IL-BIEB HUWA JIEN – Ir-4 Ħadd tal-Għid, sena A – 30 t’April 2023

IL-BIEB HUWA JIEN – Ir-4 Ħadd tal-Għid, sena A – 30 t’April 2023

April 19, 2023
0

Ir-4 Ħadd ta’ l-Għid

Jum Mondjali ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

IL-BIEB HUWA JIEN

Atti 2:14a 36-41; Salm 22; 1 Pietru 2, 20b-25; San Ġwann 10:1-10

Il-Vanġelu

“Tassew tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj  tan-nagħaġ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu waħda waħda b’isimhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-nagħaġ tiegħu, huwa jmur quddiemhom u n-nagħaġ jimxu warajh, għax jisimgħu leħnu.  Imma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu, għax leħen barrani ma jafuhx.” Din il-parabbola qalilhom Ġesù, iżda huma ma fehmux x’ried jgħidilhom biha.

Għalhekk Ġesù raġa’ qalilhom: “Tassew tassew ngħidilkom li  l-bieb tan-nagħaġ huwa jien. Dawk kollha li ġew sa issa qabli huma ħallelin u briganti. Iżda n-nagħaġ lilhom ma semgħuhomx. Jiena hu l-bieb; jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva, u jidħol u joħroġ u jsib fejn jirgħa. Il-ħalliel ma jidħolx jekk mhux biex jisraq u joqtol u jeqred. Jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja, u ħajja bil-kotra.

 

Il-Ħsieb
Jiena hu l-bieb; jekk xi ħadd jidħol ġewwa permezz tiegħi jsalva
Ħafna drabi aħna l-Insara tinbet fina ċerta konvinzjoni li kapaċi nimxu mingħajr Kristu u mingħalina li nkunu qed nagħmlu s-sewwa.  Kapaċi nagħmlu r-rieda ta’ Alla fil-ħajja tagħna mingħajr ma nagħtu każ jekk l-għażliet tagħna jmorrux ma’ l-istess fidi tagħna.  Ma nistaqsux min hu r-ragħaj tagħna?  Jekk hemmx differenza bejn il-mod tal-ħajja tagħna u ta’ dawk li ma jemmnux?  Il-Mulej ġie biex jagħtina l-ħajja mhux biex niddubbaw, iżda ħajja bil-kotra , bl-abbundanza… għaliex qed nibqgħu nisfiduċjaw lill-Mulej?  Għaliex qegħdin nibqgħu nagħmlu għażliet ta’ mewt fuq ħajjitna u mhux favur il-ħajja li jagħtina l-Mulej?  Pietru fis-silta mill-Atti ta’ l-Appostli jitkellem ċar.  Hemm bżonn ta’ xhieda akbar u aktar ħajja minna l-Insara fis-soċjeta tal-lum.  Ma nħallux min jispekula mir-reliġjon tagħna mingħajr ma nkunu lesti li nagħtu tweġibiet f’waqthom.  Ma nħallux lil min minn Kristu jagħmel karikatura… hawn wisq xogħol xi jsir biex ma nkunux mar-Ragħaj tagħna.

 

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum ikompli mill-Atti ta’ l-Appostli u jtenni l-mod ta’ spjegazzjoni li kien qed jagħmel Pietru lil-Lhud u jfisser kif mill-Iskrittura hemm il-ħajja, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu.  Fis-Salm 22 għandna r-rakkont tar-Ragħaj it-Tajjeb li ta ħajtu għan-ngħaġ tiegħu mingħajr interessi ta’ xejn ħlief dak li jħares lill-istess nagħaġ.

It-Tieni Qari huwa meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru fejn naraw li San Pietru jfakkar lin-nisrani li qed ibati sabiex iħares lejn Ġesù li bata, miet imma qam fuq il-ħażen.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna lil Ġesù li jagħti tifsira ta’ kemm hu importanti li nħalluh imexxina hu bħala r-Ragħaj li jrid biss il-ġid tagħna lkoll.

 

Il-Ħajja

1.  Huwa importanti li fil-ħajja tagħna jkollna RAGĦAJ WIEĦED li jiggwidana.

2.  Għandna niftħu għajnejna u naraw li dan ir-Ragħaj tassew qed ifittex l-interessi tagħna u mhux Tiegħu.

3.  Huwa Ġesù biss li huwa miġnun warajna; li jrid jagħtina mhux biss il-ħajja, iżda l-ħajja bil-kotra.

4.  L-għażla bil-libertà kollha hija f’idejna.

 

Id-Djalogu

Mulej, kun dejjem ir-ragħaj tiegħi, sabiex nagħraf nagħmel passi sodi f’ħajti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.