sena-a

SULTAN TA’ KULJUM – Kristu Re’ – Sena A – 26 ta’ Novembru 2023

November 17, 2023

Festa ta’ Kristu Sultan

SULTAN TA’ KULJUM

Eżekjel 34: 11-12; 15-17; Salm 27; Korintin 15: 20-26, 28; Mattew 25:31-46

Il-Vanġelu

“Meta jiġi Bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, mbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu.   U quddiemu jinġabru l-ġnus kollha, u hu jifridhom minn xulxin, bħalma r-ragħaj jifred in-nagħaġ mill-mogħoż:  in-nagħaġ iqegħedhom fuq il-lemin tiegħu u l-mogħoż fuq ix-xellug. Mbagħad is-Sultan jgħid lil dawk ta’ fuq il-lemin tiegħu, ‘Ejjew, mberkin minn Missieri, ħudu b’wirt tagħkom is-Saltna li tħejjiet għalikom sa  mill-ħolqien tad-dinja.  Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għatx u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni,  kont għeri u libbistuni, kont marid u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni.’ Mbagħad iweġbuh il-ġusti, ‘Mulej’, jgħidulu, ‘meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għatx u sqejnik ?  Meta rajnik barrani u lqajniek, jew għeri u libbisniek?  Meta rajnik marid jew fil-ħabs u ġejna nżuruk?’ U s-Sultan iweġibhom u jgħid, ‘Tassew, ngħidilkom, kull ma għamiltu ma’ wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi.’

Mbagħad jgħid ukoll lil dawk ta’ fuq ix-xellug, ‘Morru minn quddiemi, misħutin, fin-nar ta’ dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għatx u ma sqejtunix,  kont barrani u ma lqajtunix, kont għeri u ma libbistunix, kont marid u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni! Mbagħad huma wkoll iweġbuh, ‘Mulej,’ jgħidulu, ‘meta rajniek bil-ġuħ, jew bil-għatx, jew barrani, jew għeri, jew marid, jew fil-ħabs, u aħna ma waqafniex miegħek?’ Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom, ‘Tassew, ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma’ wieħed minn dawk iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh.’ U dawn imorru fit-tbatija ta’ dejjem u l-ġusti fil-ħajja ta’ dejjem.

Il-Ħsieb

kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi
     Fil-Vanġelu tal-lum insibu l-aħħar silta tad-diskors ta’ Kristu fuq l-aħħar żminijiet.  Ġesù huwa mxebbah mas-Sultan ragħaj li kontinwament isegwi n-nagħaġ tiegħu, jafhom personalment u jindukrahom.  Il-Mulej jagħmel l-istess ma’ kull wieħed u waħda minna u għalhekk huwa Sultan ta’ kuljum, mhux sultan għar-ritratti jew għall-pożi, mhux sultan ta’ rikkezzi materjali.  It-tron tiegħu kien is-salib u l-kuruna tiegħu hija dik tax-xewk.  Ried jurina kontinwament il-Mulej li s-Saltna tiegħu hija Saltna ta’ ħidma u mpenn u din għandha tkun l-istennija tagħna ta’ kuljum.  Il-Mulej bħala Sultan huwa ġust u se jippremja lil dawk li taw każ tal-kelma tiegħu u wettquha kuljum.  Il-Mulej se jifred dawk li ma tawx każ ta’ kliemu minn dawk li taw każ.  Għalhekk f’dawn l-aħħar Ħdud id-diskors eskatoloġiku – li jittratta dwar l-aħħar taż-żminijiet ta’ Ġesù – kien diskors biex jiftħilna għajnejna.  ISSA rridu nwettqu l-għażliet tagħna.  ISSA, fil-ħajja ta’ kuljum.

 

IL-Kelma

     L-Ewwel Qari tal-lum, mill-Ktieb tal-profeta Eżekjel, jurina li se jkun l-istess Alla, li ċanfar lill-mexxejja u l-kapijiet tal-poplu għax ittraskuraw in-ngħaġ, li se jinżel biex jindokra n-ngħaġ tiegħu.  U din l-għajta tidwi fis-Salm 22 fejn intennu li l-Mulej huwa r-ragħaj tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ewwel Ittra lill-Korintin, għandna lil San Pawl juri kif il-Mulej se jġib fit-tmiem is-Saltna li beda fuq din l-art meta jerġa’ jiġi.  Fil-Vanġelu tal-lum għandna l-figura tas-Sultan – ragħaj li jagħmel ġustizzja ma’ dawk li jsegwu kliemu.

Il-Ħajja
 1. Kemm tassew ilkoll kemm aħna għandna fiduċja fi Kristu Sultan?
 2. Kemm tassew qed nuru li aħna parti mis-Saltna tiegħu?
 3. Kemm qed ngħixu l-messaġġi li jagħtina dan is-Sultan Ragħaj?
 4. X’qed tkun il-ħidma tagħna fil-mument ta’ prova tal-ġurnata ta’ kuljum?
Id-Djalogu

     Mulej, grazzi li ħadtni f’idejk,

     fis-Saltna tiegħek.

     Tħallini qatt, Mulej, nitbiegħed minn saltnatek.

read more

MEĦTIEĠ ĦAFNA GĦAQAL – It-32 Ħadd Matul is-Sena A – 12 ta’ Novembru 2023

November 5, 2023

 

It-32 Ħadd Matul is-Sena

MEĦTIEĠ ĦAFNA GĦAQAL

Għerf 6:12-18; Salm 62;  Tessalonkin 4: 13-18; Mattew 25: 1-13

 

Il-Vanġelu

“Mbagħad is-Saltna tas-Smewwiet ixebbhuha ma’ għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-għarus.  Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin, 

għax il-boloh ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom, waqt li   l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-għarus iddawwar ma ġie, u għalhekk ilkoll ħadhom  in-ngħas u raqdu.  Mbagħad f’nofs ta’ lejl instama’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! Oħorġu ilqgħuh!’  Dawk ix-xebbiet qamu lkoll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom.  Iżda l-boloh qalu lill-għaqlin, ‘Agħtuna ftit żejt minn tagħkom, għax l-imsiebaħ tagħna jintfew.’ Qabżu l-għaqlin u qalu, ‘Għandu mnejn ma jibqax biżżejjed, la għalina u lanqas għalikom! L-aħjar, morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom.’ Xħin dawk marru biex jixtru jiġi l-għarus; dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ, u l-bieb ingħalaq.  Saflaħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra, u bdew jgħidu, ‘Sinjur, Sinjur, iftħilna!’ Iżda hu weġibhom u qal,’Tassew, ngħidilkom, lilkom ma nafkomx.’  Ishru, mela, għaliex la tafu l-jum u lanqas is-siegħa.

 

Il-Ħsieb

Ishru, mela, għaliex la tafu l-jum u lanqas is-siegħa
Minkejja li ngħixu fid-dinja hekk imsejħa ta’ żvilupp, minkejja tant progress, minkejja li qed ngħix f’ħajja totalment kompjuterizzata, jidher li l-għerf u l-għaqal qed jiskarsa mill-ħajja ta’ kuljum.  Meta nisimgħu diskorsi dwar kriżi ta’ valuri, dwar nies li jagħmlu għażliet kontra dak li verament jixtiequ ġewwa fihom huma kollha sintomi li l-bniedem qed jabbanduna l-għerf u għalhekk qed jitbiegħed ukoll mill-għaqal.  Il-Vanġelu tal-lum, permezz tal-parabbola tax-xebbiet bl-imsiebaħ tagħhom jistennew l-għarus, irid jurina li aħna lkoll, fl-istennija tagħna biex niltaqgħu ma’ Ġesù, ma rridux norqdu, ma rridux nintelqu, ma rridux nieqfu mill-ħidma tagħna.  Għall-kuntrarju, l-Insara jridu jkunu nies dejjem attenti fil-ħidma u fl-impenn tagħhom fis-soċjetà ċivili biex iħallu timbru ta’ nsara li huma.

 

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa meħud mill-Ktieb ta’ l-Għerf.  Jurina li l-bniedem għaref huwa dak li jibża’ u jirrispetta lil Alla u jżomm ruħu ’l bogħod mill-ħażen.  L-għerf huwa rigal li Alla jagħti lil dawk li jfittxuh.  U dan huwa indikat  ukoll fis-Salm Responsorjali, Salm 62, fejn għandna s-Salmista juri l-għatx li l-bniedem għandu kontinwament għal Alla.  Fit-Tieni Qari tal-lum, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin, għandna lill-Appostlu jitkellem man-nies tat-Tessalonika u jagħmlilhom kuraġġ b’dawk sħabhom li mietu u li l-Mulej se jiġborhom miegħu.  Il-Vanġelu tal-lum, permezz tal-parabbola tax-xebbiet għaqlin, irid jiftħilna għajnejna biex nishru għax la nafu l-jum u lanqas is-siegħa.

 

Il-Ħajja

 1. Il-Mulej iridna niftħu għajnejna beraħ mhux biss nagħrfu l-grazzja li jagħtina iżda wkoll biex fil-ħajja li qed ngħixu issa jkollna garanzija għal ħajja fis-sema.
 2. Ta’ min jistaqsi lilu nnifsu kuljum: kemm tassew qed ngħix ħajti bil-għaqal?
 3. X’għażliet qed tagħmel fil-ħajja ta’ kuljum? Huma mmarkati mill-għażliet li jgħallimna Kristu?
 4. Il-għerf jiddi bla qatt ma jnemnem? Ma jridux wisq biex jagħrfuh dawk li jħobbuh? Kemm tassew ilkoll kemm aħna qed infittxu dan il-għerf biex idawwal id-direzzjoni ta’ ħajjitna?

 

Id-Djalogu

Mulej, għinni nsib il-għerf veru fil-ħajja tiegħi,

biex nikxef il-maskra tal-falsità li ndur biha kull ħin.

 

read more

BEJN KLIEM U FATTI – It-31 Ħadd Matul is-Sena A – 5 ta’ Novembru 2023

October 27, 2023

Il-31 Ħadd Matul is-Sena

BEJN KLIEM U FATTI

Malakija 1, 14b-2; 2b:8-10; Salm 130; Tess 2, 7b-9, 13; Mattew 23: 1-12

 

Il-Vanġelu

Mbagħad Ġesù kellem lin-nies u lid- dixxipli tiegħu, u qalilhom: “Fuq il-katedra ta’ Mosè qagħdu l-kittieba u Fariżej. Mela kull ma jgħidulkom huma agħmluh u ħarsuh, iżda tagħmlux kif jagħmlu huma, għax huma kliem biss għandhom, imma fatti xejn. Huma jorbtu qatet kbar u tqal u jgħabbuhom fuq spallejn ħaddieħor, waqt li huma stess anqas b’sebagħhom wieħed ma jridu jħarrkuhom. Kull ma jagħmlu, jagħmluh għal għajnejn in-nies; għalhekk ikabbru l-filatterji u jtawwlu l-ġmiemen tagħhom. Iħobbu l-postijiet ewlenin fl-imwejjed, u s-siġġijiet ta’ quddiem fis-sinagogi, u jixtiequ min isellmilhom fil-pjazez u li n-nies isejjħulhom Rabbi. Imma intom tħallux min isejjħilkom Rabbi, għax l-Imgħallem tagħkom wieħed hu, u intom ilkoll aħwa. U ssejjħu lil ħadd missierkom fuq din l-art, għax il-Missier tagħkom wieħed hu, dak li hu fis-smewwiet.  Hekk ukoll tħallux min isejjħilkom mexxejja, għax il-mexxej tagħkom wieħed hu, il-Messija. Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.

 

Il-Ħsieb

Il-kbir fostkom għandu jkun il-qaddej tagħkom; min jitgħolla, jitbaxxa, u min jitbaxxa, jitgħolla.
Bejn kliem u fatti.  Kemm nisimgħu diskorsi li wara ftit ma jirrendux ruħhom reali għaliex ikunu diskorsi fil-vojt.  Ġesù jrid kliem u fatti għaliex l-istess tħabbira tas-Saltna ta’ Alla kienet hekk.  Għaliex l-istess storja tas-salvazzjoni hija mibnija fuq il-ĠRAJJIET u l-KLIEM.  Il-ħajja tan-nisrani għandha tkun magħġuna bejn kliem u fatti.  Xhieda tal-kelma ta’ Alla fid-dinja tal-lum permezz tagħna.  U għalhekk it-twissijiet ta’ Ġesù llum meta jgħidilna li kulħadd għandu jisma’ u jwettaq dak li jisma’.  Għalhekk it-twissija ta’ Ġesù lil dawk li jgħallmu li jridu juru fil-beraħ li dak li jemmnu fih iridu jwettquh huma l-ewwel.  Għalhekk Ġesù għandu jitkellem li aħna rridu nkunu servi, ta’ servizz għall-proxxmu tagħna għaliex hu ġie biex jagħmel missjoni ta’ servizz lill-umanità.

 

Il-Kelma

L-Ewwel Qari huwa miktub mill-profeta Malakija.  Huwa jċanfar bl-aħrax il-qassisin tal-Lhud għax ma kinux ifaħħru ’l Alla mill-qalb.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 120 huwa Salm li fih naraw għajta ta’ talba lill-Mulej biex iħarisna dejjem fis-sliem tiegħu.  Fit-Tieni Qari, mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl lit-Tessalonkin, għandna l-mod li bih mexa magħhom Pawlu fix-xandir tal-Vanġelu.  Magħhom ħadem b’għożża kbira.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud mill-Vanġelu ta’ San Mattew, għandna kliem iebes ta’ Ġesù kontra l-Fariżej u l-Kittieba li bħala l-Imgħallmin uffiċjali tal-Liġi ta’ Alla ma kinux jgħixu dak li jgħallmu.

 

Il-Ħajja
 1. Ġesù jitkellem ċar li wieħed li jgħallem irid ikun jgħix dak li jgħallem.
 2. Ġesù wera bil-ħajja tiegħu stess li wettaq dak li ppriedka.
 3. Hemm bżonn nagħmlu domanda serja fuq il-ħajja tagħna jekk il-Kelma ta’ Ġesù li nisimgħu hix tassew il-Kelma li qegħdin ngħixu kull ħin?
 4. Kemm qed inkunu qaddejja ta’ ħutna fis-soċjeta?

 

Id-Djalogu

  Mulej, għallimni ngħix il-Kelma tiegħek,

  Mulej għallimni nkun umli u ta’ qadi

  għall-proxxmu tiegħi kull ħin.

 

read more

IR-RIFJUT TA’ STEDINA – It-28 Ħadd Matul is-Sena A – 15 t’Ottubru 2023

October 9, 2023

It-28 Ħadd Matul is-Sena

IR-RIFJUT TA’ STEDINA

 1. Isaija 25: 6-10; Salm 23;  Filippin 4, 12-14, 19-20; Mattew 22: 1-14
Il-Vanġelu

Ġesù raġa’ qabad ikellimhom bil-parabboli u qalilhom:  “Is-Saltna tas-smewwiet tixbah lil wieħed sultan li għamel festa għat-tieġ ta’ ibnu.  U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa; imma dawk ma ridux jiġu.  U reġa’ bagħat qaddejja oħra, u qalilhom, ‘Għidu lill-mistednin: Ara, il-mejda tiegħi lesta; il-barrin u l-għoġiela msemmna diġà maqtula u kollox lest; ejjew għall-festa.’ Iżda dawk ma tawx kas; min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu,  u l-bqija qabdu lill-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u qatluhom.  Is-sultan inkorla ħafna, u bagħat is-suldati tiegħu, qered lil dawk il-qattiela, u ħarqilhom il-belt tagħhom.  Mbagħad qal lill-qaddejja tiegħu, ‘Il-festa mħejjija, imma lil dawk ma kienx ta’ min jistedinhom għaliha. Mela morru f’salib it-toroq u sejjħu għall-festa lil kull min issibu.’  Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru lil kull min sabu, ħżiena u tajba, u  s-sala mtliet bin-nies għall-mejda.  Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda, u hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għall-festa tat-tieġ;  u qallu, ‘Ħabib, dan kif dħalt hawn m’intix liebes għall-festa?’ Dak tbikkem.  Mbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu, ‘Orbtulu riġlejh u idejh u waddbuh ‘il barra fid-dlam; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien!’ Għax ħafna huma l-imsejjħin, imma ftit il-magħżulin!”

Il-Ħsieb

ħafna huma l-imsejjħin, imma ftit il-magħżulin
“Iżda dawk ma tawx kas”.  Hija frażi iebsa li tidher fil-Vanġelu tal-lum u tintuża biex tiddeskrivi r-rifjut tal-mistednin uffiċjali għall-istedina li għamel is-Sultan.  Huwa rifjut kategoriku għall-mument ta’ ikel u ferħ.  Il-ħsieb tal-lum huwa fuq ir-rifjut tagħna għall-grazzja ta’ Alla.  Kemm-il darba ngergru fil-ħajja tagħna?  Ingergru kontra affarijiet li ma naqblux magħhom u li ġejjin kontra tagħna.  Iżda kemm-il darba ndunajna li huwa aħna li kontinwament qed nirrifjutaw l-istediniet li qed jagħmlilna l-Mulej għall-ferħ u s-serħan?  L-istediniet li jagħmlilna l-Mulej huma okkażjonijiet biex aħna nikbru fl-imħabba lejh.  Huma stediniet li lilna jsaħħuna u li r-rifjut tagħhom huwa d-disperazzjoni tagħna.

Kemm-il darba naċċettaw li nixorbu mill-għajn tad-desperazzjonijiet li toffrilna d-dinja bil-kompromessi tagħha u ma naċċettawx li nixorbu mill-għajn li tagħti l-ħajja li huwa Ġesù Kristu nnifsu?  Kemm-il darba rrifjutajna li nixorbu mill-għejjun tas-salvazzjoni, speċjalment fl-Ewkaristija Mqaddsa?

Huwa wkoll importanti li meta naċċettaw li mmorru għall-ikla tat-tieġ immorru lebsin tajjeb u xieraq, jiġifieri li nkunu konvinti mit-twettiq tar-rieda ta’ Alla fil-proġetti ta’ ħajjitna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb ta’ Isaija l-profeta, l-Awtur, f’isem il-poplu, ifaħħar lil Alla tal-ħelsien li ta lill-poplu Lhudi.  Is-salvazzjoni tiġi mxebbħa ma’ pranzu kbir li wieħed jipprepara b’kull xorta ta’ ikel.  Is-Salm Responsorjali minn Salm 22 huwa innu ta’ tifħir u talba għall-kenn li wieħed isib meta jgħammar f’Dar il-Mulej.  Fit-Tieni Qari tal-lum, mill-Ittra lill-Filippin, San Pawl itenni li huwa ma jridx ikun piż fuq ħadd u jirringrazzja lill-Insara ta’ Filippu li kienu għenuh.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna l-parabbola fejn is-Saltna tas-Smewwiet ġiet imxebbħa ma’ stedina għat-tieġ.

Il-Ħajja

1.  Qatt indunajt kemm-il stedina ta’ Ġesù rrifjutajt f’ħajtek?

2.  Fejn u kif qed tfittex il-ferħ fil-ħajja tiegħek?

3.  Kemm qed tersaq mal-mejda tal-Mulej fl-Ewkaristija?

Id-Djalogu

Mulej, agħmel li qatt ma ngħid le

għas-sejħa tiegħek.

read more

IL-ĠEBLA TAX-XEWKA – Is-27 Ħadd Matul is-Sena A – 8 t’Ottubru 2023

September 24, 2023

Is-27 Ħadd Matul is-Sena

IL-ĠEBLA TAX-XEWKA

Isaija 5: 1-7; Salm 79;  Filippin 4: 6-9; Mattew 21: 33-43

 

Il-Vanġelu

“Isimgħu parabbola oħra: Kien hemm wieħed, sid ta’ għalqa, u ħawwilha bid-dwieli; tellgħalha ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer magħsar fiha, u bnielha torri; u qabbilha lil xi bdiewa. U siefer f’art oħra. Meta wasal żmien il-frott, bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu.  Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja, u lil wieħed sawwtuh, lil ieħor qatluh, u lil ieħor ħaġġruh. Reġa’ bagħtilhom qaddejja oħra, aktar minn qabel, u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom lil ibnu. ‘Minn ibni jistħu,’ qal.  Iżda kif raw lil ibnu l-bdiewa bdew jgħidu bejniethom, ‘Ara l-werriet! Ejjew noqtluh, biex il-wirt tiegħu niħduh aħna.’ Qabduh, xeħtuh ‘il barra mill-għalqa u qatluh. Issa sid l-għalqa x’jagħmlilhom lil dawk il-bdiewa meta jiġi?”  Qalulu: “Jeqridhom bla ħniena, ta’ ħżiena li huma, u  l-għalqa jqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu.” Qalilhom Ġesù: “Qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li

‘Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka: bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: ħaġa ta’ l-għaġeb f’għajnejna’?

Għalhekk ngħidilkom li s-Saltna ta’ Alla tittieħed mingħandkom u tingħata lil ġens li jagħmel il-frott minnha.

 

Il-Ħsieb

Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka
Il-Mulej bagħat lil Ibnu stess u mhux talli ma smajniex minnu talli nkomplu nwarrbuh kuljum bl-għemil tagħna.  Huwa l-messaġġ qawwi ta’ ingratitudni li lkoll kemm aħna ngħaddu minnu fil-ħajja tagħna.  Mumenti fejn, minkejja li nafu l-grazzja kbira li Alla għandu għalina, nibqgħu nagħmlu għażliet ’il bogħod minn dak li jrid Alla minna.  Nafu li għandna għalqa ta’ frott minn fejn nitrejqu iżda nkomplu nagħżlu li noqtlu u nifgaw kemm il-profeti ta’ Alla kif ukoll lill-istess Ibnu.  Kif naraw ukoll fl-Ewwel Qari, l-għalqa tad-dwieli tfisser l-imħabba kbira li għandu Alla għall-poplu tiegħu u min-naħa l-oħra għandna l-infedeltà u l-ingratitudni li l-bniedem jirreċiproka l-imħabba ta’ Alla.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb tal-Profeta Isaija, għandna lil Isaija jispjega kif l-għalqa tad-dwieli hija sinjal ta’ l-imħabba kbira li Alla għandu lejn il-poplu tiegħu.  Il-poplu iżda jirreċiproka bl-infedeltà u għalhekk l-għalqa tittieħed u tingħata lill-ġnus.  Fis-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 79, għandna l-għalqa tal-Mulej, li hija aħna, u għalhekk hija għanja biex il-Mulej jieħu ħsiebna f’imħabbtu.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mill-Ittra ta’ SanPawl lill-Filippin, għandna lil San Pawl iħeġġeġ lin-nies ta’ Filippi biex jitolbu sabiex jikbru fl-imħabba bejniethom u lejn Alla.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna l-parabbola simili għal ta’ Isaija bil-kastig li għadda minnu l-poplu Lhudi għax ma ndunax bil-grazzja tas-Saltna ta’ Alla.  Il-Mulej juri kif is-Saltna ta’ Alla għaddiet minn idejh għal idejn il-Knisja.

Il-Ħajja

1.  Kemm tassew tifhem il-grazzja li l-Mulej tak fis-Saltna tiegħu?

2.  Kemm taħdem inti fl-għalqa tal-Mulej?  X’qed tagħmel kuljum?

3.  Tarahom il-mumenti ta’ ingratitudni li tagħmel lill-Mulej?

4.  Kif qed tindem minnhom?

Id-Djalogu

Mulej, agħmel li nifhem ix-xogħol tiegħi

fl-għalqa tiegħek.

read more

IL-PUBBLIKANI U N-NISA TAT-TRIQ QABILKOM – Is-26 Ħadd Matul is-Sena A – 1 t’Ottubru 2023

September 24, 2023

Is-26 Ħadd Matul is-Sena

IL-PUBBLIKANI U N-NISA TAT-TRIQ QABILKOM

Eżekjel 18, 25-28; Salm 24;  Filippin 2, 1-11; Mattew 21: 28-32

Il-Vanġelu

Il-parabbola taż-żewġ ulied

“Intom x’jidhrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu, ‘Ibni, illum mur aħdem l-għalqa tad-dwieli.’ U dak qallu, ‘Ma rridx.’ Iżda mbagħad biddel  il-fehma u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. ‘Arani sejjer, sidi,’ qallu dan, u ma mar xejn. Min minnhom it-tnejn għamel kif ried il-missier?” “L-ewwel wieħed,” weġbuh. U qalilhom Ġesù: “Tassew, ngħidilkom, li l-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna ta’ Alla. Għax Ġwanni ġie għandkom miexi fit-triq tal-ġustizzja, u intom ma emmintuhx iżda l-pubblikani u n-nisa tat-triq emmnuh; u għalkemm intom rajtu dan kollu, bqajtu sa l-aħħar ma biddiltux il-fehma tagħkom, u ma emmintuhx.

 

Il-Ħsieb

Il-pubblikani u n-nisa tat-triq deħlin qabilkom fis-Saltna ta' Alla
Kontra l-faċċoliżmu!  Hija indikazzjoni ta’ l-awtentiċità li biha Ġesù jridna ngħixu l-fidi tagħna.  Iridna nuru l- awtentiċità tal-fidi tagħna fid-diskors u fl-għemil tagħna.  L-enfasi hija fuq ir-reponsabbiltajiet li għandu kull wieħed minna quddiem il-Kelma ta’ Alla.  Alla jrid is-sinċerità tal-qalb tagħna u għalhekk importanti li lkoll kemm aħna nagħrfu nixmu bis-sinċerità ma’ Alla u mal-bnedmin.  Quddiem dinja li tippriedka l-gideb u tifga l-verità, il-ħajja tan-nisrani trid tkun waħda awtentika, li minnha nfisha tagħti xhieda u xxandar il-verità.

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum huwa mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel.  F’din is-silta l-profeta Eżekjel jitkellem dwar ir-responsabbiltajiet personali li għandhom il-bnedmin quddiem il-kelma ta’ Alla.  Wieħed isalva jew jintilef skond id-dispożizzjoni tal-qalb tiegħu.  Is-Salm Responsorjali huwa meħud minn Salm 24 fejn għandna talba lill-Mulej biex ma jiftakarx il-ħtija tagħna iżda jaħfer u jagħder l-għemil tagħna.  Fit-Tieni Qari tal-lum, meħud mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl lill-Filippin, għandna appell biex l-Insara jkunu qalb waħda u ruħ waħda.  Biex inħobbu lil Kristu jeħtieġ li nkunu umli.  Fil- Vanġelu tal-lum għandna lil San Mattew jirrakkonta daqsxejn ta’ parabbola li fiha ried juri dak li l-qassisin il-kbar kienu qed jagħmlu quddiem is-sejħa ta’ Alla.  Alla jrid il-bidla tal-qalb.

Il-Ħajja

1.  Kemm-il darba fil-ħajja tagħna lill-Mulej ngħidulu iva u wara nagħmlu ta’ rasna?

2.  Kemm tassew ir-reliġjon tagħna mmewtuha meta l-fidi tagħna ssir biss riti u tradizzjonijiet b’mod li l-qalb ma tirrispondix għas-sejħa ta’ Alla?

3.  Kemm-il darba ħassejt il-ferħ tal-midneb li jerġà lura minn dnubietu?  Kemm qed ngħixu bil-ferħ is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni?

4.  Kemm qed nemmnu t-tagħlim tal-Knisja, u kemm nafu dan it-tagħlim biex nifhmu r-rieda ta’ Alla fuqna?

Id-Djalogu

Mulej, għallimni ngħix mingħajr

ipokresija l-fidi tiegħi.

read more

IL-ĠUSTIZZJA TAL-MULEJ – Il-25 Ħadd Matul is-Sena A – 24 ta’ Settembru 2023

September 8, 2023

Il-25 Ħadd Matul is-Sena

IL-ĠUSTIZZJA TAL-MULEJ

Isaija 55: 6-9; Salm 144; Filippin 1,20c-24, 77a; Mattew 20: 1-16

 

Il-Vanġelu (Mt 20: 1-16)

“Ara, is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed sid li ħareġ fil-għodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu tad-dwieli. Ftiehem ma’ xi ħaddiema b’dinar kull jum u bagħathom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa, ra oħrajn qegħdin fil-pjazza, bla xogħol, u qalilhom, ‘Morru intom ukoll l-għalqa, u nagħtikom li jkun ħaqqkom.’ U marru. Raġa’ ħareġ għal xi s-sitt siegħa u mbagħad għal xi d-disgħa siegħa, u għamel l-istess. Għall-ħabta tal-ħdax-il siegħa raġa’ ħareġ u sab oħrajn qiegħda, u qalilhom, ‘Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn?’ Qalulu, ‘Għax ħadd ma qabbadna.’ Qalilhom,’Morru intom ukoll l-għalqa. ‘Għal fil-għaxija mbagħad sid l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu, ‘Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b’dawk ta’ l-ewwel.’ Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-ħdax-il siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew ta’ l-ewwel, u stennew li kienu se jirċievu iktar, iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sid u jgħidu, ‘Dawn ta’ l-aħħar siegħa waħda għamlu, u int qisthom bħalna li tgħabbejna bil-piż tal-jum u s-sħana!’ Qabeż is-sid u qal lil wieħed minnhom, ‘Ħabib, minn xejn ma nqastek jien; mhux b’dinar ftehemt miegħi? Ħu li jmissek u itlaq. Lil dan ta’ l-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien? Jew qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba?’ Hekk ta’ l-aħħar jiġu l-ewwel, u ta’ l-ewwel jiġu l-aħħar.”

Il-Ħsieb

ta' l-aħħar jiġu l-ewwel, u ta' l-ewwel jiġu l-aħħar
Il-Mulej isejjaħ f’ħinijiet diversi u jħallas l-istess paga.  Tidher inġustizzja kbira mad-daqqa t’għajn.  Iżda propju minn dan il-Vanġelu toħroġ il-ġustizzja kbira ta’ Alla.  Alla jħares dak li jwiegħed u lill-ħaddiema kollha tahom dak li wegħidhom.  Kien hemm tgergir u tgemgim bħalma kien għamel ħu l-iben il-ħali meta ġie lura u missieru għamel festa lil ħuħ li kien berbaqlu flusu man-nisa tat-triq.  Ħafna drabi aħna nagħmlu l-istess.  Ma nifhmux u ma narawx il-ħniena kbira li Alla għandu għall-midinbin.  U ħafna drabi nippretendu li niġġudikaw aħna, aħna li xi drabi ma nindunawx bit-travu li għandna f’għajnejna.

Il-Kelma

Fl-Ewwel Qari tal-lum, meħud minn Isaija, insibu silta li nkitbet lejn it-tmiem ta’ l-eżilju aħrax ta’ Babel fejn il-poplu jagħraf li l-ħelsien mill-jasar huwa frott tal-ħniena kbira ta’ Alla.  Is-Salm Responsorjali minn Salm 144 huwa għajta lill-Mulej li huwa qrib lejn kull min isejjaħlu.  Fit-tieni Qari mill-Ittra lill-Filippin, San Pawl itenni li n-nisrani jikseb il-milja ta’ ħajtu meta jgħix magħqud mal-Mulej Ġesù.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew għandna r-rakkont tas-Sid li ħareġ isejjaħ il-ħaddiema kull siegħa u jħallashom skond kif wegħidhom.

Il-Ħajja

1.  Ħafna drabi moħħna biex niġġudikaw lil ħaddieħor. Irridu nifhmu li l-Mulej ma jimxix kif naħsbu aħna.

2.  Il-ħniena tal-Mulej hija infinita u għalhekk importanti li nħallu lill-Mulej imexxina hu.

3.  Aktar milli nkunu pronti li niġġudikaw fin-negattiv lil ħaddieħor, huwa importanti li ngħinu lil ħaddieħor.

4.  Hemm bżonn niftħu qalbna beraħ aktar għall-imħabba ta’ Kristu.

Id-Djalogu

Mulej, għallimni nifhem aktar imħabbtek

u ma niġġudikax lil ta’ madwari.

 

read more

KEMM SE NDUM NAĦFER? – L-24 Ħadd Matul is-Sena A – 17 ta’ Settembru 2023

September 7, 2023

L-24 Ħadd Matul is-Sena

KEMM SE NDUM NAĦFER?

Bin Sirak 27: 33-28, 9; Salm 102; Rumani 14: 7-9; Mattew 18:21-35

 

Il-Vanġelu

     Imbagħad Pietru resaq lejh u qallu: “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?”  “Ma ngħidlikx sa seba’ darbiet,” wieġbu Ġesù,”imma sa sebgħa u sebgħin darba. Għalhekk is-Saltna tas-Smewwiet nistgħu nxebbhuha ma’ wieħed sultan, li ried jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih għaxart elef talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu, uliedu u kull ma kellu, ħalli b’hekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej inxteħet quddiemu jitolbu u jgħidlu, ‘Sinjur, stabar ftit bija; kollox inroddlok.’  Is-sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, bagħtu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ, u jiltaqa’ ma’ wieħed minn sħabu, li kellu jagħtih mitt dinar; qabdu minn għonqu u beda jagħfsu. ‘Ħallas dejnek,’ qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħet quddiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu, ‘Stabar ftit bija u nroddlok.’ Imma dak ma riedx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrodd kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewwdu qalbhom ħafna; marru għand is-sinjur tagħhom u tarrfulu kull ma kien ġara.  Mbagħad is-sinjur bagħat għalih u qallu, ‘Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik?’ U saħan bl-aħrax is-sinjur għalih, u tah f’idejn min jaħqru sa ma jrodd kull ma  kellu jagħti.  Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-Smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom.”

 

Il-Ħsieb

Ma ngħidlikx sa seba' darbiet, imma sa sebgħa u sebgħin darba
     Min jaf kemm-il darba staqsejna din id-domanda:  imma kemm se ndum naħfer, kemm se ndum naqla’ ġo fija?  Hija karba komuni ta’ nies li ħafna drabi tassew li jkunu qed jagħmlu l-isforz ġenwin biex jaħfru u biex ikunu jgħixu l-ħajja tagħhom nisranija.  Ġesù llum fil-Vanġelu jagħtina l-faraġ u l-kuraġġ biex inkomplu naħfru mingħajr limitu. Ġesù jkompli jenfasizza li rridu naħfru minn qalbna.  Mhux ngħidu naħfer iva u ninsa le.  Irridu naħfru mingħajr limiti.  Diffiċli?  Iżda l-ħajja nisranija mhix faċli.  L-eżempju tagħna huwa Kristu Msallab li ġie maqtul għax ġie biex jagħmel il-ġid.

Il-Kelma

     Fl-Ewwel Qari, meħud mill-Ktieb ta’ Bin Sirak, naraw li min irid jimxi fuq il-liġi ta’ Alla ma jistax jimxi fuq il-liġi “għajn b’għajn u sinna b’sinna”.  Is-Salm Responsorjali, meħud minn Salm 102, juri kemm tassew il-Mulej huwa ħanin u ta’ qalb tajba għax jaħfer kontinwament lilna l-midinbin.  Fl-Ittra ta’ San Pawl, fit-Tieni Qari tal-lum, l-Appostlu jeżorta lill-Insara biex jirrispettaw id-drawwiet ta’ xulxin u fuq kollox jaraw li jagħtu l-ġieħ lil Kristu fl-azzjonijiet tagħhom.  Fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Mattew, għandna l-parabbola tal-qaddej li lilu ġiet maħfura piena iżda huwa ma ħafirx.

Il-Ħajja
 1. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina.
 2. Kemm aħna lesti li nkomplu naħfru?
 3. F’ħajjitna nsellmu biss lil min isellem lilna u jaqbel magħna?
 4. Inħarsu lejn Kristu Msallab fil-mumenti tar-rabja u ta’ l-azzjonijiet ħżiena li nirċievu.  Hu jagħtina risposta mill-ewwel.
Id-Djalogu

  Mulej għallimni naħfer mingħajr kundizzjoni.

  Rattab il-qalb tiegħi.

read more

TWIDDIB U MAĦFRA – It-23 Ħadd Matul is-Sena A – 10 ta’ Settembru 2023

August 28, 2023

It-23 Ħadd Matul is-Sena

TWIDDIB U MAĦFRA

Eżekjel 33:7-9;  Salm 94; Rumani 13: 8-10; Mattew 18: 15-20

Il-Vanġelu

Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu. Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa’ mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta’ żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma’, mur għid lill-knisja. U jekk anqas mill-knisja ma jkun irid jisma’ żommu b’wieħed pagan u pubblikan.

Tassew ngħidilkom, li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jgħollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, Missieri li hu   fis-smewwiet, jagħtihielhom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f’ismi hemm inkun jien f’nofshom.

 

Il-Ħsieb

fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi hemm inkun jien f'nofshom
Kemm huwa diffiċli llum li nifhmu li r-reliġjon u l-fidi tagħna aħna rridu ngħixuhom bħala komunità u mhux għal rasna.  U jekk bħala komunità rridu ngħixu flimkien fil-mumenti ta’ ferħ u ta’ tbatija, irridu wkoll nitgħallmu nħobbu lil xulxin.  Irridu fuq kollox nitgħallmu nagħdru u nwiddbu lil xulxin.  Forsi hija eħfef li taħfer milli li twiddeb b’imħabba lil xi ħadd.  Iżda dan ħafna drabi ma naslux għalih għaliex ma nkunux nies li nemmnu li “fejn hemm tnejn jew tlieta miġbura f’ismi hemm jien f’nofshom.”

Il-Mulej qed jagħti din iċ-ċertezza llum li jekk nitolbu f’ismu flimkien hu se jkun magħna l-ħin kollu.  Kemm aħna konvinti minn dan?  Kemm tassew qed inressqu lill-oħrajn biex jifhmu dan?

Il-Kelma

L-Ewwel Qari tal-lum, meħud mill-Ktieb ta’ Eżekjel, juri r-responsabbiltà kbira li l-profeta għandu li jwiddeb lill-midneb.  Is-Salm Responsorjali tal-lum ikompli meta minn Salm 94 itenni li meta nisimgħu leħen il-Mulej hemm bżonn li ma nwebbsux qalbna.  Fit-Tieni Qari mill-Ittra ta’ San Pawl lir-Rumani għandna lil San Pawl jitkellem dwar kif l-Insara għandhom iġibu ruħhom mal-oħrajn.  Fil-Vanġelu ta’ San Mattew illum għandna lil Ġesù jitkellem kif għandna nwiddbu iżda wkoll l-importanza tat-talb komunitarju, flimkien.

IL-Ħajja
 1.  Meta twiddeb lill-midneb, tkun salvajt lilek innifsek.  Kemm qatt għamilt hekk b’imħabba fil-ħajja tiegħek?
 2.   Kemm-il darba għaraft il-ħażen ta’ ħaddieħor u minflok mort ixxandru tkellimt miegħu u tlabt għalih?
 3.  Il-Mulej jenfasizza li l-vera bidla sseħħ meta nitolbu flimkien.  Int bniedem ta’ talb?
 4.  Fil-familja qed insib it-talb flimkien bħala mument ta’ għaqda u grazzja familjari?
Id-Djalogu

Mulej, għallimni nitlob

sabiex inkun nista’ nwiddeb b’imħabba.

read more

IL-FIDI TIEGĦEK… KBIRA? – 20 Ħadd matul is-sena A – 20 t’Awwissu 2023

August 14, 2023

L-20 Ħadd Matul is-Sena

IL-FIDI TIEGĦEK… KBIRA?

Isaija 56, 1, 6-7; Salm 66; Rumani 11,13-15, 29-32; Mattew 15: 21-28

Il-Vanġelu

Ġesù ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon. U ħarġet waħda mara Kangħanija minn dawk l-inħawi, u qabdet tgħajjat u tgħid: “Ħenn għalija, Mulej, Bin David; binti għandha fiha xitan, u magħdura ħafna!” Iżda hu ma weġibhiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu, jitolbuh u jgħidulu: “Eħles minnha, għax ġejja tgħajjat warajna.” Imma hu qalilhom: “Ma ġejtx mibgħut ħlief għan-nagħaġ li ntilfu mid-dar ta’ Iżrael.” Iżda hi resqet, nxteħtet quddiemu u qaltlu: “Għinni, Mulej!” Hu weġibha: “M’hux sewwa tieħu l-ħobż ta’ l-ulied u tixħtu lill-ġriewi.” “Hekk hu, Mulej,” qaltlu, “iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa’ minn fuq il-mejda ta’ sidienhom?”  Mbagħad wieġeb Ġesù u qalilha: “Mara, il-fidi tiegħek kbira! Ħa jsirlek kif tixtieq.” U minn dak il-ħin stess bintha fieqet.

 

Il-Ħsieb

Għinni, Mulej!
Min jaf il-fidi tagħna f’liema livell tinsab?  Min jaf wara kollox minkejja li niddikjaraw li aħna nemmnu għadx għandna fina l-fidi?  Kemm tassew aħna nemmnu u nwasslu t-twemmin tagħna fir-realtà ta’ kuljum?  Dehret ħaġa stramba għad-dixxipli li mara Kangħanija tiġri wara Ġesù tgħajjat biex ifejqilha lil bintha mix-xitan.  Kemm ħafna drabi nagħmlu l-istess bħall-Appostli aħna wkoll.  Niġġudikaw u nkunu rridu neħilsu mill-proxxmu tagħna li jkun qed ifittex lilna għal kelma ta’ faraġ, għal kelma ta’ qsim il-qalb li jrid jaqsamha magħna.  Kemm-il darba niġġudikaw lin-nies fitti proprju minħabba l-insistenza tagħhom!

Il-mara Kangħanija hija ta eżempju għalina lkoll.  Baqgħet tinsisti għall-fejqan ta’ bintha mhux biss għall-imħabba li l-omm għandha lejn bintha iżda minħabba l-fidi kbira tagħha f’Ġesù.  U Ġesù faħħar il-fidi tagħha.

Il-Kelma

Meta l-Lhud irritornaw mill-eżilju tal-Babilonja u t-Tempju reġa sar iċ-ċentru tal-ħajja tan-nazzjon, kien hemm xi wħud li bdew jinsistu li l-barranin ma kellhomx dritt jipparteċipaw fil-ħajja tat-tempju.  Is-silta tal-lum teħodna proprju kontra dawn u tgħid li l-barranin għandhom ukoll id-drit li jkunu membri tal-poplu t’Alla.  Ma’ din is-silta mill-Ktieb ta’ Isaija, li nsibu fl-ewwel qari, imur ukoll is-Salm 66 li jingħad fis-Salm Responsorjali fejn naraw li huma l-popli KOLLHA li jfaħħru lil Alla.

San Pawl, fl-Ittra lir-Rumani, itenni li s-salvazzjoni tal-Pagani għandha twassal għas-salvazzjoni ta’ Israel.  Fil-Vanġelu, Ġesù jfejjaq lil bint il-mara Kangħanija, maħkuma mix-xitan.  Kristu jfaħħar il-fidi tagħha.

Il-Ħajja

1.  Kemm tkellem lil Alla b’insistenza fit-talb tiegħek?

2.  Kemm tassew tgħix ħajtek ibbażata fuq il-fidi tiegħek fi Kristu?

3.  Kemm inti qed tagħraf li f’kull azzjoni tal-ħajja tiegħek hemm bżonn l-intervent ta’ Ġesù.

Id-Djalogu

Għinni, Mulej, kull ħin.

 

read more