OMM IL-PAĊI – Marija Omm Alla – L-1 ta’ Jannar 2019

OMM IL-PAĊI – Marija Omm Alla – L-1 ta’ Jannar 2019

December 26, 2018

L-1 ta’ Jannar – Marija Omm Alla

OMM IL-PAĊI

Numri 6, 22-27; Salm 62; Galatin 4, 4-7; Luqa 2: 16-21

Il-Vanġelu

Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura.  Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija,  u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja.  Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.  Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom.

 Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu  ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

 

Il-Ħsieb

     L-ewwel jum tas-sena.  L-ewwel jum ta’ tant proponimenti.  L-ewwel jum li l-Knisja tiddedikah lil Ommna Marija u tħeġġiġna għal talb għall-paċi.  Huwa jum simboliku li fih se nibdew ngħixu sena oħra minn ħajjitna.  Sena oħra ta’ ħidma, sena oħra ta’ għajxien tal-fidi tagħna.  Huwa jum li fih il-Knisja tpoġġilna bħala mudell lil Ommna Marija, għaliex jekk din is-sena rridu tassew nikbru mhux biss fiż-żmien iżda wkoll fil-fidi rridu lkoll kemm aħna nifhmu li rridu bħal Marija niskopru kuljum il-pjan ta’ Alla għalina.  Matul din is-sena kuljum il-Mulej ser jagħtina biċċa xogħol fl-għalqa tiegħu.  X’ser nagħmlu… indawru wiċċna ’l bogħod mir-realtà u l-ħidma li suppost qed inwettqu jew bħal Marija ngħidulu:  “Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skond kelmtek”?  Huwa jum ta’ ferħ għax bdejna sena ġdida u dan il-ferħ irridu nżommuh tul il-jiem kollha tas-sena, għaliex li tiskopri lil Alla u r-rieda tiegħu fil-ħajja tiegħek, hija festa kontinwa, ferħ kontinwu minkejja s-slaleb tal-ħajja…. Li tgħix fuq il-passi ta’ Ġesù permezz tal-Mudell Marija hija ħidma kontinwa għall-paċi fina nfusna u fis-soċjetà.

Il-Kelma

     Fl-ewwel qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tan-Numri, għandna talba għall-barka tal-Mulej, biex jinżel fuqna l-isem tiegħu biex huwa nnifsu jiġi ħalli jsalvana.  Din is-salvazzjoni ġġib magħha li l-Mulej iħarisna, jaħfrilna u jagħtina r-rigal tal-paċi u tal-hena.  Il-Mulej jixħet id-dija ta’ wiċċu fuqna fil-persuna ta’ Ġesù Kristu.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 62, għandna talba fl-ewwel jum tas-sena biex f’isem il-popli kollha ta’ l-art inroddu ħajr lill-Mulej Alla tagħna, li permezz ta’ Kristu tana sehem mill-barkiet mogħtija fl-imgħoddi.  Fit-tieni qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin, għandna li Ġesù huwa tassew bniedem bħalna għax bħalna huwa mwieled minn mara. Ġesù jeħlisna mill-jasar tal-ħażen u jagħmilna wlied Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa nsibu li kienu r-ragħajja, nies fqar u mwarrbin, li jiltaqgħu l-ewwel ma’ Ġesù.  L-isem Ġesù jfisser Salvatur.  Dan juri li l-ħidma tiegħu kellha tkun li jsalva lill-bniedem.

Il-Ħajja

     Marija hija l-mudell tal-bniedem tal-fidi li l-kelma ta’ Alla jgħożżha, jaħseb fuqha u jħalliha tmexxih, għalkemm mhux dejjem jara kollox ċar.  Marija qalet IVA lil Alla minkejja li ma fehmitx kollox.  Ħafna drabi nġarrbu l-istess esperjenza aħna;  irridu ngħidu IVA lil Alla iżda  nixtie      qu naraw ċar mill-ewwel.  Nibqgħu nenfasizzaw il-mentalità tagħna fuq dik ta’ Alla.  Alla ma jaħdimx hekk.  Propju fil-bidu ta’ din is-sena aktar milli nagħmlu proponimenti ejjew nintelqu f’idejn Alla, ejjew nintelqu biex inwettqu r-rieda ta’ Alla, ejjew nintelqu biex ilkoll kemm aħna nifhmu li Alla huwa magħna;  ma għandniex għalfejn nibżgħu u naqtgħu qalbna, ma għandniex għalfejn nitkaxkru minn qtiegħ il-qalb.  Mhux dejjem naraw ċar iżda bħal Marija rridu ngħidu IVA fix-xogħol u l-missjoni li Alla tana biex inwettqu.  Huwa b’dan il-mod li jista jkollna garanzija tal-paċi fil-qalb, fil-familja u fis-soċjetà tagħna.  L-inkwiet ħafna drabi jinġema’ u jinżera’ meta l-egoiżmu tagħna jibda jmexxina hu u titwarrab minna kull tfittxija biex ngħixu r-rieda ta’ Alla bħal Marija.

Id-Djalogu

     Għażiża Ommna Marija,

     Kun int l-mudell tal-ħajja tagħna

     Għinna fil-mixja tagħna.