li ġew mil-Lvant biex jagħtu qima lill-Mulej.

Il-Ħajja
 1. Kemm qed nagħmlu minn ħajjitna tfittxija serja għal Ġesù?
 2. Kemm qed inkunu nies li naqtgħu qalbna malajr ma’ l-ewwel tfixkil li nsibu fit-triq tagħna?
 3. Kemm tassew qed ikollna mumenti fil-ħajja tagħna li naduraw lil Ġesù?
 4. X’tip ta’ rigali qed noffru lil Ġesù? Kemm-il darba qed noffru l-istess ħajja tagħna?
 5. Fil-jum ta’ l-Epifanija ejjew inwiegħdu lil Ġesù li se nagħtu xhieda akbar tiegħu fil-jiem ta’ ħajjitna.
Id-Djalogu

  Mulej, inti li wrejt lilek innifsek lill-ġnus kollha,agħmel li fiċ-ċokon tiegħi nagħti xhieda tiegħek lil ta’ madwari.

read more

L-IMQADDSA OMM ALLA – L-1 ta’ Jannar 2024

December 28, 2023

L-1 ta’ Jannar

L-IMQADDSA OMM ALLA

Numri 6, 22-27, Salm 62; Galatin 4; 4-7; Luqa 2: 16-21

Il-Vanġelu

Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom.

Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

Il-Ħsieb

Illum l-ewwel ġurnata tas-sena l-ġdida. Min jaf kemm nippruvaw nagħmlu proponimenti u l-Knisja tgħinna biex nagħmlu dawn il-proponimenti u nsegwuhom. Illum il-Knisja tippreżentalna lill-Imqaddsa Omm Alla bħala l-pedament kemm tal-ħajja tagħna ta’ kuljum u niftakru li Marija ħadet ħsieb lill-Iben t’Alla li sar beniedem. Marija, li hija mudell għal dawk kollha li m’humiex suppervi iżda umli. Huwa għalhekk li Ġesù Bambin wera lilu nnifsu fil-Grotta ta’ Betlem lil grupp ta’ ragħajja li kienu fqar u umli. Ġesù juri lilu nnifsu biss lil dawk li huma foqra sabiex bil-preżenza u l-ħajja tiegħu jimliehom bil-ferħ veru. Il-festa ta’ llum mhix biss il-festa ta’ l-ewwel ġurnata ta’ sena ġdida, iżda hija l-festa ta’ Marija Ommna li hija mudell għalina lkoll, għall-mod ta’ ħajja li rridu ngħixu kif ukoll Omm li se tħarisna. It-titlu ta’ Omm Alla huwa l-pedament tat-titli l-oħra u tal-qima li l-Insara minn dejjem tawha. Kull meta fl-art mqaddsa ta’ l-ewwel insara nsibu x-xbieha ta’ Marija, insibuha dejjem ma’ Binha Ġesù fi ħdanha. Marija laqgħet lill-Iben ta’ Alla fil-ġuf wara li kienet diġà laqgħetu fil-qalb tagħha permezz tal-fidi. Ġesù jqis lilna lkoll bħala ommu u ħutu, jekk bħal Marija nilqgħu f’qalbna l-kelma tiegħu.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari mill-Ktieb tan-Numri, insibu li l-Mulej kellem lil MoseÏ biex jitlob il-barka tal-Mulej. Dan kien ifisser li jsejjaħ fuq in-nisel tiegħu l-isem tal-Mulej biex huwa nnifsu jiġi ħalli jsalvana. Din is-salvazzjoni ġġib magħha lill-Mulej li jħarisna, jaħfrilna u jagħtina r-rigal tal-paċi u tal-hena. Il-Mulej jibgħat din il-barka fil-persuna ta’ Ġesù ta’ Nażaret. Fis-Salm Responsorjali minn Salm 62 għandna innu ta’ radd il-ħajr lill-Mulej Alla tagħna li permezz ta’ Ġesù Kristu tana sehem mill-barkiet tiegħu li fl-imgħoddi ta lill-poplu ta’ Israel. Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin għandna stqarrija ta’ San Pawl li Ġesu huwa tassew bniedem bħalna għax huwa mwieled minn mara. Ġesù mhux biss jeħlisna mill-jasar tal-ħażen iżda permezz ta’ l-Ispirtu tiegħu jagħmilna wlied u werrieta tas-Saltna tiegħu. Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna dehra oħra tal-Grotta ta’ Betlem; din id-darba huma r-ragħajja n-nies privileġġjati li jagħmlu żjara lil Ġesu bambin. Quddiem ħafna bibien magħluqa kienet il-qalb tar-ragħajja foqra, iżda twajba, ta’ dawk l-inħawi li ġegħlithom jersqu lejn dik il-Grotta u jaraw u jaduraw lil Ġesù Bambin. Is-Salvatur tad-dinja jrid quddiemu nies bi qlubhom safja, foqra u sempliċi.

Il-Ħajja

Fl-ewwel jum ta’ sena ġdida rridu nirriflettu sew fuq il-mod ta’ ħajja li qed ngħixu. Fl-ewwel jum tas-sena rridu mmorru aħna wkoll quddiem Ġesù biex noffrulu din is-sena li se jislifna biex ngħixu. Fl-ewwel jum tas-sena lkoll kemm aħna rridu nersqu b’mod sempliċi u b’qalbna miftuħa beraħ quddiem is-Salvatur, quddiem l-Imanuel – Alla magħna. Dan il-lejl ħafna nies iċċelebraw bidu ta’ sena ġdida, iżda x’iċċelebraw? Sena fejn ser ikomplu jikbru l-ġrieħi tal-firda? Sena li fiha s-sinjur ser isir aktar sinjur u l-fqir aktar fqir? Sena li fiha lkoll kemm aħna se naħdmu għal rasna? Kemm ser niċċelebraw għax ser niftaqru mis-suppervja, mill-egoiżmu, mill-għatx għall-poter u l-flus? Kemm qed niċċelebraw għax sibna OMM li hija wkoll OMM ALLA li ser inħarsu lejha bħala l-mudell ta’ ħajjitna u hi min-naħa tagħha ser tipproteġina? Bdejna sena li l-ferħ tagħha ser idum daqskemm inkunu nies foqra u sempliċi. Din hija l-isfida għal din is-sena!

Id-Djalogu

O Alla li kellimtna permezz ta’ Ibnek,
Li tajtna lil Marija bħala Ommna,
Għinna ngħixu fuq l-eżempju tagħha,
Tul il-jiem kollha ta’ din is-sena.

read more

RIFLESS TA’ FAMILJA – Il-Festa tal-Familja Mqaddsa – il-Ħadd 31 ta’ Diċembru 2023

December 28, 2023

Il-Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret

RIFLESS TA’ FAMILJA

Bin Sirak 3:2-6; 12-14; Salm 127, 1-5; Kolossin 3: 12-21; Luqa 2: 22-40

Il-Vanġelu

Il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju

 Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skond il-Liġi ta’ Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li ‘kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,’ u biex joffru b’sagrifiċċju ‘par gamiem jew żewġ bċieċen,’ kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.

 F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu. L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. Mar mela fit-tempju, mqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi, huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:

“Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem, skond kelmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus, u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael.”

 Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh, – u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! – biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna.”

Kien hemm ukoll waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta’ Aser. Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien; wara xbubitha kienet għamlet seba’ snin miżżewwġa, u mbagħad romlot. Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet, u bdiet trodd ħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm.

Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skond il-Liġi tal-Mulej reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta’ Nazaret.  U t-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli  bl-għerf. U l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu

 

Il-Ħsieb

     Xi ftit jew wisq kulħadd għandu għal qalbu l-familja tiegħu.  Kulħadd jaf kemm dwejjaq jaqbduk meta tisma’ bi stejjer ta’ familji li qed jitfarrku kull ħin.  L-ewwel Ħadd fuq il-Milied il-liturġija tiddedikah għall-familja ta’ Nażaret bħala rifless tal-familji nsara llum.  Il-Milied huwa l-festa li tgħaqqad il-familja.  Iżda dan għadu jseħħ illum?  Kemm tassew qed inpoġġu l-valuri ta’ l-għaqda fil-familja f’post ċentrali ta’ ħajjitna?  Dawk li se jibnu familja qed iħarsu b’entużjażmu lejn din l-esperjenza, jew għalihom id-dar tiġi qabel il-familja?  Ir-rifless tal-familja ta’ Nażaret huwa rifless ta’ famija umli u sempliċi iżda magħquda bil-preżenza ta’ Ġesù f’nofshom.  Kemm qed nittamaw u naħdmu ħalli kull familja llum ikollha preżenza li tinħass ta’ Ġesù fin-nofs tar-realtà familjari?  Il-Familja ta’ Nażaret hija rifless ta’ rispett iżda wkoll sagrifiċċju, xi ħaġa li forsi qed tgħib mill-familji Maltin illum.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ Bin Sirak u juri kif wieħed irid iħobb u jirrispetta l-ġenituri tiegħu biex juri li tassew iħobb u jirrispetta lil Alla.  Fis-Salm Responsorjali għandna Salm li jfaħħar lil dawk kollha li jagħżlu b’mod għaqli li jimxu fil-mogħdijiet tal-Mulej.  San Pawl, fit-Tieni Qari tal-lum, itenni l-istedina tal-maħfra ta’ xulxin għax aħna lkoll maħbubin ta’ Alla.  Fil-Vanġelu tal-lum għandna ritratt tal-familja ta’ Nażaret bħala xempju ta’ fedeltà lejn Alla u lejn il-liġi tiegħu.

Il-Ħajja
 1. Kemm għandna nagħtu importanza lit-talb fil-familja tagħna?
 2. Kemm qed inħoss li l-preżenza ta’ Alla hija importanti fil-ħajja tal-familja tiegħu; kemm tinqara l-kelma ta’ Alla flimkien; kemm tassew qed nifhmu u nagħdru lil xulxin?
 3. Kemm qed insibu ħin nisimgħu lil xulxin fil-familja tagħna?
 4. Il-pedament tal-familja hija s-sagrifiċċju bi spirtu evanġeliku.  Qed nifhmu li Alla jinsab anki meta inti tiċċaħħad minn xi ħaġa għal xi ħadd fil-familja tiegħek?
 5. Kemm qed nitolbu għall-qdusija tal-familja tagħna?
 6. Attenti li jkun hemm Alla wieħed fil-familja u nibżgħu minn allat foloz li jistgħu jitlajjaw mal-familja, bħalma huma l-flus u attrazzjonijiet oħra.
Id-Djalogu

  Mulej, żomm idejk fuq il-familji tagħna.

  Qaddishom u berikhom.

read more

AWGURI GĦAL ĦAJJITNA – il-Milied – 25 ta’ Diċembru 2023

December 18, 2023

Il-Milied

AWGURI GĦAL ĦAJJITNA

Isaija 52, 7-10; Salm 97; Lhud 1,1-6; Ġwanni 1, 1-18

Il-Vanġelu – Il-Verb sar bniedem

Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla, u l-Verb kien Alla. Hu kien fil-bidu ma’ Alla. Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru; kull ma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma għelbux.

Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud, biex jixhed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl, dak id-dawl veru, li jdawwal kull bniedem, huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja, u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux. Ġie f’daru, u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, dawk li jemmnu f’ismu, li twieldu mhux bid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem, u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla.

U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta xhieda fuqu meta għajjat u qal: “Dan hu li għalih għedtilkom, ‘Jiġi warajja, imma hu aqwa minni, għax kien minn qabli.’ “

Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna, grazzja fuq grazzja. Alla ta l-Liġi permezz ta’ Mosè imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta’ Ġesù Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah; imma għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla, li hu fi ħdan il-Missier.

Il-Ħsieb

U l-Verb sar bniedem u għammar fostna - verbum dei caro factum est
     Illum nawguraw ħafna lil xulxin.  Nawguraw il-Milied it-Tajjeb, iżda l-Milied it-tajjeb jista’ jkun biss tajjeb jekk nifhmu li qed niċċelebraw il-festa tat-Twelid tal-Messija.  Il-ferħ tagħna llum m’huwiex ferħ ta’ mument iżda ferħ ta’ ħajja sħiħa.  Il-ferħ tagħna llum mhux marbut ma’ rigal jew xi party iżda ferħ li jwassal lilna lkoll viċin il-faqar tal-maxtura ta’ Betlem, iwassalna biex niżvujtaw qlubna mill-imbarazz ta’ tant affarijiet materjali biex insibu dak il-ferħ li huwa biss ta’ ġid spiritwali.  Din mhix utopjija iżda hija tfittxija għall-veru ferħ li jibqa’ magħna kuljum matul is-sena.  Il-ferħ tagħna llum, għax Alla fdiena billi bagħat lil Ibnu fid-dinja, għalina jrid ifisser li lkoll kemm aħna nifhmu li Alla jsegwi l-passi tagħna minkejja li jħallina liberi.  Alla jsegwi l-passi tagħna minkejja li nistgħu neħduha kontra tiegħu, li Alla jsegwi l-passi tagħna biex fil-waqgħat ikun ħdejna u jkennina.  Il-Bambin ta’ Betlem, li mill-ewwel sigħat id-dinja ma għarfitux u ma laqgħetux, qed isejħilna biex nersqu lejh.  Ser inkunu b’għajnejna miftuħa llum fil-ġurnata tal-Milied Imqaddes li nersqu lejh u nadurawh?

     Il-festa tal-lum trid twasslilna wkoll il-messaġġ ta’ l-għażla bejn id-dawl u d-dlam.  Noqogħdu attenti għall-kliem tal-Vanġelu ta’ San Ġwann li ntennu llum:  “Kien id-dawl tassew li jdawwal kull bniedem li jiġi fid-dinja.  Kien fid-dinja u d-dinja saret bih imma d-dinja ma għarfitux.  Ġie f’daru u niesu ma laqgħuhx.”  Araw l-arroganza tiegħi u tiegħek.  Il-Mulej jiskomoda ruħu u jidħol fid-dinja tagħna u aħna ma nagħrfuhx u ma nilqgħuhx.  Din is-sena wkoll ser inħallu l-bibien magħluqa għalih?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, għandna r-rakkont kif Alla ħeles il-poplu tiegħu mill-eżilju ta’ Babel u qiegħed imexxih lura lejn art twelidu.  Il-Ħabbâra qed jiġru quddiemu biex jagħtu din l-aħbar ta’ ferħ u sliem lil Ġerusalemm.  Il-għassiesa nfushom tal-belt qegħdin jaraw b’għajnejhom lill-poplu ġej lura.  Alla ġej jifdi, ifarraġ, isalva u jagħti l-paċi.  Alla ġej biex iwaqqaf is-Saltna tiegħu fostna.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 97, jurina li Alla jagħmel għeġubijiet kbar ma’ l-umanità u għalhekk jeħtieġ li nfaħħruh għal dak li għamel magħna.  Fit-Tieni Qari, mill-Ittra lil-Lhud, jingħad li l-festa tal-lum turina li Alla jkellimna mhux biss bil-kliem iżda fil-ġrajjiet.  “Kellimna permezz ta’ Ibnu, li hu għamlu werriet ta’ kollox.”  Dan l-Iben, itenni l-awtur ta’ l-Ittra lil-Lhud, huwa d-dija ta’ Alla u x-xbieha ta’ l-essenza tiegħu u li jżimm id-dinja kollha bil-kelma setgħana tiegħu.  Il-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, jurina li l-Għerf-Kelma-Verb sar bniedem bħalna fil-Persuna ta’ Ġesu ta’ Nażaret biex ikun għalina dawl u ħajja li tagħmilna wlied Alla.

Il-Ħajja

     Iva, huwa ġust li llum nifirħu.  Iva, huwa ġust li llum nawguraw flimkien.  Iva, huwa ġust li lkoll kemm aħna nifhmu li Alla mhux talli ma nsiniex talli bagħat lill-istess Ibnu fid-dinja biex jifdina u jsalvana.  L-Imanuel ifisser li Alla hu magħna.  Dik it-tarbija ċkejkna tterter bil-bard ta’ Betlem għalina hija sinjal kbir ta’ dawl u fiduċja kbira li Alla wera ma’ l-umanità mġarrba, miegħi u miegħek li ħafna drabi naħsbu li Alla nsiena.  Alla ma jinsiena qatt.

Id-Djalogu

  O Ġesu Bambin

  Li tħares lejna kull ħin,

  Aħfer lilna l-midinbin,

  Biex nifhmu li int Alla ħanin.

read more

IL-ĠNUS JAGĦTUK QIMA – L-Epifanija tal-Mulej – Il-Ħadd 5 ta’ Jannar 2020

January 1, 2020

L-Epifanija tal-Mulej

IL-ĠNUS JAGĦTUK QIMA

Isaija 60:1-6;  Salm 71; Efesin 3: 2-6; Mattew 2:1-12

Il-Vanġelu

Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: “Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh.” Is-sultan Erodi sama’ bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u  l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled   il-Messija. U huma qalulu: “F’Betlehem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta:

‘U int, Betlehem, art ta’ Ġuda,

le, m’intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda

għax minnek joħroġ mexxej

li jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael.’

Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien li fih dehritilhom il-kewkba; bagħathom Betlehem u qalilhom: “Morru, staqsu sewwa għat-tifel, u meta ssibuh ejjew għiduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu.”  Dawk, wara li semgħu lis-sultan, telqu, u ara, il-kewkba li kienu raw tielgħa bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba mtlew b’ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma’ ommu Marija, nxteħtu fl-art iqimuh; fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deheb, inċens u mirra. Mbagħad, billi kienu mwissijin f’ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra.

Il-Ħsieb

Erodi u l-Maġi.  Min jibża’ mid-dawl u min ifittex id-dawl.  Min irid jaħbi d-dawl u min jgħożż id-dawl.  Erodi u l-Maġi huma aħna fl-għażliet li nagħmlu kuljum, għażliet ta’ kompromessi jew għażliet mingħajr kundizzjoni biex nimxu wara Kristu.  Hemm bżonn li llum inkunu sinċieri magħna nfusna.  L-Epifanija hija t-tama ta’ Ġesù li ġie biex iġibilna d-dawl fid-dinja.  Il-mixja fil-ħajja tagħna hija mixja mid-dlam għad-dawl, mit-telfien għall-ħajja.

Il-proċess tal-Maġi huwa interessanti:

 1. IL-KEWKBA,
 2. L-ISKRITTURA,
 3. IL-MIĠJA
 4. IL-LAQGĦA
 5. L-EPIFANIJA

Ma kinetx ħaġa faċli li ssib lil Ġesù.  Hemm proċess xi nwettqu kuljum biex niskopru d-dawl.  Hemm bżonn urġenti mhux biss li nfittxu lil Alla iżda li nersqu lejn Alla u nagħrfu s-sinjali li jibgħat lilna, jiġifieri l-kewkba.

Il-Kelma

Is-silta mill-Ktieb tal-Profeta Isaija li nsibu fl-Ewwel Qari hija silta mimlija dawl.  Il-poplu kiseb il-ħelsien mill-jasar u ġej lura minn Ġerusalemm li fuqha issa qed jiddi l-Mulej bil-glorja tiegħu.  Huwa għalhekk li s-Salmista fis-Salm 71 itenni li l-ġnus kollha ta’ l-art se jagħtu qima lil-Mulej.  Fl-Ittra lill-Efesin San Pawl juri li l-Pjan tas-Salvazzjoni huwa universali mhux għall-Lhud biss, xi ħaġa li tidher fl-Epifanija.  Fil-Vanġelu San Mattew ikompli jurina l-ġrajja ta’ Kristu fid-dawl tal-Profezija.  Fil-Maġi hemm rappreżentazzjoni tal-ġnus kollha.

Il-Ħajja

1.  Fil-Ħajja tħobb id-dlam jew id-dawl?

2.  Kemm kien hemm mumenti li permezz tagħhom int adurajt lil Ġesù?

3.  Kemm qed twassal lill-familjari jew lil sħabek għad-dawl li sibt?

4.  Qatt skoprejt li inti tista’ tkun dawl qawwi fl-ambjent tiegħek?

Id-Djalogu

Mulej Ġesù

għinni biex inkun dawl

għal dawk ta’ madwari.

read more

UMILJAZZJONI! – Nhar il-Milied – 25 ta’ Diċembru 2019

December 20, 2019

Il-Milied – Il-Quddiesa ta’ bin-nhar

UMILJAZZJONI!

Isaija 52:7-10, Salm 97; Lhud 1,1-6; Ġwanni 1,1-18

Il-Vanġelu – Il-Verb sar bniedem

Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma’ Alla, u l-Verb kien Alla. Hu kien fil-bidu ma’ Alla. Kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru; kull ma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma għelbux.

Kien hemm raġel mibgħut minn Alla, jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xhud, biex jixhed għad-dawl, biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl, dak id-dawl veru, li jdawwal kull bniedem, huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja, u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux. Ġie f’daru, u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, dawk li jemmnu f’ismu, li twieldu mhux bid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem, u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla.

U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta xhieda fuqu meta għajjat u qal: “Dan hu li għalih għedtilkom, ‘Jiġi warajja, imma hu aqwa minni, għax kien minn qabli.’ “

Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna, grazzja fuq grazzja. Alla ta l-Liġi permezz ta’ Mosè imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta’ Ġesù Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah; imma għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla,

Il-Ħsieb

     Il-festa waslet. Il-probabbiltà hi li ninsew il-protagonisti tagħha.  Nagħżlu li niċċelebraw il-Birthday ta’ xi ħadd mingħajr ma nagħtu kas ta’ min hija l-festa.  Din hija l-umiljazzjoni kbira li qegħdin nerġgħu ngħaddu minnha lil ĠesuÏ minkejja dak kollu li fil-festa tal-Milied niċċelebraw, li wettaq għall-umanitaÏ.  Ġesù ftaqar biex aħna nsiru sinjuri.  Fil-Grotta ta’ Betlem, Ġesù għadda minn umiljazzjoni kbira li tkompliet sa fuq is-salib.  “Ġie f’daru iżda niesu ma laqgħuhx”.  Noqogħdu attenti li l-avveniment li qed niċċelebraw illum ikun ġrajja ħajja għalina lkoll.  Ġrajja li tqawwi l-ħajja tagħna bħala nsara meta nagħrfu l-UMILJAZZJONI kbira li ġarrab Ġesù.  Quddiem ix-xena tal-Grotta ta’ Betlem irridu nirringrazzjaw bil-qalb lil Ġesù għal dak kollu li jagħmel magħna kull ħin.

Il-Kelma

     Fl-ewwel Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija għandna deskrizzjoni tar-ritorn tal-poplu ħieles mill-eżilju ta’ Babel.  Alla ġej biex iwaqqaf is-Saltna tiegħu, ifarraġ, ifejjaq, jifdi u jsalva.  U propju din hija l-għajta tas-Salmista meta fis-Salm 97 itenni li “Raw it-truf kollha ta’ l-art is-Salvazzjoni ta’ Alla tagħna.”  Salvazzjoni li skond l-awtur ta’ l-Ittra lil-Lhud li naqraw fit-Tieni Qari tal-lum insibu li l-Kelma ta’ Alla laħqet il-quċċata tagħha bil-miġja ta’ Kristu Ġesù.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann insibu lil Għerf-Kelma-Verb sar bniedem bħalna fil-persuna ta’ Ġesù ta’ Nazzaret.

Il-Ħajja
 1. Kien id-dawl tassew, li jdawwal kull bniedem li jiġi fid-dinja.  Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma għarfitux.  Int se tkun wieħed li m’għaraftux?
 2. X’se tagħti lil Ġesù fil-Grotta ta’ Betlem?
 3. Kemm se tagħmel minn dan il-Milied okkażjoni biex tgħin lill-fqir?
 4. X’se titlob li jagħtik Ġesù llum?

.

Id-Djalogu

     Mulej agħmel li quddiem l-umiljazzjoni tiegħek ma nistħix ngħix ta’ Nisrani.

read more

Il-Magħmudija tal-Mulej – Il-Ħadd 13 ta’ Jannar 2019

January 6, 2019

Il-Magħmudija tal-Mulej

MANIFESTAZZJONI TAL-MISSJONI TAL-MULEJ

Isaija 42: 1-7; Salm 28; Atti 10:34-38; Luqa 3:15-16; 21-22

Il-Vanġelu

     F’dak iż-żmien, il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar.” Ġara li, wara li tgħammed il-poplu kollu, Ġesù tgħammed ukoll u, waqt li kien qiegħed jitlob, is-smewwiet infetħu, u niżel l-Ispirtu s-Santu u deher fuqu fis-sura ta’ ħamiema. U mis-sema ġie leħen jgħid: «Inti Ibni l-għażiż; fik sibt l-għaxqa tiegħi.”

 

Il-Ħsieb

     Wara l-Manifestazzjoni tal-Mulej Ġesù fit-twelid tiegħu, wara li reġa’ wera l-missjoni tiegħu lit-tliet Slaten Maġi fl-Epifanija, insibu t-tielet manifestazzjoni tal-Mulej Ġesù, dik fil-Magħmudija tiegħu li tiftaħ il-ħajja pubblika tiegħu.  Din il-manifestazzjoni fil-Magħmudija ta’ Ġesù turi l-missjoni ċara li Ġesù għadu jwettaq fuq din l-art.  Fil-leħen mis-sema li jtenni DAN HUWA IBNI L-GĦAŻIŻ, FIH IL-GĦAXQA TIEGĦI, insibu l-konferma ta’ dak li Ġesù ġie biex iwettaq fuq din l-art:  ir-rieda tal-Missier, it-twettiq fit-totalità tal-Pjan tas-Salvazzjoni.  Huwa l-mument li fih jitħabbar b’mod solenni: is-sema miftuħ il-ħamiema, il-leħen tal-Missier, il-ħidma u l-missjoni li Ġesù ġie biex iwettaq.

     Il-festa tal-lum hija mument importanti għalina l-Insara mhux biss għax naraw il-mandat li għandu Ġesù biex iwettaq il-missjoni tiegħu, iżda wkoll għaliex fl-istess mument nagħrfu li fil-Magħmudija ta’ kull wieħed u waħda minna għandna mandat li nxandru u nħabbru li s-Saltna tas-Smewwiet tinsab diġà fostna.  Fil-Magħmudija tagħna l-Knisja taċċettana fil-komunità ta’ l-Insara iżda dan id-dritt irridu npattu għalih bid-dmir tagħna li nkunu nsara veri, ħajjin permezz tal-fidi tagħna, li ngħixu ġurnata wara oħra.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, insibu lil Isaija jitkellem dwar qaddej ta’ Alla speċjali.  Huwa qaddej li fuqu Alla jqiegħed l-ispirtu tiegħu biex iġib lill-ġnus is-salvazzjoni li tiġi minn Alla: – il-ġustizzja. Fis-Salm Responsorjali minn Salm 28 insibu għanja ta’ tifħir lil Alla li l-glorja tiegħu dehret waqt il-Magħmudija ta’ Kristu fejn Alla xandru bħala ibnu u għamlu salvatur tal-bnedmin.  Fit-Tieni Qari mill-Atti ta’ l-Appostli nsibu l-bidu tad-diskors ta’ Pietru fid-Dar taċ-Ċenturjun pagan Kornelju.  Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ iżda lejn kull min għandu l-biża’ tiegħu.  Pietru jippreżenta lil Kristu lill-pagani bħala dak li ġie kkonsagrat minn Alla bl-Ispirtu s-Santu u li għadda ħajtu jfejjaq u jagħmel il-ġid.

     Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna, fl-ewwel parti, lil Ġwanni l-Battista jfiehem min huma u x’kienet il-missjoni ta’ Kristu.  Waqt il-Magħmudija ta’ Kristu nsibu l-konferma mis-sema tal-missjoni ta’ l-istess Ġesù Kristu.

Il-Ħajja

 1. Fl-Ħajja tagħna ta’ kuljum, kemm tassew qed ngħixu b’konvinzjoni dak li rċevejna fil-magħmudija? Kemm qed inħossuna parti minn komunità ta’ fidi?
 2. Kemm inħossu, kull ħin, il-preżenza ta’ Kristu li jfejjaqna minn ħtijietna u li jimxi magħna fi dmirijietna?
 3. Ġesu Kristù huwa l-Qaddej ta’ Alla li wettaq ir-rieda ta’ Missieru. Kemm aħna disposti li nwettqu r-rieda ta’ Alla fil-ħajja tagħna?
 4. Fis-Salm Responsorjali tennejna li leħen il-Mulej hu setgħan. Kemm tassew qed nisimgħu, naċċettaw, ngħixu u nxandru l-kelma ta’ Alla li writna fil-mument tal-Magħmudija tagħna?

Id-Djalogu

  Mulej,

  fil-manifestazzjoni tal-Magħmudija tiegħek

  qawwina bil-grazzja,

  biex nifhmu d-dmirijiet li rċevejna

  fil-Magħmudija tagħna.

  Grazzi, Mulej Ġesù.

  Għinni nfittxek kull ħin fil-Kotba Mqadds u fl-Ewkarisja,

  ħa nsaħħaħ dak li writt fil-Magħmudija.

read more

WIRJA GĦAL KULĦADD – L-Epifanija tal-Mulej – Il-Ħadd 6 ta’ Jannar 2019

December 26, 2018

L-Epifanija tal-Mulej

WIRJA  GĦAL  KULĦADD

Isaija 60: 1-6; Salm 71; Efesin 3:2-6; Mattew 2:1-12

Il-Vanġelu

     Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: “Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh.” Is-sultan Erodi sama’ bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u  l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled   il-Messija. U huma qalulu: “F’Betlehem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta:

                 ‘U int, Betlehem, art ta’ Ġuda,

                 le, m’intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda

                 għax minnek joħroġ mexxej

                 li jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael.’

     Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien li fih dehritilhom il-kewkba; bagħathom Betlehem u qalilhom: “Morru, staqsu sewwa għat-tifel, u meta ssibuh ejjew għiduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu.” Dawk, wara li semgħu lis-sultan, telqu, u ara, il-kewkba li kienu raw tielgħa bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba mtlew b’ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma’ ommu Marija, nxteħtu fl-art iqimuh; fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deheb, inċens u mirra. ]Mbagħad, billi kienu mwissijin f’ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra.

Il-Ħsieb

     Deheb, Inċens u Mirra huma t-tliet rigali li offrew il-Maġi lil Ġesù  Fihom il-Knisja dejjem rat tifsira spiritwali.  Dik it-tarbija kienet sultan ta’ Alla, iżda bħala bniedem kellu jgħaddi mit-tbatija.  Ir-rigali setgħu wkoll kienu l-għodda li bihom il-Maġi kienu jwettqu s-sengħa tagħhom.  It-tarbija ta’ Betlem bidlithom u l-passat xtaqu jħalluh warajhom.  Illum fl-Ewkaristija aħna l-Insara se nilqgħu l-manifestazzjoni ta’ Alla li, biex isaltan fuqna bl-imħabba, ried ibati għalina.  Importanti li lkoll kemm aħna nilqgħuh billi nħallu l-imgħoddi warajna.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija nsibu li, meħlusin mill-jasar ta’ Babel, il-Lhud ġejjin lura Ġerusalemm.  Fuqna qiegħda issa tiddi d-dija tal-Mulej bil-glorja tiegħu.  Il-ġnus kollha se jingħaqdu mal-Lhud lejn dan id-dawl…

     Is-Salm 71 huwa għanja ta’ tifħir għax il-ġnus kollha ta’ l-art jagħtu qima lill-Mulej.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra lill-Efesin, juri li l-Pjan ta’ Alla għas-salvazzjoni m’huwiex għal-Lhud biss, iżda għal kulħadd.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna ż-żjara tat-tliet slaten Maġi li nsew il-passat u d-dinjità tagħhom u ġew jaduraw lil Ġesù.

Il-Ħajja

 1. X’offrejnielu lil Ġesù Bambin dan il-Milied? Ikel, xorb u divertiment?  Offrejna l-istess ħajja tagħna mingħajr kompromessi mal-ħażen ta’ kuljum?
 2. Kemm tassew ilkoll kemm aħna lesti li nħallu l-passat warajna u naduraw u nxandru lil Ġesù fl-ambjent tagħna?
 3. X’qed noffrulu lil Ġesù kuljum? Kemm qed infittxuh fil-proxxmu tagħna?  Kemm qed nagħtuh il-fiduċja tagħna lkoll?
 4. Il-Mulej wera ilu nnifsu lilna… qegħdin naħdmu biex inwassluh ħalli jidher f’dawk ta’ madwarna?

Id-Djalogu

  Mulej Ġesù

  Inti ġejt fid-dinja u wrejt ruħek lil kulħadd

  biex kulħadd ikun jaf bik.

  Għinna sabiex nagħtu xhieda tiegħek,

  f’dawk ta’ madwarna

  sabiex tassew, it-twelid tiegħek

  iġedded qlubna, ħajjitna u l-ambjent tagħna,

  u ngħixu l-fidi tagħna

  bi sfida kull ħin għall-egoiżmu li jiġri magħna.

  Grazzi, o Ġesù

  li nżilt ħdejna u wrejt ruħek

  lill-ġnus kollha.

read more

OMM IL-PAĊI – Marija Omm Alla – L-1 ta’ Jannar 2019

December 26, 2018

L-1 ta’ Jannar – Marija Omm Alla

OMM IL-PAĊI

Numri 6, 22-27; Salm 62; Galatin 4, 4-7; Luqa 2: 16-21

Il-Vanġelu

Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura.  Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija,  u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja.  Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.  Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom.

 Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu  ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

 

Il-Ħsieb

     L-ewwel jum tas-sena.  L-ewwel jum ta’ tant proponimenti.  L-ewwel jum li l-Knisja tiddedikah lil Ommna Marija u tħeġġiġna għal talb għall-paċi.  Huwa jum simboliku li fih se nibdew ngħixu sena oħra minn ħajjitna.  Sena oħra ta’ ħidma, sena oħra ta’ għajxien tal-fidi tagħna.  Huwa jum li fih il-Knisja tpoġġilna bħala mudell lil Ommna Marija, għaliex jekk din is-sena rridu tassew nikbru mhux biss fiż-żmien iżda wkoll fil-fidi rridu lkoll kemm aħna nifhmu li rridu bħal Marija niskopru kuljum il-pjan ta’ Alla għalina.  Matul din is-sena kuljum il-Mulej ser jagħtina biċċa xogħol fl-għalqa tiegħu.  X’ser nagħmlu… indawru wiċċna ’l bogħod mir-realtà u l-ħidma li suppost qed inwettqu jew bħal Marija ngħidulu:  “Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skond kelmtek”?  Huwa jum ta’ ferħ għax bdejna sena ġdida u dan il-ferħ irridu nżommuh tul il-jiem kollha tas-sena, għaliex li tiskopri lil Alla u r-rieda tiegħu fil-ħajja tiegħek, hija festa kontinwa, ferħ kontinwu minkejja s-slaleb tal-ħajja…. Li tgħix fuq il-passi ta’ Ġesù permezz tal-Mudell Marija hija ħidma kontinwa għall-paċi fina nfusna u fis-soċjetà.

Il-Kelma

     Fl-ewwel qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tan-Numri, għandna talba għall-barka tal-Mulej, biex jinżel fuqna l-isem tiegħu biex huwa nnifsu jiġi ħalli jsalvana.  Din is-salvazzjoni ġġib magħha li l-Mulej iħarisna, jaħfrilna u jagħtina r-rigal tal-paċi u tal-hena.  Il-Mulej jixħet id-dija ta’ wiċċu fuqna fil-persuna ta’ Ġesù Kristu.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 62, għandna talba fl-ewwel jum tas-sena biex f’isem il-popli kollha ta’ l-art inroddu ħajr lill-Mulej Alla tagħna, li permezz ta’ Kristu tana sehem mill-barkiet mogħtija fl-imgħoddi.  Fit-tieni qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin, għandna li Ġesù huwa tassew bniedem bħalna għax bħalna huwa mwieled minn mara. Ġesù jeħlisna mill-jasar tal-ħażen u jagħmilna wlied Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa nsibu li kienu r-ragħajja, nies fqar u mwarrbin, li jiltaqgħu l-ewwel ma’ Ġesù.  L-isem Ġesù jfisser Salvatur.  Dan juri li l-ħidma tiegħu kellha tkun li jsalva lill-bniedem.

Il-Ħajja

     Marija hija l-mudell tal-bniedem tal-fidi li l-kelma ta’ Alla jgħożżha, jaħseb fuqha u jħalliha tmexxih, għalkemm mhux dejjem jara kollox ċar.  Marija qalet IVA lil Alla minkejja li ma fehmitx kollox.  Ħafna drabi nġarrbu l-istess esperjenza aħna;  irridu ngħidu IVA lil Alla iżda  nixtie      qu naraw ċar mill-ewwel.  Nibqgħu nenfasizzaw il-mentalità tagħna fuq dik ta’ Alla.  Alla ma jaħdimx hekk.  Propju fil-bidu ta’ din is-sena aktar milli nagħmlu proponimenti ejjew nintelqu f’idejn Alla, ejjew nintelqu biex inwettqu r-rieda ta’ Alla, ejjew nintelqu biex ilkoll kemm aħna nifhmu li Alla huwa magħna;  ma għandniex għalfejn nibżgħu u naqtgħu qalbna, ma għandniex għalfejn nitkaxkru minn qtiegħ il-qalb.  Mhux dejjem naraw ċar iżda bħal Marija rridu ngħidu IVA fix-xogħol u l-missjoni li Alla tana biex inwettqu.  Huwa b’dan il-mod li jista jkollna garanzija tal-paċi fil-qalb, fil-familja u fis-soċjetà tagħna.  L-inkwiet ħafna drabi jinġema’ u jinżera’ meta l-egoiżmu tagħna jibda jmexxina hu u titwarrab minna kull tfittxija biex ngħixu r-rieda ta’ Alla bħal Marija.

Id-Djalogu

     Għażiża Ommna Marija,

     Kun int l-mudell tal-ħajja tagħna

     Għinna fil-mixja tagħna.

read more

GĦAJTA FAVUR IL-FAMILJA – Il-Familja Mqaddsa – Il-Ħadd 30 ta’ Diċembru 2018

December 26, 2018

Il-Familja Mqaddsa

GĦAJTA  FAVUR  IL-FAMILJA

Bin Sirak 3, 2-6, 12-14; Salm 127, 1-5; Kolossin 3, 12-21; Luqa 2, 41-52

Il-Vanġelu

     Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa ta’ l-Għid. Meta kellu tnax-il sena telgħu wkoll, skond id-drawwa ta’ dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu t-triq lura, imma t-tfajjel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu.  Huma ħasbuh qiegħed ma’ xi wħud li kienu fit-triq magħhom; iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, ma sabuhx, u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh.

     Wara tlitt ijiem sabuh fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għalliema, jismagħhom u jistaqsihom; u kull min semgħu baqa’ mistagħġeb bid-dehen u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh, nstamtu, u ommu qaltlu: “Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b’qalbna maqsuma!”  U hu qalilhom: “U għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f’dak li hu ta’ Missieri?” Iżda kliemu ma fehmuhx.  Mbagħad niżel magħhom u raġa’ mar Nazaret; u kien jobdihom. U ommu kienet tgħożż f’qalbha dawn  il-ħwejjeġ kollha.  U hekk Ġesù baqa’ jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.

William Holman Hunt, The Finding of the Saviour in the Temple

Il-Ħsieb

     Il-Festa tal-Familja Mqaddsa llum u l-liturġija tal-kelma jġegħluna naħsbu fuq il-mod li qed jgħixu bih il-familji tal-lum.  Il-messaġġ huwa wieħed u ċar.  Kull membru tal-familja jrid jgħix fid-dawl tar-rieda ta’ Alla u għalhekk, kontinwament, irid jagħraf li kull azzjoni tiegħu trid tkun immexxija mill-Mulej.  B’hekk biss il-familja tinżamm magħquda.  B’hekk biss il-familja tista’ tikber flimkien u toħloq ambjent li kontinwament fil-ferħ u fin-niket tinħass il-preżenza ta’ Ġesù f’nofs l-istess familja.

Il-Kelma

     L-Ewwel qari, meħud mill-Ktieb ta’ Bin Sirak, juri l-mod kif wieħed għandu jaqdi lill-ġenituri tiegħu b’mod speċjali fi xjuħithom.  Fihom irid jara l-preżenza ta’ Alla.  Huwa kmandament li mhux biss jgħolli d-dinjità ta’ min jiġi kkurat iżda wkoll ta’ dak li jikkura u jaqdi.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 127 għandna għajta ta’ tifħir għal dawk li jibżgħu mill-Mulej u li jimxu fit-triqat billi jwettqu r-rieda ta’ Alla.  Fit-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Kolossin, nisimgħu lil San Pawl jisħaq dwar il-mod ta’ ħajja li l-Insara jridu jgħixu bejniethom u l-għajta tiegħu biex jaħfru lil xulxin.  Dan għandu jseħħ bir-rispett u l-qadi nisrani fil-familja.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa nsibu lill-ġenituri ta’ Ġesù jfittxuh meta ntilef fit-tempju u Ġesù jerġà jmur magħhom, iżda jgħidilhom li hu ġie biex iwettaq ir-rieda tal-Missier.

Il-Ħajja

 1. Il-familja tagħna għaddejja minn bidliet. Għadna narawha fid-dawl ta’ familja nisranija?  Kemm qed infittxu u nħossu l-preżenza ta’ Ġesù f’nofs il-familji tagħna?
 2. Kif qed inħarsu lejn il-proġetti tal-familjari tagħna? Inħallu spazju għall-id ta’ Alla biex taħdem f’kull membru tal-familja?
 3. Qegħdin niżirgħu f’uliedna, fil-ġenerazzjoni li tiela’, sens ta’ fiduċja u sigurtà fl-għemil tal-membri tal-familja, ibbażati fuq il-valur sodi nsara ta’ mħabba u għaqda?
 4. Il-familja hija knisja żgħira, itenni l-Papa Ġwanni Pawli II. Qed inħallu mumenti ta’ talb li jgħaqqdu l-familja tagħna?

 

Id-Djalogu

Mulej, ixħet ħarstek u l-barka tiegħek fuq il-familji tagħna,

agħmel li nfasslu l-pjani tagħna madwar il-mejda tiegħek,

sabiex inwettqu, anki fil-mumenti tal-problemi u tas-slaleb,

ir-rieda tiegħek fil-familja tagħna, fuq l-eżempju ta’ Nażaret

read more