AGĦMLU L-QALB – Id-19-il Ħadd matul is-sena A – 13 t’Awwissu 2023

AGĦMLU L-QALB – Id-19-il Ħadd matul is-sena A – 13 t’Awwissu 2023

August 7, 2023
0

Id-19-il Ħadd Matul is-Sena

IT-TEMPESTA: AGĦMLU L-QALB!

Slaten 19:9A.11-13; Salm 94; Rumani 9:1-5; Mattew 14: 22-33

 Il-Vanġelu

U minnufih ġiegħel lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt l-ieħor, sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela’ waħdu fuq l-għoljiet biex jitlob. Xħin sar filgħaxija kien għadu hemm fuq, waħdu; id-dgħajsa kienet diġà f’nofs  il-baħar titħabat mal-mewġ, għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba’ sahra tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar.  Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerwru. “Dan xi fantażma!” qalu; u qabdu jgħajjtu bil-biża’. Iżda hu minnufih kellimhom u qalilhom: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!” Wieġeb Pietru u qallu: “Mulej, jekk huwa int, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma.” “Ejja,” qallu Ġesù. Pietru niżel mid-dgħajsa, u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesù. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, baża’, ħabat jegħreq, u beda jgħajjat u jgħid: “Salvani, Mulej !” Malajr Ġesù medd idu u qabdu: “Bniedem ta’ fidi żgħira,” qallu,”għaliex iddubitajt?” Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa nxteħtu jqimuh u qalulu: “Tassew, int Bin Alla!”

Il-Ħsieb

Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!
     Kemm-il darba konna f’tempesta?  Forsi mhux kulħadd qatt inqabad f’tempesta tal-baħar, iżda f’tempesta fil-ħajja personali ta’ kull wieħed u waħda minna żgur li xi darba jew oħra għaddejna minnha.  Illum ftakar f’xi tempesta li għaddejt minnha.  Ara ftit x’kienu r-reazzjonijiet li kellek f’din it-tempesta.  Kemm għidt f’qalbek li Alla ħalliek jew, għall-kuntrarju, kemm iktar tlabt bil-qalb quddiem xi problema li tidher muntanja quddiemek.  Il-Mulej jurina llum li jekk inkunu nies ta’ talb, inkunu nies  ukoll ta’ fidi kbira.  Wara li talab mar magħhom fid-dgħajsa.  Meta qamet it-tempesta, minkejja li kellhom il-Mulej magħhom, l-Appostli ddubitaw, qabadhom il-biża’.  Aħna wkoll, minkejja li l-Mulej magħna, jaqbadna l-biża’ kull darba li naħsbu li l-Mulej insiena.  U hawn toħroġ fil-beraħ l-isfiduċja li ħafna drabi jkollna fina nfusna u anki f’Alla.  M’AĦNIEX NIES TA’ FIDI.

 
Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten, għandna lill-profeta Elija jaħrab mir-reġina Ġeżabel li kienet qed tfittxu biex toqtlu.  Imur fuq il-muntanja Horeb fejn Alla juri ruħu f’żiffa ħelwa.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 84 għandna għajta lill-Mulej biex juri ruħu lilna lkoll.  Fit-Tieni Qari tal-lum għandna silta fejn naraw kemm San Pawl kien iħobb lin-nies ta’ ġensu u kemm tassew xtaq li dawn isalvaw.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna r-rakkont tat-tempesta u l-mod kif Ġesù waqqaf u kkalma l-baħar u l-irjiħat.  Iċanfar lid-dixxipli li huma nies ta’ fidi ċkejkna.

 

Il-Ħajja
  1. Kliem li għadu jidwi għalija u għalik sa llum:  “BNIEDEM TA’ FIDI ŻGĦIRA, GĦALIEX IDDUBITAJT”?
  2. Kemm tassew aħna konvinti mill-kliem li jgħidilna Ġesù llum:  AGĦMLU L-QALB JIENA HU.  TIBŻGĦU XEJN? Għaliex nibqgħu nies ulied il-biża?
  3. Il-Mulej iridna nuru li aħna dixxipli tiegħu billi nkunu wlied id-dawl f’dinja mgħarrqa fid-disperazzjoni.
  4. Infittxu lill-Mulej fis-sempliċita mhux f’affarijiet ikkumplikati.  Il-Mulej deher lil Elija f’żiffa ħelwa. Nitgħallmu nkunu qrib tiegħu fis-silenzju u s-sempliċità.

 

Id-Djalogu

Mulej, agħmel li jkolli l-kuraġġ

negħleb it-tempesti ta’ ħajti permezz tiegħek.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.