IEBES IL-KLIEM – Il-21 Ħadd Matul is-Sena – Il-Ħadd 26 t’Awwissu 2018

IEBES IL-KLIEM – Il-21 Ħadd Matul is-Sena – Il-Ħadd 26 t’Awwissu 2018

August 20, 2018

Il-21 Ħadd Matul is-Sena

IEBES IL-KLIEM – TELQUH!

Ġożwè 24, 1-2; 15-17; Salm 33; Efesin 5:21-32; Ġwanni 6:60-69

 

Il-Vanġelu

Ħafna dixxipli tiegħu, meta semgħuh, qalu: “Iebes dan il-kliem! Min jiflaħ jisimgħu?” Ġesù ntebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk, u qalilhom: “Dan il-kliem qiegħed ifixkilkom?  Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil Bin il-bniedem tiela’ fejn kien qabel? Hu l-ispirtu li jagħti l-ħajja, il-ġisem ma jiswa għal xejn. Il-kliem li jiena għedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemmnux.” Għaliex Ġesù kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma emmnux u min kien dak li kellu jittradih. U ssokta jgħidilhom: “Kien għalhekk li jiena għedtilkom li ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier ma jagħtihx li jiġi.” Minn dak in-nhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Mbagħad Ġesù qal lit-Tnax: “Tridux titilqu intom ukoll?” Wieġbu Xmun Pietru: “Mulej, għand min immorru? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem, u aħna emminna u għarafna li inti l-Qaddis ta’ Alla.”

 

Il-Ħsieb

Ġesù jitkellem ċar.  Ma jridx kompromessi.  Ġesù jridna nifhmu xi tfisser tkun dixxiplu.  Bosta dixxipli li kienu jiġru warajh ma fehmuhx jew ma ridux jifhmuh u għalhekk ma’ l-ewwel kriżi telquh.  Huwa ritratt tan-nisrani tal-lum.  Qed ngħixu f’dinja ta’ kompromessi anki mal-fidi tagħna.  Kif id-diskors ta’ Ġesù jibda jinfed l-affarijiet personali tagħna ma jogħġobniex li jindaħlilna.  Irridu ngħixu ħajjitna u nitilqu għal rasna.  Dak li għaddew minnu d-dixxipli tant snin ilu ngħaddu minnu aħna lkoll illum.

Hemm min ma jifhmekx mill-ewwel iżda jrid jibqa’ wara Ġesù, bħal Pietru: Mulej, għand min immorru?  Int għandek il-kliem tal-ħajja ta dejjem.  Ġesù anki llum jisfida l-fidi tagħna.  Tridux tmorru intom ukoll?  It-tweġiba jridha bl-għemil tagħna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ Ġożwè, għandna l-għażla li poġġa quddiem il-poplu Lhudi Ġożwè, jew li jaqdu ’l Alla jew inkella jmorru jaqdu ’l-idoli.  Is-Salm 33 jurina li l-Mulej jisma’ t-talb ta’ l-umli u n-niedem u għalhekk importanti li nduqu u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej.  Ma tistax tkun taf kemm huwa tajjeb il-Mulej jekk ma tagħmilx esperjenza tiegħu u tħossu fil-ħajja tiegħek.  It-Tieni Qari huwa meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin.  San Pawl jistieden lill-miżżewġin biex fl-imġieba tagħhom iġibu ruħhom fuq dik l-imħabba li kellu Kristu lejn il-Knisja tiegħu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann, wara d-diskors u l-miraklu tat-tkattir tal-ħobż, Ġesù jitkellem ċar dwar l-għażliet tan-nisrani.  Ħafna mid-dixxipli ma aċċettawhx.  Huwa jisfida lill-appostli biex jitilqu.  San Pietru jtenni:  fejn tridna mmorru?

Il-Ħajja

  1. Ġesù, bil-kliem tiegħu, jisfidana biex nagħmlu għażla ċara fil-ħajja tagħna. Int x’se tagħmel?
  2. Il-Kliem ta Ġesù huwa iebes għal dawk li jridu jgħixu l-ħajja tagħhom fil-kompromessi. Lesti ngħixu kif iridna hu?
  3. Fejn tridna mmorru Mulej? Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem!
  4. Il-ħajja tagħna tista’ tkun jew mixja wara Ġesù jew mixja wara l-idoli!

Id-Djalogu

Mulej,

nixtiequ li nimxu warajk fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.

tħallix li niġu fgati minn tant kompromessi fil-ħajja tagħna.