L-INDAFA MILL-ĠDIEM – Is-6 Ħadd Matul is-Sena – 11 ta’ Frar 2018

L-INDAFA MILL-ĠDIEM – Is-6 Ħadd Matul is-Sena – 11 ta’ Frar 2018

February 5, 2018

Is-6 Ħadd Matul is-Sena

L-INDAFA MILL-ĠDIEM

Levitiku 13, 1-2, 45-46; Salm 31: 1-2.5.7.11; 1 Korintin 10, 31-11,1; Mark 1, 40-45

Il-Vanġelu

     Resaq fuqu wieħed lebbruż jitolbu bil-ħerqa, nxteħet għarkubbtejh quddiemu u qallu: “Jekk trid, tista’ tfejjaqni.” Mqanqal mill-ħniena, Ġesù medd idu fuqu, messu u qallu: “Irrid, kun imnaddaf.” U minnufih il-lebbra marritlu u ġismu ndaf. U widdbu bis-sħiħ, bagħtu malajr u qallu: “Qis li ma tgħid xejn lil ħadd; iżda mur uri ruħek lill-qassis, u agħmel offerta għall-fejqan tiegħek kif ordna Mosè, biex tkunilhom ta’ xhieda.” Iżda dak, meta telaq, beda jxandar ma’ kullimkien u jxerred l-aħbar, hekk li Ġesù f’ebda belt ma sata’ iżjed jidħol bid-dieher, imma kien jibqa’ barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kullimkien.

 

Il-Ħsieb

Jekk trid, tista' tfejjaqni
     Min jista’ jgħid li ma għandux ġdiem?  Min jista’ jgħid li huwa nadif?  Min jista’ jgħid li ma għandux bżonn il-fejqan mill-feriti li nġarrbu kuljum?  Ġesù jfejjaq, Ġesù jnaddaf mingħajr kundizzjoni għaliex irid iħobbna.  Messaġġ sempliċi.  Offerta kbira.  Imma għaliex nibqgħu ma nifhmux li Ġesù jrid li l-bniedem ifiq u jqum fuq saqajh?  Il-Mulej niżel fl-umanità biex jerfa’ fuqu l-mard ta’ l-istess umanità, imma kemm qed tkun rikonoxxenti ta’ dan, l-istess umanità?  Kemm qed ngħidu GRAZZI bil-qalb lill-Mulej?  Kemm tassew qed nagħrfu li mingħajr il-Mulej se nibqgħu mġiddmin?

Il-Kelma

     Fl-ewwel qari mill-Ktieb tal-Levitiku tissemma mill-ewwel il-marda tal-ġdiem li billi dak iż-żmien ma kienx hemm fejqan għaliha, kienet meqjusa bħala sinjal tad-dnub.  Skond il-liġi ta’ Mosè l-imġiddem kien ikollu jgħix waħdu maqtugħ mis-soċjetà.

    Salm 31 li ntennu fis-Salm Responsorjali hija karba lill-Mulej biex iħenn għalina u jaħfrilna dnubietna.  Fit-tieni qari, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korinitn, hemm eżortazzjoni għalina lkoll biex nixbħu lil Kristu f’kollox.  Huwa l-impenn tal-ħajja tagħna li għalih illum jeżortana San Pawl.  Fil-Vanġelu għandna l-fejqan ta’ l-imġiddem u kif dan beda jxandar lill-Mulej ma’ kulħadd.

Il-Ħajja
  1. Qatt f’ħajtek aċċettajt ir-realtà li inti midneb?
  2. Kemm qatt tlabt b’sinċerita lill-Mulej inaddfek?
  3. Qatt għaraft il-ġdiem tiegħek fejn hu?
  4. Kemm tassew qed tirringrazzja lill-Mulej għall-fejqan u kemm tassew qed tħabbru ma’ l-oħrajn?
Id-Djalogu

  Mulej,

  Grazzi tal-fejqn,

  li tagħtini fil-Qrar,

  Grazzi u għinni nkompli

  nitnaddaf minn ħżuniti.