NIBNU BIL-ĦSIEB U BIS-SALIB – It-23 Ħadd Matul is-Sena – 4 ta’ Settembru 2016

NIBNU BIL-ĦSIEB U BIS-SALIB – It-23 Ħadd Matul is-Sena – 4 ta’ Settembru 2016

August 24, 2016

It-23 Ħadd Matul is-Sena

NIBNU BIL-ĦSIEB U BIS-SALIB

Għerf 9:13-18b; Salm 89; Filemon 9b-10, 12-17; Luqa 14: 25-33

IlVanġelu

Kotra kbira ta’ nies kienet miexja miegħu; hu dar lejhom u qalilhom:  “Min jiġi għandi ma jistax ikun dixxiplu tiegħi jekk ma jobgħodx lil missieru u ‘l ommu u lil martu u lil uliedu, ‘l ħutu subjien u bniet, u saħansitra lilu nnifsu. Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi.

 “Għax min minnkom ikun irid jibni torri u ma joqgħodx bilqiegħda biex l-ewwelnett iqis in-nefqa, ħalli jara għandux biżżejjed biex iwassal sa l-aħħar? Għax jekk jiġrilu li jqiegħed is-sisien biex imbagħad ma jkunx jista’ jtemm il-bini, kull min jarah jibda jwaqqgħu għaċ-ċajt u jgħid, ‘Dan il-bniedem beda jibni u ma kellux il-ħila jkompli sa l-aħħar.’ Jew liema sultan, li jkun sejjer jagħmel gwerra kontra sultan ieħor, ma joqgħodx l-ewwel bilqiegħda biex jara jekk jistax b’għaxart elef raġel iħabbatha ma’ min ġej għalih b’għoxrin elf ruħ? Għax inkella, meta l-ieħor ikun għadu ‘l bogħod, ikollu jibgħatlu ambaxxata biex jitolbu l-ftehim għall-paċi.  Hekk ukoll ħadd ma jista’ jkun dixxiplu tiegħi jekk ma jitlaqx ġidu kollu.

 

 

Il-Ħsieb

     Ħafna nies kienu miexja lejn Ġesù.  Ġesù jdur lejhom u qed idur lejja u lejk biex ifehimna li l-importanza tal-mixja miegħu hija li tibni fuq is-sens ta’ sagrifiċċju tal-ħajja li ngħixu kuljum u fid-dawl tas-salib li huwa ġarr qabilna u li lkoll kemm aħna rridu nġorru.

     Ġesù jtenni li hemm bżonn li nkunu fid-dinja iżda mhux tad-dinja.  Ma jridniex li nintrabtu.  M’huwiex jgħid li ma għandniex inħobbu lil missierna u ’l ommna.  Ġesù qed jgħidilna biex ma nintrabtux.  Ma norbtu qalbna ma’ xejn ħlief miegħu.  U huwa jagħtina l-paċi.  Din hija esperjenza li forsi qatt ma għaddejna minnha għax dejjem irbatna qalbna ma’ xi ħaġa jew ma’ ħajjitna.

     Dan id-diskors mhux faċli li tattwah.  Trid kuraġġ u saħħa li l-Mulej biss jaf jagħti lilna.  Hemm bżonn li l-proġetti tagħna naħsbuhom sewwa.  Hemm bżonn li lkoll kemm aħna nħallu spazju għall-Mulej qabel kull ħaġa oħra.  Ħafna drabi nkunu mal-Mulej meta niġu daharna mal-ħajt.  Hemm bżonn għalhekk li nitkellmu aktar mal-Mulej u nħalluh ikellimna qabel ma nifgaw il-vuċi tiegħu bil-kompromessi ta’ ħajjitna.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf, għandna lill-awtur ifiehem lil-Lhud li l-għerf veru ġej minn Alla u mhux mill-kultura Griega.  Ebda ġens u beda kultura ma huma biżżejjed biex nagħrfu l-pjan ta’ Alla.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 89, huwa talba biex il-Mulej isawwab fi qlubna l-għerf u l-grazzja tiegħu.  “Għallimna ngħoddu jiem ħajjitna, biex hemm nimxu b’moħħ għaqli.”  Dan huwa l-messaġġ ċentrali ta’ dan is-Salm.  It-Tieni Qari huwa meħud mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Filemon.  F’din l-unika ittra privata tiegħu, San Pawl jitlob lil ħabibu Filemon biex jilqa’ mill-ġdid id-dar lil Onesimu li kien ħarab.  Qallu bies jilqgħu lura, mhux aktar bħala lsir, iżda bħala ħuh fi Kristu.  Fil-Vanġelu, meħud minn San Luqa, għandna lil Ġesù jitkellem dwar kif trid tkun il-mixja tad-dixxipli tiegħu.  Trid tkun mixja mingħajr kompromessi.

Il-Ħajja
  1. Ġesù jridna nimxu miegħu. Ġesù jridna dixxipli tiegħu.  X’se  nagħmlu?
  2. Ġesù jridna ninqatgħu mill-affarijiet ta’ din id-dinja iżda nibqgħu ngħixu fid-dinja. Biex nagħmlu dan għandna bżonn inħaddnu l-kelma tiegħu u nissaffew mill-ħtijiet tagħna.
  3. It-talba tagħna llum trid tkun biex tassew il-Mulej isawwab fina l-għerf u l-grazzja tiegħu biex nagħrfu kull ħin ir-rieda tiegħu.
  4. Hemm bżonn li naħsbu sew fuq il-proġetti u l-għażliet ta’ ħajjitna. Hemm bżonn li lil Kristu nżommuh magħna l-ħin kollu u b’hekk nevitaw kompromessi perikolużi.
  5. “Min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistax ikun dixxiplu tiegħi.” Hekk tenna Ġesù.  Int u jien x’se nagħmlu?  L-għażla f’idejna kuljum.

Id-Djalogu

  Mulej,

  inti tridni nerfa’ s-salib kuljum,

  għinni nagħmel dan, għinni nwettaq bil-għerf li tagħtini,

  dak li hemm fir-ras tiegħek fuq il-ħajja tiegħi.

  Dan biss nixtieq Mulej.