ID-DAWL TAL-KEWKBA – L-Epifanija tal-Mulej – 7 ta’ Jannar 2024

ID-DAWL TAL-KEWKBA – L-Epifanija tal-Mulej – 7 ta’ Jannar 2024

January 2, 2024

L-Epifanija tal-Mulej

ID-DAWL TAL-KEWKBA

Isaija 60: 1-6; Salm 71, Efesin 3: 2-6; Mattew 2: 1-12

 

Il-Vanġelu

Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: “Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh.” Is-sultan Erodi sama’ bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u  l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled   il-Messija. U huma qalulu: “F’Betlehem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta:

                 ‘U int, Betlehem, art ta’ Ġuda,

                 le, m’intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda

                 għax minnek joħroġ mexxej

                 li jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael.’

Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien li fih dehritilhom il-kewkba; bagħathom Betlehem u qalilhom: “Morru, staqsu sewwa għat-tifel, u meta ssibuh ejjew għiduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu.”  Dawk, wara li semgħu lis-sultan, telqu, u ara, il-kewkba li kienu raw tielgħa bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba mtlew b’ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma’ ommu Marija, nxteħtu fl-art iqimuh; fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deheb, inċens u mirra. Mbagħad, billi kienu mwissijin f’ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra.

 

Il-Ħsieb

 

Imtlew b'ferħ kbir tassew
    It-twelid ta’ Ġesù Bambin kien mument ta’ ferħ mhux magħruf għall-umanità kollha sakemm il-kewkba indikat dan il-mument u lokalità lill-Maġi li ġew ifittxu lil Ġesù minn diversi lokalitajiet.  Minkejja tant tfixkil, baqgħu jfittxu sakemm sabu lil Ġesù minn diversi lokalitajiet.  Minkejja tant tfixkil, baqgħu jfittxu sakemm sabu lil Ġesù.  Ħafna drabi fil-ħajj tagħna, minkejja tant dwal ta’ grazzja li jagħtina l-Mulej, naqtgħu qalbna malajr quddiem l-iċken tfixkil u malajr indawru wiċċna ’l bogħod minn Ġesù.  Il-Maġi ma għamlux hekk!  Baqgħu jfittxu lil Ġesù sakemm sabuh u ppreżentaw ir-rigali taghhom:  deheb – inċens – mirra.  It-tfittxija temmewha bil-laqgħa ma’ Ġesù li bidilhom – “imtlew b’ferħ kbir tassew.”

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum joffrilna silta mill-ktieb ta’ Isaija, fejn l-Awtur jirrakkonta l-mixja tal-poplu Lhudi li hu meħlus mill-jasar ta’ Babel u riesaq lejn Ġerusalem.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 71, huwa innu ta’ tifħir lill-Messija – is-Sultan tal-Ħolqien kollu.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, għandna lil San Pawl jitkellem dwar il-misteru tal-Pjan ta’ Salvazzjoni lill-pagani.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna r-rakkont taż-Żjara tal-Maġi li ġew mil-Lvant biex jagħtu qima lill-Mulej.

Il-Ħajja
  1. Kemm qed nagħmlu minn ħajjitna tfittxija serja għal Ġesù?
  2. Kemm qed inkunu nies li naqtgħu qalbna malajr ma’ l-ewwel tfixkil li nsibu fit-triq tagħna?
  3. Kemm tassew qed ikollna mumenti fil-ħajja tagħna li naduraw lil Ġesù?
  4. X’tip ta’ rigali qed noffru lil Ġesù? Kemm-il darba qed noffru l-istess ħajja tagħna?
  5. Fil-jum ta’ l-Epifanija ejjew inwiegħdu lil Ġesù li se nagħtu xhieda akbar tiegħu fil-jiem ta’ ħajjitna.
Id-Djalogu

  Mulej, inti li wrejt lilek innifsek lill-ġnus kollha,agħmel li fiċ-ċokon tiegħi nagħti xhieda tiegħek lil ta’ madwari.