BEDA JXANDAR… BEDA JSEJJAĦ – It-3 Ħadd matul is-sena A – 26 ta’ Jannar 2020

BEDA JXANDAR… BEDA JSEJJAĦ – It-3 Ħadd matul is-sena A – 26 ta’ Jannar 2020

January 21, 2020
0

It-3 Ħadd Matul is-Sena

BEDA JXANDAR… BEDA JSEJJAĦ

Isaija 9: 1-4, Salm 26;  Korintin 1:10, 13-7;  Mattew 4: 12-23

 

Il-Vanġelu

Il-bidu tal-ministeru ta’ Ġesù fil-Galilija

Meta Ġesù sama’ li kienu arrestaw lil Ġwanni, warrab lejn il-Galilija. Telaq minn Nazaret u mar joqgħod Kafarnahum, qrib il-baħar, fl-inħawi ta’ Żebulun u Naftali, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta Isaija, meta qal,

‘Art ta’ Żebulun, u art ta’ Naftali, it-triq tal-baħar, art ‘il hem mill-Ġordan, Galilija tal-ġnus! Il-poplu li kien qiegħed fid-dlam ra dawl kbir; dawk li kienu f’art u dell il-mewt idda dawl għalihom.’

Minn dak iż-żmien Ġesù beda jxandar u jgħid: “Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet.”

Ġesù jsejjaħ erba’ sajjieda

Huwa u jdur ma’ xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ żewġt aħwa, Xmun jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, qegħdin jixħtu x-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. U qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin.” U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh.

Wara li mexa minn hemm ra żewġt aħwa oħra, Ġakbu ta’ Żebedew u ħuh Ġwanni, qegħdin fid-dgħajsa ma’ missierhom Żebedew isewwu x-xbiek tagħhom, u sejjħilhom. Minnufih telqu d-dgħajsa u lil missierhom, u marru warajh.

U dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom, ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta’ mard u dgħufija fost  il-poplu.

Il-Ħsieb

Ejjew warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin
Ġesù jibda jxandar.  Ġesù jibda l-missjoni li għaliha ġie fid-dinja u propju mill-ewwel mumenti jibda jsejjaħ il-grupp miegħu biex jevanġelizzaw.  Propju fil-bidu tal-missjoni tiegħu Ġesù wera biċ-ċar li jrid miegħu nies li jxandru wkoll li s-saltna tas-smewwiet waslet.  Ried li miegħu jkollu ħabbara tas-Saltna, is-Saltna tad-dawl biex tegħleb is-Saltna tad-Dlam li ħafna drabi tiċċirkonda d-dinja li ngħixu fiha.  Huma impressjonanti f’din is-silta r-risposti li jagħtu b’għemilhom l-Appostli.  “Telqu kollox u marru warajh”.  Li timpressjonak hi li għall-ordni jew forsi stedina ta’ Ġesù ma għamlu l-ebda domanda, iżda marru warajh.  Minkejja d-dgħufija tagħhom, l-Appostli aċċettaw din l-isfida b’fidi kbira.  Fis-Salm Responsorjali wkoll nagħmlu din l-aċċettazzjoni għall-istedina ta’ Ġesù: ilkoll naffermaw li l-MULEJ HUWA D-DAWL U S-SALVAZZJONI TIEGĦI… iżda l-għemil tagħna, il-ħajja tagħna, il-ħidma tagħna, tagħti xhieda ta’ dan il-kliem?

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, is-silta meħuda mill-Ktieb tal-Profeta Isaija turi l-poplu Lhudi fl-aktar mumenti diffiċli u ta’ għajb għalih, meta nqasam f’żewġ partijiet:  is-Saltna ta’ Ġuda u s-Saltna ta’ Israel.  Propju f’dan it-tiġrib, Isaija jħabbar il-ħelsien taħt ix-xbieha ta’ dawl li se jiddi fid-dlamijiet.  Fis-Salm Responsorjali għandna l-parteċipazzjoni tagħna fl-aċċettazzjoni ta’ Kristu bħala d-dawl u s-salvazzjoni tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, għandna stedina għall-unità fil-Knisja, unità li titlob li l-komunità tkun qalb waħda u ruħ waħda.  Il-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, juri li l-profezija ta’ Isaija li smajna fl-Ewwel Qari seħħet tabilħaqq fi Kristu.  Ġesù jippriedka l-indiema fil-qalb tal-bniedem li tbiddlu mid-dlam għad-dawl.

Il-Ħajja

  1. Illum għandna stedina ċara mingħand Kristu.  Stedina mhux biss naċċettaw id-dawl li qed jagħtina hu, iżda wkoll biex inkunu xandara ta’ dan l-istess dawl.  X’se nagħżlu?
  2. Biex nagħmlu din l-għażla rridu nkunu sinċieri magħna nfusna u nagħrfu tassew jekk naċċettawx li ngħixu fid-dlam jew fid-dawl tul ħajjitna kollha.
  3. Kemm se ndumu biex inwieġbu lill-Mulej?  Għandna l-kuraġġ li wrew l-Appostli?  Kapaċi nieħdu r-riskji tal-fidi tagħna ma’ Kristu?
  4. Kemm tassew bl-għemil tagħna qegħdin inkunu Appostli tad-dawl?

Id-Djalogu

Mulej  Ġesù

għinni ngħidlek IVA

biex inkun miegħek ħabbâr tas-saltna.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.