WASALNA? – Ir-4 Ħadd tal-Avvent – Sena B – 24 ta’ Diċembru 2023

WASALNA? – Ir-4 Ħadd tal-Avvent – Sena B – 24 ta’ Diċembru 2023

December 17, 2023
0

Ir- 4 Ħadd ta’ l-Avvent

WASALNA?

2 Samwel 7, 1-5; 8b,12; 14a-16; Salm 88; Rumani 16:25-27; Luqa 1:26-38

Il-Vanġelu

     Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija. jisimha Nazaret,  għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.”  Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla.  Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù.  Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu.”  Iżda Marija qalet lill-anġlu: “Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?” Wieġeb l-anġlu u qalilha: “L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta’ l-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal,  għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir.” Mbagħad qalet Marija: “Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!” U l-anġlu telaq minn quddiemha.

 

Il-Ħsieb

 

ħa jsir minni skond kelmtek
    Marija tħawdet quddiem il-messaġġ ta’ Alla permezz ta’ l-Anġlu Gabriel.  Marija ma għarfitx mill-ewwel x’se twieġeb quddiem ir-rieda ta’ Alla.  Iżda ħadet riskju.  Intelqet f’idejh.  Qalet iva.  U ftit jiem qabel il-Milied huwa mument ta’ riflessjoni: kif irridu naċċettaw it-twelid ta’ Ġesù Bambin fil-qalb tagħna minn hawn u ftit ġranet oħra.  Kuljum irridu nagħmlu għażliet.  Kuljum irrid nagħżel bejn dak li jridni nagħmel Alla u dak li jridni nagħmel l-egoiżmu ta’ qalbi.  Ħafna nies qegħdin jagħżlu huma stess li jkunu frustrati fil-ħajja tagħhom.  Ħafna nies qed jagħżlu huma stess li jgħixu f’gaġġa ta’ disperazzjoni.  Ħafna nies qegħdin jirrifjutaw kull ħin il-grazzja u t-tama li Alla biss jaf jagħti.  Marija hija l-mudell għalina.  Hija wkoll tħawdet. Jitkellem ċar San Luqa dwar dan; iżda qalet iva.  Hemm bżonn li ngħidu iva lil Alla għal dak li jrid minna.  Hemm bżonn li nirriskjaw aktar fil-fidi tagħna.  Nirriskjaw aktar billi nintelqu f’idejn Alla.  Ma nħallux biss l-ego tagħna jmexxina.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ktieb tal-Profeta Samwel, insibu li l-profeta Natan iwiegħed lis-Sultan David li Alla nnifsu kien se jibnilu dar u li s-Saltna tiegħu kienet se tibqa’ sħiħa għal dejjem.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 88, irid jgħanni lill-Mulej għax huwa dejjem iżomm il-wegħdiet li jagħmel ma’ l-umanità.  It-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, juri li l-wegħda ta’ Alla li ppronunzja permezz tal-Profeti seħħet fil-persuna ta’ Ġesù Kristu.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna r-rakkont tat-tħabbira tal-Mulej li turi li kienet se sseħħ il-wegħda li Alla għamel lill-Profeta David.

Il-Ħajja

  1. Il-Mulej WASAL. Se tiftaħ beraħ il-qalb tiegħek?
  2. Kemm qed nagħrfu nwettqu bħal Marija dak li jrid minn Alla?
  3. Kemm se jkun Milied ta’ rifelssjoni spiritwali l-Milied li riesaq fuqna?
  4. X’rigal se tagħtih lil Ġesu Bambin din is-sena?

Id-Djalogu

  Hawn jien Mulej,

  ħa jsir minni skond kelmtek!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.