IL-MELĦ, ID-DAWL U L-GĦEMIL – Il-5 Ħadd matul is-sena A – 5 ta’ Frar 2023

IL-MELĦ, ID-DAWL U L-GĦEMIL – Il-5 Ħadd matul is-sena A – 5 ta’ Frar 2023

February 2, 2023
0

Il-5 Ħadd Matul is-Sena

IL-MELĦ, ID-DAWL U L-GĦEMIL

Isaija 58: 7-10; Salm 111; Korintin 2, 1-5; Mattew 5:13-16

Il-Ħsieb

“Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta’, biex jerġa’ jieħu t-togħma? Ma jibqa’ tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies.

“Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixegħlu l-musbieħ u jqegħduh taħt il-siegħ, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem   il-bnedmin, biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet.

Il-Ħsieb

Intom il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja!
Wara l-Ħdud li fihom rajna l-bidu tal-missjoni pubblika ta’ Ġesù  kif ukoll ir-radikalità li qed joffri l-Vanġelu, illum għandna deskrizzjoni ta’ l-effettività tal-missjoni tagħna bħala dixxipli tal-Mulej fid-dinja tal-lum.  L-għemil tagħna jrid ikun melħ u dawl għas-soċjetà li fiha ngħixu.  Ma nistgħux nirriskjaw li nkunu dixxipli ta’ l-apparenza għax inkella nkunu qegħdin f’soċjeta li fiha ma nħallux marka.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum insibu lill-Profeta Isaija jċanfar lil dawk li kienu jaħsbu li s-salvazzjoni se tasal bis-sawm biss.  Huwa jtenni li hemm bżonn li wieħed juri l-fidi tiegħu fl-għemil b’atti konkreti ta’ ħniena.  Is-Salm Responsorjali juri li l-għemil tal-ġust jidher bħad-dawl fid-dlam.  Fit-Tieni Qari tal-lum San Pawl juri li l-fidi tagħna mhix mibnija fuq l-għerf tal-bniedem iżda fuq il-qawwa t’Alla.  Fil-Vanġelu Ġesù juri kif l-insara jridu jkunu l-melħ ta’ l-art u d-dawl tad-dinja.  L-insara għalhekk JAGĦTU SENS LILL-ĦAJJA u huma SINJAL TAL-PATT.

Il-Ħajja

 1. Nagħmlu reviżjoni ta’ ħajjitna fid-dawl tal-Vanġelu tal-lum. Kemm tassew qegħdin inkunu melħ ta’ l-art u dawl għad-dinja ta’ madwarna.
 2. Ma nistgħux inżommu l-iskoperti tal-fidi tagħna, id-dawl ta’ ħajjitna, għalina biss.  Hemm bżonn li b’ġesti konkreti umani u soċjali ngħaddu dan id-dawl lil ta’ madwarna (Ara l-Ewwel Qari x’jgħid Isaija).
 3. Mar-riflessjoni li smajna llum ta’ min isemmi din li ġejja:

  Agħmlu kollox mingħajr tgemgim u tlaqliq ħalli tkunu

  nies bla għajb u safja, ulied Alla bla tebgħa f’nofs bnedmin

  ta’ ħajja mgħawġa u mħassra.  Fosthom intom għandkom

  tiddu fid-dinja bħal kwiekeb u ddawluhom bil-kelma tal-ħajja (Filippin 2, 14-16).

 4. NIRRIBELLAW kontra l-fatt li nkunu nsara ta’ l-isem. Hemm bżonn li nuru u nsemmgħu leħinna aktar bħala nsara biex ma niġux magħġuna fil-monotonija.

 

 

Id-Djalogu

Mulej, inti d-dawl tiegħi.

Għinni nkun imqar rifless

tiegħek f’dawk ta’ madwari.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.