RIFLESS TA’ FAMILJA – Il-Festa tal-Familja Mqaddsa – il-Ħadd 31 ta’ Diċembru 2023

RIFLESS TA’ FAMILJA – Il-Festa tal-Familja Mqaddsa – il-Ħadd 31 ta’ Diċembru 2023

December 28, 2023
0

Il-Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret

RIFLESS TA’ FAMILJA

Bin Sirak 3:2-6; 12-14; Salm 127, 1-5; Kolossin 3: 12-21; Luqa 2: 22-40

Il-Vanġelu

Il-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju

 Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skond il-Liġi ta’ Mosè, ħaduh Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li ‘kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,’ u biex joffru b’sagrifiċċju ‘par gamiem jew żewġ bċieċen,’ kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.

 F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu. L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-Mulej. Mar mela fit-tempju, mqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi, huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:

“Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem, skond kelmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus, u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael.”

 Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh, – u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! – biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna.”

Kien hemm ukoll waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta’ Aser. Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien; wara xbubitha kienet għamlet seba’ snin miżżewwġa, u mbagħad romlot. Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet, u bdiet trodd ħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm.

Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skond il-Liġi tal-Mulej reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta’ Nazaret.  U t-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli  bl-għerf. U l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu

 

Il-Ħsieb

     Xi ftit jew wisq kulħadd għandu għal qalbu l-familja tiegħu.  Kulħadd jaf kemm dwejjaq jaqbduk meta tisma’ bi stejjer ta’ familji li qed jitfarrku kull ħin.  L-ewwel Ħadd fuq il-Milied il-liturġija tiddedikah għall-familja ta’ Nażaret bħala rifless tal-familji nsara llum.  Il-Milied huwa l-festa li tgħaqqad il-familja.  Iżda dan għadu jseħħ illum?  Kemm tassew qed inpoġġu l-valuri ta’ l-għaqda fil-familja f’post ċentrali ta’ ħajjitna?  Dawk li se jibnu familja qed iħarsu b’entużjażmu lejn din l-esperjenza, jew għalihom id-dar tiġi qabel il-familja?  Ir-rifless tal-familja ta’ Nażaret huwa rifless ta’ famija umli u sempliċi iżda magħquda bil-preżenza ta’ Ġesù f’nofshom.  Kemm qed nittamaw u naħdmu ħalli kull familja llum ikollha preżenza li tinħass ta’ Ġesù fin-nofs tar-realtà familjari?  Il-Familja ta’ Nażaret hija rifless ta’ rispett iżda wkoll sagrifiċċju, xi ħaġa li forsi qed tgħib mill-familji Maltin illum.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ Bin Sirak u juri kif wieħed irid iħobb u jirrispetta l-ġenituri tiegħu biex juri li tassew iħobb u jirrispetta lil Alla.  Fis-Salm Responsorjali għandna Salm li jfaħħar lil dawk kollha li jagħżlu b’mod għaqli li jimxu fil-mogħdijiet tal-Mulej.  San Pawl, fit-Tieni Qari tal-lum, itenni l-istedina tal-maħfra ta’ xulxin għax aħna lkoll maħbubin ta’ Alla.  Fil-Vanġelu tal-lum għandna ritratt tal-familja ta’ Nażaret bħala xempju ta’ fedeltà lejn Alla u lejn il-liġi tiegħu.

Il-Ħajja
  1. Kemm għandna nagħtu importanza lit-talb fil-familja tagħna?
  2. Kemm qed inħoss li l-preżenza ta’ Alla hija importanti fil-ħajja tal-familja tiegħu; kemm tinqara l-kelma ta’ Alla flimkien; kemm tassew qed nifhmu u nagħdru lil xulxin?
  3. Kemm qed insibu ħin nisimgħu lil xulxin fil-familja tagħna?
  4. Il-pedament tal-familja hija s-sagrifiċċju bi spirtu evanġeliku.  Qed nifhmu li Alla jinsab anki meta inti tiċċaħħad minn xi ħaġa għal xi ħadd fil-familja tiegħek?
  5. Kemm qed nitolbu għall-qdusija tal-familja tagħna?
  6. Attenti li jkun hemm Alla wieħed fil-familja u nibżgħu minn allat foloz li jistgħu jitlajjaw mal-familja, bħalma huma l-flus u attrazzjonijiet oħra.
Id-Djalogu

  Mulej, żomm idejk fuq il-familji tagħna.

  Qaddishom u berikhom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.