FEJN SEJJER?- L-erbatax-il Ħadd matul is-sena A – 9 ta’ Lulju 2023

FEJN SEJJER?- L-erbatax-il Ħadd matul is-sena A – 9 ta’ Lulju 2023

July 5, 2023
0

L-14 Ħadd Matul is-Sena

FEJN SEJJER?  QED JGĦIDLEK BIEX TMUR GĦANDU…

Żakkarija 9,9-10; Salm 144;  Rumani 8, 9.11-13; Mattew 11,25-30

Il-Vanġelu

F’dak iż-żmien Ġesù qabad u qal: “Nfaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok.

“Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf lill-Iben jekk mhux il-Missier, kif ħadd ma jagħraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu.

“Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif.”

 

Il-Ħsieb
Ejjew għandi, u jiena nserraħkom
F’liema direzzjoni sejjer fil-ħajja tiegħek?  Dejjem teqred… dejjem tgerger aktar ma jgħaddi ż-żmien?  Il-Mulej illum qed jagħmillek stedina li hija sfida kontra l-kurrent tal-ħajja.  Illum tfittex soluzzjoni kullimkien barra għandu.  Tipprova ssib mistrieħ f’kull rokna tad-dinja u ma tersaqx lejn il-qalb tiegħu.  Imma kemm ser indumu nagħmlu farsa mill-ħajja tagħna?  Kemm ser indumu nkunu boloh?  Qed jistedinna u ndawru wi   ċċna?

Fl-ewwel qari tal-lum għandna lil Żakkarija jeħodha kontra l-poplu Lhudi li wara l-eżilju kien qed jimmaġina xi ħaġa glorjuża… iżda Żakkarija jwiegħed li ġej Sultan Ġust li miegħu tasal il-ġustizzja.  Kemm-il darba aħna wkoll għamilna bħall-poplu Lhudi.  Min jaf x’immaġinajna li lest jagħmel magħna ħwejjeġ kbar u lanqas biss nindunaw.

Meta naqra l-Vanġelu tal-lum nifakar f’Santa Katerina ta’ Siena li għax intelqet f’idejn il-Mulej għamlet ħwejjeġ kbar u saħansitra l-Papa Pawlu VI għamilha Duttur tal-Knisja… u din kienet mara sempliċi u illitterata.

 

Il-Kelma

L-ewwel qari huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Żakkarija fejn għandna l-poplu Lhudi li jirritorna mill-eżilju mingħajr setgħa politika.  Huwa poplu sbandat iżda Żakkarija jwiegħed Sultan ġust u umli.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 144, għandna tifħir lill-Mulej li huwa ta’ qalb ħelwa u umli.  It-tieni qari huwa meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani fejn għandna twissija ta’ l-Appostlu biex ngħixu fid-dawl tar-rieda t’Alla u mhux skond il-ġibdiet tal-ġisem.  Fil-Vanġelu Ġesù jfaħħar lil min hu ta’ qalbu ċkejkna kif ukoll jistieden lil dawk li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħu biex imorru għandu.

 

Il-Ħajja
  1. Kemm tassew qed tafda ħajtek KOLLHA f’idejn Ġesù?
  2. Kemm għandek kuntatt miegħu?
  3. Kemm tassew qed tgħix mhux skond il-ġibdiet tal-ġisem? Kapaċi tikkontrolla lilek innifsek?
  4. Ġesù jfaħħar l-umiltà.  Inti inkluż?

 

Id-Djalogu

Mulej, għallimni niġi għandek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.