IL-FIDI TIEGĦEK… KBIRA? – 20 Ħadd matul is-sena A – 20 t’Awwissu 2023

IL-FIDI TIEGĦEK… KBIRA? – 20 Ħadd matul is-sena A – 20 t’Awwissu 2023

August 14, 2023
0

L-20 Ħadd Matul is-Sena

IL-FIDI TIEGĦEK… KBIRA?

Isaija 56, 1, 6-7; Salm 66; Rumani 11,13-15, 29-32; Mattew 15: 21-28

Il-Vanġelu

Ġesù ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: “Ħenn għalija, Mulej, Bin David; binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna!” Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu, jitolbuh u jgħidulu: “Eħles minnha, għax ġejja tgħajjat warajna.” Imma hu qalilhom: “Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Iżrael.” Iżda hi resqet, nxteħtet quddiemu u qaltlu: “Għinni, Mulej!” Hu weġibha: “M’hux sewwa tieħu l-ħobż ta’ l-ulied u tixħtu lill-ġriewi.” “Hekk hu, Mulej,” qaltlu, “iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa’ minn fuq il-mejda ta’ sidienhom?”  Mbagħad wieġeb Ġesù u qalilha: “Mara, il-fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif tixtieq.” U minn dak il-ħin stess bintha fieqet.

 

Il-Ħsieb

Għinni, Mulej!
Min jaf il-fidi tagħna f’liema livell tinsab?  Min jaf wara kollox minkejja li niddikjaraw li aħna nemmnu għadx għandna fina l-fidi?  Kemm tassew aħna nemmnu u nwasslu t-twemmin tagħna fir-realtà ta’ kuljum?  Dehret ħaġa stramba għad-dixxipli li mara Kangħanija tiġri wara Ġesù tgħajjat biex ifejqilha lil bintha mix-xitan.  Kemm ħafna drabi nagħmlu l-istess bħall-Appostli aħna wkoll.  Niġġudikaw u nkunu rridu neħilsu mill-proxxmu tagħna li jkun qed ifittex lilna għal kelma ta’ faraġ, għal kelma ta’ qsim il-qalb li jrid jaqsamha magħna.  Kemm-il darba niġġudikaw lin-nies fitti proprju minħabba l-insistenza tagħhom!

Il-mara Kangħanija hija ta eżempju għalina lkoll.  Baqgħet tinsisti għall-fejqan ta’ bintha mhux biss għall-imħabba li l-omm għandha lejn bintha iżda minħabba l-fidi kbira tagħha f’Ġesù.  U Ġesù faħħar il-fidi tagħha.

Il-Kelma

Meta l-Lhud irritornaw mill-eżilju tal-Babilonja u t-Tempju reġa sar iċ-ċentru tal-ħajja tan-nazzjon, kien hemm xi wħud li bdew jinsistu li l-barranin ma kellhomx dritt jipparteċipaw fil-ħajja tat-tempju.  Is-silta tal-lum teħodna proprju kontra dawn u tgħid li l-barranin għandhom ukoll id-drit li jkunu membri tal-poplu t’Alla.  Ma’ din is-silta mill-Ktieb ta’ Isaija, li nsibu fl-ewwel qari, imur ukoll is-Salm 66 li jingħad fis-Salm Responsorjali fejn naraw li huma l-popli KOLLHA li jfaħħru lil Alla.

San Pawl, fl-Ittra lir-Rumani, itenni li s-salvazzjoni tal-Pagani għandha twassal għas-salvazzjoni ta’ Israel.  Fil-Vanġelu, Ġesù jfejjaq lil bint il-mara Kangħanija, maħkuma mix-xitan.  Kristu jfaħħar il-fidi tagħha.

Il-Ħajja

1.  Kemm tkellem lil Alla b’insistenza fit-talb tiegħek?

2.  Kemm tassew tgħix ħajtek ibbażata fuq il-fidi tiegħek fi Kristu?

3.  Kemm inti qed tagħraf li f’kull azzjoni tal-ħajja tiegħek hemm bżonn l-intervent ta’ Ġesù.

Id-Djalogu

Għinni, Mulej, kull ħin.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.