GĦAJTA FAVUR IL-FAMILJA – Il-Familja Mqaddsa – Il-Ħadd 30 ta’ Diċembru 2018

GĦAJTA FAVUR IL-FAMILJA – Il-Familja Mqaddsa – Il-Ħadd 30 ta’ Diċembru 2018

December 26, 2018

Il-Familja Mqaddsa

GĦAJTA  FAVUR  IL-FAMILJA

Bin Sirak 3, 2-6, 12-14; Salm 127, 1-5; Kolossin 3, 12-21; Luqa 2, 41-52

Il-Vanġelu

     Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa ta’ l-Għid. Meta kellu tnax-il sena telgħu wkoll, skond id-drawwa ta’ dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu t-triq lura, imma t-tfajjel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu.  Huma ħasbuh qiegħed ma’ xi wħud li kienu fit-triq magħhom; iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, ma sabuhx, u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh.

     Wara tlitt ijiem sabuh fit-tempju, bilqiegħda f’nofs l-għalliema, jismagħhom u jistaqsihom; u kull min semgħu baqa’ mistagħġeb bid-dehen u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh, nstamtu, u ommu qaltlu: “Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara, missierek u jiena konna qegħdin infittxuk b’qalbna maqsuma!”  U hu qalilhom: “U għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f’dak li hu ta’ Missieri?” Iżda kliemu ma fehmuhx.  Mbagħad niżel magħhom u raġa’ mar Nazaret; u kien jobdihom. U ommu kienet tgħożż f’qalbha dawn  il-ħwejjeġ kollha.  U hekk Ġesù baqa’ jikber fl-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin.

William Holman Hunt, The Finding of the Saviour in the Temple

Il-Ħsieb

     Il-Festa tal-Familja Mqaddsa llum u l-liturġija tal-kelma jġegħluna naħsbu fuq il-mod li qed jgħixu bih il-familji tal-lum.  Il-messaġġ huwa wieħed u ċar.  Kull membru tal-familja jrid jgħix fid-dawl tar-rieda ta’ Alla u għalhekk, kontinwament, irid jagħraf li kull azzjoni tiegħu trid tkun immexxija mill-Mulej.  B’hekk biss il-familja tinżamm magħquda.  B’hekk biss il-familja tista’ tikber flimkien u toħloq ambjent li kontinwament fil-ferħ u fin-niket tinħass il-preżenza ta’ Ġesù f’nofs l-istess familja.

Il-Kelma

     L-Ewwel qari, meħud mill-Ktieb ta’ Bin Sirak, juri l-mod kif wieħed għandu jaqdi lill-ġenituri tiegħu b’mod speċjali fi xjuħithom.  Fihom irid jara l-preżenza ta’ Alla.  Huwa kmandament li mhux biss jgħolli d-dinjità ta’ min jiġi kkurat iżda wkoll ta’ dak li jikkura u jaqdi.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 127 għandna għajta ta’ tifħir għal dawk li jibżgħu mill-Mulej u li jimxu fit-triqat billi jwettqu r-rieda ta’ Alla.  Fit-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Kolossin, nisimgħu lil San Pawl jisħaq dwar il-mod ta’ ħajja li l-Insara jridu jgħixu bejniethom u l-għajta tiegħu biex jaħfru lil xulxin.  Dan għandu jseħħ bir-rispett u l-qadi nisrani fil-familja.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa nsibu lill-ġenituri ta’ Ġesù jfittxuh meta ntilef fit-tempju u Ġesù jerġà jmur magħhom, iżda jgħidilhom li hu ġie biex iwettaq ir-rieda tal-Missier.

Il-Ħajja

  1. Il-familja tagħna għaddejja minn bidliet. Għadna narawha fid-dawl ta’ familja nisranija?  Kemm qed infittxu u nħossu l-preżenza ta’ Ġesù f’nofs il-familji tagħna?
  2. Kif qed inħarsu lejn il-proġetti tal-familjari tagħna? Inħallu spazju għall-id ta’ Alla biex taħdem f’kull membru tal-familja?
  3. Qegħdin niżirgħu f’uliedna, fil-ġenerazzjoni li tiela’, sens ta’ fiduċja u sigurtà fl-għemil tal-membri tal-familja, ibbażati fuq il-valur sodi nsara ta’ mħabba u għaqda?
  4. Il-familja hija knisja żgħira, itenni l-Papa Ġwanni Pawli II. Qed inħallu mumenti ta’ talb li jgħaqqdu l-familja tagħna?

 

Id-Djalogu

Mulej, ixħet ħarstek u l-barka tiegħek fuq il-familji tagħna,

agħmel li nfasslu l-pjani tagħna madwar il-mejda tiegħek,

sabiex inwettqu, anki fil-mumenti tal-problemi u tas-slaleb,

ir-rieda tiegħek fil-familja tagħna, fuq l-eżempju ta’ Nażaret