XANDRU MINN FUQ IL-BJUT – It-12-il Ħadd Matul is-Sena A – 25 ta’ Ġunju 2023

XANDRU MINN FUQ IL-BJUT – It-12-il Ħadd Matul is-Sena A – 25 ta’ Ġunju 2023

June 18, 2023

It-12- il Ħadd Matul is-Sena

TIBŻGĦUX, XANDRU MINN FUQ IL-BJUT

Ġeremija 20: 10-13; Salm 68; Rumani 5:12-15; Mattew 10: 26-33

Il-Vanġelu

“Għalhekk la tibżgħux minnhom. Għax xejn ma hu mgħotti li ma jinkixifx, u xejn ma hu moħbi li ma jsirx magħruf. Dak li jien ngħidilkom fid-dlam għiduh fid-dawl, u dak li ngħidilkom f’widnejkom xandruh minn fuq il-bjut. U tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem bla ma jistgħu joqtlu r-ruħ; imma aktar ibżgħu minn dak li jista’ jeqred kemm ir-ruħ u kemm il-ġisem fl-infern. Żewġ għasafar tal-bejt mhux b’ħabba jinbiegħu? U b’danakollu anqas wieħed minnhom ma jaqa’ fl-art mingħajr ir-rieda ta’ missierkom. Intom imbagħad sa x-xagħar ta’ raskom kollu hu magħdud. Mela xejn la tibżgħu; intom aqwa minn ħafna għasafar tal-bejt.

“Kull min jistqarr quddiem il-bnedmin li hu miegħi, jien ukoll nistqarr li jiena miegħu quddiem Missieri li hu fis-smewwiet. Iżda min jiċħad lili quddiem il-bnedmin, jien ukoll niċħad lilu quddiem Missieri li hu fis-smewwiet

 

Il-Ħsieb

     Hemm bżonn li aħna, bħala Knisja, inkunu fuq l-attakk.  Ħafna drabi tinduna li l-Insara, speċjalment f’pajjiżna, huma wisq fuq id-difiża.  Huma wisq spettaturi.  Hemm bżonn li nagħtu xhieda aħjar lid-dinja li qegħdin ngħixu fiha.  Mhux niftaħru bit-tajjeb iżda jeħtieġ li t-tajjeb jidher.  Titkexkex meta tisma’ li madwar 200 ruħ imutu martri għall-fidi tagħhom fid-dinja tal-lum, xi ħaġa li l-media dejjem taħbi.  Titkexkex meta bħalissa joħorġu fil- beraħ stejjer ta’ nsara li fil-pajjiżi tal-Lvant ta’ l-Ewropa kellhom jitfarrku psikoloġikament, mill-Gvernijiet Dittatorjali Komunisti, biex juru twemminhom.  U aħna, fil-kumdita’ ta’ gżiritna, nistħu nuru u ngħidu li aħna nsara.  Araw il-ħafna kompromessi li nagħmlu mat-turisti li jiġu jżuruna.  Hemm bżonn li nxandru minn fuq il-bjut mingħajr biża’.  Hemm bżonn li lkoll nuru l-fidi tagħna fl-għajxien ta’ kuljum.

 

Il-Kelma

Fl-ewwel silta tal-kelma li għandna llum, meħuda mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija, għandna lill-istess profeta li jħossu qalbu maqtugħa għax ħbiebu stess daru għalih.  Iżda Ġeremija jagħmel kuraġġ meta jiftakar li Alla huwa miegħu.  Salm 68 itenni li jekk aħna nkunu mġarrbin irridu dejjem induru lejn il-Mulej.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra lill-Korintin, S.Pawl jagħmel kuntrast bejn Kristu u Adam u jtenni li lkoll kemm aħna għandna naraw x’għamel tassew Kristu għal ħajjitna.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, Ġesu’ jwissi lill-Appostli mit-tiġrib li kellhom jgħaddu minnu.  Iqawwilhom qalbhom u jtenni biex ma nistħux nuru min Hu quddiem il-bnedmin.

 

Il-Ħajja

  1. Kif qed tagħti xhieda ta’ Kristu kuljum? Jew qed tistħi?
  2. Ġesu’ ġie mġarrab. Aħna l-Insara se nkunu mġarrba minn tant tfixkil?  Hemm bżonn li ma nibżgħux, għax il-Mulej magħna dejjem.
  3. Xi kultant ma narawx ħlief il-kuntrarju madwarna, anki minn dawk li huma viċin tagħna. Titħawwadx.  Taqtax qalbek, il-Mulej miegħek.
  4. Hemm bżonn li ma nibżgħux. Hemm bżonn li nagħtu xhieda ta’ Kristu fl-ambjent fejn ngħixu mingħajr l-ebda mistħija.

 

Id-Djalogu

Fil-kobor ta’ tjubitek

Weġibni o Alla.