NEĦĦU N-NIKET! – It-2 Ħadd ta’ l-Avvent – 9 ta’ Diċembru 2018

NEĦĦU N-NIKET! – It-2 Ħadd ta’ l-Avvent – 9 ta’ Diċembru 2018

November 30, 2018

It-2 Ħadd ta’ l-Avvent

NEĦĦU N-NIKET!

Baruk 5:1-9; Salm 125; Filippin 1:4-6; 8-11; Luqa 3: 1-6

Il-Vanġelu

Fis-sena ħmistax tal-ħakma ta’ Tiberju Ċesari, meta Ponzju Pilatu kien gvernatur tal-Lhudija, Erodi tetrarka tal-Galilija, ħuh Filippu tetrarka ta’ l-artijiet ta’ l-Iturija u t-Trakonija, u Lisanja tetrarka ta’ Abileni, fiż-żmien meta l-uffiċċju ta’ qassis il-kbir kien f’idejn Anna u Kajfa, il-kelma tal-Mulej ġiet fuq Ġwanni bin Żakkarija, fid-deżert. U ġie fl-inħawi kollha ta’ madwar il-Ġordan, ixandar magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-dnubiet, kif hemm imniżżel fil-ktieb tal-profeziji ta’ Isaija:

Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert:

Ħejju t-triq tal-Mulej,

iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.

Kull wied jimtela,

kull muntanja u għolja titbaxxa,

il-mogħdijiet mgħawwġa jiddrittaw,

u t-triqat imħarbta jitwittew.

U l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla

ADVENT WREATHIl-Ħsieb

     Hemm bżonn li nneħħu n-niket u noħorġu fil-beraħ inxandru l-miġja tal-Mulej fostna.  Hemm bżonn li nimitaw lil Ġwanni l-Battista u mmorru kontra l-kurrent tas-soċjetà tagħna.  Soċjetà li fiha t-tajjeb iżda soċjetà li ħafna drabi jkaxkarna l-kurrent tagħha ta’ suspetti, għira u konsumiżmu.  F’dan it-tieni pass ta’ stennija ta’ l-Avvent irridu niftħu għajnejna.  Bħala Nsara ma nistgħux noqogħdu neqirdu u nitnikktu għax id-dinja ħżienet.  Hemm bżonn inkunu nies ta’ tama f’dinja li qed titqal bid-disperazzjoni.  U dan huwa l-messaġġ qawwi ta’ Ġwanni l-Battista llum:  INĦEJJU T-TRIQ GĦALL-MULEJ.  Aħna rridu nħejjuha bil-ħajja tagħna fuq it-tagħlim ta’ l-istess Imgħallem tagħna.  Alla huwa dak li se jmexxina fil-ferħ fid-dawl tas-sebħ tiegħu, kif naqraw mill-Profeta Baruk fl-Ewwel Qari tal-lum.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari meħud mill-Ktieb tal-Profeta Baruk, il-profeta jimmaġina li qed jikteb fi żmien meta l-poplu Lhudi kien fl-eżilju f’Babel.  Filwaqt li jagħraf il-ħażen u l-ħtija li kien wettaq il-poplu Lhudi, huwa jfarraġ lill-poplu u jqawwilu qalbu.  Itennilu li għandu dejjem iħares il-liġi ta’ Alla.  Huwa diskors ta’ kuraġġ għal dak li Alla għamel ma’ Ġerusalemm.  Fis-Salm Responsorjali meħud minn Salm 125, għandna għanja ta’ ferħ għal dak li wettaq il-Mulej mal-poplu Lhudi meta ħelsu mill-mument iebes ta’ l-eżilju.  Fit-Tieni Qari, fl-Ittra lill-Filippin, San Pawl, li kien qed jikteb mill-ħabs, jirringrazzja lin-nies ta’ Filippi għall-għajnuna li kienu tawh u jgħidilhom li huwa għadu jitlob għalihom għalkemm ’il bogħod minnhom.  Fil-Vanġelu tal-lum San Luqa jurina li Ġesù huwa parti mill-istorja mhux biss tal-poplu Lhudi iżda wkoll mill-istorja tal-bnedmin, tagħna lkoll.  Dan jagħmlu billi jdaħħal lil Ċesari u lil oħrajn li ma kinux Lhud.  L-importanti huwa l-indiema tal-qalb u l-maħfra li jagħti l-Mulej.  Dan huwa l-messaġġ ta’ Ġwanni l-Battista.

Il-Ħajja

  1. Qegħdin fit-tieni pass ta’ l-istennija tagħna fl-Avvent. X’qed nagħmlu biex nersqu lejn il-Mulej aktar fil-qrib? Qed nitnaddfu mid-dnubiet tagħna?
  2. Ġwanni ma beżax ixandar fil-miftuħ l-indiema u s-salvazzjoni lis-soċjeta tiegħu. Aħna, bħala Nsara, qed ninħbew milli nxandru tassew li żmien is-salvazzjoni qiegħed magħna?
  3. Pawlu lill-Filippin jirringrazzjahom għall-għajnuna li tawh fil-qadi tal-missjoni. Kemm qed ngħinu nies li qed inxandru l-kelma ta’ Alla kull ħin: saċerdoti, missjunarji, lajċi?  Kemm tassew qed nifhmu li l-Mulej għandu bżonn lil kulħadd f’din il-missjoni, speċjalment bit-talb?
  4. Qed tipprova twitti t-triq ta’ ħajtek jekk din tinsab imgħawġa?
  5. Mingħajr biża’, ejjew inkomplu naħdmu f’din l-istennija tal-Mulej!

Id-Djalogu

  Mulej,

  qed inkomplu din il-ħidma tagħna

  f’dan iż-żmien ta’ l-Avvent.

  Għinna, Mulej, biex ilkoll kemm aħna

  nagħrfu li aħna dgħajfa,

  li neħtieġu l-għajnuna tiegħek

  biex inwittu t-toroq tagħna.

  Tħalliniex waħedna, Mulej,

  fl-isforzi li nwettqu

biex inkunu aħjar.