parabboli

ŻERRIEGĦA ŻGĦIRA, IMMA… – Il-11-il Ħadd Matul is-Sena [B] – 16 ta’ Ġunju 2024

June 12, 2024

Il-11-il Ħadd Matul is-Sena

ŻERRIEGĦA ŻGĦIRA, IMMA…

Eżekjel 17: 22-24; Salm 91; 2 Korintin 5: 6-10; Mark 4: 26-34

Il-Vanġelu

U qal: “Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet  iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, mbagħad is-sbula, mbagħad il-qamħ mimli fis-sbula.  U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmidd idu  għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad.”

U qal: “Ma’ xiex sejrin inqabbluha s-Saltna ta’ Alla, jew b’liema parabbola nfissruha? Qisha żerriegħa tal-mustarda; din meta tinżara’ fil-ħamrija, hi l-iċken fost iż-żrieragħ kollha fuq l-art; imma wara li tinżara’ tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha, u toħroġ friegħi wesgħin, hekk li l-għasafar ta’ l-ajru jkunu jistgħu jistkennu għad-dell tagħha.”

B’ħafna parabboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma, kif kienu jistgħu jifhmuha huma,  u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom; imma lid-dixxipli tiegħu, meta kien ikun waħdu magħhom, kien ifissrilhom kollox.

 

Il-Ħsieb

Aktar ma jgħaddi ż-żmien aktar qed jiġri li dawk li qed jgħixu l-fidi tagħhom qed ikunu f’minoranza fil-familja, fil-postijiet tax-xogħol, fil-politika, fl-oqsma soċjali.  Meta jiġri hekk jista’ jkun hemm ir-riskju li ħafna jibdew jgħejjew jgħixu l-fidi tagħhom, il-fidi titlef id-dinamiżmu u l-entużjażmu u għalhekk ħafna jsiru passivi u ma jikkonfrontawx l-attwalità li jkunu qed jgħixu fih.  Il-messaġġ qawwi li joħroġ mil-liturġija tal-lum huwa injezzjoni ta’ kuraġġ lejn dak kollu li hemm bżonn biex tidher, tinħass u tikber is-Saltna ta’ Alla, imma wkoll il-ħabbâra tas-Saltna ta’ Alla.  Il-liturġija tal-lum tħeġġiġna biex ma naqtgħux qalbna u nemmnu aktar fil-ħidma li għandna aħna l-imgħammdin: dik li nxerrdu l-kelma ta’ Alla bl-għemil tagħna sa truf l-art minkejja d-diffikultajiet li niltaqgħu magħhom.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel.  Alla jikkastiga s-Sultan Sedekija minħabba l-ħażen tiegħu, iżda Hu xorta jibqa’ fidil lejn il-Patt li kien għamel u jwiegħed li xorta kien se jkabbar is-Saltna tiegħu.  Is-Salm Responsorjali, li huwa Salm 91, huwa għanja ta’ tifħir lill-Mulej għax is-Saltna tal-Mulej tikber dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, fit-Tieni Ittra lill-Korintin, San Pawl itenni li n-Nisrani ma jgħix biss b’dak li jara b’għajnejh iżda fuq kollox jgħix bil-fidi f’Alla u bil-kelma tiegħu.  Il-Vanġelu ta’ San Mark juri t-tfixkil li kellu jiltaqa’ miegħu Ġesù fil-predikazzjoni tiegħù.  X’se jiġri mill-ħidma ta’ Ġesù li bħal bidwi xeħet iż-żerriegħa fl-art?  Is-Saltna ta’ Alla għandha bidu umli iżda qawwi.

Il-Ħajja

 1. Aħna parti mis-Saltna t’Alla. Qegħdin ngħixu din ir-realtà kull ħin?
 2. Aħna lkoll irridu naħdmu biex tikber din is-Saltna. Dan huwa dmir li ksibna mill-magħmudija.  Kif qed ngħixuh? Fejn qed naħdmu?
 3. Minkejja li kultant tħossok waħdek kontra l-kurrent, kemm hija kbira u perseveranti l-fidi tiegħek?
 4. Il-Mulej jgħinna fil-ħidma tagħna. Ma għandniex għalfejn naqtgħu qalbna.

Id-Djalogu

Mulej, grazzi talli għamiltni parti mis-Saltna tiegħek.

Għinni ma naqtax qalbi

u naħdem bla waqfien għal dan il-għan

tul ħajti kollha.

read more

IR-RIFJUT TA’ STEDINA – It-28 Ħadd Matul is-Sena A – 15 t’Ottubru 2023

October 9, 2023

It-28 Ħadd Matul is-Sena

IR-RIFJUT TA’ STEDINA

 1. Isaija 25: 6-10; Salm 23;  Filippin 4, 12-14, 19-20; Mattew 22: 1-14
Il-Vanġelu

Ġesù raġa’ qabad ikellimhom bil-parabboli u qalilhom:  “Is-Saltna tas-smewwiet tixbah lil wieħed sultan li għamel festa għat-tieġ ta’ ibnu.  U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa; imma dawk ma ridux jiġu.  U reġa’ bagħat qaddejja oħra, u qalilhom, ‘Għidu lill-mistednin: Ara, il-mejda tiegħi lesta; il-barrin u l-għoġiela msemmna diġà maqtula u kollox lest; ejjew għall-festa.’ Iżda dawk ma tawx kas; min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu,  u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom.  Is-sultan inkorla ħafna, u bagħat is-suldati tiegħu, qered lil dawk il-qattiela, u ħarqilhom il-belt tagħhom.  Mbagħad qal lill-qaddejja tiegħu, ‘Il-festa mħejjija, imma lil dawk ma kienx ta’ min jistedinhom għaliha. Mela morru f’salib it-toroq u sejjħu għall-festa lil kull min issibu.’  Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħżiena u tajba, u  s-sala mtliet bin-nies għall-mejda.  Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda, u hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ;  u qallu, ‘Ħabib, dan kif dħalt hawn m’intix liebes għall-festa?’ Dak tbikkem.  Mbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu, ‘Orbtulu riġlejh u idejh u waddbuh ‘il barra fid-dlam; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien!’ Għax ħafna huma l-imsejjħin, imma ftit il-magħżulin!”

Il-Ħsieb

ħafna huma l-imsejjħin, imma ftit il-magħżulin
“Iżda dawk ma tawx kas”.  Hija frażi iebsa li tidher fil-Vanġelu tal-lum u tintuża biex tiddeskrivi r-rifjut tal-mistednin uffiċjali għall-istedina li għamel is-Sultan.  Huwa rifjut kategoriku għall-mument ta’ ikel u ferħ.  Il-ħsieb tal-lum huwa fuq ir-rifjut tagħna għall-grazzja ta’ Alla.  Kemm-il darba ngergru fil-ħajja tagħna?  Ingergru kontra affarijiet li ma naqblux magħhom u li ġejjin kontra tagħna.  Iżda kemm-il darba ndunajna li huwa aħna li kontinwament qed nirrifjutaw l-istediniet li qed jagħmlilna l-Mulej għall-ferħ u s-serħan?  L-istediniet li jagħmlilna l-Mulej huma okkażjonijiet biex aħna nikbru fl-imħabba lejh.  Huma stediniet li lilna jsaħħuna u li r-rifjut tagħhom huwa d-disperazzjoni tagħna.

Kemm-il darba naċċettaw li nixorbu mill-għajn tad-desperazzjonijiet li toffrilna d-dinja bil-kompromessi tagħha u ma naċċettawx li nixorbu mill-għajn li tagħti l-ħajja li huwa Ġesù Kristu nnifsu?  Kemm-il darba rrifjutajna li nixorbu mill-għejjun tas-salvazzjoni, speċjalment fl-Ewkaristija Mqaddsa?

Huwa wkoll importanti li meta naċċettaw li mmorru għall-ikla tat-tieġ immorru lebsin tajjeb u xieraq, jiġifieri li nkunu konvinti mit-twettiq tar-rieda ta’ Alla fil-proġetti ta’ ħajjitna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb ta’ Isaija l-profeta, l-Awtur, f’isem il-poplu, ifaħħar lil Alla tal-ħelsien li ta lill-poplu Lhudi.  Is-salvazzjoni tiġi mxebbħa ma’ pranzu kbir li wieħed jipprepara b’kull xorta ta’ ikel.  Is-Salm Responsorjali minn Salm 22 huwa innu ta’ tifħir u talba għall-kenn li wieħed isib meta jgħammar f’Dar il-Mulej.  Fit-Tieni Qari tal-lum, mill-Ittra lill-Filippin, San Pawl itenni li huwa ma jridx ikun piż fuq ħadd u jirringrazzja lill-Insara ta’ Filippu li kienu għenuh.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna l-parabbola fejn is-Saltna tas-Smewwiet ġiet imxebbħa ma’ stedina għat-tieġ.

Il-Ħajja

1.  Qatt indunajt kemm-il stedina ta’ Ġesù rrifjutajt f’ħajtek?

2.  Fejn u kif qed tfittex il-ferħ fil-ħajja tiegħek?

3.  Kemm qed tersaq mal-mejda tal-Mulej fl-Ewkaristija?

Id-Djalogu

Mulej, agħmel li qatt ma ngħid le

għas-sejħa tiegħek.

read more

IL-ĠEBLA TAX-XEWKA – Is-27 Ħadd Matul is-Sena A – 8 t’Ottubru 2023

September 24, 2023

Is-27 Ħadd Matul is-Sena

IL-ĠEBLA TAX-XEWKA

Isaija 5: 1-7; Salm 79;  Filippin 4: 6-9; Mattew 21: 33-43

 

Il-Vanġelu

“Isimgħu parabbola oħra: Kien hemm wieħed, sid ta’ għalqa, u ħawwilha bid-dwieli; tellgħalha ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer magħsar fiha, u bnielha torri; u qabbilha lil xi bdiewa. U siefer f’art oħra. Meta wasal żmien il-frott, bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu.  Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja, u lil wieħed sawwtuh, lil ieħor qatluh, u lil ieħor ħaġġruh. Reġa’ bagħtilhom qaddejja oħra, aktar minn qabel, u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lil ibnu. ‘Minn ibni jistħu,’ qal.  Iżda kif raw lil ibnu l-bdiewa bdew jgħidu bejniethom, ‘Ara l-werriet! Ejjew noqtluh, biex il-wirt tiegħu niħduh aħna.’ Qabduh, xeħtuh ‘il barra mill-għalqa u qatluh. Issa sid l-għalqa x’jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi?”  Qalulu: “Jeqridhom bla ħniena, ta’ ħżiena li huma, u  l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu.” Qalilhom Ġesù: “Qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li

‘Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka: bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: ħaġa ta’ l-għaġeb f’għajnejna’?

Għalhekk ngħidilkom li s-Saltna ta’ Alla tittieħed mingħandkom u tingħata lil ġens li jagħmel il-frott minnha.

 

Il-Ħsieb

Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka
Il-Mulej bagħat lil Ibnu stess u mhux talli ma smajniex minnu talli nkomplu nwarrbuh kuljum bl-għemil tagħna.  Huwa l-messaġġ qawwi ta’ ingratitudni li lkoll kemm aħna ngħaddu minnu fil-ħajja tagħna.  Mumenti fejn, minkejja li nafu l-grazzja kbira li Alla għandu għalina, nibqgħu nagħmlu għażliet ’il bogħod minn dak li jrid Alla minna.  Nafu li għandna għalqa ta’ frott minn fejn nitrejqu iżda nkomplu nagħżlu li noqtlu u nifgaw kemm il-profeti ta’ Alla kif ukoll lill-istess Ibnu.  Kif naraw ukoll fl-Ewwel Qari, l-għalqa tad-dwieli tfisser l-imħabba kbira li għandu Alla għall-poplu tiegħu u min-naħa l-oħra għandna l-infedeltà u l-ingratitudni li l-bniedem jirreċiproka l-imħabba ta’ Alla.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, għandna lil Isaija jispjega kif l-għalqa tad-dwieli hija sinjal ta’ l-imħabba kbira li Alla għandu lejn il-poplu tiegħu.  Il-poplu iżda jirreċiproka bl-infedeltà u għalhekk l-għalqa tittieħed u tingħata lill-ġnus.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 79, għandna l-għalqa tal-Mulej, li hija aħna, u għalhekk hija għanja biex il-Mulej jieħu ħsiebna f’imħabbtu.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ SanPawl lill-Filippin, għandna lil San Pawl iħeġġeġ lin-nies ta’ Filippi biex jitolbu sabiex jikbru fl-imħabba bejniethom u lejn Alla.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna l-parabbola simili għal ta’ Isaija bil-kastig li għadda minnu l-poplu Lhudi għax ma ndunax bil-grazzja tas-Saltna ta’ Alla.  Il-Mulej juri kif is-Saltna ta’ Alla għaddiet minn idejh għal idejn il-Knisja.

Il-Ħajja

1.  Kemm tassew tifhem il-grazzja li l-Mulej tak fis-Saltna tiegħu?

2.  Kemm taħdem inti fl-għalqa tal-Mulej?  X’qed tagħmel kuljum?

3.  Tarahom il-mumenti ta’ ingratitudni li tagħmel lill-Mulej?

4.  Kif qed tindem minnhom?

Id-Djalogu

Mulej, agħmel li nifhem ix-xogħol tiegħi

fl-għalqa tiegħek.

read more

IL-PUBBLIKANI U N-NISA TAT-TRIQ QABILKOM – Is-26 Ħadd Matul is-Sena A – 1 t’Ottubru 2023

September 24, 2023

Is-26 Ħadd Matul is-Sena

IL-PUBBLIKANI U N-NISA TAT-TRIQ QABILKOM

Eżekjel 18, 25-28; Salm 24;  Filippin 2, 1-11; Mattew 21: 28-32

Il-Vanġelu

Il-parabbola taż-żewġ ulied

“Intom x’jidhrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu, ‘Ibni, illum mur aħdem l-għalqa tad-dwieli.’ U dak qallu, ‘Ma rridx.’ Iżda mbagħad biddel  il-fehma u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. ‘Arani sejjer, sidi,’ qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier?” “L-ewwel wieħed,” weġbuh. U qalilhom Ġesù: “Tassew, ngħidilkom, li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna ta’ Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja, u intom ma emmintuhx iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emmnuh; u għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sa l-aħħar ma biddiltux il-fehma tagħkom, u ma emmintuhx.

 

Il-Ħsieb

Il-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna ta' Alla
Kontra l-faċċoliżmu!  Hija indikazzjoni ta’ l-awtentiċità li biha Ġesù jridna ngħixu l-fidi tagħna.  Iridna nuru l- awtentiċità tal-fidi tagħna fid-diskors u fl-għemil tagħna.  L-enfasi hija fuq ir-reponsabbiltajiet li għandu kull wieħed minna quddiem il-Kelma ta’ Alla.  Alla jrid is-sinċerità tal-qalb tagħna u għalhekk importanti li lkoll kemm aħna nagħrfu nixmu bis-sinċerità ma’ Alla u mal-bnedmin.  Quddiem dinja li tippriedka l-gideb u tifga l-verità, il-ħajja tan-nisrani trid tkun waħda awtentika, li minnha nfisha tagħti xhieda u xxandar il-verità.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel.  F’din is-silta l-profeta Eżekjel jitkellem dwar ir-responsabbiltajiet personali li għandhom il-bnedmin quddiem il-kelma ta’ Alla.  Wieħed isalva jew jintilef skond id-dispożizzjoni tal-qalb tiegħu.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 24 fejn għandna talba lill-Mulej biex ma jiftakarx il-ħtija tagħna iżda jaħfer u jagħder l-għemil tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin, għandna appell biex l-Insara jkunu qalb waħda u ruħ waħda.  Biex inħobbu lil Kristu jeħtieġ li nkunu umli.  Fil- Vanġelu tal-lum għandna lil San Mattew jirrakkonta daqsxejn ta’ parabbola li fiha ried juri dak li l-qassisin il-kbar kienu qed jagħmlu quddiem is-sejħa ta’ Alla.  Alla jrid il-bidla tal-qalb.

Il-Ħajja

1.  Kemm-il darba fil-ħajja tagħna lill-Mulej ngħidulu iva u wara nagħmlu ta’ rasna?

2.  Kemm tassew ir-reliġjon tagħna mmewtuha meta l-fidi tagħna ssir biss riti u tradizzjonijiet b’mod li l-qalb ma tirrispondix għas-sejħa ta’ Alla?

3.  Kemm-il darba ħassejt il-ferħ tal-midneb li jerġà lura minn dnubietu?  Kemm qed ngħixu bil-ferħ is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni?

4.  Kemm qed nemmnu t-tagħlim tal-Knisja, u kemm nafu dan it-tagħlim biex nifhmu r-rieda ta’ Alla fuqna?

Id-Djalogu

Mulej, għallimni ngħix mingħajr

ipokresija l-fidi tiegħi.

read more

IS-SALTNA TAS-SMEWWIET: TEŻOR U ĠAWHRA – 17-il Ħadd matul is-sena A – 30 ta’ Lulju 2023

July 26, 2023

Is-17-il Ħadd Matul is-Sena

IS-SALTNA TAS-SMEWWIET: TEŻOR U ĠAWHRA

Slaten 3, 5-6, 7-12; Salm 118; Rumani 8, 28-30; Mattew 13: 44-52

Il-Vanġelu

Il-parabbola tat-teżor moħbi 

“Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil teżor moħbi f’għalqa, li wieħed raġel isibu u jaħbih, u kollu ferħan imur ibigħ kull ma jkollu u jixtri dik l-għalqa.”

Il-parabbola tal-ġawhra

“Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil wieħed neguzjant ifittex ġawhar fin; meta sab ġawhra tiswa ħafna, mar biegħ kull ma kellu u xtara lilha.”

Il-parabbola tax-xibka

“Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil xibka mitfugħa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox.  Meta timtela jtellgħuha x-xatt, u joqogħdu bilqiegħda, jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin. Hekk jiġri fi tmiem id-dinja: l-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti,  u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien.

Il-qadim u l-ġdid

“Kollu fhimtuh dan?” “Iva” qalulu. U hu qalilhom: “Għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-Saltna tas-Smewwiet jixbah lil wieħed sid li, mill-ħażna tiegħu, joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim.”

Il-Ħsieb

     It-teżor moħbi fl-għalqa u l-ġawhra prezzjuża li ntilfet ipoġġuna llum il-Ħadd fil-pożizzjoni ta’ tfittxija.  Tfittxija. Tfittxija għax-Saltna ta’ Alla.  Huwa ferm importanti li fil-ħajja tagħna ta’ kuljum ma nieqfu qatt nagħmlu din it-tfittxija.  Għaliex?  Għaliex ħafna drabi aħna, aljenati minn dak kollu li jdur madwarna,  NITILFU L-AKTAR ĦAĠA ESSENZJALI.  Din hija li nsegwu r-rieda tal-Mulej.  Kemm-il darba mmorru l-knisja u ma nindunawx bil-ġawhra prezzjuża tal-Kelma ta’ Alla u l-qawwa li tagħtina l-Ewkaristija?  Kemm-il darba għażilna dak kollu li hu materjali u ma ndunajniex li l-għażla tagħna, it-teżor tagħna, hi xi ħaġa li ma tispiċċax?  Kemm tassew f’ħajjitna qed nitolbu bħalma talab Salamun fl-Ewwel Qari tal-lum, fejn għamel rifjut ta’ l-affarijiet materjali u talab lill-Mulej jagħtih l-għaqal, il-għerf u d-dehen?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten, għandna r-rakkont ta’ l-ewwel mumenti ta’ tmexxija tas-Sultan żagħżugħ Salamun, li bħala s-Sultan tal-Lhud jitlob lill-Mulej li jagħmel tmexxija sewwa tal-poplu Lhudi.  Is-Salm 119 li ntennu fis-Salm Responsorjali, huwa għajta tas-Salmista li, bħal Salamun, jitlob li jkun jaf sewwa l-liġi tal-Mulej.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, San Pawl irid jiżgura lill-Insara li huma msejħin għall-ħajja ta’ dejjem.  Lil dawk li sa mill-bidu għarafhom, Alla ried li jkunu jixbħu lil Ibnu Ġesù.  Fil-Vanġelu tal-lum ta’ San Mattew għandna żewġ parabboli fuq is-Saltna ta’ Alla.  Ġesù joħroġ fil-beraħ li għan-nisrani s-Saltna ta’ Alla għandha tkun l-akbar teżor.

Il-Ħajja
 1. Nafu x’inhi s-Saltna ta’ Alla?  Hija importanti għalina b’mod personali?
 2. Kemm tassew qed naħdmu għal din is-Saltna u f’din is-Saltna ta’ Alla?
 3. Salamun fl-Ewwel Qari talab lill-Mulej jagħtih id-dehen. Qatt tlabna aħna lill-Mulej jagħtina d-dehen għal dak kollu li għandna bżonn fid-deċiżjonijiet li nieħdu kuljum?
 4. Kemm tassew qed nużaw dan id-dehen biex nifhmu aktar il-Kelma ta’ Alla u ngħixuha kuljum fil-qadi tad-dmirijiet tagħna?
Id-Djalogu

     O Mulej

     nitolbok li matul il-ħajja tiegħi, minkejja d-difetti,

     nifhem tassew xi trid minni

     fil-ħidma għas-Saltna tiegħek.

read more

ARA, ALLA L-GĦAJNUNA TIEGĦI –16-il Ħadd matul is-sena A – 23 ta’ Lulju 2020

July 20, 2023
Is-16-il Ħadd Matul is-Sena

ARA, ALLA L-GĦAJNUNA TIEGĦI

Għerf 12,13, 16-19; Salm 85; Rumani 8, 26-27; Mattew 13, 24-43
 Il-Vanġelu

 Ġibilhom parabbola oħra u qalilhom: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed raġel li żara’ żerriegħa tajba fl-għalqa tiegħu. Iżda xħin in-nies kienu reqdin, ġie l-għadu tiegħu, żara’ s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ is-sbul, tfaċċat ukoll is-sikrana. Resqu l-qaddejja fuq sid l-għalqa u qalulu, ‘Sinjur, int mhux żerriegħa tajba żrajt fl-għalqa tiegħek? Mela dis-sikrana mnejn ġiet?’ Iżda hu qalilhom, ‘Dil-biċċa għamilhieli xi għadu tiegħi.’ ‘Tridx immorru niġbruha?’ qalulu l-qaddejja. ‘Le,’ qalilhom, ‘għax intom u tiġbru s-sikrana għandkom mnejn taqilgħu magħha l-qamħ ukoll. Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien  sal-ħsad; meta mbagħad jasal il-ħsad, ngħid lill-ħassada: ‘Iġbru s-sikrana l-ewwel, u orbtuha qatta qatta għall-ħruq, mbagħad qiegħdu  l-qamħ fil-maħżen tiegħi.’ “

 Ġibilhom parabbola oħra u qalilhom: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeragħha fl-għalqa tiegħu. Hija tabilħaqq l-iżgħar waħda fost iż-żrieragħ kollha, iżda meta tikber, tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra, hekk li l-għasafar ta’ l-ajru jiġu jbejjtu fil-friegħi tagħha.”

 Qalilhom parabbola oħra: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħalltet ma’ tliet sigħan dqiq sa ma tkun għoliet l-għaġna kollha.”

 Dan kollu Ġesù qalu bil-parabboli lin-nies, u mingħajr xi parabbola ma kienx ikellimhom, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeta, meta qal:

                            ‘Niftaħ fommi bil-parabboli,

                            nitkellem fuq ħwejjeġ

                            moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja.’

 Mbagħad ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu u qalulu: “Fissirhielna l-parabbola tas-sikrana fl-għalqa.” U weġibhom: “Dak li jiżra’ ż-żerriegħa t-tajba huwa Bin il-bniedem.  L-għalqa hija d-dinja; iż-żerriegħa t-tajba huma wlied is-Saltna; is-sikrana huma wlied il-ħażin, u  l-għadu   li żeragħha huwa x-xitan. Il-ħsad ifisser tmiem id-dinja, u  l-ħassada  l-anġli. Mela bħalma s-sikrana jiġbruha u jaħarquha fin-nar, hekk isir fi tmiem id-dinja. Bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu, u huma jiġbru barra mis-Saltna tiegħu kull ma jġib it-tfixkil u kull min jagħmel il-ħażen, u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien. Mbagħad il-ġusti jsiru jiddu bħax-xemx fis-Saltna ta’ Missierhom. Min għandu widnejn, ħa jisma’! ”

Il-Ħsieb

     Aħna wlied is-Saltna ta’ Alla, imma wlied li rridu noqogħdu b’seba’ għajnejn li ma nitilfux is-sens ta’ direzzjoni tagħna.  Dan huwa t-tifsir tas-sikrana.  Irridu ngħixu fid-dinja spalla ma’ spalla mal-ħażen iżda ma nsirux ħżiena.  Din hija l-isfida kbira li għandu n-nisrani tal-lum, sfida li  trid tidher aktar meta nqisu li l-Knisja li tagħha aħna membri Ġesù jqabbilha maż-żerriegħa tal-mustarda, żerriegħa ċkejkna li tifrex ħafna l-friegħi kollha.

Il-Kelma

     Fl-ewwel qari mill-Ktieb ta’ l-Għerf għandna l-frażi li rridu nżommuha fuq fommna ħajjitna kollha.  M’hemmx Alla ħliefek li tieħu ħsieb kollox.  Kemm aħna konvinti minn din il-frażi, kemm aħna konvinti li Alla ma jħallina qatt waħedna?  Il-għajn tal-ġustizzja hija l-qawwa t’Alla, itenni l-Ktieb ta’ l-Għerf.  Is-Salm Responsorjali meħud minn Salm 85 itenni li l-Mulej huwa tajjeb u jaħfer.

     Fit-tieni qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, insibu li l-akbar għajnuna fil-ħajja tagħna huwa l-istess Spirtu s-Santu li jidħol għalina.

     Fil-Vanġelu ta’ San Mattew inkomplu nisimgħu l-parobboli tas-Saltna t’Alla.  Is-Saltna li hija mqabbla maż-Żerriegħa tal-Mustarda kif ukoll mal-qamħ u s-sikrana.

Il-Ħajja
 1. Hemm bżonn li nifhmu li l-ħajja tagħna jeħtieġ li ngħixuha fid-dinja spalla ma’ spalla mal-ħażen.
 2. Iżda Alla ħaseb għal kollox.  Tana l-għajnuna permezz ta’ l-Ispirtu s-Santu.
 3. Hemm bżonn nifhmu aktar u nħossuna aktar KNISJA.
 4. Fid-dinja n-nisrani jrid jgħix il-ħajja tiegħu b’mod sempliċi li jinfirex fuq l-eżempju tal-mustarda.
 
Id-Djalogu

     Mulej, għinni ngħix il-fidi tiegħi fis-sempliċità.

 

read more

ĦAREĠ JIŻRA’… – Il-ħmistax-il Ħadd matul is-sena A – 16 ta’ Lulju 2023

July 10, 2023

Il-15-il Ħadd Matul is-Sena

ĦAREĠ JIŻRA’…

Isaija 55, 10-11;  Salm 64; Rumani 8,18-23; Mattew 13, 1-23

Il-Vanġelu

Dakinhar Ġesù ħareġ mid-dar, mar f’xatt il-baħar u qagħad bilqiegħda hemm. U nġabru madwaru folol hekk kbar ta’ nies li kellu jitla’ fuq dgħajsa u jinżel bilqiegħda fiha; in-nies qagħdu lkoll wieqfa fuq ix-xatt, u hu beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli.

U qalilhom : “Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Huwa u jiżra’, xi żerrigħat waqgħu mal-mogħdija; ġew l-għasafar u naqqruhom. Oħrajn waqgħu f’art kollha blat, fejn ma kienx hemm wisq ħamrija, u malajr nibtu, għax il-ħamrija ma kinitx fonda; iżda mbagħad telgħet ix-xemx, u nħarqu u nixfu, għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu f’art tajba, u għamlu l-frott, min mija, min sittin, u min tletin. Min għandu widnejn, ħa jisma’! “

Resqu lejh id-dixxipli u staqsewh: “Għaliex tkellimhom bil-parabboli?” Hu weġibhom: “Għax lilkom ingħata li tagħrfu l-misteri tas-Saltna tas-Smewwiet; iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min għandu, jingħatalu, u jkollu żżejjed ukoll; iżda min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli; għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx, u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux.  U hekk isseħħ fihom il-profezija ta’ Isaija li tgħid,

‘Tisimgħu kemm tisimgħu ma tifhmux,

u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx.

Għax il-qalb ta’ dan il-poplu twebbset:

kienu tqal biex jisimgħu b’widnejhom,

u għalqu għajnejhom li ma

jmorrux jaraw b’għajnejhom,

u jisimgħu b’widnejhom,

u jifhmu b’moħħhom,

u hekk ibidlu ħajjithom

u jiena nfejjaqhom.’

“Intom, iżda, henjin għajnejkom, għax qegħdin jaraw; henjin widnejkom, għax qegħdin jisimgħu. Tassew, ngħidilkom, li bosta profeti u nies ġusti xtaqu jaraw dak li qegħdin taraw intom u ma rawhx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħuhx!

“Mela isimgħuha intom il-parabbola ta’ dak li ħareġ jiżra’. Kull min jisma’ l-kelma tas-Saltna u ma jifhimhiex, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera’ f’qalbu: dan huwa dak li nżera’ mal-mogħdija. Dak li nżera’ f’art kollha blat huwa dak li jisma’ l-kelma u jilqagħha minnufih bil-ferħ; imma għeruq ma jkollux fih innifsu, u għalhekk ftit idum; mbagħad jiġi fuqu l-għawġ, jew isib min iħabbtu minħabba l-kelma, u malajr jitfixkel. Dak li nżera’ qalb ix-xewk huwa dak li jisma’ l-kelma iżda l-inkwiet żejjed għall-ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda għall-ġid ta’ l-art joħonqulu l-kelma, li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera’ f’art tajba huwa dak li jisma’ l-kelma u jifhimha; u tassew hu jagħmel il-frott; dan jagħmel mija, dak sittin, u l-ieħor tletin.”

Il-Ħsieb

Il-Mulej illum jagħmlilna sfida:  “Min għandu widnejh ħa jisma’.”  Hija sfida iebsa iżda reali.  Ħafna drabi aħna ma rridux nisimgħu ’l-Mulej jew nagħmlu ta’ bir-ruħna li ma smajnihx għax ma rridux min jindaħlilna fit-tip u l-mod ta’ ħajja li qed ngħixu.  XEWK U FROTT huma ż-żewġ realtajiet tal-ħajja tagħna.  Frott u Xewk li jfissru mumenti sbieħ u oħrajn inqas sbieħ iżda li l-Mulej iridna ngħixuhom fid-dawl tal-kelma tiegħu.  Huwa Hu l-bidwi li jiżra’, huwa Hu li jsaqqi, huwa Hu li jaħsad.  Hemm bżonn li qalbna tkun qalb fertili għall-kelma tiegħu.

Ħajjitna tagħmel sens jekk nisimgħu l-kelma ta’ Alla u nħarsuha.  Dak biss jista’ jkun ta’ ġid u ta’ sens għall-ħajja tagħna.  Ma naħlux ħin niskandalizzaw irwieħna b’dak u bl-ieħor jekk wara kollox aħna stess m’aħniex ta’ eżempju tajjeb għal dawk ta’ madwarna.  Il-Kelma tal-Mulej hija ċara llum dwar dan.  Hemm bżonn li naċċettaw il-kelma ta’ Alla u nifhmuha sew.

Il-Kelma

Fl-ewwel qari mill-Ktieb ta’ Isaija għandna lill-Profeta jħeġġeġ lil-Lhud fl-eżilju biex ifittxu lil Alla u jafdaw fih minħabba li l-kelma tiegħu għandha qawwa kbira.  Fis-Salm 64 għandna l-messaġġ li ż-żerriegħa hija l-Kelma ta’ Alla li jekk taqa’ f’art tajba tagħmel ħafna frott.  Fl-Ittra lir-Rumani għandna lil San Pawl jurina li meta dineb, il-bniedem kaxkar miegħu fil-ħażin il-ħolqien stess, b’mod li meta feda l-bniedem dan sar jaċċetta, jifhem u jgħix din il-kelma.

Il-Ħajja
 1. Kemm tassew għandek għal qalbek il-kelma ta’ Alla? Kemm tassew taf dwarha?
 2. Kemm tassew din il-kelma qed tipprova tgħaddiha fl-għajxien tal-ħajja tiegħek ta’ kuljum?
 3. Kemm tassew qed tapprezza li permezz ta’ din il-kelma qed jasallek il-messaġġ ta’ salvazzjoni lilek u lill-ħolqien kollu?
 4. Il-Kelma ta’ Alla għadha l-fanal li permezz tagħha qed nara fejn nimxi?
 5. Kemm qegħdin ngħinu lil xulxin biex nagħmlu l-frott fil-ħajja tagħna?
Id-Djalogu

Mulej, agħmel li naċċetta l-kelma tiegħek u ngħixha jum wara jum.

read more

Il-25 Ħadd matul is-sena – Sena Ċ – 18 ta’ Settembru 2015

September 9, 2016

Il-25 Ħadd Matul is-Sena

AMMINISTRAZZJONI TAJBA MAL-FQIR U L-BATUT

Għamos 8: 4-7;  Salm 112; 1 Tim 2:1-8; Luqa 16: 1-13

 

Qari mill-Evanġelju ta’ San Luqa (16: 1-13)

   Qal ukoll lid-dixxipli tiegħu: “Kien hemm raġel għani li kellu amministratur, u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu.   Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu, ‘Dan x’inhu li qiegħed nisma’ fuqek? Agħtini kont ta’ l-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa’ iżjed amministratur tiegħi.’  L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal, ‘Issa x’sejjer nagħmel, ladarba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nagħżaq? Ma niflaħx. Nittallab? Nistħi.  Naf x’nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni, nsib lil ħaddieħor li jilqagħni għandu.’   U wieħed wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. ‘Kemm għandek tagħtih lil sidi?’ staqsa lill-ewwel wieħed.  ‘Mitt barmil żejt,’ wieġbu dak. ‘Oħroġ il-karti tiegħek,’ qallu l-amministratur, ‘oqgħod bilqiegħda malajr u ikteb ħamsin.’  Lil ieħor staqsieh, ‘U int, kemm għandek tagħti?’ ‘Mitt xkora qamħ,’ wieġbu. Qallu, ‘Oħroġ il-karti tiegħek u ikteb tmenin.’  U s-sid faħħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem b’rasu. Għax ulied din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn ulied id-dawl ma’ min hu tal-qatgħa tagħhom.  U jiena ngħidilkom, agħmlu għalikom infuskom ħbieb ta’ qligħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom, jilqgħukom fl-għerejjex ta’ dejjem.   Min hu fidil f’ħaġa tassew żgħira, hu fidil ukoll fil-ħafna; min hu diżonest f’ħaġa tassew żgħira, hu diżonest ukoll fil-ħafna.   Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qligħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru?   U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f’dak li hu ta’ ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom?  Ebda qaddej ma jista’ jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.”

.

Il-Ħsieb

Ebda qaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien
     Ebda qaddej ma jista’ jaqdi żewġ sidien… Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.  Ġesù ma jdurx mal-lewża.  Permezz tal-parabbola ta’ l-amministratur, Ġesù jrid ikompli jurina li biex inkunu dixxipli tiegħu hemm bżonn li nevitaw il-kompromessi perikolużi.  Illum kulħadd jersaq biex jgħid u jagħmel kollox għall-flus.  Familji mkissra, ħajjiet jintilfu, dan kollu għax inpoġġu l-valur tal-flus qabel il-valur assolut li huwa Alla.  U propju hawn hija l-għażla tal-ħajja tagħna.  Il-Mulej iridna nkunu amministraturi tajba u onesti ta’ dak li tana. U x’tana l-Mulej?  Tana kollox: tana d-doni, tana dak kollu li wieħed jista’ jimmaġina.  Ħafna drabi aħna ma nagħtux każ, anzi aħna stess nagħmlu kompromessi ma’ affarijiet li jbegħduna mill-Mulej.

Illum il-messaġġ li jrid jgħaddilna l-Mulej huwa biex nagħmlu għażla ċara u soda fil-ħajja tagħna.  Ma nistgħux naqdu żewġ sidien.  L-għażla hija f’idejna.  Ta’ min għalhekk jifli b’reqqa l-messaġġ tal-kelma li l-Mulej irid jgħaddilna llum.

.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Profeta Għamos, insibu lil dan il-profeta bil-kitbiet tiegħu dwar il-ġustizzja so`jali.  Huwa tela’ fit-tempju ta’ Bethel u `anfar lil dawk li kienu jkasbru lill-fqir.  Fis-Salm Responsorjali tal-lum, meħud minn Salm 112, għandna innu lill-Mulej li jgħin u jerfa’ l-fqir.

Hu jerfa’ mit-trab l-imsejken

u jerfa’ l-fqir mill-miżbla,

biex mal-kbarat iqiegħdu

mal-kbarat tal-poplu tiegħu.

Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lil Timotju, għandna t-twissija ta’ San Pawl li ĦADD ma għandu jitħalla barra mit-talb fil-pubbliku għax Alla jrid li kulħadd isalva.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna lil Ġesù jgħallimna kif għandna nużaw tajjeb il-ġid tad-dinja.

.

Il-Ħajja
 1.  Ġesù jurina li l-ġid li jkollna rridu nużawh tajjeb.  Hemm bżonn li ngħinu lil min huwa fil-bżonn u nħarsu ’l fuq għax il-valur assolut fil-ħajja tagħna jibqa’ Alla.
 2.  Irrifletti ftit.  Kemm għandek kompromessi ħajjin fil-ħajja tiegħek?
 3.  Liema huwa l-veru Alla ta’ ħajtek?  Alla l-Missier jew il-flus li saru alla falz għalik?
 4.  Kif qed tuża l-ġid tiegħek?  Bi prospettivi li tistagħna aktar?  U wara din il-ħajja x’se tieħu miegħek fis-sema?
 5.  Kemm qed ngħinu minn dak li għandna lil-fqir u l-batut?

.

Id-Djalogu

Mulej,

inti tagħtini ħafna,

u jiena ftit li xejn nagħtik lura.

Għinni nħares madwari

u narak fil-fqir

u ngħinek Mulej.

read more

L-24 Ħadd matul is-sena – Sena Ċ – 11 ta’ Settembru 2016

September 8, 2016

L-24 Ħadd Matul is-Sena

JERFAGĦNA  MILL-MEDJOKRITÁ

Eżodu 32:7-11; 13-14; Salm 50; 1 Timotju 1, 12-17; Luqa 15: 1-32

 

Qari mill-Evanġelju ta’ San Luqa (15: 1-32)

F’dak iz-zmien, il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu lejn Ġesù bi ħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: «Nies midinba jilqa’ għandu dan u jiekol magħhom.»

Ġesù qabad u qalilhom din il-parabbola: «Min hu dak fostkom li jkollu mitt nagħga u jitlef waħda minnhom, u ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsibha? U meta jsibha, jifraħ biha u jerfagħha fuq spallejh, imur id-dar, isejjaħ għandu lil ħbiebu u l-ġirien, u jgħidilhom: “Ifirħu miegħi, ghax sibt in-nagħga li kienet intilfitli.” Ngħidilkom li l-istess jiġri fis-smewwiet: ikun hemm aktar ferħ ghal midneb wieħed li jindem milli għal disgħa u disgħin bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta’ ndiema.

Jew min hi dik il-mara li jkollha għaxar drakmiet u titlef waħda minnhom, li mhijiex sejra tixgħel il-musbieħ u tiknes id-dar, u tibqa’ tfittex bil-għaqal sa ma ssibha? U meta ssibha, issejjaħ għandha lil ħbiebha u l-ġirien, u tgħidilhom: “Ifirħu miegħi, ghax sibt id-drakma li kienet intilfitli.” Ngħidilkom jien li l-istess ferħ ikun hemm fost l-anġli ta’ Alla ghal midneb wieħed li jindem.»

Qalilhom ukoll: «Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lil missieru: “Missier, agħtini s-sehem li jmiss lili mill-ġid.” U dak qassmilhom il-ġid. Ma kienux għaddew wisq ġranet, meta ż-żgħir sarr kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed, u hemmhekk berbaq ġidu kollu f’ħajja mtajra. Meta ħela kulma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa’ ġuħ kbir, u beda jħoss ruħu fil-bzonn.

U mar daħal ma’ wieħed minn dak il-pajjiż, li bagħtu fir-raba’ tiegħu jirgħa l-ħniezer. Kien jixtieq kieku jimla żaqqu mqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħniezer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: “Kemm lavranti ma’ missieri għandhom ħobz bix-xaba’, u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ! Ħa nqum u mmur għand missieri, u ngħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek; ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek; żommni b’wieħed mill-lavranti tiegħek.” Qam, u telaq għal għand missieru.

Iżda kif kien għadu fil-bogħod missieru lemħu u tħassru, u b’ġirja waħda mar inxteħet fuq għonqu u biesu. Qallu ibnu: “Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek; ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek.” Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu: “Isaw! Ġibulu l-isbaħ libsa u xidduhielu, libbsulu ċ-ċurkett f’sebgħu u s-sandli f’riġlejh! Ġibu l-għoġol l-imsemmen u oqtluh, ħa nieklu u nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjet u raġa’ qam, kien mitluf u nstab!” U għamlu festa.

Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. Huwa u rieġa’ lura, kif wasal qrib id-dar sama’ daqq u żfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsieh dak x’kien. Qallu dak: “Hawn ħuk, u missierek qatillu l-għoġol l-imsemmen, għax raġa’ kisbu qawwi u sħiħ.” Hu inkorla, u ma riedx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Iżda hu qal lil missieru: “Ara, ili dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirthielek qatt, u kieku qatt tajtni ġidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma’ ħbiebi! Imbagħad jiġi dan ibnek, li belagħlek ġidek man-nisa żienja, u lilu toqtollu l-għoġol l-imsemmen!” Wieġbu missieru: “Ibni, inti dejjem miegħi, u kulma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieg li nagħmlu festa u nifirħu, ghax dan ħuk kien mejjet u raga’ qam, kien mitluf u nstab.”»

Il-Kelma tal-Mulej
R. Tifħir lilek Kristu

Ibni, inti dejjem miegħi, u kulma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieg li nagħmlu festa u nifirħu, ghax dan ħuk kien mejjet u raga’ qam, kien mitluf u nstab.

Il-Ħsieb

In-nagħġa l-mitlufa, id-drakma l-mitlufa, l-iben il-ħali.  Huma stejjer li smajniehom ħafna drabi.  Li tgħallimna bl-amment.  Huma stejjer ta’ telfiet u sejbiet.  Stejjer ta’ falliment u ta’ kisbiet.  Huma l-istejjer tal-ħajja tagħna.  Iżda kemm tassew aħna nagħrfu li l-Mulej iridna miegħu?  Aħna tiegħu u ma jrid lil ħadd, ħadd, jintilef.  Iva, il-Mulej lest li jirriskja kollox għalija u għalik biex ma nintilfux.

Aħna ħafna drabi ma nagħmlux l-istess.  Lesti li kontinwament naħsbu ħażin fuq dak u fuq l-oħra; lesti li nagħtu ġudizzju ħażin, lesti li nxerrdu l-falsità basta nibqgħu minn fuq, lesti għal kull kompromess.  Ma jimpurtani minn xejn u minn ħadd.  Kif għandna l-wi“ inħarsu lejn Kristu msallab u ngħidu li aħna nsara u nibqgħu inżommu din l-attitudni?

Il-Vanġelu tal-lum ma jridx jgħallimna…. iridna ninbidlu.  Iridna nifhmu li Ġesù jrid jgħollina u jerfagħna mill-medjokrità ta’ għażliet foloz u ħżiena fil-ħajja tagħna.  Bil-libertà kollha nistgħu nagħżlu l-kuntrarju ta’ dak li ġabilna Ġesù, iżda meta nagħmlu hekk inkunu qed inġibu l-kundanna b’idejna stess.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Eżodu.  Il-poplu jibdel lil Alla ma’ xbihat ta’ allat qarrieqa.  Il-poplu jinsa dak li wettaq miegħu l-Mulej.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 50, għandna l-qawma mill-miżerja.  Hija talba ta’ ħniena lil Alla:  “ Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek.  Fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti.”  It-Tieni Qari, meħud mill-Ewwel Ittra lil Timotju, San Pawl jirrakkonta l-bidla mill-qiegħ li saret fih malli ltaqa’ ma’ Kristu.  Il-konverżjoni u s-sejħa ta’ Pawlu juru l-ħniena u l-imħabba ta’ Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa għandna r-rakkont tal-parabboli tan-nagħġa l-mitlufa, tad-drakma l-mitlufa u ta’ l-iben l-ħali.

Il-Ħajja

1.  Il-Mulej imur kontra l-kurrent.  Ma jaħsibhiex bħalna.  Jekk tintilef imqar nagħġa waħda jmur ifittixha, imqar jekk jirriskja lid-disgħa u disgħin l-oħra.  Lest li jiġi jfittixna kull meta nintilfu.

2.  Hemm bżonn li nkunu `ari li fil-ħajja tagħna nimxu wara Alla veru u mhux wara allat foloz.

3.  Il-Mulej iħenn għalina kuljum.  Hemm bżonn li nagħrfu l-ħniena u s-sabar tiegħu.

4.  Il-konverżjoni u s-sejħa ta’ San Pawl juru l-mod meraviljuż li bih il-Mulej jidħol fil-ħajja tagħna, anki meta mmorru kontrieh.

5.  Il-Mulej irid jerfagħna mill-medjokrità ta’ dnubietna.  Lesti nħalluh?

Id-Djalogu

Oħloq fija, o Alla, qalb safja,

ġedded ġewwa fija ruħ sewwa,

la twarrabnix minn quddiemek

u tneħħix minni l-Ispirtu qaddis tiegħek.

 

read more