SINJAL, BARKA FUQ IŻ-ŻWIEĠ – It-2 Ħadd Matul is-Sena – Il-Ħadd 20 ta’ Jannar 2018

SINJAL, BARKA FUQ IŻ-ŻWIEĠ – It-2 Ħadd Matul is-Sena – Il-Ħadd 20 ta’ Jannar 2018

January 14, 2019

It-2 Ħadd Matul is-Sena

SINJAL, BARKA FUQ IŻ-ŻWIEĠ

Isaija 62: 1-5; Salm 95; 1 Korintin 12: 4-11;  Ġwanni 2: 1-11

Il-Vanġelu

It-Tieġ ta’ Kana

     Mbagħad fit-tielet jum sar tieġ f’Kana tal-Galilija, u omm Ġesù kienet hemm. Ġesù kien mistieden għat-tieġ hu wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu.  Billi ma kienx fadal iżjed inbid, omm Ġesù qaltlu: “Ma għandhomx inbid.” U Ġesù qalilha: “X’hemm bejni u bejnek, mara? Is-siegħa tiegħi għadha ma waslitx.”  Omm Ġesù qalet lill-qaddejja: “Agħmlu kull ma jgħidilkom hu.”  Issa kien hemm sitt ġarar tal-ħaġar, mqiegħda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-Lhud, kull waħda minnhom tasa’ xi mitt jew mija u għoxrin litru.  Ġesù qal lill-qaddejja: “Imlew il-ġarar bl-ilma.” U dawk imlewhom sax-xifer.  Mbagħad qalilhom: “Issa ħudu minnu u newwluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda.” U huma marru jagħtuhulu.  Hu daq l-ilma mibdul fi nbid; u billi ma kienx jaf mnejn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-għarus  u qallu: “Kulħadd l-inbid it-tajjeb iservi l-ewwel; meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imma int l-inbid it-tajjeb erfajtu sa issa.”  Dan li għamel Ġesù f’Kana  tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih.

 

Il-Ħsieb

     Il-Mulej jibda l-missjoni pubblika tiegħu b’sinjal ta’ solidarjetà ma’ għarajjes ġodda fil-mument ta’ diffikultà tagħhom.  Żewġ għarajjes li waqt it-tieġ naqashom l-inbid.  Kienet Marija li ndunat, minkejja li kienet moħbija.  Marija li dejjem hija sensittiva għall-ħtiġijiet tagħna, speċjalment għall-ħtiġijiet tal-familja.  Ġesù jwettaq l-ewwel sinjal, l-ewwel miraklu, l-ewwel barka li propju ddedika lil koppja żagħżugħa fl-ewwel moment ta’ ħajja miżżewġa.  Huwa sinjal importanti li mhux biss jindika l-ftuħ tal-missjoni pubblika ta’ Kristu, iżda juri kemm Kristu jgħożż u għandu għal qalbu l-ħajja miżżewġa.

     Huwa ta’ min jinnota, il-kliem li qalet Marija lill-qaddejja biex seta’ jseħħ il-miraklu:  Agħmlu dak li jgħidilkom HU.  Huwa l-istess kliem li Marija tgħid lilna llum.  Mirakli jseħħu kontinwament fil-ħajja tagħna, iżda kontinwament hemm bżonn li niftħu għajnejna biex naraw tassew il-Mulej xi jrid minna u nwettqu dak li jgħidilna Hu fil-kelma li taghtina l-ħajja.

 

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija fejn insibu li wara li l-poplu Lhudi reġa’ lura minn Babel, beda jibni mill-ġdid il-belt ta’ Ġerusalemm għall-ħabta tas-sena 537 qabel Kristu.  F’din is-silta l-profeta jara lil Ġerusalemm bħala l-għarusa maħbuba ta’ Alla.  Il-laqgħa ta’ Alla ma Ġerusalemm hija ĠUSTIZZJA-XEBĦ-GĦAXQA.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 95, huwa innu ta’ tifħir lil Alla għall-għeġubijiet li għamel u li għadu jagħmel biex isalva l-poplu tiegħu.  Fit-Tieni Qari tal-lum, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, għandna lil San Pawl jitkellem dwar il-kariżmi mogħtija lill-Insara permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu, rigali mogħtija għas-servizz tal-komunità kollha.  Fil-Vanġelu, meħud minn San Ġwann, għandna r-rakkont tat-Tieġ ta’ Kana tal-Galilija.  Huwa l-ewwel miraklu ta’ Ġesù.

 

Il-Ħajja

  1. Fil-liturġija tal-lum hemm frażi li tiddomina kollox, il-frażi li tgħid Marija: Agħmlu dak li jgħidilkom Hu.  U l-miraklu jseħħ.  Kemm tassew  ilkoll kemm aħna, bħala Nsara, għandna l-fidi biex nagħmlu dak li jgħidilna Ġesù?
  2. Is-salvazzjoni li twasslitilna permezz ta’ Ġesù hija għad-dispożizzjoni ta’ kulħadd. Hija d-dawl li lejh irridu nħarsu biex infasslu l-pjani ta’ ħajjitna.
  3. Il-ħidma tagħna fuq dak li jgħidilna Ġesù trid isseħħ bil-għajnuna tal-kariżmi mogħtija lilna mill-Ispirtu s-Santu kif itenni San Pawl fit-Tieni Qari tal-lum. Huwa propju f’dan id-dawl li rridu naħdmu tu il-ħajja tagħna biex ngħaddu l-messaġġ ta’ salvazzjoni lil qrabatna, lil dawk kollha li niltaqgħu magħhom.
  4. Il-miraklu li jwettaq Ġesù f’ Kana tal-Galilija ma kienx biex jiddubbaw għal mument. Wettaq MIRAKLU TA’ ABBUNDANZA:   il-ġarar kienu mimlija sax-xfar.  L-imħabba li għandu lejna l-Mulej ma jesagħha l-ebda qies u dimensjoni.  Iħobbna bl-abbundanza.   Iżda aħna kif qed inħobbuh lill-Mulej?

 

Id-Djalogu

  Mulej,

  int ħabbejtna bil-ħafna

  u aħna ħafna drabi lanqas nagħtuk ftit.

  Għinni nħobbok b’għemili kull ħin

  sabiex inwettaq,

  kif qalet Ommok u Ommna,

  dak li tgħidilna Inti.