Il-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret – Il-Ħadd 29 ta’ Diċembru

Il-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret – Il-Ħadd 29 ta’ Diċembru

December 27, 2013
0

Il-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret

MAGĦQUDIN FL-IMĦABBA

Bin Sirak 3:2-6; 12-14; Salm 127, 1-5; Kolossin 3: 12-21;  Mattew 2, 13-15, 19-23

 

Il-Vanġelu

Meta telqu, deher anġlu tal-Mulej f”ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u ‘l ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu.”  Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu billejl u telaq lejn l-Eġittu, u baqa’ hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi, biex hekk iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal, ‘Mill-Eġittu sejjaħt lil ibni.

 

Meta miet Erodi, deher l-anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi fl-Eġittu u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u ‘l ommu, u erġa’ lura lejn l-art ta’ Iżrael, għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel.”  Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ‘l ommu, u mar fl-art ta’ Iżrael. Imma billi sama’ li fil-Lhudija kien qiegħed isaltan Arkelaws flok Erodi missieru, baża’ jmur hemm. Fuq twissija li kellu fil-ħolm, telaq lejn l-inħawi tal-Galilija, u mar joqgħod f’belt jisimha Nazaret, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz  tal-profeti,

 

Il-Ħsieb

Quddiem kultura ta’ perseverità akkanita kontra l-familja permezz ta’ mentalità liberali li, permezz tad-divorzju u l-abort, qiegħda tnawwar it-tisħiħ ta’ l-għaqda familjari, id-dehra tal-familja ta’ Nażaret tidher utopika għal dawk li mar jridux li l-vera valuri tal-familja jinżammu.  Fid-dehra tal-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret hemm lingwaġġ radikali u li ħafna llum ma jridux jagħrfuh.  Lingwaġġ li l-membri tal-familja, li jridu jwettqu r-rieda ta’ Alla, iridu jimpenjaw ruħhom b’sens kbir ta’ sagrifiċċju għal xulxin għax jemmnu fil-preżenza qawwija u ħajja ta’ Ġesù f’nofshom.  Huwa dan l-impenn ta’ ħajja totali għal xulxin li ħafna nsara li jgħidu li jemmnu m’humiex lesti li jagħmlu.  Fil-Vanġelu tal-lum nindunaw li x-xogħol ta’ Marija u Ġużeppi kien li jobdu l-ordnijiet li jagħmlilhom il-Mulej.  Kemm qed jiġri dan fil-familji tagħna?

 

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-ktieb ta’ Bin Sirak, insibu li min jibża’ mill-Mulej iweġġaħ lill-ġenituri tiegħu.  Dan it-test ifisser il-Kmandament li nsibu fl-Eżodu 20.12.  Is-Salm Responsorjali tal-lum, meħud minn Salm 127, 1-5 ifaħħar il-bniedem it-tajjeb għax daru jkollha l-barka ta’ Alla fuqha.  San Pawl, fl-Ittra tiegħu lill-Kolossin, itenni kif għandha tkun il-ħajja fid-dar fil-Mulej.  Jenfasizza l-ħniena, tjieba, umiltà ħlewwa u sabar.  “Stabru b’xulxin!”  Fil-Vanġelu tal-lum naraw ritratt bil-problemi li kellha l-Familja Mqaddsa.

 

Il-Ħajja

1.  Kemm qed nagħmlu mill-ħajja familjari tagħna familja fil-Mulej?

2.  Ma nibżgħux mill-problemi u l-irwiefen.  Il-fidi ta’ kull membru tal-     familja flimkien toħloq blata.

3.  Kemm tassew kull membru tal-familja lest jgħix ħajtu b’sagrifiċċju     għal xulxin?

4.  It-talb biss jgħaqqad il-familja.

 

Id-Djalogu

Mulej Ġesù

agħti l-għajnuna u l-barka tiegħek

lill-familji nsara biex jgħixu flimkien

il-missjoni li fdajtilhom.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.