kristu-re

SULTAN TA’ KULJUM – Kristu Re’ – Sena A – 26 ta’ Novembru 2023

November 17, 2023

Festa ta’ Kristu Sultan

SULTAN TA’ KULJUM

Eżekjel 34: 11-12; 15-17; Salm 27; Korintin 15: 20-26, 28; Mattew 25:31-46

Il-Vanġelu

“Meta jiġi Bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, mbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu.   U quddiemu jinġabru l-ġnus kollha, u hu jifridhom minn xulxin, bħalma r-ragħaj jifred in-nagħaġ mill-mogħoż:  in-nagħaġ iqegħedhom fuq il-lemin tiegħu u l-mogħoż fuq ix-xellug. Mbagħad is-Sultan jgħid lil dawk ta’ fuq il-lemin tiegħu, ‘Ejjew, mberkin minn Missieri, ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna li tħejjiet għalikom sa  mill-ħolqien tad-dinja.  Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni,  kont għeri u libbistuni, kont marid u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni.’ Mbagħad iweġbuh il-ġusti, ‘Mulej’, jgħidulu, ‘meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għatx u sqejnik ?  Meta rajnik barrani u lqajniek, jew għeri u libbisniek?  Meta rajnik marid jew fil-ħabs u ġejna nżuruk?’ U s-Sultan iweġibhom u jgħid, ‘Tassew, ngħidilkom, kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.’

Mbagħad jgħid ukoll lil dawk ta’ fuq ix-xellug, ‘Morru minn quddiemi, misħutin, fin-nar ta’ dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għatx u ma sqejtunix,  kont barrani u ma lqajtunix, kont għeri u ma libbistunix, kont marid u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni! Mbagħad huma wkoll iweġbuh, ‘Mulej,’ jgħidulu, ‘meta rajniek bil-ġuħ, jew bil-għatx, jew barrani, jew għeri, jew marid, jew fil-ħabs, u aħna ma waqafniex miegħek?’ Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom, ‘Tassew, ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma’ wieħed minn dawk iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh.’ U dawn imorru fit-tbatija ta’ dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta’ dejjem.

Il-Ħsieb

kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi
     Fil-Vanġelu tal-lum insibu l-aħħar silta tad-diskors ta’ Kristu fuq l-aħħar żminijiet.  Ġesù huwa mxebbah mas-Sultan ragħaj li kontinwament isegwi n-nagħaġ tiegħu, jafhom personalment u jindukrahom.  Il-Mulej jagħmel l-istess ma’ kull wieħed u waħda minna u għalhekk huwa Sultan ta’ kuljum, mhux sultan għar-ritratti jew għall-pożi, mhux sultan ta’ rikkezzi materjali.  It-tron tiegħu kien is-salib u l-kuruna tiegħu hija dik tax-xewk.  Ried jurina kontinwament il-Mulej li s-Saltna tiegħu hija Saltna ta’ ħidma u mpenn u din għandha tkun l-istennija tagħna ta’ kuljum.  Il-Mulej bħala Sultan huwa ġust u se jippremja lil dawk li taw każ tal-kelma tiegħu u wettquha kuljum.  Il-Mulej se jifred dawk li ma tawx każ ta’ kliemu minn dawk li taw każ.  Għalhekk f’dawn l-aħħar Ħdud id-diskors eskatoloġiku – li jittratta dwar l-aħħar taż-żminijiet ta’ Ġesù – kien diskors biex jiftħilna għajnejna.  ISSA rridu nwettqu l-għażliet tagħna.  ISSA, fil-ħajja ta’ kuljum.

 

IL-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ktieb tal-profeta Eżekjel, jurina li se jkun l-istess Alla, li ċanfar lill-mexxejja u l-kapijiet tal-poplu għax ittraskuraw in-ngħaġ, li se jinżel biex jindokra n-ngħaġ tiegħu.  U din l-għajta tidwi fis-Salm 22 fejn intennu li l-Mulej huwa r-ragħaj tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra lill-Korintin, għandna lil San Pawl juri kif il-Mulej se jġib fit-tmiem is-Saltna li beda fuq din l-art meta jerġa’ jiġi.  Fil-Vanġelu tal-lum għandna l-figura tas-Sultan – ragħaj li jagħmel ġustizzja ma’ dawk li jsegwu kliemu.

Il-Ħajja
  1. Kemm tassew ilkoll kemm aħna għandna fiduċja fi Kristu Sultan?
  2. Kemm tassew qed nuru li aħna parti mis-Saltna tiegħu?
  3. Kemm qed ngħixu l-messaġġi li jagħtina dan is-Sultan Ragħaj?
  4. X’qed tkun il-ħidma tagħna fil-mument ta’ prova tal-ġurnata ta’ kuljum?
Id-Djalogu

     Mulej, grazzi li ħadtni f’idejk,

     fis-Saltna tiegħek.

     Tħallini qatt, Mulej, nitbiegħed minn saltnatek.

read more

SULTAN QADDEJ – Festa ta’ Kristu Sultan – 24 ta’ Novembru 2019

November 19, 2019

Festa ta’ Kristu Sultan

SULTAN QADDEJ

2 Samwel 5:1-3; Salm 121; Kolossin 1:12-20; Luqa 23:35-43

 

Il-Vanġelu

Il-poplu waqaf hemm, iħares, waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b’Ġesù u jgħidu: “Salva lil oħrajn; ħa jsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-Maħtur ta’ Alla!” Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien; u resqu lejh, newwlulu nbid qares u qalulu: “Jekk inti s-sultan tal-Lhud salva lilek innifsek!” Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tgħid, ‘Dan huwa s-sultan tal-Lhud.’

Wieħed mill-ħatjin li kienu msallbin miegħu beda jgħajjru u jgħidlu: “Int m’intix il-Messija? Salva lilek innifsek u lilna.” Imma qabeż l-ieħor, ċanfru u qallu: “Anqas minn Alla int ma tibża’,  int li qiegħed taħt l-istess kundanna? Tagħna hija ġusta, tassew, għax qegħdin nieħdu li ħaqqna ta’ kull ma għamilna; imma dan ma għamel xejn ħażin.” Mbagħad qal: “Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-Saltna tiegħek.” U Ġesù wieġbu: “Tassew ngħidlek, illum tkun fil-Ġenna miegħi.”

Il-Ħsieb

Sultan Qaddej.  Din hija l-festa li qed niċċelebraw illum.  Il-festa li tradizzjonalment insejħulha l-festa ta’ Kristu Re.  Hija l-festa fejn ir-Re ġie fid-dinja biex isalvana u jkun is-salvatur tagħna.  Ilkoll kemm aħna llum irridu nirringrazzjaw lil Ġesù li wriena mhux bil-kliem biss iżda wkoll bil-ġrajjiet li jħobbna lkoll, li jħobb l-umanità kollha tant li daħal fl-istorja ta’ l-umanità tagħna.  Sultan li qiegħed għas-servizz tagħna u għalhekk fih sens akbar illum fl-aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika li nħarsu lejn il-Mulej bħala dak li mhux huwa s-sultan tal-ħolqien kollu iżda li jsegwi bil-fidwa li kisbilna dan l-istess ħolqien.  Huwa messaġġ ta’ faraġ u kuraġġ għalina lkoll.  Messaġġ li permezz tiegħu nagħrfu li qatt fid-dinja ma aħna waħedna.  Biex wettaq din il-missjoni ta’ salvazzjoni Ġesù bata ħafna.  Bata l-umiljazzjoni.  Huwa, li kien Sultan ta’ l-Univers kollu, kien umiljat bl-akbar mod kif naraw anki fil-Vanġelu tal-lum.  U anki minn hawn irid joħroġ messaġġ qawwi għall-ħajja tagħna.  Aħna l-insara ġejna mifdijin bi prezz għoli, bid-demm ta’ l-istess ħallieq tagħna.  Huwa għalhekk li għandna responsabbiltà kbira li nuru lid-dinja ta’ madwarna l-qawwa ta’ din is-Saltna ta’ dan is-Sultan li huwa għas-servizz tagħna erbgħa u għoxrin siegħa kuljum.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mit-Tieni Ktieb ta’ Samwel fejn għandna lil David Sultan ta’ Ġuda jiġi midluk Sultan ta’ Israel kollu.  B’hekk iż-żewġ saltniet saru saltna waħda.  David huwa xbieha tal-Messija fuq il-ħolqien kollu.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 121, huwa għanja ta’ tifħir tal-poplu t’Alla fejn Kristu huwa s-Sultan.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra lill-Kolossin, San Pawl juri li l-Mulej huwa l-bidu u t-tmiem tas-salvazzjoni tagħna filwaqt li fit-tieni parti San Pawl jinseġ innu ta’ glorja u tifħir lil Ġesù.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna silta mill-passjoni ta’ Ġesù, forsi wieħed mill-aktar mumenti ta’ umiljazzjoni fuq is-salib u l-konverżjoni tal-ħalliel mislub ma’ Ġesù. Ġie msejjaħ sultan għax feda l-umanità minn fuq is-salib.

Il-Ħajja

1.  Kemm tħoss fil-fond ta’ qalbek li llum għandek tgħid GRAZZI lil Kristu Sultan?

2.  Taf kemm kuljum dan is-sultan huwa għad-dispożizzjoni tiegħek?  Jirnexxilek tieqaf u tkellmu huwa li qed jistenniek erbgħa u għoxrin siegħa kuljum?

3.  Kemm tassew nifhmu l-prezz iebes u għoli li dan is-Sultan ħallas għalina?

4.  Iċ-ċelebrazzjoni tal-lum trid tkun ċelebrazzjoni ta’ radd il-ħajr lil Ġesù għal dak li għamel u jibqa’ jagħmel għalina, minkejja li neħduh for granted fil-ħajja tagħna.

5.  Bix-xhieda tagħna f’din id-dinja aħna rridu nuru li niffurmaw parti minn din is-saltna li tagħha Ġesù huwa l-mexxej.  L-ID Card tagħna trid tkun ix-xhieda permezz tas-sagrifiċċju.

Id-Djalogu

Nadurawk, o Sultan tagħna,

għax b’salibek u l-mewt tiegħek

inti fdejtna.

read more

SULTAN LI JSERVI – L-Aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika – 25 ta’ Novembru 2018

November 15, 2018

L-Aħħar Ħadd tas-Sena Liturġika

Solennità ta’ Sidna Ġesu Kristu, Sultan tal-Ħolqien kollu

IL-POTER TAS-SULTAN… FIS-SERVIZZ!

Danjel 7:13-14; Salm 92;  Apokalissi 1, 5-8; Ġwanni 18: 33b-37

 

Il-Ħsieb

     Pilatu sejjaħ lil Ġesù u qallu: “Inti s-sultan  tal-Lhud?”  Ġesù wieġeb: “Dan qiegħed tgħidu int minn moħħok? Jew kienu oħrajn li qalulek dan fuqi?” Pilatu wieġeb: “Mela jiena Lhudi? Kien il-poplu tiegħek u l-qassisin il-kbar li tawk f’idejja. X’għamilt?” Ġesù wieġeb: “Is-saltna tiegħi m’hijiex ta’ din id-dinja. Li kieku saltnati kienet ta’ din id-dinja, l-għases tiegħi kienu jiġġieldu biex ma ningħatax f’idejn il-Lhud; imma tabilħaqq saltnati m’hijiex ta’ hawn.” Pilatu qallu: “Mela int sultan?” U Ġesù wieġeb: “Int qiegħed tgħidu; jien sultan. Jien għalhekk twelidt, u għalhekk ġejt fid-dinja, biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma’ leħni.”

 

Il-Vanġelu

     Illum tintemm is-sena liturġika tal-Knisja bil-festa ta’ Kristu Sultan ta’ l-univers kollu.  Ġesù, bħala Sultan, m’għandux poter li jirrenja iżda poter li jservi, kif naraw fil-Vanġelu tal-lum.  Il-liturġija tal-lum turina fejn tassew tinsab il-qawwa ta’ dan is-Sultan ta’ l-Univers kollu.  Mhix qawwa marbuta ma’ din id-dinja iżda hija qawwa mingħajr limiti għall-eternità.  Biex kiseb din il-qawwa Ġesù daħal fl-univers u miet għall-ħolqien biex seta’ jifdih bl-istess demm tiegħu.  U hawn beda d-djalogu ġdid ma’ l-umanità kollha, miegħi u miegħek.  Kemm tassew aħna grati li l-Mulej mhux biss ħalaqna iżda wkoll fdiena?  Kemm qed ngħixu dak li għallimna hu fil-ħajja tagħna ta’ kuljum?  Kemm qed nuru tassew li aħna parti minn din is-saltna?

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Danjel fejn is-silta hija applikata għal Ġesù fil-missjoni tiegħu ta’ Sultan.  Kristu ngħata mill-Missier ħakma, ġieħ u saltna biex il-ġnus u l-popli kollha jagħtuh qima.  Fis-Salm Responsorjali li ntennu fis-Salm 92 għandna innu lill-Mulej li llum qed infaħħru bħala s-Sultan tal-Ħolqien, ir-ras ta’ l-umanita l-ġdida.  Fit-Tieni Qari mill-Ktieb ta’ l-Apokalissi għandna kliem li jfaħħar lil Ġesu fil-passjoni, fil-qawmien mill-imwiet u fil-glorifikazzjoni tiegħu bħala sultan fis-sema biex jaħkem fuq il-ħolqien kollu.  Jeħtieġ li l-Insara jkunu ħabbâra tas-Saltna ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna silta mill-passjoni ta’ Sidna Ġesu Kristu fejn jiġi mistoqsi jekk hux is-sultan tal-Lhud.  Ġesu jwieġeb li s-Saltna tiegħu mhix ta ‘ din id-dinja.

Il-Ħajja

  1. Aħna pajżana tas-sema pajjiżna. Għalfejn norbtu qalbna ma’ saltna li tgħaddi?
  2. Kemm tassew qed inqimu u naduraw Sultan wieħed fil-ħajja tagħna – Kristu?
  3. Ġesu jridna ngħinuh ixandar il-messaġġ ta’ saltnatu. Kif qed nagħmlu dan?  Kemm qed inkunu nies ta’ kliem u fatti fil-fidi u fil-ħajja tagħna?
  4. Il-Mulej tagħna huwa SULTAN LI JSERVI. X’qed ikun is-servizz tiegħek mal-proxxmu tiegħek?

Id-Djalogu

  Missierna,

  jitqaddes ismek,

  tiġi saltnatek,

  ikun dak li trid int

  kif fis-sema hekk ukoll fl-art.

read more