ĦOBB MINGĦAJR LIMITI! – It-30 Ħadd Matul is-Sena A – 29 t’Ottubru 2023

ĦOBB MINGĦAJR LIMITI! – It-30 Ħadd Matul is-Sena A – 29 t’Ottubru 2023

October 11, 2023
0

It-30 Ħadd Matul is-Sena

ĦOBB MINGĦAJR LIMITI!

Eżodu 22:20-26; Salm 17; Tessalonkin 1: 5c-10; Mattew 22: 34-40

Il-Vanġelu

Il-Fariżej, meta semgħu kif lis-Sadduċej kien saddilhom ħalqhom, nġabru madwaru,  u wieħed minnhom, għaref fil-Liġi, għamillu din il-mistoqsija biex iġarrbu:  “Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir, fil-Liġi?” Qallu Ġesù: “Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu.’ Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U it-tieni jixbhu: ‘Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.’ Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-Profeti.”

Il-Ħsieb

Ħobb lill-Mulej, Alla tiegħek, b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, u b'moħħok kollu
Kemm nisimgħu fuq l-imħabba!  Kemm ħarġu diski, kartolini eċċ!  Kemm insibu gadgets fi ħwienet bi qlub!  Qisu aktar ma d-dinja tisfrutta u tikkumerċjalizza l-imħabba, aktar id-dinja titlef il-veru sens ta’ l-imħabba.  Ġesù qed jgħidilna biex inħobu lil Alla b’qalbna kollha, b’ruħna kollha u bil-qawwa tagħna kollha u nħobbu lil għajrna bħalna nfusna.  Huwa stess jagħti eżempju xi tfisser l-imħabba, għax issallab għalina.  Din hija l-imħabba, din hija l-akbar imħabba.  Kemm s’issa fil-ħajja tagħna għexna tassew l-imħabba?  Kemm tassew ħabbejna bl-għemil tagħna?  L-imħabba tfisser li tgħix il-ħajja tiegħek b’sens ta’ sagrifiċċju, għaliex fis-sagrifiċċju joħroġ l-altruwiżmu u jinħonoq l-egoiżmu.  Huwa għal dan il-għan li l-Mulej iridna wkoll inħobbu lil għajrna bħalna nfusna.  It-tnejn huma importanti, kemm li tħobb lill-proxxmu tiegħek, anki lil dak li ma jaqbilx miegħek, kif ukoll li tħobb lilek innifsek.  Huwa ferm importanti li wieħed ma jkunx jittraskura l-istess ħajja tiegħu, il-familja tiegħu.  L-imħabba hija avventura ta’ sagrifiċċju u mpenn kull ħin.

 

Il-Kelma

Ħobb lil għajrek bħalek innifsek
L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Eżodu.  Hemm jingħad li Alla jrid li nħobbu lill-barrani u lill-proxxmu tagħna.  Alla huwa ħanin u jisma’ l-għajta tal-maħnuq.  Aħna rridu nagħmlu l-istess.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 17, għandna l-għajta lejn il-Mulej li huwa l-qawwa u l-ħelsien tagħna.  L-imħabba lejh irridu nuruha fil-proxxmu tagħna.  Fit-Tieni Qari, mill-Ewwel Ittra lit-Tessalonkin, San Pawl ifaħħar lin-nies tat-Tessalonika li kkonvertew u qed jgħixu bħala komunità nisranija.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew, Ġesù juri li l-akbar kmandament huwa l-kmandament ta’ l-imħabba li jiġbor il-kmandamenti kollha.

Il-Ħajja

1.  Taf min huwa l-proxxmu tiegħek?  Kif qed turih imħabbtek?

2.  X’tip ta’ mħabba turi ma l-ambjent familjari tiegħek u ma’ dawk tax-xogħol jew skola?

3.  Qiegħed tgħix l-imħabba ta’ Alla anki fil-persuna tiegħek?

Id-Djalogu

Mulej, għallimni nħobb bis-serjetà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.