It-Tnissil bla tebgħa ta’ Marija – Il-Ħamis 8 ta’ Diċembru 2023

It-Tnissil bla tebgħa ta’ Marija – Il-Ħamis 8 ta’ Diċembru 2023

November 30, 2023
0

8 ta’ Diċembru:  It-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa

MILL-KONĊEPIMENT ĦIELSA

Ġenesi 3, 9-15.20; Salm 97; Efesin 1, 3-6,11.12; Luqa 1, 28-38

Il-Vanġelu

Mbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija. jisimha Nazaret, għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar ta’ David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha: “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.”  Hi tħawwdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn ruħha x’setgħet qatt tfisser din it-tislima.  Iżda l-anġlu qalilha: “Tibżax, Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù.  Hu jkun kbir, u jkun jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu.”  Iżda Marija qalet lill-anġlu: “Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx raġel?”  Wieġeb l-anġlu u qalilha: “L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u l-qawwa ta’ l-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla.  Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir.” Mbagħad qalet Marija: “Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!” U l-anġlu telaq minn quddiemha.

Il-Ħsieb

Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skond kelmtek!
Il-festa li qed niċċelebraw illum ad unur tal-Verġni Mqaddsa Marija hija ċelebrazzjoni ta’ l-innoċenza tagħha mill-konċepiment fil-ġuf ta’ ommha.  Hija l-Eva l-ġdida u permezz tagħha Alla jwarrab dak kollu li kienet wettqet l-ewwel Eva.  Marija gawdiet intimiet singulari ma’ Alla, għaliex kienet hija li kkonċepiet bil-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu u ġarret fil-ġuf tagħha għal disa’ xhur sħaħ lill-Iben ta’ Alla.  Il-ġisem tagħha, konċeput mingħajr tebgħa u ħtija sa mit-twelid, kien it-tempju naturali biex iżomm fih il-ħajja umana ta’ l-Iben ta’ Alla.

Illum naraw ukoll li kif Alla għażel lil Marija, aħna wkoll maħbubin u magħżulin ta’ Alla.  Alla għażilna sa minn qabel it-twaqqif tad-dinja jafna b’mod personali u jrid jurina li lkoll kemm aħna aħna l-magħżulin tiegħu.  Fil-festa tal-lum mhux biss niċċelebraw b’tifħir lil Marija, iżda huwa wkoll mument ta’ ringrazzjament għal dak li Alla jagħmel magħna sa minn qabel ġejna fid-dinja.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ġenesi, għandna l-waqgħa ta’ l-ewwel bnedmin, waqgħa li kienet turi li għalkemm Alla ħalaq il-bniedem, dan ħallieh f’libertaÏ assoluta li saħansitra jista’ jeħodha kontra tiegħu.  Il-mara wieġbet “is-serp daħak bija u kilt”.  L-ewwel bnedmin ħaduha kontra l-kmand ta’ mħabba li kien tahom Alla.  L-ewwel bnedmin tennew li lkoll kemm huma ma setgħux jwettqu dik l-imħabba li wegħdu lil Alla għax ċedew għall-pressjoni tal-ħażen.  L-ewwel Eva ċediet u għalhekk kien jeħtieġ Eva ġdida biex terġa’ tmexxi l-proċess ta’ salvazzjoni li Alla baqa’ jrid iwettaq fuq il-bniedem, issa mifni mid-dnub.  Is-Salm Responsorjali minn Salm 97 huwa għanja lill-Mulej għax għamel l-għeġubijiet.  Irridu nfaħħru llum lill-Mulej għax ma l-umanitaÏ għamel għeġubijiet kbar. “Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, f’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu.”  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Luqa, għandna t-tħabbira ta’ l-Anġlu Gabriel lil Marija.  Hija kienet mimlija bil-grazzja u l-Mulej kien magħha.  Huwa messaġġ qawwi ta’ missjoni kbira li Alla kien qed jafda f’idejn xebba.  Marija tintelaq f’idejn Alla u tgħid IVA.  Ir-riskju ħaditu għal Alla.

Il-Ħajja

“Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla!”  Messaġġ qawwi ta’ kuraġġ minn Alla permezz ta’ l-Anġlu Gabriel.  Messaġġ lil Marija iżda messaġġ ukoll lill-umanitaÏ kollha.  Messaġġ li ried juri l-kuntatt kontinwu bejn Alla u l-bniedem.  Alla qatt ma jħallina waħedna anki meta l-bniedem ħadha kontra tiegħu.  Marija wieġbet IVA – HAWN JIEN IL-QADDEJJA TAL-MULEJ, ħa jsir minni skond kelmtek.  Marija tħawdet quddiem il-kliem ta’ l-Anġlu Gabriel.  Iżda qalet iva.  Iva konvinta minkejja li ma fehmet xejn x’ried minnha Alla.  iżda permezz tal-ħidma ta’ l-Ispirtu s-Santu setgħet tintelaq f’idejn Alla.  Aħna wkoll ħafna drabi niġu mitluba nwettqu missjonijiet minn dak Alla li għażilna sa minn qabel il-ħolqien, dak Alla li jħobbna u jsegwina kull ħin.  Il-festa tal-lum turi li l-imħabba ta’ Alla hija dik li ssegwina b’kull mod, kif ħaseb biex wettaq fit-tnissil mingħajr tebgħa ta’ Marija.  Il-Mulej huwa dak li jħarisna kull ħin… huwa aħna li rridu nħarsu ftit madwarna u naraw li għandna nwettqu dak kollu li jordnalna l-Mulej anki jekk f’ċerti mumenti li ma nifhmux.

Id-Djalogu

O Marija li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa

Aqlagħlna l-grazzja li noħorġu minnha mingħajr ħtija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.