matul-is-sena

NIES ALJENATI. FIL-BŻONN TA’ RAGĦAJ! – Il-16-il Ħadd Matul is-Sena – 21 ta’ Lulju 2024

July 10, 2024

Is-16-il Ħadd Matul is-Sena

NIES ALJENATI.  FIL-BŻONN TA’ RAGĦAJ!

Ġeremija 23:1-6; Salm 22; Efesin 2, 13-18; Mark 6: 30-34

Il-Vanġelu

L-appostli reġgħu ġew ħdejn Ġesù u qalulu kull ma kienu għamlu u għallmu.  U hu qalilhom: “Ejjew miegħi  intom  biss  weħidkom  f’xi  post  imwarrab,  u  strieħu ftit.”  Għax tassew, kien hemm ħafna nies ġejjin u sejrin, u anqas żmien biex jieklu ma kienu jħallulhom. Marru mela bid-dgħajsa weħidhom lejn post imwarrab, imma n-nies rawhom sejrin; kienu ħafna dawk li għarfuhom, u telqu jiġru ‘l hemm bil-mixi, nies mill-ibliet kollha, u waslu qabilhom.

 Xħin niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta’ nies u tħassarhom, għax kienu qishom nagħaġ bla ma għandhom ragħaj, u qabad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ.”

Il-Ħsieb

     Il-mument tas-sajf ħafna drabi jfisser mument ta’ telqa u aljenazzjoni.  Mument li fih aktar tara kif tistrieħ minn kollox, xi kultant anki mill-fidi.  Nibqgħu mħawda kif il-fidi ma nistgħux inwarrbuha minna għaliex hi l-istess ħajja tagħna.  Ġesù anki lill-Appostli, wara li rritornaw mill-predikazzjoni, ipprova jeħodhom f’post imwarrab biex jistrieħu.  Iżda quddiem it-taħwid u l-għatx tan-nies mifxula, Ġesù jċedi għall-mistrieħ u jerġa’ jibda jgħallem.

     Nies mifxula u mħawda.  Kemm tassew ilkoll kemm aħna nistgħu ngħidu li aħna fl-istess pożizzjoni tan-nies?  Kemm tassew ilkoll kemm aħna rridu nagħrfu li Ġesù huwa l-Iben t’Alla li qiegħed magħna kull ħin, anki fil-ġranet tas-sajf?  Kemm tassew qed inħossu li Ġesu qed iħares lejn il-ħajja tagħna għax irid jgħinna tassew u mhux jindaħlilna?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija, insibu li għaliex ir-re u l-mexxejja tal-Lhud kienu qed imexxu ħażin, Alla bagħat il-Profeta Ġeremija biex iwissi lill-poplu li kien se jaqa f’eżilju, iżda se jkun hemm il-mument li jqum mit-tifrik.  Toħroġ fil-beraħ il-qawwa tal-figura tar-Ragħaj.  Fis-Salm 22 għandna x-xebh tar-Ragħaj it-Tajjeb fejn xejn ma jkun jonqosna jekk l-Mulej ikun ir-ragħaj tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum għandna silta mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin fejn San Pawl juri li Alla wettaq dan il-pjan permezz ta’ Kristu.

Bis-saħħa tas-sagrifiċċju tiegħu fuq is-Salib, Kristu sar għalina għajn tas-sliem.  Fil-Vanġelu tal-lum minn San Mark Kristu jitħassar lin-nies ta’ żmienu għax kienu qishom ngħaġ mingħajr ragħaj u għalhekk kompla jgħallem.

Il-Ħajja

 1. Kristu wkoll iħares lejn ġensna u jitħassarna għax jarana mexjin mingħajr sens ta’ direzzjoni. Hemm bżonn li nduru lejh u nisimgħuh.
 2. Kemm qegħdin infittxu li naħarbu l-aljenazzjoni tal-ħajja u nersqu lejn il-kelma li tagħti l-ħajja fl-Iskrittura Mqaddsa, b’mod speċjali fis-sajf?
 3. Kemm qegħdin nersqu aktar lejn il-quddiesa, ngħidu r-rużarju fil-familja, naqraw il-Kotba Mqaddsa biex nitħeġġu aktar f’dan il-mument tas-sajf?
 4. Nista’ tassew intenni bis-sinċerità li l-Mulej huwa r-Ragħaj tiegħi?

Id-Djalogu

  Il-Mulej huwa r-Ragħaj tiegħi,

  xejn ma jonqosni!

read more

ĦARĠU JXANDRU – Il-15-il Ħadd Matul is-Sena [B] – 13 ta’ Lulju 2024

July 7, 2024

Il-15-il Ħadd Matul is-Sena

ĦARĠU JXANDRU

Għamos 7:12-15; Salm 84; Efesin 1:3-14; Mark 6: 7-13

Il-Vanġelu

     U sejjaħ it-Tnax, u beda jibgħathom tnejn tnejn, filwaqt li tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena.  U wissiehom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar: la ħobż, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom; imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi.  Qalilhom: “Fejn tidħlu f’xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk.  U jekk xi post ma jilqagħkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom.”  Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu;  u keċċew bosta xjaten, u dilku ħafna morda biż-żejt u fejjquhom.

 

Il-Ħsieb

     Għandna missjoni xi nwettqu.  Bħala Nsara kull ħin hemm biċċa xogħol tistenniena.  M’huwiex ix-xogħol ippriedkat mis-suq iżda huwa x-xogħol li jrid minna Kristu għall-ġid tas-Saltna t’Alla.  Għandna missjoni biex ma’ Kristu nxandru l-indiema kontra l-qawwiet tal-ħażen.  Huwa importanti għalina lkoll li nagħrfu f’liema għalqa bagħatna l-Mulej biex inwettqu l-missjoni tiegħu.  Kulħadd għandu xi xogħol xi jwettaq.  Kulħadd jista’ jgħid li qiegħed iwettaq xi xogħol għax-xandir tas-Saltna ta’ Alla?  Kemm aħna konvinti li qed naqdu din il-missjoni fil-postijiet tax-xogħol jew tad-divertiment, fid-djar tagħna, fit-toroq tagħna?  Li tgħix ta’ Nisrani jfisser li taħdem ukoll biex Ġesù jidher aktar bl-eżempju tagħna fl-ambjenti tagħna.  Hemm bżonn li s-soċjetà ta’ llum tara eżempji tajba u mhux eżempji ħżiena.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Għamos fejn il-profeta juri lil Amasja, qassis ta’ Betel, li l-Mulej iqajjem il-profeti minn fost il-poplu u mhux b’xi mod ereditarju.  Fis-Salm Responsorjali minn Salm 84 għandna t-talba biex il-Mulej juri lilna t-tjubija u s-salvazzjoni tiegħu.  It-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lill-Efesin, huwa innutalba ta’ San Pawl li juri x’inhu l-Pjan ta’ Alla sabiex jifdina mid-dnub.  Fil-Vanġelu tal-lum għandna lil Ġesù li, filwaqt li jibgħat lill-Appostli fuq il-missjoni tax-xandir ta’ l-indiema lill-ġnus, bħala l-Imgħallem tagħhom jagħtihom id-direttivi ta’ dak li għandhom x’jagħmlu fil-missjoni tagħhom.

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej irid jibgħat lilek ixxandar il-mument ta’ l-indiema lil dawk ta’ madwarek. Lest tgħidlu IVA?
 2. Kemm aħna konvinti li l-Mulej jagħżel lilna lkoll għal din il-missjoni?
 3. Irridu naħsbu wkoll il-mod kif Alla jkellem lill-bnedmin:
  • “Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi u b’ħafna modi permezz tal-profeti.  Iżda f’dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta’ Ibnu.” – Lhud 1, 1.2
 4. Mill-Ktieb ta’ Għamos rajna li Alla jagħżel kontinwament nies sempliċi. Huwa Alla li se jdawwalna biex inwettqu l-missjoni tiegħu.

Id-Djalogu

  Mulej, għinni

  fil-missjoni li fdajtli f’idejja.

read more

SE NAĊĊETTAWH? – L-14-il Ħadd Matul is-Sena [B] – 7 ta’ Lulju 2024

July 1, 2024

L-14-il Ħadd Matul is-Sena

SE NAĊĊETTAWH?

Eżekjel 2: 2-5; Salm 122; 2 Korintin 12: 7-10; Mark 6: 1-6

Il-Vanġelu

    Telaq minn hemm u mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-Sibt, daħal jgħallem fis-sinagoga, u  l-ħafna li semgħuh bdew jistagħġbu u jgħidu: “Mnejn kisbu dan kollu? U x’inhu dan l-għerf li ngħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn  l-għeġubijiet kbar b’idejh? Dan m’huwiex il-mastrudaxxa bin Marija u ħu Ġakbu u Ġożè u Ġuda u Xmun? U ħutu l-bniet m’humiex hawn magħna?” U huma skandalizzaw ruħhom minħabba fih. Qalilhom Ġesù: “Ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f’pajjiżu u fost qrabatu u f’daru stess.”  U hemmhekk ma sata’ jagħmel ebda miraklu, ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom; u baqa’ mistagħġeb bin-nuqqas ta’ fidi tagħhom.

 

Il-Ħsieb

     Kif qed naċċettaw il-kliem u l-għemil ta’ Ġesù fil-ħajja tagħna?  Kemm qed inħossuh preżenti tassew lil Ġesu f’ħajjitna?  Kemm tassew qed nagħrfu nwettqu dak li jgħidilna Hu?  Ġesù ġie fostna u aħna x’għamilna?  Aċċettajnieh?  Kemm tassew qed nuru li aħna ta’ Ġesù?  Kemm tassew qed nuru li aħna mhux bħall-familjari tiegħu jew in-nies ta’ beltu li, għalkemm għarfu li kliemu huwa mitqies u għaref, baqgħu

ma aċċettawhx?

     Filwaqt li Ġesù jgħid li l-ebda profeta m’huwa mfaħħar f’pajjiżu – u dan narawh fl-esperjenza tal-ħajja ta’ kuljum – aħna l-Insara għandna r-responsabbiltà li, filwaqt li nagħrfu l-qawwa tal-kelma ta’ Ġesù, irridu naraw li qed inwettqu fil-miftuħ dak li jgħidilna hu.  Ma nistgħu qatt naċċettaw lil Ġesù u fl-istess ħin il-kompromessi ta’ ħajjitna!  Meta Ġesù

niżel lejn pajjiżu huwa nduna li n-nies għarfitu, semgħet il-kelma tiegħu iżda ma laqgħetux.  Huwa proċess li jiġi ripetut

minna lkoll illum.

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel fejn naraw li minkejja li l-poplu kien rasu iebsa u iebes biex jikkonverti, Alla xorta bagħat lill-Profeta Eżekjel.  Il-Mulej iħenn kontinwament għalina, kif intennu fis-Salm Responsorjali tal-lum, meħud minn Salm 122.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, insibu lil Pawlu jtenni li quddiem ir-rivelazzjoni kulħadd ikollu xi tentazzjonijiet li jippruvaw ibegħduh minn Alla.  Huwa f’dan il-mument li lkoll irridu nagħrfu li Alla ma ħalliniex naqdfu għal rasna imma jagħtina kontinwament il-grazzja tiegħu.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark illum Ġesù jinżel f’daru u niesu ma laqgħuhx.

Il-Ħajja

 1. Meta naraw il-mod kif in-nies ta’ żmien Ġesù ma laqgħuhx, irridu nirriflettu kemm tassew lil Ġesù qed nilqgħuh aħna kuljum.
 1. Ħafna drabi aħna nagħrfu lil Ġesù, nagħrfuh u nisimgħu l-kelma tiegħu, iżda ma naċċettawhx għax kliemu ma jmurx mal-kompromessi tal-ħajja tagħna.
 1. Għadna ma fhimniex illi li timxi wara Ġesu hija biċċa xogħol iebsaa u mhux komda.
 1. Kemm aħna lesti nisimgħu u ngħixu kliem Ġesù? Din hija ħajjitna.

Id-Djalogu

  Mulej Ġesù,

  għinni nisma’ kliemek u ngħixu.

  Kull ħin.

read more

REBĦA FUQ IL-MEWT – It-13-il Ħadd Matul is-Sena [B] – 30 ta’ Ġunju 2024

June 26, 2024

It-13-il Ħadd Matul is-Sena

REBĦA ĊERTA U ĊARA FUQ IL-MEWT

Għerf 1,13-15: 12,23-24: Salm 29; 2 Korintin 8,7,9,13-15; Mark 5, 21-43

 

Il-Vanġeliu

Wara li Ġesù raġa’ qasam bid-dgħajsa għax-xatt l-ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta’ nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga, jismu Ġajru. Dan, malli rah, nxteħet f’riġlejh,  u talbu ħafna u qallu: “Binti ż-żgħira waslet fl-aħħar; ejja qiegħed idejk fuqha, ħalli tfiq u tgħix.” U Ġesù telaq miegħu, b’kotra kbira miexja warajh, kulħadd iross fuqu.

U kien hemm mara li kienet ilha tnax-il sena sħaħ tbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batiet wisq taħt ħafna tobba, u nefqet kull ma kellha, u mhux biss ma swielha xejn, imma talli marret għall-agħar. Meta semgħet b’Ġesù, ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu l-mantar, għax qalet: “Jekk immiss imqar il-mantar tiegħu nkun imfejjqa.”  F’daqqa waħda t-tnixxija tad-demm waqfitilha, u ġewwa fiha ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesù minnufih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu, u dar lejn il-kotra u staqsa: “Min messli l-mantar?” Id-dixxipli tiegħu qalulu: “Qiegħed tara dawn in-nies kollha jrossu madwarek, u tistaqsi: Min messni?” Hu beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Mbagħad il-mara, tirtogħod bil-biża’ għax għarfet x’kien ġralha, resqet, nxteħtet f’riġlejh u stqarritlu s-sewwa kollu. “Binti,” qalilha, “il-fidi tiegħek fejjqitek; mur bis-sliem, u kun imfejjqa mill-marda tiegħek.”

Kif kien għadu jitkellem, waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu: “Bintek mietet; għalfejn tħabbtu iżjed l-Imgħallem?” Iżda Ġesù sama’ x’kienu qegħdin jgħidu, u qal lill-kap tas-sinagoga: “Tibżax, biss inti emmen.”  U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlief lil Pietru, lil Ġakbu, u lil Ġwanni, ħu Ġakbu.  Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga, u ra storbju sħiħ u nies jibku u jixhru. Daħal, u qalilhom: “Dan l-istorbju kollu u dan il-biki għalfejn? It-tfajla m’hijiex mejta, imma rieqda.” U qabdu jiddieħku bih. Imma hu keċċiehom ilkoll ‘il barra, ħa miegħu lil missier it-tfajla u lil ommha u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha idha, u qalilha: “Talitha, qum!” jiġifieri: “Tfajla, qiegħed ngħidlek, qum!” Minnufih it-tfajla qamet u qabdet timxi; għax kellha tnax-il sena. U baqgħu miblugħin bil-għaġeb. U hu wissiehom bis-sħiħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd, u qalilhom jagħtuha tiekol.

 

 

Il-Ħsieb

Min hu Ġesù għalina?  Nemmnu li huwa tassew l-Iben t’Alla?  Nemmnu li tassew jista’ jwettaq għemejjel kbar magħna u għalina?  Hemm xi ħaġa li mhux kapaċi jagħmilha?  Meta naraw lil Ġesù jeħodha kontra l-mewt u jagħti l-ħajja lit-tifla ta Ġajru nifhmu li kapaċi jqajjem anki lilna mhux bilfors mill-mewt iżda xi kultant mill-medjokritàtal-ħajja.  Ir-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt hija garanzija għalina li aħna wlied id-dawl, li aħna mmarkati bil-grazzja, li aħna għandna nkunu qalbna qawwija li l-Mulej tassew qiegħed magħna.

“Il-fidi tiegħek fejqitek.”  Kemm tassew nistgħu ngħidu li

aħna għandna fidi li tfejjaqa, li tassew aħna konvinti mill-preżenza qawwija tal-fidi tagħna fi Kristu li kapaċi nirbħu s-slaleb tal-ħajja?  Kemm-il darba bħall-qraba ta’ Ġajru aħna nidħku għall-proposti li jagħmlilna Kristu filwaqt li forsi nippruvaw nibnu l-ħajja tagħna fuq il-frugħat?

 

Il-Kelma

Fl-ewwel qari, meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf, insibu li l-mewt

daħlet fid-dinja minħabba l-opra tax-xitan.  Is-Salm 29 huwa

tifħir lill-Mulej għax ħelisna mill-mewt.  Fis-Silta mit-Tieni Ittra lill-Korintin, li nisimgħu llum fit-tieni qari, għandna lil San Pawl jeżorta lin-nies ta’ Korintu biex jitgħallmu jaqsmu

minn dak li għandhom ma’ ħaddieħor.

Fil-Vanġelu tal-lum għandna żewġ rakkonti ta’ fejqan.  Il-fejqan tal-mara li kienet ilha tnax-il sena marida u l-qawmien tat-tifla ta’ Ġajru.  Fejqan li deher impossibbli iżda li sar possibbli.

 

Il-Ħajja

 1. Kemm-il darba nħossuna morda fir-ruħ u ma nersqux lejn il-veru fejqan?
 2. Kemm-il darba naħsbu li nistgħu nakkwistaw il-fejqan tagħna minn għejjun imdardra?
 3. Kemm tassew qed niġru wara Kristu għax nemmnu li jista’ jfejjaqna?
 4. Il-mewt hija s-sinjal tal-falliment tal-bniedem. Kristu feda dan il-falliment u ġab ir-rebħa lill-bniedem.  Ħadd ma jista’ jeqridna għal dejjem jekk nemmnu fi Kristu.  Kemmser indumu boloh u nagħmlu minn ħajjitna karikatura ta’ medjokrita?
 5. Kemm ser indumu nirrifjutaw il-fejqan ta’ Kristu?

 

Id-Djalogu

Mulej, agħtina l-qawmien u l-fejqan fuq il-vizzji ta’ kuljum.

read more

TEMPESTA TA’ TWEMMIN – It-12-il Ħadd Matul is-Sena [B] – 23 ta’ Ġunju 2024

June 16, 2024

It-12-il Ħadd Matul is-Sena

TEMPESTA TA’ TWEMMIN

Ġob 38, 1.8.11; Salm 106; 2 Korintin 5, 14-17; Mark 4:35-41

Il-Vanġelu

     Dakinhar, xħin sar filgħaxija qalilhom: “Ejjew naqsmu  għax-xatt l-ieħor.” Ħallew in-nies, u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa; u marru miegħu dgħajjes oħra.  U qam riefnu kbir, u l-mewġ beda tiela’ għal ġod-dgħajsa, hekk li kienet ġa bdiet timtela  bl-ilma.  Hu kien fil-poppa, rieqed fuq imħadda. Qajjmuh u qalulu: “Mgħallem, dan qisu m’hu xejn għalik li aħna se nintilfu?” Mbagħad qam, ordna lir-riħ u qal lill-baħar: “Iskot! Biżżejjed!” U r-riħ waqaf u waqgħet kalma kbira.

     U qalilhom: “Dal-biża’ kollu għaliex? Mela ma għandkomx fidi?”  U qabadhom biża’ kbir, u bdew jgħidu lil xulxin: “Dan min hu, mela, biex saħansitra r-riħ u l-baħar jisimgħu minnu?”

Il-Ħsieb

     Ħajja mimlija tempesti.  Ħajja mimlija għawġ.  Ħajja mimlija difetti u dipressjoni… insomma litanija ta’ għawġ.  Possibbli ma hemm xejn sabiħ fil-Ħajja?  Taħt it-toqol tas-salib tara biss dmija?  Taħt it-toqol tas-slaleb tal-ħajja ħafna drabi ftit tara dwal.  Iżda kemm tassew ilkoll kemm aħna nifhmu li Ġesù jinsab magħna dejjem?  Ġesù jinsab magħna

sa l-aħħar taż-żminijiet u qatt m’hu se jħallina waħedna.  Kemm tassew aħna konvinti li anki fil-mument tat-tempesti

kbar ta’ ħajjitna lkoll kemm aħna rridu nħarsu lejn Ġesù

bħala dak li jqawwilna l-għemil u d-deċiżjonijiet tagħna permezz tal-fidi?

     Ġesù kontinwament iqum u jsikket l-irwiefen ta’ ħajjitna.  Ilkoll kemm aħna ngħaddu minn dawn it-tempesti.  Ilkoll kemm aħna ngħaddu minn mumenti ta’ qtigħ il-qalb.  Ilkoll kemm aħna rridu kontinwament nisimgħu ċ-ċanfira ta’ Ġesù:

Dal-biża’ kollu għaliex?  Mela ma għandkomx fidi?

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ Ġob.  Fuq

Ġob waqgħu diżgrazzji u tbatijiet kbar.  Sa fejn jaf hu Ġob ma

għamel l-ebda ħażen.  F’din is-silta Alla jkellem lil Ġob u jurih li moħħ il-bniedem qatt ma jista’ jifhem is-setgħa ta’ Alla.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 106 fejn għandna tifħir lill-Mulej għaliex hu tajjeb, għax it-tjieba tiegħu hi għal dejjem.  Fit-Tieni Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin għandna lil San Pawl itenni li Kristu qam mill-imwiet.  Lil dawk li jingħaqdu miegħu fil-fidi, jgħaqqadhom miegħu billi jagħtihom sehem minn ħajtu u

jagħmilhom ħolqien ġdid.

     Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna l-ġrajja tat-tempesta li permezz tagħha San Mark ried jurina min hu Ġesù.  Ġesù jsikket lir-riħ u lid-dixxipli mill-biżà tagħhom.

Il-Ħajja

 1. Ġesù qed jgħid lili u lilek jekk għandniex il-fidi.
 2. Fil-ħajja tagħna, fil-mumenti tat-tempesti, ħafna drabi jaqbadna l-biża’. Imma għaliex nibżgħu?  Minn xiex nibżgħu?  Għaliex ngħixu fil-biża?
 3. Il-fidi tagħna li aħna ngħixu qed tiżra’ fina l-biża? Fejn hija l-qawwa u l-kuraġġ li jiġu mill-fidi tagħna?
 4. Tempesti se niltaqgħu magħhom kull ħin. Kemm qed tgħinna negħlbuhom il-fidi tagħna?
 5. Bħala Nsara konvinti li għandna lil Ġesù dejjem magħna?

Id-Djalogu

  Ġesù għinni negħleb il-biżà matul ħajti.

  Ġesù, nafda fik

  f’kull proġett li nwettaq.

  Għinni biex nirbaħ it-tempesti kbar ta’ ħajti.

read more

ŻERRIEGĦA ŻGĦIRA, IMMA… – Il-11-il Ħadd Matul is-Sena [B] – 16 ta’ Ġunju 2024

June 12, 2024

Il-11-il Ħadd Matul is-Sena

ŻERRIEGĦA ŻGĦIRA, IMMA…

Eżekjel 17: 22-24; Salm 91; 2 Korintin 5: 6-10; Mark 4: 26-34

Il-Vanġelu

U qal: “Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet  iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, mbagħad is-sbula, mbagħad il-qamħ mimli fis-sbula.  U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmidd idu  għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad.”

U qal: “Ma’ xiex sejrin inqabbluha s-Saltna ta’ Alla, jew b’liema parabbola nfissruha? Qisha żerriegħa tal-mustarda; din meta tinżara’ fil-ħamrija, hi l-iċken fost iż-żrieragħ kollha fuq l-art; imma wara li tinżara’ tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha, u toħroġ friegħi wesgħin, hekk li l-għasafar ta’ l-ajru jkunu jistgħu jistkennu għad-dell tagħha.”

B’ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma, kif kienu jistgħu jifhmuha huma,  u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom; imma lid-dixxipli tiegħu, meta kien ikun waħdu magħhom, kien ifissrilhom kollox.

 

Il-Ħsieb

Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed jiġri li dawk li qed jgħixu l-fidi tagħhom qed ikunu f’minoranza fil-familja, fil-postijiet tax-xogħol, fil-politika, fl-oqsma soċjali.  Meta jiġri hekk jista’ jkun hemm ir-riskju li ħafna jibdew jgħejjew jgħixu l-fidi tagħhom, il-fidi titlef id-dinamiżmu u l-entużjażmu u għalhekk ħafna jsiru passivi u ma jikkonfrontawx l-attwalità li jkunu qed jgħixu fih.  Il-messaġġ qawwi li joħroġ mil-liturġija tal-lum huwa injezzjoni ta’ kuraġġ lejn dak kollu li hemm bżonn biex tidher, tinħass u tikber is-Saltna ta’ Alla, imma wkoll il-ħabbâra tas-Saltna ta’ Alla.  Il-liturġija tal-lum tħeġġiġna biex ma naqtgħux qalbna u nemmnu aktar fil-ħidma li għandna aħna l-imgħammdin: dik li nxerrdu l-kelma ta’ Alla bl-għemil tagħna sa truf l-art minkejja d-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel.  Alla jikkastiga s-Sultan Sedekija minħabba l-ħażen tiegħu, iżda Hu xorta jibqa’ fidil lejn il-Patt li kien għamel u jwiegħed li xorta kien se jkabbar is-Saltna tiegħu.  Is-Salm Responsorjali, li huwa Salm 91, huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għax is-Saltna tal-Mulej tikber dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, fit-Tieni Ittra lill-Korintin, San Pawl itenni li n-Nisrani ma jgħix biss b’dak li jara b’għajnejh iżda fuq kollox jgħix bil-fidi f’Alla u bil-kelma tiegħu.  Il-Vanġelu ta’ San Mark juri t-tfixkil li kellu jiltaqa’ miegħu Ġesù fil-predikazzjoni tiegħù.  X’se jiġri mill-ħidma ta’ Ġesù li bħal bidwi xeħet iż-żerriegħa fl-art?  Is-Saltna ta’ Alla għandha bidu umli iżda qawwi.

Il-Ħajja

 1. Aħna parti mis-Saltna t’Alla. Qegħdin ngħixu din ir-realtà kull ħin?
 2. Aħna lkoll irridu naħdmu biex tikber din is-Saltna. Dan huwa dmir li ksibna mill-magħmudija.  Kif qed ngħixuh? Fejn qed naħdmu?
 3. Minkejja li kultant tħossok waħdek kontra l-kurrent, kemm hija kbira u perseveranti l-fidi tiegħek?
 4. Il-Mulej jgħinna fil-ħidma tagħna. Ma għandniex għalfejn naqtgħu qalbna.

Id-Djalogu

Mulej, grazzi talli għamiltni parti mis-Saltna tiegħek.

Għinni ma naqtax qalbi

u naħdem bla waqfien għal dan il-għan

tul ħajti kollha.

read more

REBĦA FUQ IX-XITAN – L-10 Ħadd Matul is-Sena – 9 ta’ Ġunju 2024

June 8, 2024

L-10 Ħadd Matul is-Sena

REBĦA FUQ IX-XITA

Ġenesi 3: 9-15; Salm 129; 2 Korintin 4, 13-5, 1; Mark 3: 20-35

 

Il-Vanġelu

     Mbagħad mar id-dar, u l-kotra reġgħet inġemgħet, hekk li anqas biss setgħu jieklu.  Qrabatu, malli semgħu, ħarġu biex iżommuh, għax qalu li tilef moħħu. 

     Il-kittieba li kienu niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu: “Dan għandu fih lil Begħelżebul,” u wkoll, “Dan bis-saħħa tal-Prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten.” Hu sejjħilhom lejh u beda jkellimhom bil-parabboli: “Kif jista’ x-Xitan ikeċċi x-Xitan? Jekk saltna tinqasam fiha nfisha, dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa. U jekk familja tinqasam fiha nfisha, dik il-familja ma tistax iżżomm wieqfa. Li kieku mela x-Xitan qam kontra tiegħu nnifsu u nfired, ma kienx jista’ jżomm sħiħ, imma jkun wasal fit-tmiem. Ħadd ma jista’ jidħol fid-dar ta’ wieħed qawwi u jaħtaflu ġidu jekk qabel ma jkunx rabat lil dak il-qawwi; mbagħad id-dar jaħtafhielu żgur. Tassew ngħidilkom, kollox jinħafrilhom lil ulied il-bniedem, id-dnubiet u d-dagħa kollu li jidgħu. Imma min jieqaf lill-Ispirtu s-Santu ma jkollu qatt maħfra; jibqa’ ħati għal dejjem.” Għax kienu qalu: “Għandu fih spirtu ħażin.”

     Darba ġew ommu u ħutu, baqgħu barra u bagħtu jsejjħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bilqiegħda madwaru. “Ara”, qalulu, “ommok u ħutek qegħdin hemm barra u jriduk.” U hu weġibhom: “Min huma ommi u ħuti?” Mbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru bilqiegħda, u qal: “Dawn, ara, huma ommi u ħuti. Kull min jagħmel ir-rieda ta’ Alla, dak huwa ħija, u oħti, u ommi.”

 

 

Il-Ħsieb

Ħafna drabi nħossu l-preżenza tax-xitan madwarna.  Ngħidu li x-xitan jittanta.  Ngħidu li ma jħalliniex bi kwietna.  Nagħmlu minn kollox biex nippruvaw nevitawh, iżda naħbtu miegħu.  Fil-Vanġelu tal-lum Ġesú jurina li huwa aqwa mix-xitan għax huwa rebaħlu u jibqa’ jirbaħlu.  Għaliex ma nintelqux taħt il-protezzjoni tal-Mulej  Ġesú?

Għaliex nibqgħu fil-ħajja tagħna nintelqu fid-dlamijiet tal-ħażen milli fid-dawl tat-tama?  Il-Mulej ifejjaq iżda fl-istess ħin jurina kif għandna nkunu intimi miegħu.  Kif?  Billi nisimgħu

l-Kelma ta’ Alla u nħarsuha.  U minn hawn nieħdu d-dawl ta’ l-għajxien tal-ħajja tagħna kuljum.  Irridu nagħrfu naqraw il-kelma ta’ Alla u nattwawha fil-ħajja ta’ kuljum.  Irridu nagħrfu nagħtu ħajja lill-kelma ta’ Alla fid-dmirijiet li nwettqu kull ħin bħala Nsara u ċittadini.  Hemm bżonn li nagħrfu nagħmlu eżami tal-kuxjenza biex nagħrfu tassew jekk aħniex qed inwettqu r-rieda ta’ Alla.

 

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Ġenesi, għandna r-rakkont tad-dnub ta’ l-ewwel bnedmin li ħaduha kontra Alla.  Alla jwiegħed is-salvazzjoni.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 129, għandna stedina biex inroddu ħajr lill-Mulej għax għandu hemm il-għajn tal-ħajja.  Fit-Tieni Qari tal-lum, mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, l-Appostlu jfisser għaliex id-dixxipli kienu jilqgħu bil-ferħ il-persekuzzjonijiet.  Jekk il-ġisem jintemm, aħna niġġeddu kuljum fl-ispirtu minn ġewwa.

Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lil Ġesú jkeċċi x-xitan minn wieħed imxajtan u wara jistqarr li dawk li huma l-aktar viċin tiegħu huma dawk li jagħrfu r-rieda t’Alla fil-ħajja tagħhom u jgħixuha kuljum.

 

Il-Ħajja

 1. Ħafna drabi naħsbu li l-kelma ta’ Alla tinqara għall-qaddisin u għalhekk naqtgħu qalbna. Il-Liturġija tal-lum trid tagħmlilna kuraġġ.  Mill-ktieb tal-Ġenesi u mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin għandna sinjali ċari li d-dgħufija tagħna tista’ tintrebaħ jekk aħna nwettqu l-kelma ta’ Alla fil-ħajja tagħna, minkejja li aħna dgħajfin.
 2. Hemm bżonn li nagħrfu li fil-ħajja tagħna Kristu kontinwament ineħħi x-xitan minn ġewwa fina kull darba li nersqu għall-qrar u għat-tqarbin, żewġ Sagramenti li jridu jittieħdu bl-akbar serjetà.
 3. Kemm tassew qed inħossuna qrib ta’ Ġesú aktar mill-familjari tiegħu? X’qed nagħmlu biex nagħrfu xi jrid minna Ġesú kuljum?

 

Id-Djalogu

Mulej, minkejja d-dgħufija tiegħi,

agħmel li nibqa’ nagħżlek

u npoġġik fl-ewwel post fil-ħajja tiegħi,

qabel kollox u kulħadd.

read more

FEJQAN KONTINWU – Il-5 Ħadd Matul is-Sena B – 4 ta’ Frar 2024

February 1, 2024
Christ Healing the Mother of Simon Peter's Wife by John Bridges

Il-5 Ħadd Matul is-Sena

FEJQAN KONTINWU

Ġob 7: 1-4,6-7;  Salm 146; 1 Korintin 9: 16-19; 22-23; Mark 1, 29-39

Il-Vanġelu

      Ħarġu mis-sinagoga u baqa’ sejjer ma’ Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indrì. Issa omm il-mara ta’ Xmun kienet fis-sodda bid-deni, u malajr qalulu biha.  Resaq lejha, qabadha minn idha u qajjimha. U d-deni ħallieha, u bdiet isservihom.

     Fil-għaxija, mbagħad, fi nżul ix-xemx, ħadulu quddiemu lil dawk kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem il-bieb inġabret il-belt bi ħġarha. U fejjaq ħafna morda minn kull xorta ta’ mard, u ħareġ għadd kbir ta’ xjaten li hu ma kienx iħallihom jitkellmu, għax huma kienu jafu min kien.

      L-għada fil-għodu kmieni, qabel ma żernaq, qam, ħareġ u mar f’post imwarrab u qagħad hemm jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru jfittxuh. Kif sabuh, qalulu: “Kulħadd jistaqsi għalik.” U qalilhom: “Ejjew immorru band’oħra, fl-irħula tal-qrib, ħalli nippriedka hemmhekk ukoll, għax għalhekk ħriġt.” U dar il-Galilija kollha, jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ ix-xjaten 

Il-Ħsieb

     Fejjaq il-kunjata ta’ Pietru, fejjaq tant morda u ħareġ ix-xjaten.  Il-missjoni ta’ Ġesù hija waħda ċara ta’ fejqan favur il-bniedem.  Il-bniedem huwa fiċ-ċentru mhux biss tat-tagħlim ta’ Ġesù iżda anki ta’ l-azzjoni ta’ fejqan ta’ Ġesù.  Ġesù jara d-dgħufija tal-bniedem u ma jridx iħalli lill-istess bniedem fil-miżerja.  Il-ħarsa ta’ Ġesù lejn il-bniedem mhix dik li titħassar iżda li tgħin mill-ewwel.

     Ġesù huwa dak li jinteressa ruħu mill-ħajja tagħna kollha.  Mhux ser iħares biss lejn l-affarijiet spiritwali.  Il-Vanġelu tal-lum juri biċ-ċar li Ġesù jinteresa ruħu mill-bniedem sħiħ.  Għalhekk iħares lejn il-bniedem kontinwament biex isalvah kemm fir-ruħ kif ukoll fil-ġisem.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari mill-Ktieb ta’ Ġob għandna meditazzjoni dwar it-tbatija li l-bniedem ikollu jħabbat wiċċu magħha.  F’din is-silta hemm ideja pessimista tal-ħajja.  Għad m’hemmx ideja ta’ x’se jiġri wara din il-ħajja.  Is-Salm Responsorjali huwa innu ta’ tifħir lill-Mulej li jfejjaq lil dawk ta’ qalbhom maqsuma.  Fit-Tieni Qari għandna silta mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin fejn juri l-qawwa u r-responsabbiltà tax-xandir tal-Vanġelu.  Il-Vanġelu ta’ San Mark jippreżenta lil Ġesù bħala t-tabib tar-ruħ u l-ġisem.

Il-Ħajja
 1. Kemm qed nersaq b’umiltà lejn Ġesù biex ifejjaqni?
 2. Kemm qed nafda fil-Mulej fil-mard tiegħi tar-ruħ u tal-ġisem?
 3. Ġesù kontinwament jiġri warajna biex ifejjaqna. Qed inwasslu nies oħrajn għandu għall-fejqan?
 4. San Pawl illum jurina r-responsabbiltà tad-dmir li nxandru l-Vanġelu. Kemm qed tħoss li dan huwa dmir bħala nisrani?
Id-Djalogu

  Mulej, għallimni nersaq lejk

  bil-ġrieħi tiegħi.  Fejjaqni Mulej.

read more

L-IMXAJTAN U L-KELMA SETGĦANA – Ir-4 Ħadd Matul is-Sena B – 28 ta’ Jannar 2024

January 15, 2024

Ir-4 Ħadd Matul is-Sena

L-IMXAJTAN U L-KELMA SETGĦANA

Dewteronomju 18, 15-20; Salm94; 1 Korintin 7, 32-35; Mark 1,21-28

 

Il-Vanġelu

U daħlu Kafarnahum. Malajr, f’jum is-Sibt, daħal fis-sinagoga u qagħad jgħallem. In-nies baqgħu mistagħġbin bil-mod tat-tagħlim tiegħu, għax beda jgħallimhom bħal wieħed li għandu  s-setgħa, u mhux bħall-kittieba. Mela jkun hemm fis-sinagoga tagħhom raġel bi spirtu ħażin u qabad jgħajjat u jgħid: “Aħna x’għandna x’naqsmu, Ġesù ta’ Nazaret? Ġejt biex teqridna? Jien naf min int: ‘Il-Qaddis ta’ Alla’.” Imma Ġesù kkmandah: “Iskot,” qallu,”u oħroġ minnu.”  Mbagħad l-ispirtu ħażin lir-raġel beda jħabbtu ħafna, għajjat għajta kbira u ħareġ minnu. U lkoll stagħġbu, u bdew jistaqsu lil xulxin u jgħidu: “Dan x’inhu? X’tagħlim ġdid mogħti bis-setgħa! Sa lill-ispirti ħżiena jikkmanda, u huma joqogħdu għalih!” U l-fama tiegħu malajr xterdet ma’ l-inħawi kollha  tal-Galilija.

 

Il-Ħsieb

Fil-ġrajja tagħna ta’ kuljum ħafna drabi nħossuna mitlufin anki fl-istess fidi tagħna.  Inkunu nemmnu… iżda m’aħniex nemmnu biżżejjed.  Ħafna drabi nibdew nissuspettaw fl-istess fidi tagħna.  Qed nitlob għall-paċi u tfaqqa’ l-gwerra; qed nitlob għall-fejqan u nibqa’ marid… iżda fejn qed imur it-talb tiegħi?  It-talb tagħna jkun talb ħerqan lejn dak Ġesù li għandu s-setgħa u l-qawwa fl-istess kelma tiegħu.  Kemm Hawn fostna li jippruvaw jaraw li jitolbu l-ħin kollu u mbagħad ikunu ferm ’il bogħod mill-Iskrittura Mqaddsa?  Ħemm bżonn urġenti li nkunu nafu ħafna dwar l-Iskrittura Mqaddsa b’mod speċjali l-kliem ta’ Kristu, għax dan l-istess kliem għandu jkun għalina l-qawwa, tama, faraġ, kuraġġ kontra l-imxajtnin ta’ ġo fina u ta’ madwarna.  Kulħadd kien jibqa’ mistagħġeb meta jitkellem Ġesù.  Illum għadna nkunu mistagħġba bil-kliem ta’ Kristu li qed jitwassal lilna mill-Knisja?  Għadna nemmnu meta nisimgħu l-kliem ta’ Kristu jew aħna biss ossessjonati f’talb li ħafna drabi joħroġ fil-beraħ l-egoiżmu sfrenat ta’ l-umanità tagħna?  Il-kliem ta’ Kristu jgħinna naċċettaw kull sitwazzjoni fil-ħajja tagħna… għaliex m’aħniex naċċettawH u ngħixuH?

Il-Kelma

L-Ewwel qari tal-lum Huwa meħud mill-Ktieb tad-Dewteronomju fejn Hemm il-wegħda li se jqum Profeta li se jwassal il-Kelma ta’ Alla lill-popli kollha.  Is-Salm 94 li ntennu fis-Salm Responsorjali Huwa stedina biex ma nwebbsux qalbna iżda nisimgħu l-leħen tal-Mulej.  It-Tieni Qari tal-lum Huwa meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin fejn l-Appostlu jgħidilna li jkun xi jkun l-istat tagħna fil-ħajja għandna nħallu l-ewwel post għal Alla.  Il-Vanġelu ta’ San Mark jurina kif in-nies ta’ Kafarnahum baqgħu mistagħġba bil-qawwa u s-setgħa fil-kliem ta’ Ġesù.

Il-Ħajja

 1. Ir-reazzjoni tagħna għax-xitan qed tkun il-Kelma t’Alla?
 2. Kemm nemmnu fil-qawwa tal-Kelma t’Alla?
 3. Kemm għamilna deċiżjonijiet żbaljati għax ma afdajniex lil Alla u afdajna f’esseri inferjuri?
 4. Qed nitolbuH ineħħi minna l-Ispirti mniġġsa ta’ tant vizzji u ħażen li jakkumulaw fina tul ħajjitna?

Id-Djalogu

Mulej, il-Kelma tiegħek tagħtini l-ħajja!

read more

XANDRU L-MESSAĠĠ MALAJR! – It-3 Ħadd matul is-sena B – 21 ta’ Jannar 2024

January 15, 2024

It- 3 Ħadd Matul is-Sena

XANDRU L-MESSAĠĠ MALAJR!

Ġona 3:1-5,10; Salm 24; 1 Kor 7: 29-31; Mark 1: 14-20

Il-Vanġelu

     Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesù mar il-Galilija jxandar l-Evanġelju ta’ Alla u jgħid: “Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet; indmu u emmnu fl-Evanġelju.”

     Waqt li kien għaddej ma’ xatt il-baħar tal-Galilija, lemaħ lil Xmun u ‘l ħuh Indrì qegħdin ikalaw ix-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda. U Ġesù qalilhom: “Ejjew warajja, u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin.” U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh.

     Wara li mexa ftit ieħor ra lil Ġakbu ta’ Żebedew u lil ħuh Ġwanni fid-dgħajsa qegħdin isewwu x-xbiek, u minnufih sejjħilhom. U huma telqu lil missierhom Żebedew fid-dgħajsa mal-lavranti, u marru warajh.

 

Il-Ħsieb

Ejjew warajja, u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin
     Hemm bżonn urġenti ta’ konverżjoni – BIDLA.  Hemm bżonn urġenti li l-messaġġ ta’ Kristu llum jasal aħjar u b’mod effiċjenti.  Hemm bżonn li l-bnedmin anki llum jaħdmu kif kien jagħmel Ġesù, mhux biss għall-konverżjoni tal-bnedmin iżda biex inkunu missjunarji ta’ tama ġdida fis-soċjetà.

      Ġesù jagħżel lil kull min jiftaħ qalbu għas- sejħa li jagħmel.  Huwa ferħ importanti li nwieġbu għal din is-sejħa mingħajr qtigħ ta’ qalb.  Ġesù  għandu fiduċja fina.  Huwa jħares f’għajnejna u jridna nkunu miegħu.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ktieb ta’ Ġona, għandna lil Alla jagħżel lil Ġona biex juri li s-sejħiet tiegħu hu jagħmilhom lil kulħadd, inkluż lill-pagani.  Fis-Salm Responsorjali, minn Salm 24, għandna talba lill-Mulej biex jurina triqatu, filwaqt li fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, San Pawl uriena li l-investiment tagħna jkun fl-affarijiet tas-sema għax iż-żmien qasir,  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna l-predikazzjoni ta’ l-Aħbar it-Tajba u s-sejħiet ta’ Kristu lill-Appostli.

Il-Ħajja
 1. Ġesù jgħidlek llum: iż-żmien huwa mitmum u s-Saltna t’Alla waslet. Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba.  Temmen inti f’dan?
 2. Kemm qed tifhem li anki lilek Ġesù sejjaħlek b’ismek mhux biss biex inti tikkonverti iżda wkoll biex tħabbar l-Aħbar it-Tajba fl-ambjent tiegħek?
 3. Ġesù qed isejjaħ kull ħin biex nimxu warajh… għadni indeċiż biex nilqgħu f’kollox?
 4. San Pawl itenni li ż-żmien qsar. Torbotx qalbek ma’ affarijiet tad-dinja.
Id-Djalogu

     Mulej, għinni int

     biex nitlaq kollox

     u fil-libertà nimxi warajk.

read more