U L-PROXXMU TIEGĦI MIN HU? – Il-15-il Ħadd Matul is-Sena – 10 ta’ Lulju 2016

U L-PROXXMU TIEGĦI MIN HU? – Il-15-il Ħadd Matul is-Sena – 10 ta’ Lulju 2016

July 9, 2016

Il-15-il Ħadd Matul is-Sena

U L-PROXXMU TIEGĦI MIN HU?

Dewteronomju 30:10-14;  Salm 68;  Kolossin 1:15-20; Luqa 10:25-37

Il-Vanġelu

      Mela jqum wieħed għaref fil-Liġi u, biex iġarrbu, staqsieh: “Mgħallem, x’nagħmel biex niret il-ħajja ta’ dejjem?”  Qallu Ġesù: “Fil-Liġi x’hemm miktub? Inti x’taqra fiha?” U dak wieġeb: “Int għandek tħobb il-Mulej, Alla tiegħek, b’qalbek kollha, u b’ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, u b’moħħok kollu, u lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek.”  “Sewwa weġibt,” qallu Ġesù, “agħmel hekk u tgħix.”  Iżda dak, biex juri li kellu raġun, qal lil Ġesù: “U l-proxxmu tiegħi min hu?” U Ġesù raġa’ qabad jgħidlu: “Wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm, u waqa’ f’idejn il-ħallelin; dawn neżżgħuh, biċċruh bis-swat u telqu, u ħallewh nofsu mejjet. Nzerta kien nieżel qassis minn dik it-triq u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa’ sejjer. Hekk ukoll wieħed levita, meta wasal hemm u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa’ sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan, wasal ħdejh, rah u tħassru. Resaq lejh, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbid u rabathomlu, u mbagħad tellgħu fuq il-bhima tiegħu, wasslu f’lukanda u ħa ħsiebu. L-għada ħareġ biċċtejn flus, tahom lil tal-lukanda u qallu, “Ħu ħsiebu; jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, nroddhielek jien meta nerġa’ ngħaddi.’ Minn dawn it-tlieta, int min jidhirlek li ġieb ruħu ta’ proxxmu ma’ dak li waqa’ f’idejn il-ħallelin?” “Min ħenn għalih,” wieġbu dak. “Mur,” qallu Ġesù, “u agħmel hekk int ukoll.”

Il-Ħsieb

     Kemm-il darba fil-ħajja tagħna nkunu nafu x’irridu nagħmlu iżda minħabba tant skużi li nġibu magħna nfusna ma nwettqu xejn!  U nkunu diżappuntati li stajna għamilna ftit ġid u minflok bqajna skantati.  Din hija wkoll il-problema li Ġesù jpoġġi quddiemna llum.  Ir-raġel għaref tal-liġi – u minn dawn hawn ħafna mas-saqajn! – ried iġarrab lil Ġesù.  Kien jaf Ġesù x’se jwieġeb iżda ried jara x’se jgħid.  Xtaq jistaqsi lil Ġesù xi jfisser tkun tgħix tajjeb u xi trid tagħmel.  Ġesù wieġbu ċar li hemm il-liġi ta’ Alla li trid tiġi obduta… u aktar.  Ħobb lil għajrek bħalek innfisek.  U dan il-proxxmu min hu?

     U Ġesù jurih malajr min kien il-proxxmu tiegħu.  Itenni li hemm bżonn li lill-proxxmu tagħna narawh f’dawk li jkunu ħdejna u nwettqu azzjoni biex ngħinuhom.  Għaliex toqgħod tisma’ l-istejjer u tgħid, jaħasra, jekk imbagħad inti ma tagħmel xejn biex terfa’ s-sofferenzi tal-batut?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tad-Dewteronomju, għandna silta fejn naraw il-qawwa tal-liġi tal-Mulej u tħeġġiġ biex il-poplu jħobb din il-liġi.  Il-Kelma ta’ Alla hija qrib il-poplu u jeħtieġ li l-poplu stess jagħtiha l-ħajja.  Fis-Salm Responsorjali għandna għanja lill-Mulej u twissija fl-istess ħin: li l-qalb tagħna tgħix, aktar ma nfittxu r-rieda ta’ Alla.  Fit-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Kolossin għandna innu ta’ tifħir lil Kristu għax huwa l-qofol u l-għan tal-ħolqien kollu.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa Ġesù jiġi mġarrab minn għaref tal-liġi dwar l-ubbidjenza għall-Kelma t’Alla.  Ġesù jenfasizza, anki bil-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb, li l-Kelma t’Alla tinduna li qed tgħixha meta tagħtiha l-ħajja bl-għemil tiegħek.

Il-Ħajja

  1. Kemm tassew tista’ tgħid li taf x’irid il-Mulej minnek u kemm qed tipprova tgħix il-kelma tiegħu fil-ħajja tiegħek ta’ kuljum?
  1. Min hu l-proxxmu tiegħek? Qed tiftaħ għajnejk sew biex tagħraf min hu?
  1. Il-Mulej iridna nkunu familjari mal-kelma tiegħu biex inlaħħmuha fl-aġir tagħna ta’ kuljum.  Qed tagħmel dan l-isforz fil-ħajja tiegħek?
  1. Il-Mulej iridna nkunu nies ta’ ħniena u kompassjoni.

Id-Djalogu

  Mulej, inti tridni nħares madwari

  u ngħix bil-fidi fil-ħajja tiegħi

  il-mument li tippreżentali;

  agħmel li ma naħrabx din ir-realtà,

  b’mod speċjali meta niġi ffaċċjat

  b’għajnuna urġenti lil dawk ta’ madwari,

  għax inti għentni kuljum,

  qabel biss indunajt bik.