TAFUNI? – Il-21 Ħadd matul is-sena – Sena A – 27 t’Awwissu 2023

TAFUNI? – Il-21 Ħadd matul is-sena – Sena A – 27 t’Awwissu 2023

August 20, 2023
0

Il-21 Ħadd Matul is-Sena

TAFUNI?

Isaija 22:19-23; Salm 137; Rumani 11,33-38;  Mattew 16: 13-20

Il-Vanġelu

Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa  lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Min jgħidu n-nies li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi wħud, Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, Ġeremija jew wieħed mill-profeti.” Imma intom min tgħidu li jien?” staqsiehom.  U qabeż Xmun Pietru u qallu: “Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj.”  U Ġesù wieġbu u qallu: “Hieni int, Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam uriek dan, imma Missieri li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek: Inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setgħat ta’ l-infern ma jegħlbuhiex.  Jiena nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħoll fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet.”  Mbagħad lid-dixxipli tiegħu wissiehom biex ma jitkellmu ma’ ħadd fuq li huwa l-Messija

Il-Ħsieb

Imma intom min tgħidu li jien?
Aħna Nsara.  Hekk għallmuna ngħidu.  U hekk ngħidu.  Iżda kif qegħdin ngħixu?  Kemm tassew taf xi tfisser NISRANI, KRISTJAN TA’ KRISTU?  Kristu llum jistaqsi mistoqsija sempliċi, personali, diretta lejn il-qalb tiegħek.  Imma inti min tgħid li jien?  Iva, inti li qed taqra dan il-ħsieb, min huwa Kristu għalik?  Ir-risposta Ġesù ma jridhiex biss bil-kliem iżda bil-ġrajjiet ta’ ħajjitna, għax l-istorja tas-Salvazzjoni mhix biss kitba iżda wkoll sensiela ta’ ġrajjiet.

Hija domanda li Ġesù jagħmel lill-Appostli, iżda li jagħmel lili u lilek ta’ spiss għax hija domanda li r-risposta tagħha hija kontinwament eżami tal-kuxjenza.  Ir-risposta ma tistax tkun biss bil-kliem, akkademika, filosofika, iżda sempliċi, mill-fraġilità tal-ħajja tagħna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ Isaija, għandna li waqt is-saltna tar-Re Eżekjel, tkeċċa Sebna li kien jieħu ħsieb il-palazz tas-sultan u minflok jingħata l-imfietaħ tal-palazz Elijakin.  Is-Salm Responsorjali minn Salm 137 huwa innu ta’ radd il-ħajr lill-Mulej għax it-tjieba tiegħu tibqa’ għal dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, għandna lil San Pawl li juri li minkejja d-dnubiet, Alla jibqa’ jfittex toroq ta’ salvazzjoni għall-bniedem u għalhekk San Pawl jinseġ innu ta’ tifħir u ta’ radd il-ħajr.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna lil Ġesù jistaqsi lill-Appostli n-nies min jgħidu li Hu u wara jagħti s-setgħa lil Pietru li jmexxi l-Knisja.

Il-Ħajja

1.  Min tgħid li huwa Ġesù għalik?

2.  Kemm tħossok li inti ta’ ġewwa ma’ Ġesù?

3.  Kristu jafda t-tmexxija tal-Knisja fuq il-fraġilità ta’ Pietru. Kuraġġ, huma x’inhuma d-diffikultajiet u d-difetti tiegħek, Kristu wkoll se jaħdem permezz tiegħek.

4.  Dan huwa l-Ħadd tal-kuraġġ u ta’ l-impenn.  X’se tagħmel għal Ġesù bil-ħajja tiegħek?

Id-Djalogu

Mulej, għinni nifhmek

u ngħixek aktar f’ħajti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.