marjana

L-IMQADDSA OMM ALLA – L-1 ta’ Jannar 2024

December 28, 2023

L-1 ta’ Jannar

L-IMQADDSA OMM ALLA

Numri 6, 22-27, Salm 62; Galatin 4; 4-7; Luqa 2: 16-21

Il-Vanġelu

Marru mela jgħaġġlu, u sabu lil Marija u ‘l Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kull ma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom.

Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

Il-Ħsieb

Illum l-ewwel ġurnata tas-sena l-ġdida. Min jaf kemm nippruvaw nagħmlu proponimenti u l-Knisja tgħinna biex nagħmlu dawn il-proponimenti u nsegwuhom. Illum il-Knisja tippreżentalna lill-Imqaddsa Omm Alla bħala l-pedament kemm tal-ħajja tagħna ta’ kuljum u niftakru li Marija ħadet ħsieb lill-Iben t’Alla li sar beniedem. Marija, li hija mudell għal dawk kollha li m’humiex suppervi iżda umli. Huwa għalhekk li Ġesù Bambin wera lilu nnifsu fil-Grotta ta’ Betlem lil grupp ta’ ragħajja li kienu fqar u umli. Ġesù juri lilu nnifsu biss lil dawk li huma foqra sabiex bil-preżenza u l-ħajja tiegħu jimliehom bil-ferħ veru. Il-festa ta’ llum mhix biss il-festa ta’ l-ewwel ġurnata ta’ sena ġdida, iżda hija l-festa ta’ Marija Ommna li hija mudell għalina lkoll, għall-mod ta’ ħajja li rridu ngħixu kif ukoll Omm li se tħarisna. It-titlu ta’ Omm Alla huwa l-pedament tat-titli l-oħra u tal-qima li l-Insara minn dejjem tawha. Kull meta fl-art mqaddsa ta’ l-ewwel insara nsibu x-xbieha ta’ Marija, insibuha dejjem ma’ Binha Ġesù fi ħdanha. Marija laqgħet lill-Iben ta’ Alla fil-ġuf wara li kienet diġà laqgħetu fil-qalb tagħha permezz tal-fidi. Ġesù jqis lilna lkoll bħala ommu u ħutu, jekk bħal Marija nilqgħu f’qalbna l-kelma tiegħu.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari mill-Ktieb tan-Numri, insibu li l-Mulej kellem lil MoseÏ biex jitlob il-barka tal-Mulej. Dan kien ifisser li jsejjaħ fuq in-nisel tiegħu l-isem tal-Mulej biex huwa nnifsu jiġi ħalli jsalvana. Din is-salvazzjoni ġġib magħha lill-Mulej li jħarisna, jaħfrilna u jagħtina r-rigal tal-paċi u tal-hena. Il-Mulej jibgħat din il-barka fil-persuna ta’ Ġesù ta’ Nażaret. Fis-Salm Responsorjali minn Salm 62 għandna innu ta’ radd il-ħajr lill-Mulej Alla tagħna li permezz ta’ Ġesù Kristu tana sehem mill-barkiet tiegħu li fl-imgħoddi ta lill-poplu ta’ Israel. Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin għandna stqarrija ta’ San Pawl li Ġesu huwa tassew bniedem bħalna għax huwa mwieled minn mara. Ġesù mhux biss jeħlisna mill-jasar tal-ħażen iżda permezz ta’ l-Ispirtu tiegħu jagħmilna wlied u werrieta tas-Saltna tiegħu. Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna dehra oħra tal-Grotta ta’ Betlem; din id-darba huma r-ragħajja n-nies privileġġjati li jagħmlu żjara lil Ġesu bambin. Quddiem ħafna bibien magħluqa kienet il-qalb tar-ragħajja foqra, iżda twajba, ta’ dawk l-inħawi li ġegħlithom jersqu lejn dik il-Grotta u jaraw u jaduraw lil Ġesù Bambin. Is-Salvatur tad-dinja jrid quddiemu nies bi qlubhom safja, foqra u sempliċi.

Il-Ħajja

Fl-ewwel jum ta’ sena ġdida rridu nirriflettu sew fuq il-mod ta’ ħajja li qed ngħixu. Fl-ewwel jum tas-sena rridu mmorru aħna wkoll quddiem Ġesù biex noffrulu din is-sena li se jislifna biex ngħixu. Fl-ewwel jum tas-sena lkoll kemm aħna rridu nersqu b’mod sempliċi u b’qalbna miftuħa beraħ quddiem is-Salvatur, quddiem l-Imanuel – Alla magħna. Dan il-lejl ħafna nies iċċelebraw bidu ta’ sena ġdida, iżda x’iċċelebraw? Sena fejn ser ikomplu jikbru l-ġrieħi tal-firda? Sena li fiha s-sinjur ser isir aktar sinjur u l-fqir aktar fqir? Sena li fiha lkoll kemm aħna se naħdmu għal rasna? Kemm ser niċċelebraw għax ser niftaqru mis-suppervja, mill-egoiżmu, mill-għatx għall-poter u l-flus? Kemm qed niċċelebraw għax sibna OMM li hija wkoll OMM ALLA li ser inħarsu lejha bħala l-mudell ta’ ħajjitna u hi min-naħa tagħha ser tipproteġina? Bdejna sena li l-ferħ tagħha ser idum daqskemm inkunu nies foqra u sempliċi. Din hija l-isfida għal din is-sena!

Id-Djalogu

O Alla li kellimtna permezz ta’ Ibnek,
Li tajtna lil Marija bħala Ommna,
Għinna ngħixu fuq l-eżempju tagħha,
Tul il-jiem kollha ta’ din is-sena.

read more

It-Tnissil bla tebgħa ta’ Marija – Il-Ħamis 8 ta’ Diċembru 2023

November 30, 2023

8 ta’ Diċembru:  It-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa

MILL-KONĊEPIMENT ĦIELSA

Ġenesi 3, 9-15.20; Salm 97; Efesin 1, 3-6,11.12; Luqa 1, 28-38

Il-Vanġelu

Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.”  Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet qatt tfisser din it-tislima.  Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù.  Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu.”  Iżda Marija qalet lill-anġlu: “Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?”  Wieġeb l-anġlu u qalilha: “L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta’ l-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla.  Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir.” Mbagħad qalet Marija: “Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!” U l-anġlu telaq minn quddiemha.

Il-Ħsieb

Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!
Il-festa li qed niċċelebraw illum ad unur tal-Verġni Mqaddsa Marija hija ċelebrazzjoni ta’ l-innoċenza tagħha mill-konċepiment fil-ġuf ta’ ommha.  Hija l-Eva l-ġdida u permezz tagħha Alla jwarrab dak kollu li kienet wettqet l-ewwel Eva.  Marija gawdiet intimiet singulari ma’ Alla, għaliex kienet hija li kkonċepiet bil-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu u ġarret fil-ġuf tagħha għal disa’ xhur sħaħ lill-Iben ta’ Alla.  Il-ġisem tagħha, konċeput mingħajr tebgħa u ħtija sa mit-twelid, kien it-tempju naturali biex iżomm fih il-ħajja umana ta’ l-Iben ta’ Alla.

Illum naraw ukoll li kif Alla għażel lil Marija, aħna wkoll maħbubin u magħżulin ta’ Alla.  Alla għażilna sa minn qabel it-twaqqif tad-dinja jafna b’mod personali u jrid jurina li lkoll kemm aħna aħna l-magħżulin tiegħu.  Fil-festa tal-lum mhux biss niċċelebraw b’tifħir lil Marija, iżda huwa wkoll mument ta’ ringrazzjament għal dak li Alla jagħmel magħna sa minn qabel ġejna fid-dinja.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ġenesi, għandna l-waqgħa ta’ l-ewwel bnedmin, waqgħa li kienet turi li għalkemm Alla ħalaq il-bniedem, dan ħallieh f’libertaÏ assoluta li saħansitra jista’ jeħodha kontra tiegħu.  Il-mara wieġbet “is-serp daħak bija u kilt”.  L-ewwel bnedmin ħaduha kontra l-kmand ta’ mħabba li kien tahom Alla.  L-ewwel bnedmin tennew li lkoll kemm huma ma setgħux jwettqu dik l-imħabba li wegħdu lil Alla għax ċedew għall-pressjoni tal-ħażen.  L-ewwel Eva ċediet u għalhekk kien jeħtieġ Eva ġdida biex terġa’ tmexxi l-proċess ta’ salvazzjoni li Alla baqa’ jrid iwettaq fuq il-bniedem, issa mifni mid-dnub.  Is-Salm Responsorjali minn Salm 97 huwa għanja lill-Mulej għax għamel l-għeġubijiet.  Irridu nfaħħru llum lill-Mulej għax ma l-umanitaÏ għamel għeġubijiet kbar. “Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, f’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu.”  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Luqa, għandna t-tħabbira ta’ l-Anġlu Gabriel lil Marija.  Hija kienet mimlija bil-grazzja u l-Mulej kien magħha.  Huwa messaġġ qawwi ta’ missjoni kbira li Alla kien qed jafda f’idejn xebba.  Marija tintelaq f’idejn Alla u tgħid IVA.  Ir-riskju ħaditu għal Alla.

Il-Ħajja

“Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla!”  Messaġġ qawwi ta’ kuraġġ minn Alla permezz ta’ l-Anġlu Gabriel.  Messaġġ lil Marija iżda messaġġ ukoll lill-umanitaÏ kollha.  Messaġġ li ried juri l-kuntatt kontinwu bejn Alla u l-bniedem.  Alla qatt ma jħallina waħedna anki meta l-bniedem ħadha kontra tiegħu.  Marija wieġbet IVA – HAWN JIEN IL-QADDEJJA TAL-MULEJ, ħa jsir minni skond kelmtek.  Marija tħawdet quddiem il-kliem ta’ l-Anġlu Gabriel.  Iżda qalet iva.  Iva konvinta minkejja li ma fehmet xejn x’ried minnha Alla.  iżda permezz tal-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu setgħet tintelaq f’idejn Alla.  Aħna wkoll ħafna drabi niġu mitluba nwettqu missjonijiet minn dak Alla li għażilna sa minn qabel il-ħolqien, dak Alla li jħobbna u jsegwina kull ħin.  Il-festa tal-lum turi li l-imħabba ta’ Alla hija dik li ssegwina b’kull mod, kif ħaseb biex wettaq fit-tnissil mingħajr tebgħa ta’ Marija.  Il-Mulej huwa dak li jħarisna kull ħin… huwa aħna li rridu nħarsu ftit madwarna u naraw li għandna nwettqu dak kollu li jordnalna l-Mulej anki jekk f’ċerti mumenti li ma nifhmux.

Id-Djalogu

O Marija li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa

Aqlagħlna l-grazzja li noħorġu minnha mingħajr ħtija.

read more

Marija għalina fis-Sema – Santa Marija – Is-Sibt 15 t’Awwissu 2023

August 13, 2023

15 ta’ Awwissu:  Marija Mtellgħa s-Sema

MARIJA GĦALINA FIS-SEMA

Apokalissi 11,19a,12,1-6a,10ab; Salm 44;1 Kor.15, 20-26; S.Luqa 1,39-56

 

Il-Vanġelu 

F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta.  Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? Għax ara, malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!”

Mbagħad qalet Marija:

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,  

u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.

Iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel isejjaħli hienja,

għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;

qaddis hu l-isem tiegħu.

Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu,

xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.

Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,

u għolla ċ-ċkejknin.

Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ,

u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu,

għax ftakar fil-ħniena tiegħu,

bħalma wiegħed lil missirijietna,

b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.

Marija baqgħet ma’ Eliżabetta għal tliet xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha.

 

Il-Ħsieb

Santa Marija.  Festa ferm għażiża għalina l-Maltin u l-Għawdxin mhux biss għax tiġi ċċelebrata f’numru kbir ta’ parroċċi, iżda għaliex din il-ġurnata fil-fatt hija sinjal ta’ protezzjoni Marjana fuq il-gżejjer tagħna.  Imma minkejja li forsi llum Marija tgħaddi minn ħafna mit-toroq tagħna mimlija bid-deheb, sinjal ta’ rispett tal-poplu Malti, fost l-isparar u l-murtali, Marija tgħaddilna messaġġ qawwi.  Biex nissejħu uliedha rridu nixbħuha.  Kif?  Fis-sempliċità u fl-umanità tagħha.  Fis-servizz li hija tat lil Eliżabetta u lill-umanità.

Santa Marija.  Festa mhux ta’ sparar imma ta’ riflessjoni ta’ kemm tassew qed ngħixu u nimitaw lil ommna.  Hawn tassew naraw kemm jixirqilna nsejħulha OMMNA MARIJA.  Illum qed niċċelebraw it-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija.  Alla refgħalha post speċjali għal dak li għamlet fl-istorja ta’ l-umanità.  Lejn dan il-post qed naspiraw aħna.

 

Il-Kelma

Is-silta li naqraw illum fl-Ewwel Qari, mill-Apokalissi ta’ San Ġwann, id-dehra tal-mara bi tnax-il kewkba, it-tradizzjoni tal-Knisja (ibda minn Santu Wistin u San Bernard) tapplikahom għall-Verġni Marija.  Il-Konċilju Vatikan II jurina li l-ħajja ta’ Marija hija marbuta mal-ħajja tal-poplu l-ġdid ta’ Alla.  Fis-Salm Responsorjali, illum għandna tifħir lill-Mulej għal Marija li hija l-għarusa magħżula minn Alla.  Fit-Tieni qari, mill-ewwel Ittra lill-Korintin, San Pawl juri kif fil-Qawmien ta’ Kristu mill-mewt jiġbor il-qawmien tagħna lkoll.

Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna l-ġest ta’ servizz li Marija għamlet lil Eliżabetta u t-tifħir tagħha lil Alla fil-Magnificat.

 

Il-Ħajja

1.  Xi tfisser il-festa tal-lum għalik?

2.  Xi tfisser Marija għalik?

3.  Tassew tidher minn ħajtek li Marija hi ommok?

4.  Kif qed twassal l-eżempju ta’ Marija f’darek?

 

Id-Djalogu

Sliem għalik, Marija!

read more