QAWMIEN LI JAGĦTI GARANZIJA – L-Għid il-Kbir – 21 t’April 2019

QAWMIEN LI JAGĦTI GARANZIJA – L-Għid il-Kbir – 21 t’April 2019

April 21, 2019

Il-Jum Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet

QAWMIEN  LI  JAGĦTI  GARANZIJA

Atti 10:34a, 37-43; Salm 117; Kolossin 3:1-4; Ġwanni 20:1-9

Il-Vanġelu

      Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu l-Mulej  mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!”  Pietru u d-dixxiplu  l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar.  It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar.  Tbaxxa, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx.  Mbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm,  u l-maktur li kien madwar rasu; dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f’post għalih.  Mbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u emmen.  Sa dak in-nhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet.

 

IRubens - The Resurrection of Christ - 1611l-Ħsieb

     Il-Mulej qam tassew.  Il-kliem tiegħu saru ġrajja ta’ ferħ għall-umanità kollha.  Is-salvazzjoni feġġet u ssaħħet bil-qawmien
tiegħu fuq il-mewt.  Din hija l-akbar ġrajja u garanzija għalina li l-Mulej qam tassew mill-imwiet biex iqajjem lilna mill-mewt, mid-dnubiet, mill-medjokrità tal-ħajja.  Iżda aħna, bħala Nsara, konvinti li dan il-qawmien Ġesù kisbu mhux għalih iżda għalina?  Kisbu biex jagħtina garanzija li lkoll kemm aħna nistgħu niksbu l-qawmien wara din il-ħajja permezz ta’ l-għajxien u l-fiduċja tagħna fih?  Kemm tassew aħna nies li qed nemmnu li Ġesù qam tassew u jimxi magħna kuljum fil-ħajja tagħna f’dak kollu li nwettqu, u nagħmlu dak li qalilna u li nsibu fil-kelma li tagħti l-ħajja fil-Vanġelu?  Iva, illum huwa jum kbir ta’ ferħ għal dawk kollha li tassew qed jgħixu l-fidi nisranija fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum.

Il-Kelma

     L-ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli.  Jirrakkonta l-ġrajja tal-predikazzjoni ta’ l-appostlu li hija bbażata fuq il-passjoni, mewt u qawmien ta’ Kristu, li fih huwa miġbur il-misteru ta’ l-Għid.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 117, hija għajta ta’ ferħ lill-Mulej li fih insibu tjieba li tibqa’ għal dejjem.  It-Tieni Qari, mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Kolossin, għandna stedina li, jekk aħna rxuxtajna ma’ Kristu fil-ħajja tagħna, irridu nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema, u għalhekk hemm bżonn li ma nintrabtux mal-ħwejjeġ ta’ l-art.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna r-rakkont tad-dehra ta’ Ġesù lid-dixxipli ta’ Għemmaws.  Kienu dixxipli mbeżżgħin iżda malli għarfu lil Ġesù fil-qsim tal-ħobż tar il-biża’ minn fuqhom.

Il-Ħajja

  1. Id-dixxipli ta’ Għemmaws ma fehmux l-Iskrittura. Kienu mbeżżgħin.  Iżda neħħew kull biża’ kif għarfu lil Ġesù fil-qsim tal-Ħobż.  Possibbli li aħna li mmorru tant quddies nibqgħu mbeżża’ nuru li tassew aħna nsara?
  2. Kemm tassew illum, l-GĦID IL-KBIR, irringrazzjajna lill-Mulej tal- qawmien-garanzija li huwa tana li aħna m’aħna se mmutu qatt?
  3. Ġesù jridna nxandru dan il-qawmien lil dawk ta’ madwarna. Kif se timpenja ruħek mil-lum ’il quddiem biex tħeġġeġ u xxandar lill-familja tiegħek, fuq il-post tax-xogħol, fl-iskola, li Ġesù qam tassew?
  4. L-Għid huwa wkoll il-festa li turina li l-kliem tal-Mulej huwa verità assoluta għal ħajjitna. Nistgħu nagħmlu wegħda magħna nfusna li ndaħħlu aktar il-Kelma ta’ Ġesù fil-ħajja tagħna?
  5. Kif jgħidilna San Pawl fl-Ittra lill-Kolossin: Hemm bżonn urġenti għalina li naħsbu u nfittxu l-ħwejjeġ tas-sema u mhux nintrabtu ma dawk ta’ l-art.

Id-Djalogu

  Grazzi Mulej

  tal-qawmien li għoġbok toffrilna.

  Grazzi Mulej

  li qajjimtna miegħek sabiex nikbru fil-kuraġġ

  ta’ għajxien ħaj tal-fidi tagħna.