IL-FALLIMENT TAGĦNA – L-1 Ħadd tar-Randan A – 26 ta’ Frar 2023

IL-FALLIMENT TAGĦNA – L-1 Ħadd tar-Randan A – 26 ta’ Frar 2023

February 25, 2023
0

L-1 Ħadd tar-Randan

IL-FALLIMENT TAGĦNA

Ġen 2: 7-9; 3,1-7; Salm 50; Rumani 5: 12-19; Mattew 4:1-11

Il-Vanġelu 

 It-tiġrib ta’ Ġesù fid-deżert 

Mbagħad l-Ispirtu ħa lil Ġesù fid-deżert biex ix-Xitan iġarrbu. U Ġesù baqa’ sajjem għal erbgħin jum u erbgħin lejl, u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur u qallu: “Jekk inti Bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobż.”  Iżda Ġesù wieġbu: “Hemm miktub, ‘Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b’kull kelma li toħroġ minn fomm Alla.’ “

Mbagħad ix-Xitan ħadu miegħu fil-Belt imqaddsa, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju, u qallu: “Jekk inti Bin Alla, inxteħet għal isfel; għax hemm miktub li, ‘Lill-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek,’ u li ‘Fuq idejhom jerfgħuk, Ħalli ma taħbatx riġlejk ma’ xi ġebla.’ ” Qallu Ġesù: “Hemm miktub ukoll, ‘Iġġarrabx lill-Mulej Alla tiegħek.’ ”

Għal darb’oħra x-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna, urieh is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom, u qallu: “Dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħet tadurani.” Mbagħad qallu Ġesù: “Itlaq, Xitan! Għax hemm miktub, ‘Lill-Mulej Alla tiegħek, għandek tadura, u lilu biss taqdi.’ ”

Mbagħad ix-Xitan ħallieh. U minnufih ġew xi anġli u kienu jaqduh.

 

Il-Ħsieb

Lill-Mulej Alla tiegħek, għandek tadura, u lilu biss taqdi
     Il-falliment totali tagħna huwa d-dnub.  Iċ-ċaħda tal-grazzja ta’ Alla.  L-għażla libera tagħna li nsegwu lil satana u mhux lil Alla.  F’dan iż-żmien tar-Randan, li bdejna biċ-ċelebrazzjoni ta’ l-irmied, indunajna li lkoll kemm aħna rridu verament inċarrtu qlubna u mhux ilbiesna.  Hemm bżonn li fil-konverżjoni tagħna ma nkunux artifiċjali iżda nkunu radikali.  Il-mument tar-Randan irid ikun mument ta’ verifika għalina lkoll, f’liema livell ta’ fidi ninsabu, kemm tassew aħna anzjużi li niġġeddu fil-ħajja tagħna biex neqirdu d-dnub u noqorbu aktar lejn Alla.  It-tiġrib tagħna minn satana se jibqa’.  Saħansitra Ġesù għadda minnu.  Iżda aħna rridu nkunu sodi, bil-kelma ta’ l-istess Ġesù, li nagħmlu għażliet ta’ ħajja u mhux għażliet li jmewtu mhux biss il-fidi tagħna iżda wisq aktar l-għemil tagħna.  Ħafna drabi naħlu ħajjitna naduraw u nsiru skjavi ta’ allat foloz.  Kemm tassew hemm xewqa fina li niskopru u naduraw lil Alla veru fil-ħajja tagħna?  Iż-żmien tar-Randan huwa l-mument ġust li nagħmlu din l-iskoperta.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi, għandna l-ħolqien ta’ Adam u Eva u d-dnub tagħhom.  Ħolqien li juri l-imħabba kbira ta’ Alla u l-libertà assoluta li ta lill-bniedem.  Is-silta tas-salm, meħuda minn Salm 80, hija talba ta’ ħniena lil Alla meta nagħrfu li aħna midinbin.  Fit-Tieni Qari tal-lum għandna s-silta mill-ittra ta’ San Pawl lir-Rumani fejn naraw b’mod ċar it-tweġiba ta’ Alla għall-falliment tal-bniedem.  Il-ġustifikazzjoni li kisbilna Kristu hija att kbir ta’ mħabba ta’ Alla lejna.  Fil-Vanġelu tal-lum l-Evanġelista San Mattew jirrakkonta t-tentazzjonijiet ta’ Ġesù mix-xitan fid-deżert.  Ġesù jitkellem u jkeċċi x-xitan.  Fid-diskors ta’ Ġesù għandna s-sinjali fejn irridu npoġġu tassew l-għażliet ta’ ħajjitna; mhux fuq it-tlellix iżda fuq il-Kelma t’Alla.

Il-Ħajja

1.  Bdejna r-Randan.  Irid ikun mument ta’ MISTOQSIJIET U GĦAŻLIET fuq x’tip ta’ ħajja qed ngħixu?

2.  Iż-żmien tar-Randan m’huwiex żmien ta’ tiġdid spiritwali biss iżda wkoll ta’ riforma fuq il-mod ta’ ħajja u attitudnijiet tagħna ta’ kuljum  – TIĠDID

3.  X’għażliet qed tagħmel kull ħin fil-ħajja tiegħek?  Imbuttati mix-xitan jew favur Ġesù?

4.  Xi programm ta’ tiġdid lestejt għal dan iż-żmien tar-Randan?

Id-Djalogu

Mulej, għallimni

matul dan ir-Randan

insib aktar lilek u lili nnifsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.