MIN HU FUQ JIĠI TAĦT! – It-22 Ħadd Matul is-Sena – 28 t’Awwissu 2016

MIN HU FUQ JIĠI TAĦT! – It-22 Ħadd Matul is-Sena – 28 t’Awwissu 2016

August 18, 2016

It-22 Ħadd Matul is-Sena

MIN HU FUQ JIĠI TAĦT!

Bin Sirak 3:19 -21, 30-31; Salm 67; Lhud 12: 18-19, 22-24a; Luqa 14,1,7-14

IlVanġelu

Darba, kien is-Sibt, daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu, u huma qagħdu għajnejhom fih. 

Billi ra b’għajnejh kif il-mistednin bdew jagħżlu l-postijiet ta’ quddiem fil-mejda, qalilhom din il-parabbola: “Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta’ tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta’ quddiem, li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek, u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek, ‘Agħti l-post lil dan’, u int imbagħad, b’regħxa ta’ mistħija fuqek, ikollok tieħu l-post ta’ l-aħħar. Għall-kuntrarju, meta tkun mistieden, mur inxteħet fil-post ta’ l-aħħar, biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek, ‘Ħabib, itla’ f’post aktar ‘il fuq.’ U dan ikun ta’ ġieħ għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda miegħek.  Għax kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar.”  Mbagħad qal ukoll lil dak li kien stiednu: “Meta tagħti ikla jew pranzu, tistedinx lil ħbiebek jew lil ħutek jew lil qrabatek, u anqas ġirien għonja, għax għandhom mnejn imbagħad jistiednu lilek huma, u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom.  Għall-kuntrarju, meta tagħmel ikla, stieden il-foqra, il-magħtubin, iz-zopop u l-għomja,  u hieni int, għax dawn ma għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma jroddhulek Alla meta l-ġusti jqumu għall-ħajja!”

 

Il-Ħsieb

Għax kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar.
     Is-suppervja ħafna drabi tagħmi lill-bniedem u ma tħallih jara xejn u lil ħadd quddiemu.  Bniedem supperv jagħmel lil kulħadd tapit u ċert li ma jarax xi jrid Alla minnu.  Din tkun id-diżgrazzja kbira ta’ ħajjitna.  Hemm bżonn li naraw tassew li nsaffu kontinwament mill-ħajja tagħna kull sens ta’ suppervja ġejja mill-egoiżmu.  Il-Mulej illum, filwaqt li jurina l-kruha tas-suppervja, jurina kif nistgħu nfiqu minnha.  Is-suppervja titfejjaq billi kontinwament tagħmel eżerċizzju ta’ umiltà fil-ħajja tiegħek.  Tipprova tkun inti għas-servizz ta’ Ġesù fil-proxxmu.  B’hekk biss nistgħu nfiqu u nersqu aktar lejn Alla meta aħna nħarsu madwarna u ngħinu lil min huwa fil-bżonn.  Dawn jistgħu jkunu fil-familji tagħna, fil-postijiet tax-xogħol tagħna, fil-komunitajiet tagħna.

     Hemm bżonn li niċkienu aħna biex jidher Ġesù għax wara kollox l-unika darba li għola aktar minna Ġesù kien fuq is-salib imtertaq għal dnubietna biex jiksbilna s-salvazzjoni tagħna.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-ktieb ta’ Bin Sirak, huwa stedina għall-umiltàu biex wieħed ma jitkabbarx meta jkollu l-ġid, anzi jaqsmu ma’ min huwa fqir u fil-bżonn.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 67, juri li l-Mulej jaħseb ukoll fil-fqir u l-batut u ħejja post għalihom, għax Alla huwa “Missier il-Ħniena u difensur tar-romol.”  Fit-Tieni Qari mill-ittra lil-Lhud insibu li fir-Rabta l-Qadima l-Lhud kienu jersqu lejn Alla bil-biża’ u t-tregħid.  L-awtur ta’ l-ittra lil-Lhud iħeġġeġ lin-nies jersqu lejn il-Mejda Ewkaristika mingħajr biża’.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa llum insibu lil Ġesù jidħol għand wieħed mill-kapijiet għall-ikla.  Juża dan il-mument biex joħroġ fil-beraħ il-problema ta’ dawk li jagħmlu kollox għal wiċċ in-nies b’tant suppervja.  Isostni li ta’ l-ewwel jiġu l-aħħar u ta’ l-aħħar  l-ewwel.  Hemm bżonn eżerċizzju kbir fl-umiltà.

Il-Ħajja

  1. Kemm tassew qatt għamilna eżami tal-kuxjenza dwar is-suppervja u l-egoiżmu fil-ħajja tagħna? Dejjem trid tgħaddi tiegħek?  Dejjem int għandek raġun?
  2. Kemm qatt irriflettejt dwar l-għażliet li għamilt fil-ħajja tiegħek għall- foqra?
  3. Il-Mejda Ewkaristika tagħtina l-qawwa u ssaffina mill-egoiżmu u s-suppervja għax nirċievu l-ġisem u d-demm ta’ Kristu mimlijin tjubija u fejqan. Kemm qed nersqu lejn dan is-sagrament bil-ferħ u mingħajr biża’?
  4. L-għażliet f’ħajjitna jridu jkunu ċari favur u mal-Mulej. Minkejja d-difetti tagħna hemm bżonn li ninħallu mis-suppervja u ngħixu b’umiltà l-jiem ta’ ħajjitna.

Id-Djalogu

  Mulej, taf li xi ftit jew wisq

  jien supperv.

  Għinni nħares lejk,

  lejn is-Salib,

  biex nagħraf inkun umli fil-ħajja tiegħi.