IL-ĠNUS JAGĦTUK QIMA – L-Epifanija tal-Mulej – Il-Ħadd 5 ta’ Jannar 2020

IL-ĠNUS JAGĦTUK QIMA – L-Epifanija tal-Mulej – Il-Ħadd 5 ta’ Jannar 2020

January 1, 2020
0

L-Epifanija tal-Mulej

IL-ĠNUS JAGĦTUK QIMA

Isaija 60:1-6;  Salm 71; Efesin 3: 2-6; Mattew 2:1-12

Il-Vanġelu

Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: “Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh.” Is-sultan Erodi sama’ bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u  l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled   il-Messija. U huma qalulu: “F’Betlehem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta:

‘U int, Betlehem, art ta’ Ġuda,

le, m’intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda

għax minnek joħroġ mexxej

li jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael.’

Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien li fih dehritilhom il-kewkba; bagħathom Betlehem u qalilhom: “Morru, staqsu sewwa għat-tifel, u meta ssibuh ejjew għiduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu.”  Dawk, wara li semgħu lis-sultan, telqu, u ara, il-kewkba li kienu raw tielgħa bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba mtlew b’ferħ kbir tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma’ ommu Marija, nxteħtu fl-art iqimuh; fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deheb, inċens u mirra. Mbagħad, billi kienu mwissijin f’ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra.

Il-Ħsieb

Erodi u l-Maġi.  Min jibża’ mid-dawl u min ifittex id-dawl.  Min irid jaħbi d-dawl u min jgħożż id-dawl.  Erodi u l-Maġi huma aħna fl-għażliet li nagħmlu kuljum, għażliet ta’ kompromessi jew għażliet mingħajr kundizzjoni biex nimxu wara Kristu.  Hemm bżonn li llum inkunu sinċieri magħna nfusna.  L-Epifanija hija t-tama ta’ Ġesù li ġie biex iġibilna d-dawl fid-dinja.  Il-mixja fil-ħajja tagħna hija mixja mid-dlam għad-dawl, mit-telfien għall-ħajja.

Il-proċess tal-Maġi huwa interessanti:

  1. IL-KEWKBA,
  2. L-ISKRITTURA,
  3. IL-MIĠJA
  4. IL-LAQGĦA
  5. L-EPIFANIJA

Ma kinetx ħaġa faċli li ssib lil Ġesù.  Hemm proċess xi nwettqu kuljum biex niskopru d-dawl.  Hemm bżonn urġenti mhux biss li nfittxu lil Alla iżda li nersqu lejn Alla u nagħrfu s-sinjali li jibgħat lilna, jiġifieri l-kewkba.

Il-Kelma

Is-silta mill-Ktieb tal-Profeta Isaija li nsibu fl-Ewwel Qari hija silta mimlija dawl.  Il-poplu kiseb il-ħelsien mill-jasar u ġej lura minn Ġerusalemm li fuqha issa qed jiddi l-Mulej bil-glorja tiegħu.  Huwa għalhekk li s-Salmista fis-Salm 71 itenni li l-ġnus kollha ta’ l-art se jagħtu qima lil-Mulej.  Fl-Ittra lill-Efesin San Pawl juri li l-Pjan tas-Salvazzjoni huwa universali mhux għall-Lhud biss, xi ħaġa li tidher fl-Epifanija.  Fil-Vanġelu San Mattew ikompli jurina l-ġrajja ta’ Kristu fid-dawl tal-Profezija.  Fil-Maġi hemm rappreżentazzjoni tal-ġnus kollha.

Il-Ħajja

1.  Fil-Ħajja tħobb id-dlam jew id-dawl?

2.  Kemm kien hemm mumenti li permezz tagħhom int adurajt lil Ġesù?

3.  Kemm qed twassal lill-familjari jew lil sħabek għad-dawl li sibt?

4.  Qatt skoprejt li inti tista’ tkun dawl qawwi fl-ambjent tiegħek?

Id-Djalogu

Mulej Ġesù

għinni biex inkun dawl

għal dawk ta’ madwari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.