JOBGĦODUKOM MINĦABBA F’ISMI! – It-33 Ħadd matul is-sena Ċ – 17 ta’ Novembru 2019

JOBGĦODUKOM MINĦABBA F’ISMI! – It-33 Ħadd matul is-sena Ċ – 17 ta’ Novembru 2019

October 28, 2019
0

It-33 Ħadd Matul is-Sena

JOBGĦODUKOM  MINĦABBA  F’ISMI!

Malakija 3:19-20a; Salm 97; 2 Tessalonkin 3, 7-12; Luqa 21:5-19

Il-Vanġelu

 Kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b’ġebel sabiħ u għotjiet; iżda Ġesù qalilhom: “Kull ma qegħdin taraw, għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx.”

 U huma staqsewh u qalulu: “Mgħallem, issa dan meta għad jiġri? U x’se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu?” Qalilhom: “Araw li ma titqarrqux. Għax għad jiġu ħafna f’ismi u jgħidu, ‘Jien hu,’ u, ‘Iż-żmien wasal.’ Tmorrux warajhom!  Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda t-tmiem ma jasalx minnufih.”  Mbagħad qalilhom: “Għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna,  l-art titheżheż bil-kbir, f’ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u mard li jittieħed, u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża’ u sinjali ta’ l-għaġeb.  Imma qabel dan kollu jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f’idejn il-mexxejja  tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs, u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f’ismi. Dan ikun jiswielkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f’moħħkom: toqogħdux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom,  għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista’ jiqaflu jew imerih.  U jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom u ħutkom u qrabatkom u ħbiebkom, u lil xi wħud minnkom joqtluhom, u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f’ismi. Imma xagħra waħda minn raskom ma tintilifx.  Jekk tibqgħu sħaħ sa l-aħħar issalvaw ħajjitkom!

Il-Ħsieb

xagħra waħda minn raskom ma tintilifx
Li tgħix ta’ nisrani m’huwiex faċli.  Tista’ tirreċta ta’ nisrani, tista’ tilgħabha ta’ nisrani, iżda li verament tgħix ta’ nisrani mhix ħaġa faċli.  Fil-ħajja kollox jintemm, jitfarrak u jispiċċa.  Kull ħaġa li ħsibna li fl-istorja tal-bniedem se tibqa’:  ideoloġiji, personaġġi, monumenti, kollox qdiem, intemm.  Iżda Kristu baqa’; il-fidi tibqa’.  Hu għalhekk li Ġesù llum jistedinna biex l-ewwelnett nirriflettu ftit fuq kemm il-fidi tagħtina l-kuraġġ kif inħarsu lejn il-ħajja tagħna ta’ kuljum u wkoll kif tassew aħna.  Dan biex ilkoll nindunaw li rridu ngħaddu minn persekuzzjonijiet iżda li moħħna għandu jkun mistrieħ li l-Mulej qatt m’hu se jħallina waħedna, “għax jien nagħtikom diskors u għerf.”

Ġesù jtenni li saħansitra dawk li nafdaw fihom iduru kontrina, dawk li qatt ma stennejna li se jeħduha kontrina.  Għax kif inti ma tibqax taqdi l-kompromessi ta’ dawk ta’ madwarek li jkunu għasruk biżżejjed, għax ma jqisux il-valuri tal-persuni umani, jitfgħuk ’il barra u jwarrbuk.  Ġesù għalhekk jisfidana biex nibqgħu sħaħ sa l-aħħar.  M’aħniex se nkunu waħedna f’din il-mixja ta’ fidi u mpenn fuq dak li għallimna huwa stess.  Dan huwa Ħadd li jiftħilna għajnejna iżda fl-istess ħin jimliena kuraġġ meta nkunu mimlija niket minħabba dak li jkun qed jiġri madwarna u li ħafna drabi jkunu ġrajjiet li ma nistgħux nifhmu.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Malakija, għandna lill-Profeta jwissi lill-kburin u l-midinbin waqt li jqawwi l-qalb ta’ dawk li għandhom il-biża ta’ wlied għall-Isem ta’ Alla.  Is-Salm 97 li ntennu fis-Salm Responsorjali huwa għanja ta’ tifħir lil Alla għax ġej biex jagħmel ħaqq bil-ġustizzja mill-popli tiegħu, ġustizzja li tkun fuq il-mod li aħna mxejna fid-dawl ta’ kliemu.  It-Tieni Qari, meħud mit-tieni Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin, jagħtina twissija tal-Mulej li s-salvazzjoni u l-istennija tat-tieni miġja tal-Mulej m tridx tkun fil-għażż u wkoll b’idejna fuq żaqqna.  Hemm bżonn li naħdmu u nimpenjaw ruħna sew, fil-ħajja ta’ kuljum fejn trid toħroġ fil-beraħ il-fidi tagħna.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna lil Ġesù li ma jwiegħedx suċċess iżda persekuzzjoni.  Fl-istess ħin, iżda, Ġesù jwiegħed l-għajnuna tiegħu u li qatt m’hu se nkunu waħedna fl-isfida biex nibqgħu sħaħ sa l-aħħar fi kliemu.

Il-Ħajja

1.  Il-Mulej qed jurina biċ-ċar illum xi tfisser tkun nisrani.  Trid taħdem, ma tibżax mill-persekuzzjoni u żżomm għajnejk u widnejk miftuħa sew għal dak li jgħidlek hu fil-mumenti iebsa.

2.  Ġesù jridna nibqgħu sħaħ sa l-aħħar.  Kif?  Billi nisimgħu l-messaġġ tal-Kelma tiegħu u nagħtuh il-ħajja fl-ambjent tagħna.

3.  San Pawl itenni l-importanza tax-xogħol fl-istennija tal-Mulej.  Il-post tax-xogħol u dmirijiet tagħna rridu nifhmuhom sew, għax huma parti mill-vokazzjoni u l-impenn nisrani ta’ kuljum.

4.  F’dan il-Vanġelu tal-lum Ġesù jurina li fil-mumenti diffiċli, meta aħna nkunu qed nagħmlu għażliet għalih u nimxu fuq kliemu, l-ispirtu tiegħu se jdawlilna d-deċiżjonijiet u l-kliem li ngħidu.

5.  Illum irridu nwiegħdu lil Ġesù li nimxu fuq kliemu mingħajr kompromessi.

Id-Djalogu

Mulej,

dawwal il-fehma tiegħi,

biex nifhem aktar

dak li trid minni

u għinni nħoss il-preżenza u d-dawl tiegħek

f’kull deċiżjoni li nieħu fil-ħajja

biex dejjem tkun fuq kliemek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.