MIN MA GĦANDUX DNUB? – Il-5 Ħadd tar-Randan – Il-Ħadd 7 t’April 2019

MIN MA GĦANDUX DNUB? – Il-5 Ħadd tar-Randan – Il-Ħadd 7 t’April 2019

April 5, 2019

Il-5 Ħadd tar-Randan

MIN MA GĦANDUX DNUB?

Isaija 43:16-21; Salm 125; Filippin 3: 8-14; Ġwanni 8: 1-11

Il-Vanġelu

     Ġesù telaq lejn l-Għolja taż-Żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ raġa’ mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġie ħdejh, u hu qagħad bilqiegħda jgħallimhom. Mbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: “Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-Liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int, imma, xi tgħid?” Dan qaluhulu biex iġarrbuh, ħalli jkollhom fuqiex jixluh. Imma Ġesù tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b’sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: “Min fostkom hu bla dnub jitfgħalha hu l-ewwel ġebla.” U raġa’ tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mix-xjuħ, u Ġesù baqa’ waħdu mal-mara, wieqfa fin-nofs.  Qam dritt u qalilha: “Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kkundannak?” “Ħadd, Sinjur,” qaltlu.”Mela anqas jien ma nikkundannak,” qalilha Ġesù. “Mur, u mil-llum ‘il quddiem tidnibx iżjed.”

Il-Ħsieb

     Kemm-il darba niġġudikaw bl-addoċċ, fil-ħajja tagħna, persuni li mhux dejjem narawhom minn għajnejn tajba?    Kemm-il darba niġġudikaw persuni sempliċement għax ma jaqblux mal-fehma tagħna jew għax naħsbu li se jieħdu l-post tagħna?  Kemm niżirgħu ġudizzji foloz għal xejn b’xejn?  Kemm-il darba dawwarna subgħajna biex nakkużaw dawn in-nies?  Il-Vanġelu tal-lum jurina li l-Bxara t-Tajba li ġab Kristu ġabha biex tibdel il-persuni u tnaddafhom, speċjalment dawk li għandhom bżonn l-għajnuna u l-fejqan.  Kif itenni Ġesù stess, ix-xogħol tiegħu mhux li jikkundanna iżda li jfejjaq.  Il-każ tal-mara adultera huwa ċar għaliex quddiem persuna li nqabdet fil-fatt tiżbalja, Ġesù jħares l-ewwel u qabel kollox lejn is-salvazzjoni u l-fejqan tagħha.  Huwa jagħraf li naqset, jaħfer in-nuqqas tagħha u jagħtiha l-biċċa xogħol iebsa biex ma tidnibx iżjed.

     Kemm tassew, bħala Nsara, f’dawn l-aħħar jiem tar-Randan nagħrfu naċċettaw dan il-messaġġ qawwi ta’ Ġesu u ngħixuh fil-ħajja tagħna?

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari meħud mill-Ktieb ta’ Isaija nkiteb mill-profeta li jinsab eżiljat f’Babel fi żmien is-sultan ~iru.  Il-profeta jrid iqawwi t-tama ta’ ħutu li jinsabu fil-jasar billi jħabbrilhom li Alla kien se jagħtihom ħajja ġdida.  Is-Salm Responsorjali juri li din il-ħajja ġdida hija parti mill-ħwejjeġ kbar li għamel magħna l-Mulej.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra lill-Filippin, San Pawl jurina li (i) ma hemm xejn importanti daqs li tagħraf lil Kristu;  (ii) is-salvazzjoni tiġi biss minn Kristu; (iii) nagħtu s-sehem tagħna biex insiru nixbħu aktar lil Ġesù.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, naraw lil Ġesù jpoġġi fil-prattika dak li kien qal fil-Vanġelu ta’ San Mattew (12.7) fejn itenni li ħniena jrid u mhux sagrifiċċju u dak li qal f’San Luqa 5,32:  Jiena mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-midinbin.  Ġesù jaħfer lill-adultera u jgħidilha biex ma tidnibx iżjed.

Il-Ħajja

  1. Il-Mulej huwa l-fejqan tagħna. Kif qed naċċettaw dan il-fejqan fil-ħajja tagħna u f’ta’ l-oħrajn?
  1. Il-Mulej huwa s-salv azzjoni tagħna għax għamel magħna ħwejjeġ kbar.  Kemm qed nitlob li din is-salvazzjoni tasal għand ħaddieħor?
  1. Il-Mulej idawwalna biex inwasslu l-Bxara t-Tajba. Għajb għan-nisrani li jipponta sebgħu biex jiġġudika lil ħaddieħor minflok jgħinu.
  1. Bħal San Pawl nistgħu ngħidu li qed ngħoddu kollox bħala telf quddiem il-qligħ kbir li hemm filli nagħraf lil Alla?
  1. Kemm qed insibu ħin li nagħmlu kuljum l-eżami tal-kuxjenza tagħna?

 

 

Id-Djalogu

  Mulej, aħfirli l-ħtijiet tiegħi,

  għinni nitlob għall-fejqan spiritwali tiegħi u tal-proxxmu,

  tħallini qatt naqa’ li niġġudika lil dawk ta’ ħdejja,

  għallimni iżda nitlob għall-fejqan tagħhom.