trinita

IT-TRINITÀ QADDISA – Ħadd fuq Għid il-Ħamsin – Sena A – 4 ta’ Ġunju 2023

May 30, 2023

Il-Ħadd fuq Għid il-Ħamsin

IT-TRINITÀ QADDISA

Eżodu 34: 4b-6,8-9; Danjel 3: 52-56; 2 Korintin 13:11-13; Ġwanni 3:16-18

Il-Vanġelu

Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma emminx fl-isem ta’ l-Iben il-waħdieni ta’ Alla.

 

Il-Ħsieb

Fit-tlugħ tiegħu fis-sema l-Mulej wegħidna li mhux se jħallina orfni.  U fil-fatt, fil-festa tal-lum naraw kemm tassew il-Mulej ma ħalliniex waħedna.  Il-preżenza ħajja u attiva tat-Tliet Persuni tat-Trinità Mqaddsa turina lilna lkoll li l-Mulej irid iħares kull waqt tal-ħajja tagħna għaliex iridilna l-ġid.  Huwa għal dan il-għan li l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu jaħdmu fina.  Għalhekk aħna mmarkati bis-sinjal tat-Trinità Qaddisa.  Għalhekk meta nroddu s-Salib inkunu qed nitolbu l-intervent kontinwu tat-Trinità Qaddisa fuq l-għemejjel tagħna.  Alla hekk ħabbna li bagħat lil Ibnu.  Dan l-Iben wettaq il-missjoni tiegħu u wiegħed Difensur fl-Ispirtu s-Santu.  Hija din il-qawwa tat-Trinità Qaddisa fl-istorja ta’ l-umanità u fl-istorja personali ta’ kuljum tagħna lkoll li tqawwilna l-fidi tagħna u tneħħi minna kull sens ta’ biża’.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Eżodu, għandna lill-poplu Lhudi li beda jadura l-għoġol tad-deheb.  Xeba’ minn Alla.  Abbuża minn Alla.  Mosè jitla’ fuq il-muntanja biex jikseb u jwettaq mill-ġdid il-Patt bejn Alla u l-poplu Lhudi.  Jingħata l-Kmandamenti.

Fis-Salm Responsorjali li ntennu llum, mill-Ktieb tal-Profeta Danjel, għandna innu ta’ radd il-ħajr għax il-Mulej għoġbu jgħarraf l-Isem Qaddis Tiegħu lilna lkoll.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, Ġesù jtenni li Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja biex bih hija ssalva.

Il-Ħajja

1.  Kemm tassew qed naduraw ALLA WIEĦED fil-ħajja tagħna?  Jew aħna wkoll għandna l-għoġol tad-deheb li qegħdin naduraw?

2.  Kemm tassew inħossu l-preżenza ħajja tat-TRINITÀ QADDISA FINA LKOLL, il-preżenza tal-MISSIER, L-IBEN u l-ISPIRT S-SANTU?

3.  Kemm qed inkunu ulied denji tal-Missier li nroddu ħajr bis-serjetà għall-ħidma u l-għajnuna kontinwa li jagħtuna permezz tal-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu?

4.  Huwa tajjeb li naraw it-tip ta’ għażliet li qed nagħmlu kuljum fil-ħajja tagħna.  Kemm minn dawn huma mdawlin mill-għerf li tana Alla?

Id-Djalogu

Glorja lill-Missier,

lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu.

read more

FLIMKIEN GĦALINA – Festa tat-Trinità Mqaddsa – Il-Ħadd 27 ta’ Mejju 2018

May 26, 2018

Festa tat-Trinità Mqaddsa

FLIMKIEN GĦALINA

Dewteronomju 4,32-34,39-40; Salm 32; Rumani 8: 14-17; Mattew 28: 16-20

Il-Vanġelu

     Il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. Kif rawh, nxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missieru ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu  s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien.  U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien.”

Il-Ħsieb

 

U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien
    Il-festa tat-Trinità li niċċelebraw Ħadd wara l-festa ta’ Pentekoste forsi ftit li xejn tqajjem fina interess u devozzjoni.  Hija festa li lkoll kemm aħna niċċelebraw forsi mingħajr ma nifhmu.  Xi wħud qed jgħidu u jserrħu l-kuxjenza tagħhom:  it-Trinità hi misteru;  Mela xi rridu nifhmu minnha?  Hemm ħafna x’tifhem; s’intendi mhux il-misteru għax inkella ma jissejjaħx iżjed misteru.  Nifhmu li t-Trinita Mqaddsa qiegħda għas-servizz tagħna lkoll.  It-Trinità Mqaddsa qiegħda hemm biex ilkoll kemm aħna nifhmu l-preżenza trinitarja mhux biss fid-dinja iżda b’mod personali fina lkoll.  Tliet persuni f’Alla wieħed, bl-unika missjoni li hi l-imħabba lejna b’mod uniku u personali.  Il-Missier bħala l-Ħallieq ta’ l-Univers, li bagħat lil Ibnu biex isalvana mill-ġdid u l-Ispirtu s-Santu d-Difensur biex jissiġilla din l-imħabba.  Il-miraklu ta’ kuljum m’huwiex misteru.  Hu miraklu li l-ħajja tagħna hija mmarkata minn dawn it-Tliet Persuni b’ħidma ta’ Alla wieħed.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tad-Dewteronomju, insibu li Alla fil-ġrajja tal-bniedem wera ruħu bil-kliem u bl-għemil bħala Alla li jeħles lill-bniedem mill-jasar u li jagħmel Patt miegħu.  It-tweġiba li jistenna Alla hija li nħobbu u nobdu l-kmandamenti tiegħu.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 32 li huwa Salm ta’ tifħir għax il-Mulej għażel poplu għalih biex iwettaq il-pjan ta’ salvazzjoni għall-ġnus kollha.

     San Pawl fl-Ittra tiegħu lir-Rumani, fit-Tieni Qari tal-lum, jagħtina s-servizz li t-Trinita Mqaddsa wettqet u twettaq kuljum għall-umanità.  Ulied Alla tassew huma dawk li l-Missier ħalaq u jħobb, li l-Iben feda u li l-Ispirtu s-Santu jmexxihom biex fihom ikomplu l-ħajja u l-missjoni ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew insibu s-silta, li tagħlaq dan il-Vanġelu, fejn Ġesù juri li permezz tat-Trinita Mqaddsa dawk kollha li jemmnu jkunu magħquda mal-poplu ta’ Alla.

Il-Ħajja

  1. Bħala Nisrani qatt ħassejt fil-ħajja tiegħek preżenza ħajja tat-Trinità Mqaddsa?  Kemm temmen fiha kull darba li trodd is-Salib:  Fl-isem tal-Missier, u ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu?
  1. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu huma lkoll flimkien fil-qadi ta’ l-umanità, fil-qadi tal-ħajja personali tiegħi u tiegħek.  Kemm qed nifhmu dan?  Kemm qed nitolbu lilhom bil-qalb?
  1. Ilkoll kemm aħna rridu fil-ħajja tagħna ta’ kuljum nitkellmu fl-Isem tal-Missier, ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu biex inwasslu l-Aħbar it-Tajba fid-dinja tagħna.

Id-Djalogu

  Il-grazzja ta’ Sidna Ġesu Kristu

  l-imħabba ta’ Alla,

  u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu,

  tkun magħna lkoll.

read more

IMĦABBA ĠO FINA – It-Trinità Qaddisa – 22 ta’ Mejju 2016

May 16, 2016

It-Trinità Qaddisa

IMĦABBA ĠO FINA

Proverbji 8,22-31; Salm 8; Rumani 5:1-5; Ġwanni 16:12-15

Il-Vanġelu

 F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu:  “Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’, u jħabbrilkom il-ġejjieni.  Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom

Il-Ħsieb

     Meta Ġesù wriena l-misteru tat-Trinità Qaddisa, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, ried jgħidilna li fl-għerq ta’ kollox hemm xi ħadd u mhux xi ħaġa.  Hu wriena li dan ix-xi ħadd Alla huwa mħabba (1 Ġwann 4,8), għax it-Trinità qaddisa hi l-misteru ta’ l-imħabba bla tarf li tinsab minn dejjem f’Alla, u fuqha bħal f’mera,  Huwa fassal il-ħolqien u l-bniedem.  Fil-bażi ta’ kollox hemm l-imħabba infinita ta’ Alla għall-bniedem.  Biex nagħrfu din l-imħabba rridu ngħixuha kif itenni Ġwanni fl-Ittra tiegħu vers 4,8.  Hemm bżonn li nagħmlu l-esperjenza li ngħixu dak li għallimna Ġesù bil-qawwa mogħtija lilna bil-preżenza trinitarja fina li rċevejna fis-sagramenti ta’ l-inizjazzjoni.

     Il-festa kbira tal-lum, li tasal Ħadd fuq il-Pentekoste u ġimgħa qabel Corpus, turina li Alla qatt m’hu se jħallina waħedna u mhux biss jibgħat id-Difensur iżda huma l-istess Tliet Persuni f’Alla wieħed li b’imħabba kbira jinsabu fina u qegħdin għad-dispożizzjoni tagħna.  Iżda aħna qegħdin ngħixu f’isimhom…?

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb tal-Proverbji fejn naraw riflessjoni fuq l-istorja ta’ Israel fir-Rabta l-Qadima li turina kif Alla bil-mod il-mod wassal lill-poplu tiegħu biex jagħrfu u jħobbu.  Hija wkoll l-istorja tar-riflessjonijiet tal-poplu dwar il-ġrajjiet tiegħu.  Is-Salm Responsorjali tal-lum ikompli dak li smajna mill-Ktieb tal-Proverbji.  Jurina u jistedinna nfaħħru lill-Mulej għall-għeġubijiet li jagħmel magħna b’imħabbtu.  It-Tieni Qari, meħud mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, juri li l-ħajja tan-nisrani fil-fidi, fit-tama u fl-imħabba hija xhieda u frott tal-preżenza tat-Trinita’ Qaddisa.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, Ġesù jwiegħed li se jibgħat l-Ispirtu s-Santu biex jirrivelalhom il-verità sħiħa.

Il-Ħajja

  1. Il-Misteru tat-Trinità Mqaddsa huwa misteru li ngħixuh kuljum għax għandna preżenza u qawwa sħiħa tat-Tliet Persuni tat-Trinità li qed jgħinuna kull ħin.
  2. Dak li rċevejna fil-Magħmudija u li ssaħħaħ fina permezz tal-Konfirmazzjoni, jagħti dehra qawwija tal-kuntatt u l-għajnuna li għandna mit-Tliet Persuni tat-Trinità. Alla qatt m’hu qed iħallina waħedna.
  3. Kif tenna San Pawl fl-Ittra lir-Rumani, il-virtujiet tal-fidi, tama u mħabba se jidhru aktar fina permezz tal-preżenza tat-Trinità Mqaddsa.
  4. Kemm tassew qed nippruvaw nifhmu l-Mulej xi jrid minna? Kemm tassew se nippruvaw nitolbu aktar l-intervent tat-Trinità Mqaddsa fil-mumenti iebsa ta’ ħajjitna?

Id-Djalogu

  Glorja lill-Missier,

  lill-Iben

  u lill-Ispirtu s-Santu.

  Kif kien mill-bidu, issa u dejjem

  u jibqa’ għal dejjem

  ta’ dejjem.  Amen.

read more