IL-MIĠJA TAD-DIFENSUR – Għid il-Ħamsin – Il-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018

IL-MIĠJA TAD-DIFENSUR – Għid il-Ħamsin – Il-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018

May 15, 2018

Festa ta’ Għid il-Ħamsin

IL-MIĠJA TAD-DIFENSUR

Qari: Atti (2: 1-11)
Salm Responsorjali: Salm 103
II Qari: Galatin (5: 16-25)
Sekwenza
Evanġelju: Ġwann (15: 26-27; 16: 12-15)

 

 

Evanġelu

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Meta jiġi d-Difensur, li se nibagħtilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verità, li ġej mill-Missier, huwa jixhed għalija. U intom ukoll tixhdu, għax intom kontu miegħi sa mill-bidu. Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’, u jħabbrilkom il-ġejjieni. Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom.”

 

Il-Ħsieb

Sfiduċjati!  Kemm-il darba aħna l-Insara nħossuna sfiduċjati minn dawk ta’ madwarna.  Iżolati! Kemm-il darba nħossuna waħedna anki fl-istess komunità ekkleżjali u parrokkjali tagħna.  Huma mumenti ta’ dlam, mogħdijiet ta’ dlamijiet li jkollna ngħaddu minnhom u l-fidi tagħna tbati magħna.  Xi kultant inħossuna nagħżqu fl-ilma.  Il-Mulej daħal fl-istorja tagħna u għaraf l-umanità fraġli tagħna.  Għalhekk bagħtilna DIFENSUR.  Bagħtilna l-Ispirtu s-Santu biex isaħħaħ fina l-għemil tagħna.  Fil-fatt mill-Vanġelu tal-lum naraw li l-ewwel ħaġa li jwettaq il-Mulej Ġesù kif jidher lill-Appostli huwa li jagħtihom il-paċi filwaqt li jurihom idejh.  Il-paċi, ried jgħidilhom Ġesù, ma tiġix mix-xejn; trid tbati għaliha kif għamel Hu fuq is-Salib.  Huwa wara tahom is-siġill ta’ l-Ispirtu s-Santu biex inaddfu d-dnubiet tal-popli.  Il-festa tal-lum tista’ titqies bħala l-magħmudija tal-Knisja – il-mument fejn il-Bxara

t-Tajba bis-siġill ta’ l-Ispirtu s-Santu bdiet titwassal lill-ġnus kollha.  L-Appostli mtlew b’kuraġġ kbir.

 

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli, għandna żewġ siltiet.  Fl-ewwel waħda l-inżul ta’ l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u t-tieni waħda hija kif diversi ġnus bdew jisimgħu l-Aħbar it-Tajba mingħand l-Appostli u jikkonvertu.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 103 fejn għandna l-ħsieb li bil-miġja ta’ l-Ispirtu s-Santu Alla beda jġedded kollox.

 

Il-Ħajja

  1. Il-Miġja ta’ l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u fuqna lkoll

hija konferma li l-wegħdiet tiegħu l-Mulej iżommhom.

  1. Ilkoll kemm aħna għandna dan id-DIFENSUR li jħarisna

u jilluminana kontinwament.  Iżda kemm nitolbuh lill-

Ispirtu s-Santu?

  1. L-Ispirtu s-Santu jagħmilna lkoll ġisem wieħed. Kemm

qegħdin nagħrfu din il-qawwa li tinsab fina?

  1. Il-festa tal-Pentekoset trid tiftħilna għajnejna dwar il-

qawwa li aħna l-Insara għandna tal-possibiltà kbira ta’

maħfra li jagħtina l-Mulej biex inaddafna kull ħin.

 

Id-Djalogu

Ejja Spirtu s-Santu

imla l-qlub tal-fidili tiegħek,

u kebbes fihom in-nar ta’ mħabbtek.