charles-fenech

Kattar Fina l-Fidi – Is-27 Ħadd matul is-sena Ċ – 2 t’Ottubru 2016

September 26, 2016
Fr. Charles Fenech OP

Is-27 Ħadd Matul is-Sena 

KATTAR FINA L-FIDI!

Ħabakkuk 1,2-3:2,2-4; Salm 94; 2 Tim 1,6-8,13-14; Luqa 17, 5-10

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa:

F’dak iż-żmien, l-appostli qalu lill-Mulej: “Kattar fina l-fidi!” Weġibhom il-Mulej: “Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut: “Inqala’ u mur tħawwel fil-baħar,” u hi kienet tisma’ minnkom.

Wieħed minnkom ikollu qaddej qiegħed jaħrat jew jirgħa; meta jidħol mill-għalqa x’se jgħidlu: “Ejja, isa, u oqgħod għall-ikel”? jew: “Lestili x’niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int”? Jaqaw se jroddlu ħajr lill-qaddej talli jkun għamel li ordnalu?

Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kulma tkunu ordnati, għidu: “Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn; għamilna biss dak li kellna nagħmlu.”

 

Il-Ħsieb

Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut: “Inqala’ u mur tħawwel fil-baħar,” u hi kienet tisma’ minnkom.
Issib ħafna llum li jtennu li jgħaddu minn mumenti li mhux biss jeħduha kontra Alla iżda xi kultant m jħossuhomx li għadhom jemmnu fih.  Itennu li jgħaddu minn mumenti ta’ dlamijiet u jistqarru li għalihom ma hemmx aktar is-salvazzjoni.  U meta jagħmlu hekk tassew jintelqu mal-kurrent.  Iżda min ma jgħaddix minn kriżi ta’ fidi?  Nafu b’xi ħadd fost l-akbar qaddisin li ma kellux il-mumenti iebsa tal-fidi tiegħu?  Huwa għalhekk li filwaqt li l-Appostli jtennu u jistaqsu lill-Mulej biex “ikattar fihom il-fidi”, il-Mulej jirrispondi li hemm bżonn li nemmnu aktar, li jkollna aktar fidu`ja f’dak kollu li Alla jagħmel magħna.

Illum ta’ min nistaqsu lilna nfusna jekk aħniex kuntenti bil-fidi tagħna.  Ma’ xiex qed norbtu l-fidi tagħna u kif qed nippruvaw inkabbru din l-istess fidi?  Fil-Ħdud li għaddew il-Mulej itenni li lkoll kemm aħna rridu ninżgħu mis-suppervja u l-egoiżmu, u biex inkunu appostli ta’ Kristu rridu nġorru kuljum is-salib tagħna li wara kollox ikun qed jgħinna nġorruh Hu stess.

Il-messaġġ li joħroġ mill-Kelma tal-Mulej li tinqara llum huwa wieħed qawwi li jagħmlilna kuraġġ sabiex nimxu aktar wara l-Mulej biex tikber fina l-fidi.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Ħabakkuk fejn insibu li l-profeta kien qed igerger ma’ Alla għall-inġustizzji li kienu qed isiru lill-poplu.  Alla jtenni li se jibgħat lill-Kaldin bħala kastig, iżda dawk li kellhom fidi kbira kienu se jsalvaw.  Is-Salm Responsorjali minn Salm 94 huwa stedina biex nisimgħu l-leħen tal-Mulej u ma nwebbsux qalbna.  Huwa stedina biex infaħħru bil-hena lill-Mulej, biex ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna.  Fit- Tieni Qari, meħud mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lil Timotju, insibu d-diffikultaÏ kbira li tkun xhud ta’ Kristu għat-tħabbir tal-Vanġelu.  Minkejja tant diffikultajiet hemm bżonn li nkomplu nkunu qrib tal-Mulej.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Luqa, għandna lill-Appostli jistaqsu lil Ġesù biex ikattar fihom il-fidi.  Il-Mulej iwieġeb li hemm bżonn li jkollhom il-fidi u jqisu dejjem lilhom infushom bħala qaddejja li jagħmlu biss dak li kellhom jagħmlu.

Il-Ħajja

1.  Hemm bżonn li aħna wkoll nitolbu lill-Mulej ikattar fina l-fidi.

2.  Irridu iżda nagħmlu ftit eżami tal-kuxjenza.  Kif jista’ jkattar fina l-fidi?  Qegħdin inħallu l-grazzja taħdem fina?

3.  Kemm tassew qed nisimgħu u ngħixu l-Kelma tal-Mulej li tagħti l-ħajja?

4.  Il-fidi titkattar fina meta nkunu mal-Mulej u tal-Mulej, meta nwettqu r-rieda tiegħu.

5.  Lill-Mulej nitolbuh jiftħilna għajnejna u qalbna għad-don tal-grazzja li għandu għalina.

Id-Djalogu

Mulej, nitolbok

li minkejja d-diffikultajiet kollha

tkattar fija l-fidi biex inkun eżempju ħaj

tal-miġja tiegħek fid-dinja.

 

read more

Il-Magħmudija tal-Mulej – Il-Ħadd 12 ta’ Jannar 2014

January 9, 2014
Fr. Charles Fenech OP

Il-Magħmudija tal-Mulej

FIH L-GĦAXQA TIEGĦI

Isaija 42:1-7, Salm 28; Atti 10:34-36; Mattew 3: 13-17,

Il-Vanġelu – Il-magħmudija ta’ Ġesù

Mbagħad ġie Ġesù mill-Galilija lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitgħammed minnu. Imma Ġwanni ma ħalliehx, u qallu: “Jiena hu li jeħtieġ li nitgħammed minnek, u int tiġi għandi?” Ġesù qallu: “Inti għalissa ħallik minn dan, għax hekk jixraq nagħmlu biex intemmu s-sewwa kollu.” Mbagħad Ġwanni ħallieh jitgħammed.

Ġesù, wara li tgħammed, minnufih tala’ mill-ilma; u ara, is-smewwiet infetħu, u ra l-Ispirtu ta’ Alla nieżel qisu ħamiema u ġej għal fuqu. U mis-smewwiet instama’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni  l-għażiż: fih sibt l-għaxqa tiegħi.”

Il-Ħsieb

     U Ġesù tgħammed.  Instema’ l-leħen ta’ konferma:  “Dan hu Ibni l-għażiż: fih sibt il-għaxqa tiegħi”.  Huwa l-mument important i tal-bidu tal-ħajja pubblika ta’ Ġesù, mument importanti għax anki aħna rridu nagħrfu lkoll kemm aħna li aħna mgħammdin.  Mhix biss magħmudija bħala rikordju.  Hija magħmudija li tiftaħ beraħ it-toroq tal-ħajja tagħna.  Magħmudija li tagħmilna INSARA RESPONSABBLI ta’ l-għemil tagħna.  Kemm tassew aħna qegħdin nagħmlu sforz biex niġġeddu aħna u nġeddu l-ambjent ta’ madwarna?  Ġesù, il-qaddis u l-ġust, joqgħod għall-Magħmudija biex juri kemm tassew niżel vi`in tagħna l-midinbin.  Huwa f’dan il-ġest li nagħrfu l-kobor bla qies t’Alla fil-ħniena lejna l-bnedmin.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari ta’ llum insibu l-Profeta Isaija jitkellem fuq il-Qaddej t’Alla spe`jali.  Fuq dan il-Qaddej Alla qiegħed l-Ispirtu tiegħu.  It-tifħir tal-qawwa t’Alla li dehret fil-Magħmudija ta’ Kristu ntennuha flimkien fis-Salm 28 fejn ngħidu:  “Il-Mulej ibierek il-poplu tiegħu fis-sliem.”  Fl-Atti ta’ l-Appostli nsibu li Alla kkonsagra lil Ġesù ta’ Nażaret bl-Ispirtu s-Santu.  San Pietru jagħmel dan id-diskors fid-dar ta`-~enturjun.  Pietru jippriedka lil Kristu lill-pagani wkoll.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna r-rakkont tal-Magħmudija ta’ Ġesù fejn jagħti idea tal-qaddej fidil tal-Mulej.

Il-Ħajja

  1. Il-Magħmudija ta’ Ġesù trid tfakkarna fil-Magħmudija tagħna.
  2. Il-Magħmudija hija twelid ġdid mill-mewt għall-ħajja.  Kemm qegħdin inħossuh dan l-effett illum?
  3. Il-Magħmudija hija l-ħajja li rridu nittrasmettu, dik li rridu nwasslu lill-oħrajn.

Id-Djalogu

Mulej Ġesù

agħtini d-dehen biex nagħraf

ngħix il-Magħmudija tiegħi kull ħin.

 

read more