MEJTIN GĦAL DEJJEM? – 2 ta’ Novembru: Tifkira Solenni tal-Mejtin

MEJTIN GĦAL DEJJEM? – 2 ta’ Novembru: Tifkira Solenni tal-Mejtin

October 28, 2014
0

2 ta’ Novembru:  Tifkira Solenni tal-Mejtin

MEJTIN GĦAL DEJJEM?

Ġob 19: 1.23-27a, Salm 26, Rumani 5: 5-11, San Ġwann 6: 37-40

 

Il-Vanġelu

“Dawk kollha li jagħtini Missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx ‘il barra; għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma  r-rieda ta’ min bagħatni. Issa r-rieda ta’ min bagħatni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajjmu mill-imwiet  fl-aħħar jum. Din hi tabilħaqq ir-rieda ta’ Missieri: li kull min jara lill-Iben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta’ dejjem u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum.”

 

Il-Ħsieb

Il-mewt hi suġġett li kulħadd jipprova jaħrab, mhux biss li jitkellem fuqu iżda wkoll li jaħseb dwaru.  Il-mewt li tiżra’ niket profond meta tolqot lilna mill-qrib.  Il-mewt tant iġġiegħel nies isofru u jibku.  Il-mewt hija kundanna.  Iżda hija kundanna?  Il-Knisja darba fis-sena tagħmel tifkira li fiha naħsbu fil-mejtin kollha.  Huwa mument li fih il-Knisja turina li hemm rabta kbira bejn dawk li mietu u aħna li għadna ħajjin.  Hemm rabta kbira spiritwali tant li nistgħu nibqgħu solidali ma’ xulxin permezz tat-talb.  Fit-tifkira tal-lum, li tiġi ċelebrata l-Ħadd, għandna diversi siltiet tal-Kelma ta’ Alla li jistgħu jintgħażlu għal-lum.  Siltiet li mhux biss jimlewna bit-tama iżda b’mod ġdid kif inħarsu lejn il-mewt mhux bħala telfa iżda bħala rebħa u bidla.

Rebħa u bidla li kisbilna Kristu bil-qawmien fuq l-istess mewt u billi fetħilna l-bieb tal-ġenna beraħ għat-tieni parti tal-pellegrinaġġ tagħna.  Il-festa tal-lum m’hix biss tifkira u rispett lejn l-għeżież tagħna iżda wkoll mument li fih niftakru li aħna wkoll irridu ngħaddu minn dan il-passaġġ u jeħtieġ li nippreparaw bis-sħiħ għalih.

 

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf, naraw li l-mewt mhix qerda iżda l-kisba tas-sliem etern.  Il-Mulej mhux se jitlaq lil dawk li fil-ħajja tagħhom għamlu l-għażla tiegħu.  Din hija l-kisba tal-verità eterna.  Is-Salm Responsorjali jkompli jurina kemm il-Mulej jieħu ħsiebna f’din il-ħajja, għaliex fis-Salm 22 insibu li huwa r-Ragħaj u s-Salvazzjoni tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl, fl-Ewwel Ittra lill-Korintin, itenni li aħna nqumu mir-raqda li nagħmlu fil-mewt.  Huwa mument misterjuż ta’ bidla, bidla li turi n-nuqqas ta’ taħsir.  San Pawl itenni li l-unika niggieża għall-mewt hija d-dnub.  San Pawl jirringrazzja lil Alla għar-rebħa li ksibna permezz ta’ Kristu fuq il-mewt.  Fil-Vanġelu nsibu r-rakkont tal-qawmien mirakoluż ta’ Lażżru.  Il-Mulej joħroġ lil Lażżru mill-qabar.  Il-mewt iċċedi għall-kmand qawwi tal-kelma ta’ Kristu.

 

 

Il-Ħajja
  1. Il-Mulej beka wkoll fil-mewt ta’ Lażżru. Iżda l-Mulej bil-kelma tiegħu qajjem lil Lażżru.
  2. Il-Mulej jibki wkoll quddiem il-mewt li nwettqu kuljum meta nabbandunawh. Bil-kelma tiegħu qawwija lest li joħroġna mill-qabar li naqgħu u ningħalqu fih bid-difetti tagħna kuljum.
  3. Il-qawwa tar-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt għandha timliena b’kuraġġ. Iżda f’din il-ħajja rridu nagħmlu l-għażliet, mingħajr kompromessi, li jridna nagħmlu Kristu.
  4. Kemm tassew aħna ppreparati issa, il-lum, f’dan il-ħin, biex niltaqgħu mal-Mulej jekk isejħilna?

 

Id-Djalogu

Ħienja l-Mejtin

li jmutu fil-Mulej;

huma jistrieħu mit-taħbit tagħhom,

għax l-għemejjel tagħhom

jissieħbu magħhom.


“Hienja minn issa l-mejtin li jmutu fil-Mulej.

Iva, jgħid l-Ispirtu, huma jistrieħu mit-taħbit kollu tagħhom,

għax l-għemejjel tagħhom imorru magħhom.”

Apokalissi 14,13


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.