ghid

FLIMKIEN GĦALINA – Festa tat-Trinità Mqaddsa [B] – Il-Ħadd 26 ta’ Mejju 2024

May 25, 2024

Festa tat-Trinità Mqaddsa

FLIMKIEN GĦALINA

Dewteronomju 4,32-34,39-40; Salm 32; Rumani 8: 14-17; Mattew 28: 16-20

Il-Vanġelu

     Il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. Kif rawh, nxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missieru ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu  s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien.  U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien.”

Il-Ħsieb

 

U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien
    Il-festa tat-Trinità li niċċelebraw Ħadd wara l-festa ta’ Pentekoste forsi ftit li xejn tqajjem fina interess u devozzjoni.  Hija festa li lkoll kemm aħna niċċelebraw forsi mingħajr ma nifhmu.  Xi wħud qed jgħidu u jserrħu l-kuxjenza tagħhom:  it-Trinità hi misteru;  Mela xi rridu nifhmu minnha?  Hemm ħafna x’tifhem; s’intendi mhux il-misteru għax inkella ma jissejjaħx iżjed misteru.  Nifhmu li t-Trinita Mqaddsa qiegħda għas-servizz tagħna lkoll.  It-Trinità Mqaddsa qiegħda hemm biex ilkoll kemm aħna nifhmu l-preżenza trinitarja mhux biss fid-dinja iżda b’mod personali fina lkoll.  Tliet persuni f’Alla wieħed, bl-unika missjoni li hi l-imħabba lejna b’mod uniku u personali.  Il-Missier bħala l-Ħallieq ta’ l-Univers, li bagħat lil Ibnu biex isalvana mill-ġdid u l-Ispirtu s-Santu d-Difensur biex jissiġilla din l-imħabba.  Il-miraklu ta’ kuljum m’huwiex misteru.  Hu miraklu li l-ħajja tagħna hija mmarkata minn dawn it-Tliet Persuni b’ħidma ta’ Alla wieħed.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tad-Dewteronomju, insibu li Alla fil-ġrajja tal-bniedem wera ruħu bil-kliem u bl-għemil bħala Alla li jeħles lill-bniedem mill-jasar u li jagħmel Patt miegħu.  It-tweġiba li jistenna Alla hija li nħobbu u nobdu l-kmandamenti tiegħu.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 32 li huwa Salm ta’ tifħir għax il-Mulej għażel poplu għalih biex iwettaq il-pjan ta’ salvazzjoni għall-ġnus kollha.

     San Pawl fl-Ittra tiegħu lir-Rumani, fit-Tieni Qari tal-lum, jagħtina s-servizz li t-Trinita Mqaddsa wettqet u twettaq kuljum għall-umanità.  Ulied Alla tassew huma dawk li l-Missier ħalaq u jħobb, li l-Iben feda u li l-Ispirtu s-Santu jmexxihom biex fihom ikomplu l-ħajja u l-missjoni ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew insibu s-silta, li tagħlaq dan il-Vanġelu, fejn Ġesù juri li permezz tat-Trinita Mqaddsa dawk kollha li jemmnu jkunu magħquda mal-poplu ta’ Alla.

Il-Ħajja

 1. Bħala Nisrani qatt ħassejt fil-ħajja tiegħek preżenza ħajja tat-Trinità Mqaddsa?  Kemm temmen fiha kull darba li trodd is-Salib:  Fl-isem tal-Missier, u ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu?
 1. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu huma lkoll flimkien fil-qadi ta’ l-umanità, fil-qadi tal-ħajja personali tiegħi u tiegħek.  Kemm qed nifhmu dan?  Kemm qed nitolbu lilhom bil-qalb?
 1. Ilkoll kemm aħna rridu fil-ħajja tagħna ta’ kuljum nitkellmu fl-Isem tal-Missier, ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu s-Santu biex inwasslu l-Aħbar it-Tajba fid-dinja tagħna.

Id-Djalogu

  Il-grazzja ta’ Sidna Ġesu Kristu

  l-imħabba ta’ Alla,

  u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu,

  tkun magħna lkoll.

read more

IL-MIĠJA TAD-DIFENSUR – Għid il-Ħamsin – Il-Ħadd 19 ta’ Mejju 2024

May 11, 2024

Festa ta’ Għid il-Ħamsin

IL-MIĠJA TAD-DIFENSUR

Qari: Atti (2: 1-11)
Salm Responsorjali: Salm 103
II Qari: Galatin (5: 16-25)
Sekwenza
Evanġelju: Ġwann (15: 26-27; 16: 12-15)

 

 

Evanġelu

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Meta jiġi d-Difensur, li se nibagħtilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-verità, li ġej mill-Missier, huwa jixhed għalija. U intom ukoll tixhdu, għax intom kontu miegħi sa mill-bidu. Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’, u jħabbrilkom il-ġejjieni. Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom.”

 

Il-Ħsieb

Sfiduċjati!  Kemm-il darba aħna l-Insara nħossuna sfiduċjati minn dawk ta’ madwarna.  Iżolati! Kemm-il darba nħossuna waħedna anki fl-istess komunità ekkleżjali u parrokkjali tagħna.  Huma mumenti ta’ dlam, mogħdijiet ta’ dlamijiet li jkollna ngħaddu minnhom u l-fidi tagħna tbati magħna.  Xi kultant inħossuna nagħżqu fl-ilma.  Il-Mulej daħal fl-istorja tagħna u għaraf l-umanità fraġli tagħna.  Għalhekk bagħtilna DIFENSUR.  Bagħtilna l-Ispirtu s-Santu biex isaħħaħ fina l-għemil tagħna.  Fil-fatt mill-Vanġelu tal-lum naraw li l-ewwel ħaġa li jwettaq il-Mulej Ġesù kif jidher lill-Appostli huwa li jagħtihom il-paċi filwaqt li jurihom idejh.  Il-paċi, ried jgħidilhom Ġesù, ma tiġix mix-xejn; trid tbati għaliha kif għamel Hu fuq is-Salib.  Huwa wara tahom is-siġill ta’ l-Ispirtu s-Santu biex inaddfu d-dnubiet tal-popli.  Il-festa tal-lum tista’ titqies bħala l-magħmudija tal-Knisja – il-mument fejn il-Bxara

t-Tajba bis-siġill ta’ l-Ispirtu s-Santu bdiet titwassal lill-ġnus kollha.  L-Appostli mtlew b’kuraġġ kbir.

 

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli, għandna żewġ siltiet.  Fl-ewwel waħda l-inżul ta’ l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u t-tieni waħda hija kif diversi ġnus bdew jisimgħu l-Aħbar it-Tajba mingħand l-Appostli u jikkonvertu.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 103 fejn għandna l-ħsieb li bil-miġja ta’ l-Ispirtu s-Santu Alla beda jġedded kollox.

 

Il-Ħajja

 1. Il-Miġja ta’ l-Ispirtu s-Santu fuq l-Appostli u fuqna lkoll

hija konferma li l-wegħdiet tiegħu l-Mulej iżommhom.

 1. Ilkoll kemm aħna għandna dan id-DIFENSUR li jħarisna

u jilluminana kontinwament.  Iżda kemm nitolbuh lill-

Ispirtu s-Santu?

 1. L-Ispirtu s-Santu jagħmilna lkoll ġisem wieħed. Kemm

qegħdin nagħrfu din il-qawwa li tinsab fina?

 1. Il-festa tal-Pentekoset trid tiftħilna għajnejna dwar il-

qawwa li aħna l-Insara għandna tal-possibiltà kbira ta’

maħfra li jagħtina l-Mulej biex inaddafna kull ħin.

 

Id-Djalogu

Ejja Spirtu s-Santu

imla l-qlub tal-fidili tiegħek,

u kebbes fihom in-nar ta’ mħabbtek.

read more

ŻMIEN IL-KERYGMA – Tlugħ il-Mulej fis-Sema – Il-Ħadd 12 ta’ Mejju 2024

May 9, 2024

Is-7 Ħadd ta’ l-Għid – Tlugħ il-Mulej fis-Sema [B]

ŻMIEN IL-KERYGMA

Atti 1:1-11; Salm 46; Efesin 1: 17-23; Mark 16: 15-20

 

Il-Vanġelu

U qalilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: f’ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b’ilsna ġodda,  jaqbdu s-sriep b’idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu.”
U hekk il-Mulej Ġesù, wara li kellimhom, kien imtella’ fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla.  Huma mbagħad marru jippridkaw kullimkien; il-Mulej kien jaħdem magħhom u jwettaq  il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha.

Il-Ħsieb

Huma mbagħad marru jippridkaw kullimkien
Fil-mument li l-Mulej tela’ fis-sema nifhmu li l-Appostli beżgħu.  Issa jinsabu waħedhom.  Ħafna drabi aħna jiġrilna l-istess għax nibżgħu li f’ċerti sitwazzjonijiet ninsabu waħedna.  Ma hemm ħadd magħna.  X’se nagħmlu?  Faċilment li taqta’ qalbek meta ssib li qed tgħix il-fidi tiegħek f’minoranza mingħajr għajnuna ta’ ħadd, u ninsew kontinwament li l-Mulej qalilna li lkoll kemm aħna rridu nagħmlu sforz kbir biex inħossu l-preżenza tiegħu ħdejna.  Sforz kbir biex negħlbu l-aljenazzjoni li ħafna drabi nkunu fiha.  Sforz kbir biex inkunu nafu aħjar il-kelma tal-Mulej u nxandru din l-Aħbar it-Tajba.  Tlugħ il-Mulej fis-sema hija ġrajja li timliena bil-kuraġġ.  Il-Mulej se jibqa’ magħna dejjem sa l-aħħar taż-żminijiet.  Il-Mulej wegħidna li se jkun magħna wkoll fil-mumenti iebsa.  Qatt m’hu se jħallina waħedna, speċjalment meta nkunu qed naħdmu għalih.  Importanti li nkunu qed naħdmu u nxandru lilu u mhux lilna u l-interessi tagħna.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli fejn il-bidu ta’ dan il-ktieb jirrakkonta t-tlugħ fis-sema tal-Mulej.  Is-Salm Responsorjali li għandna llum, meħud minn Salm 46, huwa għanja ta’ ferħ għax il-Mulej tela’ fis-sema biex joqgħod fuq in-naħa tal-lemin tal-Missier.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra t’a San Pawl lill-Efesin, għandna lil San Pawl li jitlob lil Alla jdawwal lill-Insara bil-grazzja li jagħrfu li tlugħ is-sema tal-Mulej kien ifisser li l-glorja tal-Mulej hija l-glorja tagħna.  Fil-Vanġelu ta’ San Mark għandna lill-Mulej jibgħat lill-Appostli jxandru u jgħammdu.  Huwa jitla’ s-sema imma jibqa’ jaħdem magħhom.  Din hija l-Knisja.

Il-Ħajja

 1. “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-Tajba lill-bnedmin kollha.” Liema Bxara Tajba – Kerygma – qed ixxandar inti fl-ambjent tiegħek?
 2. Kemm tassew tħoss il-preżenza tal-Mulej miegħek meta inti taħdem għalih?
 3. Mal-Mulej timxi bil-kejl: Quddies il-Ħadd biss ħa neħles?
 4. Kemm tassew qed tagħmel sforz fil-ħajja tiegħek biex tmur ixxandar il-Mulej b’għemilek?
 5. Inti temmen fil-Bxara t-Tajba?

Id-Djalogu

Mulej,

għallimni nkun dixxiplu tiegħek

li nwasslek f’dawn ta’ madwari.

read more

IMĦABBA TFISSER LI TAGĦTI ĦAJTEK! – Is-6 Ħadd tal-Għid [B] – 5 ta’ Mejju 2024

April 27, 2024

Is-6 Ħadd ta’ l-Għid

IMĦABBA TFISSER LI TAGĦTI ĦAJTEK!

Atti 10: 25-26, 34-35, 44-48; Salm 97; 1 Ġwanni 4, 7-10; Ġwanni 15: 9-17

Il-Vanġelu

 Kif ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu fi mħabbti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta’ Missieri u qiegħed f’imħabbtu.

“Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nsejjħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x’jagħmel sidu; sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand Missieri jiena għarrafthulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom, u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa’, ħalli kull ma titolbu lill-Missier f’ismi, huwa jagħtihulkom.  Dan hu li qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin.

Il-Ħsieb

ħobbu lil xulxin
     Fil-mixja tagħna matul iż-żmien ta’ l-Għid rajna ħafna drabi lill-Mulej ikellimna bil-ġrajjiet ta’ mħabbtu qabel il-kliem tiegħu.  San Ġwann, fit-Tieni Qari mill-Ewwel Ittra tiegħu, itenni li għandna nħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla.  Iżda meta tisma’ stejjer dwar abbużi tat-tfal, tifrik u ġlied fil-familji wara ftit snin ta’ ħajja miżżewġa, meta tisma’ nies li jiġġakbinaw lil xulxin fuq il-post tax-xogħol, meta tara stejjer ta’ aħwa mifruda għal snin sħah minn xulxin minħabba xi ġlieda jew nuqqas ta’ qbil… dan kollu jindika li għadna lanqas bdejna nifhmu xi jrid il-Mulej minna, xi jrid jgħidilna l-Mulej meta jtenni li għandna nħobbu kif ħabbna hu.

     Huwa ferm importanti li fil-ħajja tagħna nagħmlu deċiżjonijiet ċari meta ngħidu li nħobbu lil xi ħadd.  Tħobb ma jfissirx li tibgħat xi kartolina, iżda jfisser li int tagħmel minn kollox għal dik il-persuna, saħansitra tkun lest li titlef ħajtek.  Madre Tereża ta’ Calcutta tgħidilna li tħobb ifisser li tibqa’ toffri lilek innifsek sakemm tbati.  Iżda l-Vanġelu falz li qed tippriedka d-dinja huwa Vanġelu li jedifika l-egoiżmu tal-persuna umana, huwa indikazzjoni biex tikber inti u ċċekken lil ta’ madwarek.  Għalhekk, anki llum, is-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu għadu skandlu għal-Lhud u bluha għall-pagani.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, għandna pass importanti fl-istorja tal-Knisja meta jiġi kkonvertit u mgħammed l-ewwel wieħed li ma kienx Lhudi:  Kornelju.  San Pietru jgħid li Alla jilqa’ lil dawk kollha li għandhom il-biżà t’Alla, jiġifieri li jixtiequ jwettqu r-rieda ta’ Alla fil-ħajja tagħhom u jixtiequ jagħmlu s-sewwa.  Is-salvazzjoni ta’ Kristu hija miftuħa għal kulħadd.  Hekk itenni s-Salm 97 meta jgħid li l-Mulej wera l-ġustizzja tiegħu lill-ġnus.  Fl-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann li ntennu fit-tieni qari tal-lum għandna lil San Ġwann jgħidilna li Alla huwa mħabba u l-għajn ta’ kull imħabba.  Din it-tema tiġi żviluppata fil-Vanġelu tal-lum meħud minn San Ġwann li jtenni li din l-imħabba dehret fil-persuna u l-ħidma ta’ Ġesu Kristu.

Il-Ħajja

 1. Alla huwa mħabba. Din l-imħabba tahielna bħala wirt. Nafu x’inhi l-imħabba?
 2. Kemm qed ngħixu l-imħabba vera mal-proxxmu tagħna fil-ħajja ta’ kuljum?
 3. Kemm inti lest biex tkompli tħobb?
 4. “Sejjaħtilkom ħbieb”, jgħid il-Mulej.  Tħoss li l-Mulej tassew huwa l-ħabib tiegħek?
 5. “Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi tibqgħu f’imħabbti”. Hekk qal il-Mulej. Kemm qed nippruvaw ngħixu dan il-kmand?
 6. Jekk fl-imħabba ma jkunx hemm tbatija, din m’hi mħabba xejn. Ħares lejn Kristu Msallab.

Id-Djalogu

  Mulej, għallimni nħobb,

  u nagħraf imħabbtek kuljum għalija.

read more

IL-BIDWI, ID-DIELJA, IL-FROTT… U INT! – Il-5 Ħadd tal-Għid [B] – 28 t’April 2024

April 26, 2024

Il-5 Ħadd ta’ l-Għid

IL-BIDWI, ID-DIELJA, IL-FROTT… U INT!

Atti 9:26-31; Salm 21: 24ab,26b,27; 28-30ab; 30c-32; 1 Ġwanni 3:18-24; Ġwanni 15: 1-8

Il-Vanġelu

“Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. Kull fergħa fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha; u kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha, biex tagħmel frott aktar. Intom ġa ndaf minħabba  l-kelma li għedtilkom. Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom. Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija.  Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott; għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.  Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fergħa, u jinxef; imbagħad, friegħi bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa’ fikom, itolbu kull ma tridu, u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta’ Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi.”

Il-Ħsieb

     Il-bidwi jnaddaf id-dielja li diġà tagħmel il-frott sabiex tagħmel aktar frott.  Din hija spjegazzjoni tal-misteru li qegħdin ngħixu bħalissa fi żmien il-Għid, l-istess misteru li

ngħixu permezztal-magħmudija tagħna.  Irridu nifhmu li s-saħħa tagħna kollha hija l-Mulej.  Ma nistgħux nagħmlu frott jekk ma nibqgħux marbutin maz-zokk li huwa Ġesù. Huwa Ġesù li minnu nirċievu s-saħħa tagħna lkoll.  Mingħajr il-Mulej ma nistgħu nagħmlu xejn!

Din hi l-glorja ta' Missieri, li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi.
     Ma nafx kemm aħna konvinti minn dan, iżda jeħtieġ li nifhmu li l-Mulej huwa dak li jitfa’ fina l-ħajja.  Huwa l-Mulej li miegħu nistgħu lkoll kemm aħna nifhmu x’inhi r-rieda tiegħu fil-ħajja tagħna.  Huwa l-Mulej li permezz tal-Magħmudija u tas-sagramenti jnaddafna sabiex nagħtu aktar frott, sabiex ngħixu ħajjitna fit-tama, sabiex ngħixu u nagħtu xhieda, permezz ta’ l-istess ħajja tagħna, ta’ dak li nemmnu fih.  Huwa dan l-uniku mod li nkunu dixxipli tiegħu jekk tassew nitolbu lill-Missier u huwa jagħtina l-frott.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel qari, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, għandna r-rakkont ta’ meta San Pawl niżel Ġerusalemm wara li kkonverta u l-Insara beżgħu minnu, s’intendi minħabba l-passat tiegħu.  Barnaba jaqbeż għalih u wera kif Pawlu wkoll kien appostlu tal-Mulej.  Fis-Salm Responsorjali nsibu li l-Aħbar it-Tajba li qed inxandru llum hi aħbar ta’ salvazzjoni li tana Ġesù stess.  Fit-Tieni Qari, San Ġwann fl-Ewwel Ittra tiegħu jgħidilna biex ma nħobbux bil-paroli iżda bil-fatti, bl-għemil ta’ ħajjitna.  Minn hawn nintgħarfu kemm aħna dixxipli ta’ Kristu.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann Ġesù jurina kif nistgħu nkunu dixxipli tiegħu u nagħmlu l-frott li jibqa’.

Il-Ħajja

 1. Kemm aħna marbutin sew maz-zokk li huwa Kristu? Kemm tassew qed nixorbu mill-għeruq ta’ dan iz-zokk li jwassal il-ħajja lill-friegħi tad-dielja?
 2. Kemm qed nagħtu każ tal-periklu kbir li z-zokk jinqata’ u jinxef mingħajr ħajja?
 3. Il-Mulej iridna, minkejja d-difetti tagħna, dixxipli ħajjin li jagħtu l-fortt. Hu importanti li nifhmu s-sagrament tal-Magħmudija li rridu ngħixu kuljum, li rridu mmewtu fina kuljum kull sens ta’ għira u ambizzjonijiet biex jidher hu fl-għemil tagħna.
 4. Kif itenni San Ġwann, għandna nħobbu mhux bil-paroli u t-tpaċpiċ iżda bl-għemil tagħna. Hemm bżonn li kull wieħed u waħda minna llum jagħmel eżami tal-kuxjenza dwar dan.
 5. Itolbu kulma tridu u jkun mogħti lilkom. X’xe tagħmel? Taf titlob?

Id-Djalogu

  Mulej,

  nixtieq li nżomm dejjem miegħek,

  biex tgħin id-dgħufija tiegħi,

  u nagħraf nikber u nagħmel il-frott

  bħala dixxiplu veru tiegħek.

read more

ĦAJTI GĦAN-NAGĦAĠ – Ir-4 Ħadd tal-Għid [B]- 21 ta’ April 2024

April 15, 2024

Ir-4 Ħadd tal-Għid

Jum Dinji ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

ĦAJTI GĦAN-NAGĦAĠ

Atti 4:8-12; Salm 117; 1 Ġwanni 3: 1-2; Ġwanni 10: 11-18

Il-Vanġelu

     Jiena r-ragħaj  it-tajjeb. Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu.  Il-mikri, li m’huwiex ir-ragħaj, u li n-nagħaġ m’humiex tiegħu, jara  l-lupu ġej, u jħalli n-nagħaġ u jaħrab; u l-lupu jaħtafhom u jxerridhom. Mikri hu, u ma jħabbilx rasu min-nagħaġ. Jiena r-ragħaj it-tajjeb; jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili, bħalma l-Missier jagħraf lili u jiena nagħraf lill-Missier; u għan-nagħaġ tiegħi nagħti ħajti.  Għandi wkoll nagħaġ oħra, li m’humiex minn dan il-maqjel; lilhom ukoll jeħtieġ li niġbor, u huma jisimgħu leħni, u jkun hemm merħla waħda, ragħaj wieħed. Għalhekk iħobbni  l-Missier, għax jien nagħti ħajti, biex nerġa’ neħodha. Ħadd ma jeħodhieli, iżda jien nagħtiha minn rajja. Għandi setgħa li nagħtiha, u għandi s-setgħa li nerġa’ neħodha; din hi l-ordni li ħadt mingħand Missieri.”

Il-Ħsieb

     Ninsabu ngħixu f’soċjetà mimlija frażijiet sbieħ ta’ tmexxija – leader-ship, human resources, management, terminoloġija li tenfasizza l-importanza li l-bniedem tal-lum ikollu sens ta’ direzzjoni qawwi.  Iżda għaliex naraw tant nies li jevadu l-problemi ta’ ħajjithom; tant nies li ma jafux x’se jaqbdu jagħmlu; tant nies li lkoll kemm huma jinsabu mfarrka għax ma għandhomx  ideal fil-ħajja tagħhom, jew aħjar, għax l-ideal kien wieħed biss materjali li tfarrak ma’ l-ewwel maltempata?

     Huwa biss ir-Ragħaj it-Tajjeb li kapaċi jħares sew il-merħla tiegħu.  Huwa biss ir-Ragħaj it-Tajjeb li kapaċi jersaq lejn il-merħla u jagħti sens ta’ direzzjoni ċara fil-ħajja.  Huwa r-Ragħaj it-Tajjeb li jaf tassew x’qed iħossu n-ngħaġ tiegħu, speċjalment dawk li ilhom żmien twil muġugħa u ma jitkellmux.  Ir-ragħaj li huwa biss imħallas, kif jara l-maltemp u l-inkwiet, jaħrab.  Iżda r-Ragħaj it-Tajjeb jibqa’.  Kemm aħna konxji ta’ dan?  Kemm tassew nagħrfu li mal-Mulej hemm il-kenn u s-serħan tagħna?

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli, għandna lil San Pietru jwieġeb lis-Sanhedrin dwar il-fejqan tar-raġel magħtub.  Huwa jtenni li dan il-fejqan seħħ bis-saħħa ta’ Kristu li qam mill-imwiet.  Fis-Salm Responsorjali, minn Salm 117, insibu għanja ta’ tifħir għal dak li għamel il-Mulej bis-saħħa ta’ Ibnu.  It-Tieni Qari tal-lum huwa meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann fejn jurina x’aħna tabilħaqq – aħna l-maħbubin ta’ Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna l-figura tar-Ragħaj it-Tajjeb li jagħti ħajtu għan-ngħaġ tiegħu.  Hija ħajja li r-Ragħaj jagħti biex isalva n-ngħaġ tiegħu u biex jipproteġihom.

Il-Ħajja

 1. Nistgħu nissejħu wlied Alla, jgħidilna San Ġwann fit-Tieni Qari tal-lum.  Iżda veru li nixtiequ nissejħu hekk?  Għandna xewqa fina biex nissejħu wlied Alla?
 1. Kemm tassew qed ikollna sens ta’ direzzjoni ċċentrat fuq dak li wettaq Ġesù f’dak kollu li nagħmlu fil-ħajja tagħna?
 1. Jiena nagħraf in-ngħaġ tiegħi. Il-Mulej jaf min aħna u jaf id-dgħufija tagħna x’inhi u lest jipproteġina.
 1. Hemm bżonn ukoll li nitolbu aktar għall-mexxejja tal-Knisja u biex il-Mulej jibgħat aktar ħaddiema fil-ħsad tiegħu.  Din hija responsabbiltà tal-Komunità nisranija  kollha.

Id-Djalogu

  Mulej, irrid dejjem nimxi warajk.

  Ħarisni mill-perikli tal-ħajja,

  sabiex dejjem nibqa’ fil-merħla tiegħek.

read more

JIENA HU! MISSUNI – It-3 Ħadd tal-Għid [B] – 14 t’April 2024

April 4, 2024

It-3 Ħadd ta’ l-Għid

JIENA HU! MISSUNI

Atti 3: 13-15, 17-19; Salm 4; 1 San Ġwann 2: 1-5a; Luqa 24:35-48

Il-Vanġelu

F’dak iż-żmien, iż-żewġ dixxipli li reġgħu lura Ġerusalemm minn Għemmaws kienu qegħdin itarrfu lill-Ħdax u lil dawk li kienu magħhom x’kien ġralhom fit-triq, u kif kienu għarfuh fil-qsim tal-ħobż.

Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesù nnifsu waqaf f’nofshom u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Huma twerwru bil-biża’ għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma. Iżda hu qalilhom: “Għaliex tħawwadtu? Għaliex dan it-tħassib kollu f’qalbkom?  Araw idejja u riġlejja. Jiena hu! Missuni, u ifhmuha li l-ispirtu ma għandux laħam u għadam bħalma qegħdin taraw li għandi jien.” Huwa u jgħidilhom dan, uriehom idejh u riġlejh. Iżda billi huma, fil-ferħ tagħhom, kienu għadhom ma jridux jemmnu u baqgħu mistagħġba, qalilhom: “Għandkom xi ħaġa ta’ l-ikel hawn?”  Huma ressqulu quddiemu biċċa ħuta mixwija,  u hu ħadha u kielha quddiemhom.

Mbagħad qalilhom: “Meta kont għadni magħkom għedtilkom dawn il-kelmiet, ‘Jeħtieġ li jseħħ kull ma nkiteb fuqi fil-Liġi ta’ Mosè, fil-Profeti u fis-Salmi.’ “

Mbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura. U qalilhom: “Hekk kien miktub, li  l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet, u li l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet tixxandar f’ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta’ dan. U jiena, araw, nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed Missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt, sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu.”

 

Il-Ħsieb

Is-sliem għalikom!
     Għaliex nibqgħu nibżgħu mill-esperjenza li l-Mulej jagħtina kuljum?  Għaliex minkejja dak kollu li jagħmel magħna l-Mulej ma għandniex fiduċja fih?  Għaliex ilkoll kemm aħna ma nikbrux fil-fidi u fil-fiduċja tagħna fil-Mulej?  Minkejja li jistedinna biex nieħdu s-sliem tiegħu, minkejja li jurina l-pjagi tiegħu, minkejja li jistedinna mhux biss biex immissuh fil-foqra ta’ madwarna iżda wkoll li nirċevuh fl-Ewkaristija, aħna nibqgħu ċċassati u nibżgħu, nibqgħu nagħżlu d-dlam minflok id-dawl.

     Il-Mulej jurina kif il-messaġġi qawwija tiegħu jinsabu fl-Iskrittura Mqaddsa.  Kif itenni lill-Appostli, jgħid l-istess lili u lilek illum.  Hemm bżonn li niftħu għajnejna u nkunu nafu tassew min huwa l-Mulej u x’għamel għalina.  Hemm bżonn li nkunu nafu li l-qawwa tal-Mulej magħna hija qawwa li ma nistgħux ngħaddu mingħajrha u għalhekk hemm bżonn li nkunu nafu tassew xi jrid minna l-Mulej permezz ta’ l-Iskrittura Mqaddsa, kif ukoll għandna r-responsabbiltà kbira li nkunu xhieda tagħha.

     Għandna l-kuraġġ li nerfgħu din ir-responsabbiltà li nkunu xhieda tal-Mulej fil-mumenti kollha ta’ ħajjitna?  Dwar  dan importanti li naraw il-messaġġ li tagħtina l-Kelma tal-Mulej illum.

Il-Kelma

    L-Ewwel Qari huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Atti ta’ l-Appostli fejn San Pietru kien għadu kemm fejjaq wieħed magħtub f’isem Ġesu ta’ Nażaret.  Dan kien sinjal li Ġesu kien għadu ħaj fosthom.  Huwa jtenni li minkejja li l-Lhud qatlu lil Ġesù, Alla qajmu mill-imwiet u lest li joffri mill-ġdid il-maħfra.  Is-Salm Responsorjali, minn Salm 4, huwa talba lill-Mulej biex ma jinħebiex minna iżda juri d-dawl ta’ wiċċu fuqna.  It-Tieni Qari huwa meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu fejn itenni l-qawwa tal-maħfra li kisbilna Ġesù l-ġust.  Hemm bżonn li nifhmu b’qalbna dak li għamel Ġesu għalina.  Fil-Vanġelu ta’ San Luqa naraw li fl-ewwel parti l-Appostli sabuha bi tqila biex jemmnu filwaqt li fit-tieni parti huma ġew imfehma kif il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Krsitu kisbulna l-maħfra li l-Appostli jridu jkunu xhieda ta’ din il-maħfra.

Il-Ħajja

 1. Aħna wkoll bħall-appostli nsibuha bi tqila biex nemmnu li Ġesù qam mill-mewt għalija u għalik biex jiksbilna l-fejqan mid-dnubiet tagħna.
 2. Irridu nagħrfu u nsiru nafu lil Ġesù Kristu mill-Iskrittura. Minn hemm biss niksbu d-dawl tal-verità fuq ħajjitna u fuq l-għemil tagħna.
 3. Ma rridux ninsew li bħala dixxipli ta’ Kristu għandna r-reponsabbiltà li nkunu xhieda tiegħu u ta’ dan il-qawmien. Il-fidwa trid tasal għand il-familjari tagħna, għand dawk fuq il-post tax-xogħol, fit-toroq tagħna permezz tagħna lkoll.
 4. Qalbna trid tkun tħabbat għall-Mulej. Nistgħu nwettqu dan billi nkunu nies li, bejn dak li nisimgħu fil-kelma tiegħu, bejn dak li nirċievu fl-Ewkaristija Mqaddsa u dak li nwettqu kuljum, ikun hemm xhieda kbira u ħajja.

Id-Djalogu

   Mulej,

   għallimni kull ħin

   nifhem il-kobor ta’ mħabbtek.

read more

PJAGI – FERĦ – DUBJI – It-2 Ħadd tal-Għid [B] – 7 t’April 2024

March 31, 2024
Caravaggio's The Incredulity of Saint Thomas (1601-2)

It-2 Ħadd ta’ l-Għid

PJAGI – FERĦ – DUBJI

Atti 4: 32-35; Salm 117; 1 Ġwanni 5, 1-6; Ġwanni 20: 19-31

Il-Vanġelu

     Dak in-nhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej.  Mbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom.”  Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu  s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.”

     Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: “Rajna l-Mulej.” Iżda hu qalilhom: “Jekk ma narax f’idejh il-marka ta’ l-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka ta’ l-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx.” Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal, qagħad f’nofshom, u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Mbagħad qal lil Tumas: “Ġib sebgħek hawn u ara idejja, u ressaq idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen.”  Wieġeb Tumas u qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi!” Qallu Ġesù: “Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.”

      Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li m’humiex imniżżla f’dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta’ Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f’ismu.

Il-Ħsieb

Henjin dawk li ma rawx u emmnu!
     Kristu qam biex iqajjem lilna iżda ħafna drabi nibqgħu reqdin u mbeżża’.  L-istess kif ġralhom l-appostli: raqdu fil-Ġetsemani, beżgħu fil- passjoni u ngħalqu fiċ-~enaklu.  Ferħu meta raw il-Pjagi.  Tumas ma emminx, iddubita u emmen meta ra.  Huma ġrajjiet li ġraw elfejn sena ilu.  Imma huma ġrajjiet li llum għadhom iseħħu fil-ġrajja personali ta’ kull wieħed u waħda minna.  Huwa għal dan il-għan li l-Vanġelu u l-qari tal-lum iridu jimlewna bil-kuraġġ u fl-istess ħin jgħallmuna nirriflettu dwar dak kollu li qed iseħħ fi djarna, fil-komuntajiet tagħna.  Għaliex ħafna drabi l-komunità nisranija qed tisfiduċja lilha nfisha billi jonqosha l-kuraġġ ixxandar li Kristu qam biex ikisser il-mewt, il-ħażen u l-biża’ minn ħajjitna?  Għalfejn dawn id-dubji u l-biża’, għalfejn ma aħniex nuru li aħna wlied id-dawl, ulied ir-rebħa?

Il-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Atti ta’ l-Appostli u juri l-karatteristika ta’ dawk li kienu jemmnu, li kienu lkoll qalb waħda u ruħ waħda.  Sinjal ta’ din l-għaqda kienet l-imġiba tagħhom bejniethom, u kienu jaqsmu kollox.  Fis-Salm Responsorjali għandna għanja ta’ tifħir lill-Mulej għaliex huwa tajjeb u t-tjieba tiegħu hija għal dejjem.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu, l-awtur jurina li l-fidi fi Kristu Rxoxt bħala Messija twellidna bħala wlied Alla.  Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann għandna d-dehra ta’ Ġesù f’Ħadd il-Għid filgħaxija, jaqsam magħhom il-paċi u s-setgħat tiegħu.  Hu għeleb il-mewt u l-ħażen.  Temmen fih ma jfissirx li tarah b’għajnejk u li tmissu b’idejk iżda li tilqa’ b’fiduċja l-kelma tiegħu.

Il-Ħajja
 1. L-ewwel insara kienu jintgħarfu mill-imħabba ta’ bejniethom. Aħna llum għadna qalb waħda u ruħ waħda?
 2. Kemm tassew qed nifirħu li l-Mulej qam? Kemm tassew qed ngħaddu dan il-messaġġ lil dawk li jinsabu mtaqqla bid-dubji fil-ħajja tagħhom?
 3. Kemm qegħdin, bħala nsara, nuru li aħna wlied il-Messija mill-mod kif aħna ngħixu fid-dinja tal-lum, mill-mod kif niġġudikaw lil dawk ta’ madwarna?
 4. Ħafna nies illum huma mitlufa għal mument bħal Tumas. Iridu jaraw u jmissu.  Ma jemmnux jekk ma jarawx u ma jmissux.  Kemm qed nagħtu l-esperjenza ħajja tagħna sabiex dawn in-nies isibu mill-ġdid lil Kristu?
Id-Djalogu

     Mulej tiegħi u Alla tiegħi.

read more

QAM U QAJJEM – L-Għid il-Kbir [B] – Il-Ħadd 31 ta Marzu 2024

March 25, 2024

Ħadd il-Għid [Sena B]

QAM U QAJJEM

Atti 10:34a, 37-43; Salm 117; 1 Korintin 5: 6b-8; Ġwanni 20:1-9

Il-Vanġelu

     Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, fil-għodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marija ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu l-Mulej  mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh!” Pietru u d-dixxiplu  l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar.  It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm, iżda ma daħalx.  Mbagħad wasal warajh Xmun Pietru, daħal fil-qabar, u ra l-faxex ta’ l-għażel imqiegħda hemm, u l-maktur li kien madwar rasu; dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiegħed f’post għalih. Mbagħad id-dixxiplu l-ieħor, li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar, daħal hu wkoll, ra, u emmen.  Sa dak in-nhar kienu għadhom ma fehmux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum  mill-imwiet.

 

Il-Ħsieb

     HALLELUJAH.  Il-Mulej qam tassew.  Il-Mulej kisbilna r-rebħa.  Aħna wkoll se nqumu.  Le, mhux biss għandna l-garanzija tar-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt, mhux biss għandna l-garanzija li Kristu se jqajjem lilna wara din il-ħajja, iżda wkoll għandna ċ-ċertezza li dak kollu li nwettqu f’din il-ħajja jkun mistur fil-ħajja għall-eternità.  Dan huwa l-messaġġ qawwi ta’ l-Għid.  Kristu qam biex jerfa’ lilna mir-raqda ta’ kuljum, mill-monotonija ta’ ħajjitna, mill-medjokrità li ħafna drabi nitkaxkru fiha fil-ħajja ta’ kuljum.  Inti kemm inti fit-tajn u fil-ħama tal-vizzji u d-dnubiet ta’ ħajtek, il-Mulej illum QAM biex jerfagħna lejh, biex ma jħalliniex negħrqu aktar fil-ħama.

     Iżda rridu nemmnu.  Irridu nkunu konvinti minn dak li għamel Ġesù għalina.  Ilkoll kemm aħna rridu nsibu l-mument biex, kif ippruvajna nagħmlu f’dan ir-Randan, niftħu qlubna beraħ għalih.  Kristu qam biex ifejjaq il-ġrieħi ta’ l-umanità kollha.  Ma nistgħux nibqgħu ndawru wiċċna u nħallu l-ġrieħi mikxufa mingħajr kura.  Issa l-mument li, wara li għarafna li rebaħ għalina, inħalluh imissna u jfejjaqna.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, insibu l-ewwel predikazzjoni ta’ l-Appostli li hija bbażata fuq il-qawwa tal-passjoni, mewt u qawmient ta’ Kristu.  Fis-Salm Responsorjali, minn Salm 117, għandna l-ferħ tal-Knisja fil-qawmien ta’ Kristu mill-mewt li jfisser salvazzjoni garantitia għall-bnedmin li jwieġbu għas-sejħa ta’ Kristu.  Fit-Tieni Qari, meħud mill-Ewwel Ittra lill-Korintin, għandna l-eżempju tal-Lhud li kienu jarmu barra minn darhom il-ħmira l-ħażina.  Hekk ukoll in-nisrani jrid jarmi dak kollu li huwa ħażin biex jikseb il-qawmien fi Kristu.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Ġwann, għandna lil Pietru u Ġwanni flimkien ma’ Miriam ta’ Magdala jkunu l-ewwel xhieda tal-qawmien ta’ Kristu.  L-aħbar tinxtered permezz tagħhom ma’ kullimkien.

Il-Ħajja
 1. Illum l-Għid il-Kbir. Tħossok ferħan?
 2. Kemm tassew bil-ħajja tagħna qed inkunu sinjali ta’ din l-Aħbar it-Tajba ta’ Kristu fuq il-mewt?
 3. Il-Mulej qam biex iqajjimna fuq tagħna bħala Nsara. X’impenn hemm f’ħajtek biex tiġġedded inti u ġġedded lil ħaddieħor? Tinsab involut f’xi ħidma tal-Knisja?
 4. Marija ta’ Magdala, Pietru u Ġwanni marru jxandru l-Aħbar. Inti tistħi xxandar l-Aħbar it-Tajba?
Id-Djalogu

  Grazzi, Mulej,

  li għaddejt minn passjoni ħarxa għalina

  biex tiksbilna l-qawmien għal dejjem.

read more

F’IDEJKOM – Tlugħ il-Mulej fis-Sema – Sena A – 21 ta’ Mejju 2023

May 16, 2023

MinnTlugħ il-Mulej fis-Sema

F’IDEJKOM

Atti 1:1-11, Salm 46; Efesin 1:17-23; Mattew 28: 16-20

 

Il-Vanġelu

Ġesù jagħti l-missjoni lill-appostli

Tlugħ il-Mulej fis-sema – Pietro Perugino

Il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù.  Kif rawh, nxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missieru ta’ l-Iben u ta’ l-Ispirtu  s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien.  U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien.”

 

Il-Ħsieb

U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien.
Il-Mulej tela’ fis-sema.  Ħalliena waħedna?  Le, iżda qed jafda aktar fina dak li Huwa ġie biex jgħallem fuq din l-art.  Ħalla f’idejna mhux biss biex naċċettaw jew le l-fidi tagħna iżda wkoll biex inwasslu din l-aħbar tajba ta’ salvazzjoni lill-ġnus.  Mhux talli mhux ser iħallina orfni, talli l-Mulej jwiegħed solennement li huwa magħna dejjem sa l-aħħar taż-żminijiet.  Għaliex allura nibżgħu?  Għaliex jonqsilna l-kuraġġ?  Għaliex naħsbu li ninsabu waħedna; xi kultant ngħidu li anki Alla nsiena?  Hija l-opra ta’ satana  li jipprova joħloq fil-bniedem sfiduċja totali fih innifsu u fil-qawwa li jagħtina l-Mulej fis-Sagramenti.

Huwa Ħadd fejn irridu nirriflettu kemm aħna kuraġġużi fix-xandir tal-fidi tagħna.  Kemm tassew aħna lesti nimpenjaw ruħna fis-soċjetaÏ biex inxandru din l-aħbar it-tajba kullimkien?  Nibdew mill-ambjent tal-familja tagħna, tax-xogħol, studju, divertiment; kull ħin hu mument tajjeb biex inxandru l-fidi tagħna.

Il-Kelma

L-Ewwel qari tal-lum, meħud mill-Atti ta’ l-Appostli, jirrakkonta t-tlugħ tal-Mulej fis-sema u juri r-responsabbiltaÏ tad-dixxipli li jridu jagħtu xhieda tiegħu sa truf l-art.  Fis-Salm Responsorjali tal-lum, għandna stedina biex nuru l-ferħ tagħna li Kristu tela’ fis-sema biex joqgħod fuq il-lemin tal-Missier.  Fl-Ittra lill-Efesin għandna naraw lil San Pawl juri lill-Insara  b’liema ġieħ ġie gglorifikat Sidna Ġesù Kristu permezz tal-Missier.  Naraw kemm tassew is-salvazzjoni tad-dinja hija opra kontinwa tat-TrinitaÏ.  Fil-Vanġelu għandna t-tlugħ ta’ Ġesù fis-sema iżda wkoll il-kmand ta’ Ġesù lid-dixxipli biex imorru jħabbru u jgħallmu.

Il-Ħajja
 1. Aħna l-Insara ma nistgħux nibqgħu reqdin.  Hemm bżonn li nqumu min-ngħas.  M’aħniex waħedna.  Ġesù bagħatna nxandru. X’qegħdin nagħmlu biex nuruh li fhimna xi jrid minna?
 2. Ma nistgħux inxandru jekk qabel ma nkunux nies li kontinwament  nitgħallmu u nikbru fil-Kelma ta’ Alla.
 3. Qatt ma għandna nibżgħu li aħna waħedna.  Il-Mulej magħna sa l-aħħar taż-żminijiet.
 4. Kuraġġ!  Hemm bżonn li nxammru l-kmiem u nidħlu naħdmu fl-għalqa tal-Mulej.
Id-Djalogu

Għinni, Mulej,

biex inxandar il-Bxara t-Tajba mal-Ġnus.

Għinni biex ma nibżax u ma naqtax qalbi.

read more