ALLA TAL-ĦAJJIN – It-32 Ħadd matul is-sena Ċ – 10 ta’ Novembru 2019

ALLA TAL-ĦAJJIN – It-32 Ħadd matul is-sena Ċ – 10 ta’ Novembru 2019

October 25, 2019
0

It-32 Ħadd Matul is-Sena

ALLA  TAL-ĦAJJIN

2 Malakija 7: 1-2, 9-14; Salm 16; 2 Tessalonkin 2: 16-3,5; Luqa 20: 27-38

Il-Vanġelu

Il-Qawmien mill-Imwiet

(Mt 22, 23-33; Mk 12, 18-27)

Mela resqu fuqu xi wħud mis-Sadduċej, dawk li jiċħdu l-qawmien mill-imwiet, u staqsewh: “Mgħallem,” qalulu,”Mosè ħallielna miktub, ‘Jekk wieħed imutlu ħuh miżżewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel ulied lil ħuh.’Issa jkun hemm sebat aħwa, u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal.  It-tieni wieħed,  u mbagħad it-tielet, f’kelma waħda, is-sebgħa li kienu, ħadu l-armla, u mietu bla ma ħallew tfal.  Fl-aħħar mietet  il-mara wkoll.  Issa din, fil-qawmien ta’ l-imwiet, mart min minnhom tkun? Għax is-sebgħa jkunu żżewwġuha.”  Weġibhom Ġesù: “Il-bnedmin f’din id-dinja jiżżewwġu u jżewwġu; imma dawk li jkun jistħoqqilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra u jqumu   mill-imwiet, dawn la jżewwġu u lanqas jiżżewwġu.  Għax anqas jistgħu jmutu iżjed, għaliex ikunu bħall-anġli, u huma wlied Alla ladarba qamu mill-imwiet. U li l-mejtin iqumu, Mosè wkoll urieh,  fir-rakkont tax-xitla ta’ l-għollieq, għax lill-Mulej isejjaħlu Alla ta’ Abraham, Alla ta’ Iżakk, u Alla ta’ Ġakobb.  Issa Hu m’huwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix.”

 

Il-Ħsieb

Ninsabu fix-xahar li fih niftakru fl-għeżież tagħna mejtin.  Fix-xahar ta’ Novembru bla ma trid tħoss xi ftit niket.  Jorbotna ma’ dawk li ma għadhomx aktar magħna, li telqu qabilna fil-vjaġġ tagħhom għall-eternitaÏ.  U min jaf kemm-il darba għaddew ħsibijiet minn moħħna ta’ x’se jsir minn din il-ħajja!

Hu m'huwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix.
Huwa fatt importanti li ħafna drabi nagħmlu enfasi kbira fuq il-kelma MEJTIN.  U għalhekk noqtlu fina, anki mill-aspett psikoloġiku, kull ħjiel ta’ tama għal ħajja oħra.  Ġesù llum fil-Vanġelu jitkellem ċar – AĦNA WLIED IL-ĦAJJA.  Alla tagħna m’huwiex Alla tal-mejtin iżda tal-ħajjin:  “għax għalih kulħadd jgħix.”  U dan huwa l-mument li għalih irridu naħdmu tul ħajjitna kollha.  Aħna wlied il-ħajja u għalhekk irridu, minn din il-ħajja stess, nimpenjaw ruħna u nagħmlu l-investimenti tagħna mhux fuq din l-art iżda fis-sema fejn hu pajjiżna.  Meta jkollna l-fidi tagħna msaħħa kapaċi naslu għal dawn il-ħsibijiet, iżda mingħajr il-fidi ma naslu mkien.

Ħafna kumplikazzjonijiet u ħsibijiet żejda fil-ħajja tagħna nagħmluhom għax inħaddnu l-prinċipju tas-Sadduċej li ma kinux jemmnu fil-qawmien u għalhekk kollox isir kumplikat u jispiċċa fix-xejn minn dak kollu li ngħaddu minnu f’din il-ħajja.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ktieb tal-Makkabej, insibu għall-ewwel darba fit-Testment il-Qadim stqarrija ta’ twemmin fil-qawmien mill-imwiet.  Fi żmien il-persekuzzjoni ta’ Antijoku, il-qtil ta’ tant Lhud tajba qajjem fost il-poplu t-tama ta’ dan il-qawmien.  Is-Salm Responsorjali huwa stqarrija li dawk li jibqgħu fil-liġi tal-Mulej meta jqumu jaraw id-dawl tiegħu.  Fit-Tieni Qari għandna silta mit-Tieni ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin fejn San Pawl jissokta jitlob għall-insara tat-Tessalonika biex ifehimhom li ma jistgħux jaslu waħedhom għas salvazzjoni iżda jrid ikun hemm l-għajnuna ta’ Alla.  Fil-Vanġelu meħud minn San Luqa, għad-domanda “hemm tassew qawmien mill-imwiet?” insibu li t-tweġiba ta’ Ġesù mhix waħda mibnija fuq ix-xjenza iżda fuq il-fidi.

Il-Ħajja

1.  Inti konvint mill-qawmien wara din il-ħajja?

2.  Kif qed tgħix il-fidi tiegħek issa?

3.  Kemm qed tagħmel investimenti fis-sema?

4.  Kemm tassew temmen li l-mixja tagħna fuq din l-art se titkompla mal-Mulej għall-eternitaÏ?  Kemm tassew qed tgħix il-Kelma ta’ Alla f’dan id-dawl?

5.  Alla tiegħek huwa Alla tal-ħajjin jew tal-mejtin?

Id-Djalogu

Isma’, Mulej, il-kawża ġusta tiegħi,

ilqa’ l-għajta tiegħi,

agħti widen għal talbi

li ġej minn xofftejn bla qerq.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.