PROPOSTA GĦAT-TGERGIR! – It-19-il Ħadd Matul is-Sena – 12 t’Awwissu 2018

PROPOSTA GĦAT-TGERGIR! – It-19-il Ħadd Matul is-Sena – 12 t’Awwissu 2018

August 8, 2018

It-19-il Ħadd Matul is-Sena

PROPOSTA GĦAT-TGERGIR!

1 Slaten 19:4-8; Salm 33; Efesin 4,30-5,2; Ġwanni 6:41-51

Il-Vanġelu

      Il-Lhud bdew igergru fuqu għax kien qal, ‘Jiena hu l-ħobż li niżel mis-sema.’  U bdew jgħidu: “Dan m’huwiex Ġesù bin Ġużeppi? Lil missieru u ‘l ommu ma nafuhomx? Mela kif qiegħed jgħid, ‘Jiena nżilt mis-sema’?” Ġesù weġibhom: “Toqogħdux tgorru bejnietkom.  Ħadd ma jista’ jiġi għandi jekk il-Missier li bagħatni ma jiġbdux lejja; u jiena nqajjmu mill-imwiet fl-aħħar jum.  Hemm miktub fil-Profeti, ‘U kulħadd ikun mgħallem minn Alla.’ Mela kull min jisma’ lill-Missier u jitgħallem minnu jiġi għandi.  Mhux għax xi ħadd qatt ra lill-Missier ħlief dak li hu minn Alla; hu dan li ra lill-Missier. Tassew tassew ngħidilkom, min jemmen għandu l-ħajja ta’ dejjem. Jiena hu l-ħobż tal-ħajja.  Missirijietkom kielu l-manna fid-deżert, u mietu;  dan hu l-ħobż nieżel mis-sema, biex min jiekol minnu ma jmutx. Jiena hu l-ħobż il-ħaj, li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobż jgħix għal dejjem. U l-ħobż li jiena nagħti huwa ġismi għall-ħajja tad-dinja.”

 

Il-Ħsieb

     Kemm ingergru!  Kemm-il darba anki l-ħajja spiritwali tagħna tkun imċajpra b’dan it-tgergir?  Kemm tassew ħafna drabi ninfexxu nippuntaw subgħjana u l-akkużi tagħna fuq it-tgergir lejn ħaddieħor.  Fi żmien Ġesù il-Lhud gergru minkejja li raw il-Providenza Divina u daqu mill-istess providenza.  Il-proposta ta’ Ġesù għal dan in-nuqqas hija li jitma’ lill-bniedem bil-Ħobż Ħaj li nieżel mis-sema.  Il-ħajja tagħna ta’ kuljum ħafna drabi tkun medjokri peress li naqgħu f’attitudni ta’ tgergir u ma nindunawx li l-għajnuna l-Mulej qed jagħtiha kull ħin lilna, u kif!

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten, għandna lil Elija jaqta’ qalbu u jaħrab lejn id-deżert.  Qata qalbu minħabba l-ebusija tan-nies.  Iżda Alla, fil-mument ta’ kriżi, jersaq lejh, jitimgħu u jagħmillu kuraġġ.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 33, huwa stedina biex induqu u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej.  Huwa bla sens li ngergru għall-Mulej jekk wara ma narawx l-għajnuna kontinwa li huwa jagħtina.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, jitkellem fuq ir-regola tal-ħajja l-ġdida li rċevejna permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann naraw ir-rifjut tal-Lhud għall-kliem ta’ Kristu li kien joffri l-Ewkaristija bħala ġismu u demmu.

Il-EUCHARISTĦajja

  1. Fil-mument ta’ kriżi ta’ ħajjitna nduru lejn Ġesù għax jinsab ħdejna f’kull ħin.
  2. Nemmnu aktar fil-qawwa ta’ l-Ewkaristija fil-ħajja tagħna.
  3. Fil-ħajja, bit-tgergir negħrqu aktar fil-medjokrità. Inqumu fuq tagħna bħala Nsara u nħarsu lejn dak li jitmagħna bih Ġesù.
  4. Qegħdin tassew induau u naraw kemm huwa tajjeb il-Mulej?

Id-Djalogu

  Mulej, grazzi għall-għajnuna  li toffrili kull ħin.