IL-BIDWI, ID-DIELJA, IL-FROTT… U INT! – Il-5 Ħadd tal-Għid [B] – 28 t’April 2024

IL-BIDWI, ID-DIELJA, IL-FROTT… U INT! – Il-5 Ħadd tal-Għid [B] – 28 t’April 2024

April 26, 2024

Il-5 Ħadd ta’ l-Għid

IL-BIDWI, ID-DIELJA, IL-FROTT… U INT!

Atti 9:26-31; Salm 21: 24ab,26b,27; 28-30ab; 30c-32; 1 Ġwanni 3:18-24; Ġwanni 15: 1-8

Il-Vanġelu

“Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. Kull fergħa fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha; u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha, biex tagħmel frott aktar. Intom ġa ndaf minħabba  l-kelma li għedtilkom. Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom. Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija.  Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.  Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fergħa, u jinxef; imbagħad, friegħi bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa’ fikom, itolbu kull ma tridu, u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta’ Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi.”

Il-Ħsieb

     Il-bidwi jnaddaf id-dielja li diġà tagħmel il-frott sabiex tagħmel aktar frott.  Din hija spjegazzjoni tal-misteru li qegħdin ngħixu bħalissa fi żmien il-Għid, l-istess misteru li

ngħixu permezztal-magħmudija tagħna.  Irridu nifhmu li s-saħħa tagħna kollha hija l-Mulej.  Ma nistgħux nagħmlu frott jekk ma nibqgħux marbutin maz-zokk li huwa Ġesù. Huwa Ġesù li minnu nirċievu s-saħħa tagħna lkoll.  Mingħajr il-Mulej ma nistgħu nagħmlu xejn!

Din hi l-glorja ta' Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi.
     Ma nafx kemm aħna konvinti minn dan, iżda jeħtieġ li nifhmu li l-Mulej huwa dak li jitfa’ fina l-ħajja.  Huwa l-Mulej li miegħu nistgħu lkoll kemm aħna nifhmu x’inhi r-rieda tiegħu fil-ħajja tagħna.  Huwa l-Mulej li permezz tal-Magħmudija u tas-sagramenti jnaddafna sabiex nagħtu aktar frott, sabiex ngħixu ħajjitna fit-tama, sabiex ngħixu u nagħtu xhieda, permezz ta’ l-istess ħajja tagħna, ta’ dak li nemmnu fih.  Huwa dan l-uniku mod li nkunu dixxipli tiegħu jekk tassew nitolbu lill-Missier u huwa jagħtina l-frott.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel qari, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, għandna r-rakkont ta’ meta San Pawl niżel Ġerusalemm wara li kkonverta u l-Insara beżgħu minnu, s’intendi minħabba l-passat tiegħu.  Barnaba jaqbeż għalih u wera kif Pawlu wkoll kien appostlu tal-Mulej.  Fis-Salm Responsorjali nsibu li l-Aħbar it-Tajba li qed inxandru llum hi aħbar ta’ salvazzjoni li tana Ġesù stess.  Fit-Tieni Qari, San Ġwann fl-Ewwel Ittra tiegħu jgħidilna biex ma nħobbux bil-paroli iżda bil-fatti, bl-għemil ta’ ħajjitna.  Minn hawn nintgħarfu kemm aħna dixxipli ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann Ġesù jurina kif nistgħu nkunu dixxipli tiegħu u nagħmlu l-frott li jibqa’.

Il-Ħajja

  1. Kemm aħna marbutin sew maz-zokk li huwa Kristu? Kemm tassew qed nixorbu mill-għeruq ta’ dan iz-zokk li jwassal il-ħajja lill-friegħi tad-dielja?
  2. Kemm qed nagħtu każ tal-periklu kbir li z-zokk jinqata’ u jinxef mingħajr ħajja?
  3. Il-Mulej iridna, minkejja d-difetti tagħna, dixxipli ħajjin li jagħtu l-fortt. Hu importanti li nifhmu s-sagrament tal-Magħmudija li rridu ngħixu kuljum, li rridu mmewtu fina kuljum kull sens ta’ għira u ambizzjonijiet biex jidher hu fl-għemil tagħna.
  4. Kif itenni San Ġwann, għandna nħobbu mhux bil-paroli u t-tpaċpiċ iżda bl-għemil tagħna. Hemm bżonn li kull wieħed u waħda minna llum jagħmel eżami tal-kuxjenza dwar dan.
  5. Itolbu kulma tridu u jkun mogħti lilkom. X’xe tagħmel? Taf titlob?

Id-Djalogu

  Mulej,

  nixtieq li nżomm dejjem miegħek,

  biex tgħin id-dgħufija tiegħi,

  u nagħraf nikber u nagħmel il-frott

  bħala dixxiplu veru tiegħek.