sena-c

SULTAN QADDEJ – Festa ta’ Kristu Sultan – 24 ta’ Novembru 2019

November 19, 2019

Festa ta’ Kristu Sultan

SULTAN QADDEJ

2 Samwel 5:1-3; Salm 121; Kolossin 1:12-20; Luqa 23:35-43

 

Il-Vanġelu

Il-poplu waqaf hemm, iħares, waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b’Ġesù u jgħidu: “Salva lil oħrajn; ħa jsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-Maħtur ta’ Alla!” Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien; u resqu lejh, newwlulu nbid qares u qalulu: “Jekk inti s-sultan tal-Lhud salva lilek innifsek!” Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tgħid, ‘Dan huwa s-sultan tal-Lhud.’

Wieħed mill-ħatjin li kienu msallbin miegħu beda jgħajjru u jgħidlu: “Int m’intix il-Messija? Salva lilek innifsek u lilna.” Imma qabeż l-ieħor, ċanfru u qallu: “Anqas minn Alla int ma tibża’,  int li qiegħed taħt l-istess kundanna? Tagħna hija ġusta, tassew, għax qegħdin nieħdu li ħaqqna ta’ kull ma għamilna; imma dan ma għamel xejn ħażin.” Mbagħad qal: “Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-Saltna tiegħek.” U Ġesù wieġbu: “Tassew ngħidlek, illum tkun fil-Ġenna miegħi.”

Il-Ħsieb

Sultan Qaddej.  Din hija l-festa li qed niċċelebraw illum.  Il-festa li tradizzjonalment insejħulha l-festa ta’ Kristu Re.  Hija l-festa fejn ir-Re ġie fid-dinja biex isalvana u jkun is-salvatur tagħna.  Ilkoll kemm aħna llum irridu nirringrazzjaw lil Ġesù li wriena mhux bil-kliem biss iżda wkoll bil-ġrajjiet li jħobbna lkoll, li jħobb l-umanità kollha tant li daħal fl-istorja ta’ l-umanità tagħna.  Sultan li qiegħed għas-servizz tagħna u għalhekk fih sens akbar illum fl-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika li nħarsu lejn il-Mulej bħala dak li mhux huwa s-sultan tal-ħolqien kollu iżda li jsegwi bil-fidwa li kisbilna dan l-istess ħolqien.  Huwa messaġġ ta’ faraġ u kuraġġ għalina lkoll.  Messaġġ li permezz tiegħu nagħrfu li qatt fid-dinja ma aħna waħedna.  Biex wettaq din il-missjoni ta’ salvazzjoni Ġesù bata ħafna.  Bata l-umiljazzjoni.  Huwa, li kien Sultan ta’ l-Univers kollu, kien umiljat bl-akbar mod kif naraw anki fil-Vanġelu tal-lum.  U anki minn hawn irid joħroġ messaġġ qawwi għall-ħajja tagħna.  Aħna l-insara ġejna mifdijin bi prezz għoli, bid-demm ta’ l-istess ħallieq tagħna.  Huwa għalhekk li għandna responsabbiltà kbira li nuru lid-dinja ta’ madwarna l-qawwa ta’ din is-Saltna ta’ dan is-Sultan li huwa għas-servizz tagħna erbgħa u għoxrin siegħa kuljum.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mit-Tieni Ktieb ta’ Samwel fejn għandna lil David Sultan ta’ Ġuda jiġi midluk Sultan ta’ Israel kollu.  B’hekk iż-żewġ saltniet saru saltna waħda.  David huwa xbieha tal-Messija fuq il-ħolqien kollu.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 121, huwa għanja ta’ tifħir tal-poplu t’Alla fejn Kristu huwa s-Sultan.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra lill-Kolossin, San Pawl juri li l-Mulej huwa l-bidu u t-tmiem tas-salvazzjoni tagħna filwaqt li fit-tieni parti San Pawl jinseġ innu ta’ glorja u tifħir lil Ġesù.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna silta mill-passjoni ta’ Ġesù, forsi wieħed mill-aktar mumenti ta’ umiljazzjoni fuq is-salib u l-konverżjoni tal-ħalliel mislub ma’ Ġesù. Ġie msejjaħ sultan għax feda l-umanità minn fuq is-salib.

Il-Ħajja

1.  Kemm tħoss fil-fond ta’ qalbek li llum għandek tgħid GRAZZI lil Kristu Sultan?

2.  Taf kemm kuljum dan is-sultan huwa għad-dispożizzjoni tiegħek?  Jirnexxilek tieqaf u tkellmu huwa li qed jistenniek erbgħa u għoxrin siegħa kuljum?

3.  Kemm tassew nifhmu l-prezz iebes u għoli li dan is-Sultan ħallas għalina?

4.  Iċ-ċelebrazzjoni tal-lum trid tkun ċelebrazzjoni ta’ radd il-ħajr lil Ġesù għal dak li għamel u jibqa’ jagħmel għalina, minkejja li neħduh for granted fil-ħajja tagħna.

5.  Bix-xhieda tagħna f’din id-dinja aħna rridu nuru li niffurmaw parti minn din is-saltna li tagħha Ġesù huwa l-mexxej.  L-ID Card tagħna trid tkun ix-xhieda permezz tas-sagrifiċċju.

Id-Djalogu

Nadurawk, o Sultan tagħna,

għax b’salibek u l-mewt tiegħek

inti fdejtna.

read more

JOBGĦODUKOM MINĦABBA F’ISMI! – It-33 Ħadd matul is-sena Ċ – 17 ta’ Novembru 2019

October 28, 2019

It-33 Ħadd Matul is-Sena

JOBGĦODUKOM  MINĦABBA  F’ISMI!

Malakija 3:19-20a; Salm 97; 2 Tessalonkin 3, 7-12; Luqa 21:5-19

Il-Vanġelu

 Kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b’ġebel sabiħ u għotjiet; iżda Ġesù qalilhom: “Kull ma qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx.”

 U huma staqsewh u qalulu: “Mgħallem, issa dan meta għad jiġri? U x’se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu?” Qalilhom: “Araw li ma titqarrqux. Għax għad jiġu ħafna f’ismi u jgħidu, ‘Jien hu,’ u, ‘Iż-żmien wasal.’ Tmorrux warajhom!  Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda t-tmiem ma jasalx minnufih.”  Mbagħad qalilhom: “Għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna,  l-art titheżheż bil-kbir, f’ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u mard li jittieħed, u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża’ u sinjali ta’ l-għaġeb.  Imma qabel dan kollu jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f’idejn il-mexxejja  tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f’ismi. Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f’moħħkom: toqogħdux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom,  għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista’ jiqaflu jew imerih.  U jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom u ħutkom u qrabatkom u ħbiebkom, u lil xi wħud minnkom joqtluhom, u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f’ismi. Imma xagħra waħda minn raskom ma tintilifx.  Jekk tibqgħu sħaħ sa l-aħħar issalvaw ħajjitkom!

Il-Ħsieb

xagħra waħda minn raskom ma tintilifx
Li tgħix ta’ nisrani m’huwiex faċli.  Tista’ tirreċta ta’ nisrani, tista’ tilgħabha ta’ nisrani, iżda li verament tgħix ta’ nisrani mhix ħaġa faċli.  Fil-ħajja kollox jintemm, jitfarrak u jispiċċa.  Kull ħaġa li ħsibna li fl-istorja tal-bniedem se tibqa’:  ideoloġiji, personaġġi, monumenti, kollox qdiem, intemm.  Iżda Kristu baqa’; il-fidi tibqa’.  Hu għalhekk li Ġesù llum jistedinna biex l-ewwelnett nirriflettu ftit fuq kemm il-fidi tagħtina l-kuraġġ kif inħarsu lejn il-ħajja tagħna ta’ kuljum u wkoll kif tassew aħna.  Dan biex ilkoll nindunaw li rridu ngħaddu minn persekuzzjonijiet iżda li moħħna għandu jkun mistrieħ li l-Mulej qatt m’hu se jħallina waħedna, “għax jien nagħtikom diskors u għerf.”

Ġesù jtenni li saħansitra dawk li nafdaw fihom iduru kontrina, dawk li qatt ma stennejna li se jeħduha kontrina.  Għax kif inti ma tibqax taqdi l-kompromessi ta’ dawk ta’ madwarek li jkunu għasruk biżżejjed, għax ma jqisux il-valuri tal-persuni umani, jitfgħuk ’il barra u jwarrbuk.  Ġesù għalhekk jisfidana biex nibqgħu sħaħ sa l-aħħar.  M’aħniex se nkunu waħedna f’din il-mixja ta’ fidi u mpenn fuq dak li għallimna huwa stess.  Dan huwa Ħadd li jiftħilna għajnejna iżda fl-istess ħin jimliena kuraġġ meta nkunu mimlija niket minħabba dak li jkun qed jiġri madwarna u li ħafna drabi jkunu ġrajjiet li ma nistgħux nifhmu.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Malakija, għandna lill-Profeta jwissi lill-kburin u l-midinbin waqt li jqawwi l-qalb ta’ dawk li għandhom il-biża ta’ wlied għall-Isem ta’ Alla.  Is-Salm 97 li ntennu fis-Salm Responsorjali huwa għanja ta’ tifħir lil Alla għax ġej biex jagħmel ħaqq bil-ġustizzja mill-popli tiegħu, ġustizzja li tkun fuq il-mod li aħna mxejna fid-dawl ta’ kliemu.  It-Tieni Qari, meħud mit-tieni Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin, jagħtina twissija tal-Mulej li s-salvazzjoni u l-istennija tat-tieni miġja tal-Mulej m tridx tkun fil-għażż u wkoll b’idejna fuq żaqqna.  Hemm bżonn li naħdmu u nimpenjaw ruħna sew, fil-ħajja ta’ kuljum fejn trid toħroġ fil-beraħ il-fidi tagħna.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna lil Ġesù li ma jwiegħedx suċċess iżda persekuzzjoni.  Fl-istess ħin, iżda, Ġesù jwiegħed l-għajnuna tiegħu u li qatt m’hu se nkunu waħedna fl-isfida biex nibqgħu sħaħ sa l-aħħar fi kliemu.

Il-Ħajja

1.  Il-Mulej qed jurina biċ-ċar illum xi tfisser tkun nisrani.  Trid taħdem, ma tibżax mill-persekuzzjoni u żżomm għajnejk u widnejk miftuħa sew għal dak li jgħidlek hu fil-mumenti iebsa.

2.  Ġesù jridna nibqgħu sħaħ sa l-aħħar.  Kif?  Billi nisimgħu l-messaġġ tal-Kelma tiegħu u nagħtuh il-ħajja fl-ambjent tagħna.

3.  San Pawl itenni l-importanza tax-xogħol fl-istennija tal-Mulej.  Il-post tax-xogħol u dmirijiet tagħna rridu nifhmuhom sew, għax huma parti mill-vokazzjoni u l-impenn nisrani ta’ kuljum.

4.  F’dan il-Vanġelu tal-lum Ġesù jurina li fil-mumenti diffiċli, meta aħna nkunu qed nagħmlu għażliet għalih u nimxu fuq kliemu, l-ispirtu tiegħu se jdawlilna d-deċiżjonijiet u l-kliem li ngħidu.

5.  Illum irridu nwiegħdu lil Ġesù li nimxu fuq kliemu mingħajr kompromessi.

Id-Djalogu

Mulej,

dawwal il-fehma tiegħi,

biex nifhem aktar

dak li trid minni

u għinni nħoss il-preżenza u d-dawl tiegħek

f’kull deċiżjoni li nieħu fil-ħajja

biex dejjem tkun fuq kliemek.

read more

ALLA TAL-ĦAJJIN – It-32 Ħadd matul is-sena Ċ – 10 ta’ Novembru 2019

October 25, 2019

It-32 Ħadd Matul is-Sena

ALLA  TAL-ĦAJJIN

2 Malakija 7: 1-2, 9-14; Salm 16; 2 Tessalonkin 2: 16-3,5; Luqa 20: 27-38

Il-Vanġelu

Il-Qawmien mill-Imwiet

(Mt 22, 23-33; Mk 12, 18-27)

Mela resqu fuqu xi wħud mis-Sadduċej, dawk li jiċħdu l-qawmien mill-imwiet, u staqsewh: “Mgħallem,” qalulu,”Mosè ħallielna miktub, ‘Jekk wieħed imutlu ħuh miżżewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel ulied lil ħuh.’Issa jkun hemm sebat aħwa, u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal.  It-tieni wieħed,  u mbagħad it-tielet, f’kelma waħda, is-sebgħa li kienu, ħadu l-armla, u mietu bla ma ħallew tfal.  Fl-aħħar mietet  il-mara wkoll.  Issa din, fil-qawmien ta’ l-imwiet, mart min minnhom tkun? Għax is-sebgħa jkunu żżewwġuha.”  Weġibhom Ġesù: “Il-bnedmin f’din id-dinja jiżżewwġu u jżewwġu; imma dawk li jkun jistħoqqilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra u jqumu   mill-imwiet, dawn la jżewwġu u lanqas jiżżewwġu.  Għax anqas jistgħu jmutu iżjed, għaliex ikunu bħall-anġli, u huma wlied Alla ladarba qamu mill-imwiet. U li l-mejtin iqumu, Mosè wkoll urieh,  fir-rakkont tax-xitla ta’ l-għollieq, għax lill-Mulej isejjaħlu Alla ta’ Abraham, Alla ta’ Iżakk, u Alla ta’ Ġakobb.  Issa Hu m’huwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix.”

 

Il-Ħsieb

Ninsabu fix-xahar li fih niftakru fl-għeżież tagħna mejtin.  Fix-xahar ta’ Novembru bla ma trid tħoss xi ftit niket.  Jorbotna ma’ dawk li ma għadhomx aktar magħna, li telqu qabilna fil-vjaġġ tagħhom għall-eternitaÏ.  U min jaf kemm-il darba għaddew ħsibijiet minn moħħna ta’ x’se jsir minn din il-ħajja!

Hu m'huwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix.
Huwa fatt importanti li ħafna drabi nagħmlu enfasi kbira fuq il-kelma MEJTIN.  U għalhekk noqtlu fina, anki mill-aspett psikoloġiku, kull ħjiel ta’ tama għal ħajja oħra.  Ġesù llum fil-Vanġelu jitkellem ċar – AĦNA WLIED IL-ĦAJJA.  Alla tagħna m’huwiex Alla tal-mejtin iżda tal-ħajjin:  “għax għalih kulħadd jgħix.”  U dan huwa l-mument li għalih irridu naħdmu tul ħajjitna kollha.  Aħna wlied il-ħajja u għalhekk irridu, minn din il-ħajja stess, nimpenjaw ruħna u nagħmlu l-investimenti tagħna mhux fuq din l-art iżda fis-sema fejn hu pajjiżna.  Meta jkollna l-fidi tagħna msaħħa kapaċi naslu għal dawn il-ħsibijiet, iżda mingħajr il-fidi ma naslu mkien.

Ħafna kumplikazzjonijiet u ħsibijiet żejda fil-ħajja tagħna nagħmluhom għax inħaddnu l-prinċipju tas-Sadduċej li ma kinux jemmnu fil-qawmien u għalhekk kollox isir kumplikat u jispiċċa fix-xejn minn dak kollu li ngħaddu minnu f’din il-ħajja.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ktieb tal-Makkabej, insibu għall-ewwel darba fit-Testment il-Qadim stqarrija ta’ twemmin fil-qawmien mill-imwiet.  Fi żmien il-persekuzzjoni ta’ Antijoku, il-qtil ta’ tant Lhud tajba qajjem fost il-poplu t-tama ta’ dan il-qawmien.  Is-Salm Responsorjali huwa stqarrija li dawk li jibqgħu fil-liġi tal-Mulej meta jqumu jaraw id-dawl tiegħu.  Fit-Tieni Qari għandna silta mit-Tieni ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin fejn San Pawl jissokta jitlob għall-insara tat-Tessalonika biex ifehimhom li ma jistgħux jaslu waħedhom għas salvazzjoni iżda jrid ikun hemm l-għajnuna ta’ Alla.  Fil-Vanġelu meħud minn San Luqa, għad-domanda “hemm tassew qawmien mill-imwiet?” insibu li t-tweġiba ta’ Ġesù mhix waħda mibnija fuq ix-xjenza iżda fuq il-fidi.

Il-Ħajja

1.  Inti konvint mill-qawmien wara din il-ħajja?

2.  Kif qed tgħix il-fidi tiegħek issa?

3.  Kemm qed tagħmel investimenti fis-sema?

4.  Kemm tassew temmen li l-mixja tagħna fuq din l-art se titkompla mal-Mulej għall-eternitaÏ?  Kemm tassew qed tgħix il-Kelma ta’ Alla f’dan id-dawl?

5.  Alla tiegħek huwa Alla tal-ħajjin jew tal-mejtin?

Id-Djalogu

Isma’, Mulej, il-kawża ġusta tiegħi,

ilqa’ l-għajta tiegħi,

agħti widen għal talbi

li ġej minn xofftejn bla qerq.

read more

TIXTIEQ TARA L-MULEJ? – Il-31 Ħadd matul is-sena Ċ – 3 ta’ Novembru 2019

October 24, 2019

Il-31 Ħadd Matul is-Sena

TIXTIEQ  TARA  L-MULEJ?

Għerf 11, 22-12,2; Salm144; 2 Tessalonkin 1, 11-2,2; Luqa 19:1-10

Il-Vanġelu: Ġesù u Żakkew

     Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel, jismu Żakkew; dan kien wieħed mill-kapijiet tal-pubblikani, u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesù, imma ma setax minħabba l-folla, billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri  ‘l quddiem u xxabbat ma’ siġra tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi.  Ġesù, kif wasal hemm, ħares ‘il fuq u qallu: “Żakkew, isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġli noqgħod għandek.”  Dak niżel bla telf ta’ żmien, u kollu ferħan laqgħu għandu.  In-nies, meta rawh, lkoll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Żakkew, wieqaf, qal lill-Mulej: “Ara, Mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-foqra, u jekk jien qarraqt b’xi ħadd inroddlu għal erba’ darbiet iżjed.”  Qallu Ġesù: “F’din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni, għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham.  Għax Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva   l-mitluf.”

Il-Ħsieb

illum jeħtieġli noqgħod għandek
Tixtieq tara l-Mulej?  Għandek għatx biex tara l-Mulej?  Żakkew hu eżempju tal-bniedem tal-lum li, minkejja kollox, ifittex biex jara l-Mulej, jiġifieri mingħajr ebda kuntatt iżda bħala spettatur, kif nagħmlu aħna meta mmorru l-quddiesa tal-Ħadd, immorru biex nissodisfaw l-obbligu.  Naraw il-Mulej iżda ftit li xejn nagħmlu kuntatt miegħu.  Naraw, nibqgħu naraw mingħajr ma nkellmuh, u nibqgħu spettaturi tal-fidi u mhux protagonisti tal-fidi tagħna.

Lil Żakkew iżda l-Mulej lemħu, kif jilmaħ lilna lkoll.  Lemħu u sejjaħlu, ħa l-inizjattiva Hu.  Anzi stieden ruħu b’idejh u ma qagħadx jagħti każ ta’ xi jgħidu n-nies.  U araw x’jiġri kif niftħu qalbna beraħ għal Ġesù.  Nieħdu l-inizjattiva aħna kif ħadha Żakkew hekk kif Ġesù daħal f’daru, inizjattiva ta’ umiltà u maħfra għax nafu li quddiem l-inizjattiva ta’ mħabba li jieħu Ġesù fadlilna biss li nitolbu maħfra.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf, insibu kemm il-Mulej jieħu paċenzja bil-poplu tiegħu.  L-imħabba ta’ Alla tisboq bil-bosta l-akbar tamiet tal-bniedem.  Alla mhux talli ma ħalaqx il-mewt iżda huwa Alla tal-ħajjin.  Fis-Salm 144 li ntennu fis-Salm Responsorjali, għandna għanja ta’ tifħir għax il-bniedem jagħraf kemm Alla jħobbu.  Fit-Tieni Qari mit-Tieni Ittra lit-Tessalonkin, San Pawl jeżortana li t-tieni miġja ta’ Kristu, tkun meta tkun, ma għandhiex tiżra’ fina ħsibijiet ta’ biża iżda sens kbir ta’ mħabba li Alla għandu għalina.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna r-rakkont ta’ l-istedina li Ġesù għamel lil Żakkew il-pubblikan u kif Żakkew għamel konverżjoni sħiħa u dar lejn il-Mulej.

Il-Ħajja

1.  Bħal Żakkew aħna kurjużi, iżda mill-fidi nagħmlu biss tfittxija ta’ spettaturi b’assenza kompleta ta’ parteċipazzjoni.

2.  Il-konverżjoni tibda mit-tfittxija iżda wkoll mill-qalb miftuħa li rridu nħallu għall-Kelma ta’ Alla li tidħol fina biex tibdilna.

3.  Kemm aħna lesti li tassew inħallu l-Mulej jiġi u jidħol fid-dar tagħna?

4.  Kemm kapaċi nagħmlu b’umiltà stqarrija serja u sinċiera ta’ ħtijietna?

5.  Il-Mulej irid li aħna nkunu salvi.  Irid li fil-qalb tagħna ssaltan il-grazzja u s-salvazzjoni.  Għaliex nirrifjutaw il-grazzja?

Id-Djalogu

Mulej, bħal Żakkew ħafna drabi jien kurjuż

għal xi spettaklu anki tal-fidi

agħmel li bħal Żakkew nilqgħek fid-dar tiegħi

u nwegħdek li nimxi warajk

minkejja d-djugħfija tiegħi.

read more

MORRU NEĦĦU L-BIŻA’ – Għid il-Ħamsin – 9 ta’ Ġunju 2019

May 22, 2019

Għid il-Ħamsin

MORRU NEĦĦU L-BIŻA’

Atti 2:1-11; Salm 103; 1 Korintin 12,3-7, 12-13; Ġwanni 20:19-23

Il-Vanġelu


    Dak in-nhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Mbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom.” Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu  s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.”

 

Il-Ħsieb

     L-esperjenza tal-ħajja umana ta’ kuljum tgħaddina minn ħafna mumenti ta’ biża’.  Il-biża’ li taħkem u ħafna drabi tipparalizza l-azzjonijiet li nkunu se nwettqu.  Fil-ħajja tagħna spiritwali jiġrilna l-istess.  Ħafna drabi nibżgħu nagħtu xhieda li aħna nsara, ħafna drabi nibżgħu ngħixu l-kelma ta’ Alla, ħafna drabi nibżgħu ninqatgħu minn kompromessi li nkunu ħloqna aħna għall-kumdità tagħna.

     Il-festa kbira tal-lum ta’ nżul l-Ispirtu s-Santu fuq il-Knisja u fuqna personalment hija festa li tistedinna li għalkemm aħna bnedmin u mimlijin dgħufija, ilkoll kemm aħna għandna għalfejn nagħmlu kuraġġ.  Il-Mulej jaf min aħna, il-Mulej jaf li aħna kollha biża’, il-Mulej jaf li lkoll kemm aħna nistgħu nwettqu ħafna ġid jekk nisimgħu, naċċettaw u ngħixu l-kelma tiegħu.

     Huwa għal dan il-għan li l-Mulej jibgħat l-Ispirtu s-Santu, id-Difensur, li mhux biss se jsaħħaħ fina l-fidi iżda permezz tad-doni tiegħu se jqawwina biex naffrontaw is-sitwazzjonijiet ta’ ħajjitna kull ħin.  L-Ispirtu s-Santu jinżel biex idawwalna u jurina x’għandna ngħidu u nagħmlu.  L-għażla issa hija f’idejna kemm tassew għandna fidi fil-Mulej u f’dan il-mibgħut-difensur li huwa jibgħatilna, li rċevejna fil-Magħmudija u fil-Griżma ta’ l-Isqof.  Kemm tassew qed inħossu l-preżenza ta’ l-Ispirtu s-Santu fil-ħajja tagħna hija d-domanda li rridu nwieġbu għaliha b’mod personali llum.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli, naraw l-inżul ta’ l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli kif kien iwiegħed Ġesù.  Fit-tieni parti l-Appostli joħorġu jippriedkaw lill-ġnus kollha b’lingwi differenti.  Fis-Salm Responsorjali, minn Salm 103, insibu għanja ta’ radd il-ħajr għax permezz tal-Miġja ta’ l-Ispirtu s-Santu l-Mulej beda jġedded kollox.  Fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, għandna t-teoloġija ta’ San Pawl dwar l-Ispirtu s-Santu fejn jurina l-għaqda li fiha jrawwimna l-Ispirtu s-Santu.  Tgħammidna fi Spirtu wieħed biex insiru ġisem wieħed.  Din l-għaqda tispikka aktar fil-paċi li l-Mulej jagħti lid-dixxipli tiegħu filwaqt li jonfoħ fuqhom l-Ispirtu s-Santu kif insibu fis-silta tal-Vanġelu ta’ San Ġwann illum.

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej jaf li aħna dgħajfa. Iżda jridna nagħmlu kuraġġ u naħdmu

     fl-għalqa tiegħu.  Għalhekk jibgħat I-ispirtu s-Santu.

 1. Kemm tassew aħna nies li nħossuna mdawla permezz ta’ l-Ispirtu tal-

     Mulej?  Il-Mulej jibgħat l-Ispirtu s-Santu biex nirrikorru lejh tul il-

     jiem ta’ ħajjitna.  Qed inwettqu dan?

 1. Xi djalogu nagħmlu ma’ l-Ispirtu s-Santu kuljum?
 2. L-Ispirtu s-Santu minbarra d-dawl permezz tad-doni tiegħu jridna li

     nkunu ġebel ħaj fil-Knisja.  Ejjew nitolbu llum biex niġġeddu fl-

     impenn tagħna nisrani fis-soċjetà u fil-ħidma li nwettqu kuljum

Id-Djalogu

  Spirtu s-Santu,

  nitolbuk tinżel fina

  biex turina xi trid minna

  sabiex b’għemilna u ħidma

  nwasslu l-Bxara t-Tajba fl-ambjent ta’ madwarna.

 

read more

TELA’ JEW TELAQ? – Tlugħ il-Mulej fis-Sema – 2 ta’ Ġunju 2019

May 21, 2019

Solennità ta’ Tlugħ il-Mulej fis-Sema

TELA’  JEW  TELAQ?

Atti 1:1-11, Salm 46;  Efesin 1:17-23, Luqa 24:46-53

 

Il-Vanġelu

      U qalilhom: “Hekk kien miktub, li l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet, u li l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet tixxandar f’ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta’ dan. U jiena, araw, nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed Missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt, sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu.” 

      Mbagħad ħadhom sa ħdejn Betanja, u rafa’ idejh u berikhom. U ġara li, huwa u jberikhom, nfired minnhom u kien meħud fis-sema.  Huma nxteħtu fl-art jagħtuh qima, u mimlijin b’ferħ kbir reġgħu lura lejn Ġerusalemm, u qagħdu l-ħin kollu fit-tempju jbierku lil Alla.

 

Il-Ħsieb

     Le, il-Mulej ma telax is-sema u ħalliena waħedna naqdfu għal rasna.  Il-Mulej ma telax fis-sema u ħalliena orfni nitqabdu mal-baħar ta’ ħajjitna.  Il-Mulej tela’ fis-sema u ħalliena xhieda tiegħu.  “Intom xiehda ta’ dan”, tenna.  Mhux biss, iżda sabiex isaħħaħ din ix-xhieda li aħna rridu nagħtu kuljum huwa se jibgħat Difensur biex idawwalna għal dak kollu li ngħidu u nwettqu.  Il-Mulej jibqa’ magħna dejjem, sa l-aħħar taż-żminijiet.  Huwa se jibqa’ jdawwalna bid-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, bil-preżenza tat-Trinità fil-ħajja tagħna, kif ukoll bil-qawwa ta’ l-Ewkaristija.  Dawn huma t-tliet festi li se niċċelebraw fil-Ħdud li ġejjin, proprju biex il-Mulej jurina li ma aħniex orfni.  Anzi aħna xiehda u rridu naħdmu u nkomplu x-xogħol li beda HU.  Ippreparati biex nagħmlu dan?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, insibu li San Luqa jibda r-rakkont tal-ġrajja ta’ l-ewwel Knisja bl-istess rakkont li jagħlaq il-Vanġelu tiegħu, bit-tlugħ tal-Mulej fis-sema.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 46 insibu għanja ta’ ferħ lil Kristu li tela’ s-sema biex joqgħod fil-lemin tal-Missier.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, għandna t-talba ta’ San Pawl biex l-Insara jagħrfu dejjem aktar il-glorja u s-setgħa li biha Alla żejjen lil Ibnu Ġesù Kristu, li permezz ta’ din is-setgħa jimla kollox bil-glorja u s-setgħa tiegħu.  Il-Vanġelu ta’ San Luqa jagħlaq fl-istess post fejn beda:  fit-tempju, id-dehra ta’ Kristu tiela’ s-sema.  F’dan il-Vanġelu għandna xbieha liturġika fejn Ġesù, bħala l-Qassis il-Kbir, refa’ idejh u berikhom, waqt li l-miġemgħa preżenti, id-dixxipli, inxteħtu fl-art jagħtuh qima.

Il-Ħajja

 1. 1. Intom xhud ta’ dan. Inħossuna xhieda ta’ dan il-messaġġ li rridu nxandru bħala nsara?
 2. Dan huwa t-testment u l-isfida li jagħti Ġesù lilna l-insara. Kemm tassew qed inkunu xhieda tiegħu sa truf l-art?  Kif qed inkunu xhieda tiegħu?  Inħossuh magħna fil-qadi ta’ dmirna?
 3. Ġesù ma ħalliniex waħedna. Se jibgħat Difensur.  Qed nagħmlu kuntatt ma l-Ispirtu s-Santu?
 4. Ġesù ma jridniex nibżgħu u naqtgħu qalbna għax Hu se jibqa’ magħna dejjem. Fl-Ewkaristija hemm preżenza ta’ fejqan u saħħa għal xandir kull ħin tal-kelma tiegħu.  Kemm qed nagħmlu użu minnha?

Id-Djalogu

     Mulej, inti tridna nkunu xhieda tiegħek,

     agħmel, Mulej, li nifhmu

     tassew fejn tridna naħdmu

     biex ma nitbiegħdu qatt

     minn dak li inti tridna nwettqu.

read more

TITĦAWDUX U TIBŻGĦUX! – Is-Sitt Ħadd tal-Għid – 26 ta’ Mejju 2019

May 20, 2019

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

TITĦAWDUX U TIBŻGĦUX!

Atti 15: 1-2, 22-29; Salm 66;  Apokalissi 21:10-14, 22-23; Ġwanni 14, 23-29

Il-Vanġelu

     F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu : “Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu m’hijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni.

      “Għedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom.  Jiena nħallilkom is-sliem; nagħtikom is-sliem tiegħi; ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja. Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżża’.  Smajtu x’għedtilkom: Jiena sejjer u nerġa’ niġi għandkom. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier hu akbar minni.  U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ, biex meta jseħħ temmnu

 

Il-Ħsieb

     Illum Ġesù jagħtina messaġġ ieħor ċar li fuqu għandna nfasslu l-proġetti ta’ ħajjitna.  M’huwiex biżżejjed li ngħidu li nħobbu lil Ġesù jekk wara ma nħarsux il-kelma tiegħu għaliex hija din il-kelma li tagħtina l-ħajja kull ħin.  Jekk ngħidu li nħobbu lil Ġesù u ma nagħtux każ tat-tagħlim u l-kliem tiegħu, ħajjitna tkun bla fil, bla fidi.

     Il-Mulej jaf li s-sitwazzjoni tal-fidi tagħna ħija waħda prekarja.  Jaf li ħafna drabi nwegħdu ħafna iżda wara ma nagħmlu xejn.  Ħafna drabi lill-Mulej nuruh biss li nħobbuh bil-kliem biss. Huwa għalhekk importanti li fid-dgħufija tagħna l-Mulej jibgħatilna Difensur li jsaħħaħna fl-għajxien kuljum tal-fidi tagħna fil-pożizzjoni li għandna fis-soċjetà.  U dan jgħodd għal kulħadd, kemm min iġorr responsabbiltà ta’ familja kif ukoll dawk li jġorru responsabbiltajiet ta’ tmexxija għolja fil-pajjiż.

     Id-Difensur li se jibgħatilna jgħallimna kollox u jfakkarna dak kollu li Ġesù qalilna.  Din hija l-qawwa ta’ l-Ispirtu tal-Mulej, l-Ispirtu li se jdawwal il-Knisja u jdawwal il-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna.  Iżda kemm tassew aħna konvinti minn dan?

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli fejn insibu li fil-Knisja ta’ l-ewwel żminijiet kienet qamet kwistjoni dwar jekk il-pagani li jikkonvertu għandhomx jgħaddu mir-riti tar-reliġjon Lhudija.  Il-Knisja ta’ Antijokja għaddietha lill-knisja f’Ġerusalemm u sar l-ewwel Konċilju li stieden lil kulħadd għall-għaqda u l-imħabba, għax fil-Knisja ma jeżistux Lhud jew Grieg iżda lkoll ħaġa waħda fi Kristu  Ġesù.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 66, jurina li għaliex aħna magħqudin ma’ Kristu għandna sehem mill-barkiet imwegħda fl-imgħoddi minn Kristu nnifsu.  It-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta l-Apokalissi ta’ San Ġwann Appostlu, jittratta s-sbuħija tal-Knisja u jħares lejha meta tilħaq il-milja tagħha fis-sema.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann li ntennu llum għandna lil Ġesù jgħid li Alla nnifsu jiġi joqgħod fina meta aħna lkoll inwettqu l-kelma tiegħu.  Hija l-preżenza Trinitarja li tmexxina.  Din hija l-imħabba kbira li Ġesù jwiegħed lilna jekk inħobbuh bil-fatti u bl-għemejjel tagħna.

Il-Ħajja

 1. Ilkoll kemm aħna ntennu li nħobbu lil Ġesù. Din mhix risposta għal domanda li konna nwieġbu fil-klassi tal-katekiżmu.  Hija d-domanda għall-ħajja tagħna lkoll.  Kemm tassew qed nemmnu u nwettqu din l-imħabba fl-għemejjel tagħna ta’ kuljum?
 2. Irridu bħala Nsara nitolbu u naħdmu għall-unità fil- Knisja. Fil-Konċilju ta’ Ġerusalemm ġie mtenni li fil-Knisja m’hemmx Lhud jew Grieg iżda lkoll ħaġa waħda fi Kristu.  Qed naħdmu u nitolbu bħala Nsara għal dan?
 3. Ġesù jwiegħed Difensur biex jgħinna nifhmu aktar l-imħabba ta’ Alla. Kemm qed nitolbu u niddjalogaw ma’ dan id-Difensur?
 4. “Tħallux li qalbkom titħawwad u lanqas titbeżża’.” Kif nistgħu nagħmlu dan jekk tassew ma jkunx hemm il-preżenza ta’ Alla l-missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu fina?
 5. M’għandniex triq oħra… jekk tassew irridu nħobbu lill-Mulej irridu nħarsu l-kmandamenti tiegħu u jkollna l-ħajja bil-kotra.

Id-Djalogu

  Mulej, illum stedintna biex

  ma nitħawdux u ma nibżgħux;

  taf li aħna bnedmin.

  Għinna sabiex naċċettaw aktar il-kelma tiegħek,

  u ngħixu ħajjitna miegħek

  sabiex tkun dejjm magħna.

read more

DIXXIPLI MILL-IMĦABBA – It-5 Ħadd tal-Għid – 19 ta’ Mejju 2019

May 19, 2019

It-5 Ħadd tal-Għid

DIXXIPLI MILL-IMĦABBA

Atti 14:21-27; Salm 144; Apokalissi 21:1-5; Ġwanni 13:31-33a,34-35

Il-Vanġelu

      Kif ħareġ Ġuda miċ-ċenaklu, Ġesù qal: “Bin il-bniedem huwa gglorifikat issa, u permezz tiegħu huwa gglorifikat Alla.  Jekk Alla huwa gglorifikat permezz ta’ Bin il-bniedem, Alla wkoll permezz tiegħu nnifsu għad jigglorifika lilu, u dalwaqt jigglorifikah. Uliedi, ftit ieħor se ndum magħkom. Nagħtikom kmandament ġdid, li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin.  Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom.”

 

Il-Ħsieb

     Fil-mixja tagħna wara l-qawmien tiegħu mill-mewt Ġesù jibqa’ jwasslilna messaġġi għal bidliet radikali fil-ħajja tagħna.  Il-mumenti tal-Passjoni, Mewt u Qawmien li wettaq għall-umanità kollha, Ġesù wettaqhom mhux bi dmir iżda biex juri lill-umanità sa fejn tasal l-imħabba lejn min tkun tħobb.  Fil-ħajja tagħna jgħaddu mumenti li nħobbu lin-nies, iżda kemm huma dawk il-mumenti li tassew nagħrfu li qed inħobbu b’dik l-imħabba li ppriedka Ġesù, imħabba bbażata fuq ġrajjiet li xi kultant iweġġgħu biex tgħaddi minnhom iżda li twettaqhom minħabba li inti tħobb lil Ġesù jew lill-proxxmu tiegħek?

     Il-Mulej qed jagħti dan il-kmandament ġdid wara li ħareġ miċ-ċenaklu u qabel ma jibda l-passjoni.  Kien jaf x’inhu ġej.  Kien jaf li l-Appostli se jitwerwru.  Ried iħalli testment li għadu validu sa llum.  Iżda kemm tassew nafu nħobbu aħna?  Kemm tassew qed inħobbu mingħajr interess ta’ xejn?  Tieħu gost tara l-ħidmiet fis-soċjetà tagħna:  lill-ħaddiem li jaqdi dmiru sew fuq il-post tax-xogħol, lill-ulied li jħobbu lill-ġenituri tagħhom, lil tant nies li jagħmlu xogħol ta’ volontarjat kuljum għax iħobbu, tant reliġjużi li jħallu l-familja tagħhom biex jingħaqdu f’komunità għall-ġid ta’ ħuthom il-bnedmin.  Iridu nħobbu kif ħabbna Hu!

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Atti ta’ l-Appostli fejn għandna r-rakkont tat-tmiem ta’ l-ewwel vjaġġ missjunarju ta’ Pawlu u Barnaba u kif dawn reġgħu lura u żaru l-komunitajiet ta’ dawk l-insara li laqgħu l-Kelma ta’ Alla.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 144, juri li l-Mulej huwa tajjeb u ħanin.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Apokalissi ta’ San Ġwann Appostlu, għandna dehra ta’ Ġerusalemm tas-sema li se tiġbor fiha, permezz tal-ġebel ħaj tagħha, lil dawk li għaddew mhux mill-baħar tal-qasab jew mill-Ġordan iżda mill-baħar tal-ħażen u minn ħafna tbatijiet biex jingħaqdu ma’ Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna lil Ġesù jagħmel l-aħħar diskors tiegħu lill-Appostli qabel iħallihom.  Huwa jgħidilna xi tfisser tħobb.

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej ħabbna mingħajr limiti! Tana Ġismu u Demmu.  ċarċar sa l-aħħar qatra ta’ demmu…. jiena u inti nħobbuh?
 2. Kemm tassew qed inħobbu kuljum lil Ġesù fil-proxxmu tagħna? Qed inħossu l-preżenza tiegħu f’nofsna bix-xhieda tagħna?
 3. “Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi.” Qed jagħrfuna n-nies ta’ madwarna li aħna tassew dixxipli.
 4. L-imħabba lejn Ġesùtidher ukoll mill-imħabba u l-ħidma fil-Knisja mwaqqfa minnu u fis-soċjetà tagħna.

Id-Djalogu

  Mulej Ġesù

  għallimni nħobb tassew,

  u ma nagħmilx karikatura

  mill-imħabba lejn il-proxxmu tiegħi.

  Grazzi ta’ mħabbtek, Mulej!

read more

LEĦEN IS-SEWWA – Ir-4 Ħadd tal-Għid – 12 ta’ Mejju 2019

April 27, 2019

Ir-4 Ħadd ta’ l-Għid

LEĦEN IS-SEWWA

Atti 13:14, 43-52; Salm 99; Apokalissi 7,9 14B-17; Ġwanni 10:27-30

Il-Vanġelu

      F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem; u huma ma jintilfu qatt, u minn idejja ma jaħtafhomli ħadd. Missieri, li tahomli, hu akbar minn kulħadd, u ħadd ma jista’ jaħtafhom minn id il-Missier.  Jien u l-Missier aħna ħaġa waħda.”

 

Il-Ħsieb

     Kemm nisimgħu ħsejjes fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.  Ħsejjes li ħafna drabi mhux biss jagħmlulek uġigħ ta’ ras iżda jaljenawk minn dak li tkun se tiddeċiedi fil-ħajja tiegħek.  Ħsejjes li jbegħduk minn mument ta’ mistrieħ u riflessjoni.  Il-Mulej qed jagħmlilna stedina-sfida biex nisimgħu leħnu.  Hija stedina iżda fl-istess ħin sfida, għax ħafna drabi fil-ħajja nagħmlu li r-relazzjoni tagħna mal-Mulej tkun one-way traffic: li ngħidu aħna biss huwa tajjeb, speċjalment meta nkunu daharna mal-ħajt u nitolbu xi ħaġa mingħand il-Mulej.

     Il-Mulej itenni llum li huwa “jagħtina l-ħajja ta’ dejjem” u “ma jridna li nintilfu qatt!” Din hija realtà importanti li nżommu f’qalbna l-jiem kollha ta’ ħajjitna.  Il-Mulej iridna nisimgħu leħnu, nimxu warajh u jkollna l-ħajja ta’ dejjem.  Tliet mumenti importanti, tliet mumenti li fihom programm ta’ ħajja.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Atti ta’ l-Appostli fejn naraw li fit-tixrid tal-kelma ta’ Alla l-Appostli jiltaqgħu ma’ persekuzzjonijiet mhux biss minn barra iżda wkoll minn ġewwa tal-Knisja.  Pawlu u Barnaba jtennu li quddiem ir-rifjut tal-Lhud għall-kelma ta’ Alla se jduru għal fuq  il-pagani.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 99, huwa għajta ta’ ferħ għax aħna lkoll il-poplu tal-Mulej.  Fit-Tieni Qari mill-Apokalissi, nisimgħu dwar id-dehra msejħa tas-seba’ siġilli, li ssemmi l-kotra ta’ nies mifdija bil-konsegwenza li turi li s-salvazzjoni hija għal kulħadd.  Il-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, juri li Ġesù huwa r-Ragħaj it-Tajjeb li jagħraf in-ngħaġ tiegħu.

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej huwa r-Ragħaj tagħna. Qed jistedinna biex:

a) nisimgħu leħnu

b) niġu magħrufa minnu

c) niġu mogħtija l-ħajja minn Ġesù

d) ma nintilfu qatt.

 1. Il-ħajja ta’ kuljum tista’ twassalna biss għad-disperazzjoni jekk inwarrbu minn ħajjitna l-kelma ta’ Alla.
 2. Is-sens ta’ direzzjoni fl-istess ħajjitna rridu nsibuh biss fil-leħen ta’ Ġesù Kristu.
 3. Irridu nfittxu li x-xhieda tkun miftuħa għas-salvazzjoni tal-popli kollha mingħajr eċċezzjoni ta’ ħadd.
 4. Il-Mulej jgħidilna ċar u tond li huwa biss jista’ jkun il-kenn tagħna lkoll.

Id-Djalogu

  Nitolbuk, o Ġesù,

  li jkollna l-kuraġġ nisimgħu l-leħen tiegħek,

  li jagħti direzzjoni għal ħajjitna

  u nwettqu dak li trid inti.

read more

IX-XIBKA – IL-ĦUT – L-IMĦABBA – It-3 Ħadd tal-Għid – 5 ta Mejju 2019

April 27, 2019

It-3 Ħadd ta’ l-Għid

IX-XIBKA – IL-ĦUT – L-IMĦABBA

Atti 5:27b-32; 40b-41; Salm 29; Apokalissi 5:11-14; Ġwanni 21:1-14

Il-Vanġelu

      Wara dan, Ġesù raġa’ deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija. Dehrilhom hekk:  Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu  t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien,  u Xmun Pietru qalilhom: “Sejjer nistad.” Qalulu: “Ħa niġu miegħek aħna wkoll.” Marru, rikbu  d-dgħajsa, u dak il-lejl ma qabdu xejn.  Fil-għodu mas-sebħ, Ġesù kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesù.   Ġesù qalilhom: “Għandkom x’tieklu, ħbieb?” “Le,” weġbuh.  Qalilhom: “Waddbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dgħajsa u ssibu.” Dawn waddbu x-xibka, u mbagħad ma felħux jiġbduha daqs kemm qabdu ħut!  Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesù qal lil Pietru: “Il-Mulej dan!” Għalhekk Xmun Pietru, kif sama’ li kien il-Mulej, xeħet fuqu l-libsa ta’ fuq, għax kien għoddu għeri, u ntafa’ l-baħar.   Id-dixxipli l-oħra, billi ma kinux imbiegħda wisq  mill-art, imma xi mitejn driegħ biss, resqu bid-dgħajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut.  Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad, bil-ħut fuqu, u xi ftit ħobż.  Qalilhom Ġesù: “Newwlu ‘l hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu.”  Xmun Pietru tala’ fid-dgħajsa u ġibed l-art ix-xibka mimlija b’mija u tlieta u ħamsin ħuta kbira; u minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx.  Qalilhom Ġesù: “Ejjew, kulu.” Imma ħadd mid-dixxipli ma ssogra jistaqsih, ‘Int min int?’, għax kienu jafu li kien il-Mulej. Ġesù resaq, qabad il-ħobż u newwilhulhom; u hekk ukoll għamel bil-ħut.  Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesù deher lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. 

 

Il-Ħsieb

     Għaddejjin mill-perjodu ta’ l-Għid, perjodu liturġiku qawwi għall-knisja u għal dawk kollha li jemmnu.  Għaliex?  Għaliex huwa mument li fih tissaħħaħ il-fidi tagħna, fidi li ħafna drabi tkun imxekkla minn tant  dubji, fidi li ma nkunux nistgħu ngħixuha jekk ma nintelqux kompletament f’idejn ir-rieda ta’ Alla.  Mhux nintelqu u ma nagħmlu xejn iżda nintelqu biex ilkoll nagħarfu li Alla jħobbna.  Għal darba oħra Ġesù Rxoxt jinsab ħdejn id-dixxipli tiegħu.  Ġesù jagħmlilhom kuraġġ u qiegħed f’nofshom biex iservihom, l-ewwel bil-miraklu tal-qabda tal-ħut u wara billi newlilhom il-ħobż u qassamulhom.  Ġesù jistaqsi wkoll lil Pietru jekk iħobbux.  Ġesù jagħlaq billi jenfasizza l-kliem:  EJJA WARAJJA.  Dan huwa l-messaġġ qawwi ta’ Ġesù.  Hemm bżonn li lkoll kemm aħna nemmnu aktar f’Ġesu u nimxu warajh mhux biss meta jfettlilna iżda tkun għażla ta’ ħajjitna, għażla li Ġesù stess jgħinna nwettquha.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Atti ta’ l-Appostli.  Huwa rakkont li fih naraw li l-Appostli, minkejja t-tiġrib u l-persekuzzjonijiet, ma setgħux iżommu għalihom biss il-qawmien ta’ Kristu mill-mewt.  Din hija l-Aħbar it-Tajba;  hu d-dmir ta’ kull dixxiplu ta’ Kristu li jxandarha.  Is-Salm Responsorjali, li ntennu fis-Salm 29, huwa għanja lill-Mulej għax ħelisna mid-dnub u reġa’ tana l-ħajja.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Apokalissi, għandna l-viżjoni ta’ Ġwanni tal-liturġija tas-sema li tiġbor fiha l-AMEN (il-qima) ta’ kulħadd:  anġli, bnedmin u ħlejjaq kollha.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna d-dehra ta’ Ġesu lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija.  Hija dehra li fiha Ġesù juri li għadu jieħu ħsieb lid-dixxipli u jrid jimliehom bil-kuraġġ.  Is-sejħa lil Pietru IMXI WARAJJA jagħmilha wara li għal tliet darbiet staqsieh jekk iħobbux.

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej qam mill-imwiet biex aħna ma mmutux. Huwa qiegħed iservina kuljum fl-Ewkaristija.
 2. Kemm tassew qed nagħtuh qima bl-AMEN tagħna kuljum? Kemm tassew qed intennulu grazzi għal dak kollu li jagħmel għalina bil-preżenza ħajja u qawwija tiegħu magħna kull ħin?
 3. “Ismagħni, Mulej, u ħenn għalija. Mulej, kun l-għajnuna tiegħi.”  Hekk tennejna fis-Salm Responsorjali tal-lum.  Kemm tassew qed infittxuh lill-Mulej għall-għajnuna tagħna?
 4. Il-Mulej jistaqsi lil Pietru jekk iħobbux u wara jgħidlu biex jimxi warajh. Lilna qed jagħmlilna l-istess proposta.  X’se tkun it-tweġiba tagħna?
 5. Hemm bżonn li nifhmu li lkoll għandna missjoni li nxandru l-bxara li Kristu qam biex aħna nibqgħu ħajjin.

Id-Djalogu

  Mulej, għinna biex ilkoll kemm aħna

  nifhmu li l-qawmien tiegħek fuq il-mewt

  huwa l-Aħbar it-Tajba

  li rridu nxandru kuljum, kull ħin

  b’għemilna u ħidmietna,

  Hallelujah.

read more