FOR GRANTED! – Ir-4 Ħadd Matul is-Sena Ċ – il-Ħadd 3 ta’ Frar 2019

FOR GRANTED! – Ir-4 Ħadd Matul is-Sena Ċ – il-Ħadd 3 ta’ Frar 2019

February 2, 2019

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena

FOR GRANTED!

Ġeremija 1:4-5,17-19; Salm 70;1 Korintin 12,31,13:1-13; Luqa 4:21-30

 

Il-Vanġelu

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien Ġesù qal lin-nies fis-sinagoga: “Din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu.” U lkoll laqgħu kliemu u stagħġbu għall-kliem mimli ħlewwa li kien ħiereġ minn fommu u bdew jgħidu: “Dan mhuwiex bin Ġużeppi?” Iżda hu qalilhom: «Żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju: “Tabib, fejjaq lilek innifsek”. Dak kollu li smajna li ġara f’Kafarnahum għamlu hawn f’pajjiżek ukoll!” U Żied jgħidilhom: «Tassew, ngħidilkom, ebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f’pajjiżu. Għax, ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f’Iżrael fi żmien Elija meta s-sema baqa’ tliet snin u sitt xhur magħluq u waqa’ ġuħ kbir fil-pajjiż kollu; madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarefta ta’ Sidon. U kien hemm bosta lebbrużi f’Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Nagħman tas-Sirja.” Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd imtela bil-korla; qamu, u ħarġuh ‘il barra mill-belt, ħaduh fuq xifer ta’ rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom, u riedu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa’ sejjer.

 

Il-Ħsieb

Fil-Ħajja tagħna l-iżball kbir li nistgħu nagħmlu huwa li nidraw kollox.  Tidra l-persuni li jgħixu miegħek u xi kultant tibda lanqas biss tinduna minn liema fażijiet huma għaddejjin.  Ma tindunax li ommok għaddejja minn xi problema, li ħuk għandu xi trouble.  Tidra tgħix magħhom u teħodhom for grantedFor granted li ommok tlestilek l-ikel, li r-raġel joħroġ għax-xogħol, eċċ.  L-istess, ħafna drabi, nagħmlu fil-ħajja tagħna ma Ġesù.  Nidraw li aħna Nsara.  Nidraw immorru l-quddies, nidraw is-sagramenti, u r-reliġjożitù tagħna tiġi ffosilizzata f’rutina ta’ riti u tradizzjonijiet li nibżgħu niksruhom, iżda ftit nifhmu u ngħixuhom.

In-nies ta’ żmien Ġesù kienu jafu min huwa Ġesù iżda ma ridux jaċċettaw il-kelma tiegħu li kienet tikxef l-ipokresija ta’ ħajja doppja li kienu qed jgħixu.  Għalhekk ma emmnuhx.  Għalhekk riedu joqtluh.

 

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-ktieb tal-Profeta Ġeremija.  Din is-silta hija l-bidu tal-Ktieb ta’ Ġeremija, saċerdot li għex fi żmien il-ħerba ta’ Ġerusalemm u l-eżilju f’Babel.  Lil Ġeremija Alla għażlu biex ikun profeta tal-ġnus waqt li jħabbarlu t-tiġrib li miegħu kellu jiltaqa’.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 70, juri li l-kenn tagħna huwa l-Mulej Ġesù li qatt m’hu se jitlaqna waħedna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil-Korintin, inkomplu nisimgħu d-diskors fuq ir-rigali li l-Ispirtu tal-Mulej jagħtina għall-ġid tal-komunitù.  L-akbar rigal li jagħti l-Ispirtu hija l-imħabba li jsawwab fi qlub il-bnedmin kollha.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna lil Ġesù jippreżenta lilu nnifsu bħala l-Profeta li fih bdew jitwettqu l-wegħdiet ta’ Alla.  Id-diskors tiegħu jiġi sfiduċjat minn dawk stess li kienu jafuh.  Riedu anki joqtluh u joħonqu l-vuċi tiegħu.

 

Il-Ħajja

  1. Kemm il-darba, fil-ħajja tagħna, aħna li aħna qrib ta’ Ġesù nagħmlu minn kollox biex noħonqu l-kelma tiegħu li trid tinżel fina biex tibdilna?
  1. Aħna, li aħna Nsara, qegħdin tassew nisimgħu, naċċettaw u ngħixu l-Kelma ta’ Ġesù biex inwassluha lil ħaddieħor?
  1. Kemm tassew aħna nistgħu ngħidu li qed ngħinu fit-tkabbir tas- Saltna ta’ Alla billi ngħinu lil dawk kollha li qed ixandru l-Aħbar it-Tajba fis-soċjetù tal-lum?
  1. Filwaqt li Ġesù ssallab għalina biex jurina l-fiduċja tiegħu fina, aħna għandna fiduċja u mħabba għalih?  Qegħdin nużaw id-doni ta’ l-Ispirtu s-Santu li jsemmi San Pawl fit-Tieni Qari biex inkomplu nifhmu, naċċettaw u ngħixu l-kelma li tagħti l-ħajja lilna u lil dawn ta’madwarna?

 

Id-Djalogu

Mulej,

in-nies ta’ darek ma laqgħukx.

Għinni biex jiena,

minkejja d-difetti tiegħi,

nilqgħek mill-aħjar li nista’ u

nxandrek fil-possibiltajiet ċkejkna li għandi.